wadmin | 2009. jún. 17.

1. Bevezetés

Az alacsony heti óraszámokkal működő felnőttoktatási programokban kulcskérdés, hogyan tudjuk kezelni a számos esetben csekély előzetes tantárgyi tudással rendelkező tanulókat, valamint azokat, akik emellett számos ok miatt nem tudnak (akarnak) részt venni rendszeresen a tanítási órákon. Az ő esetükben kulcsszerepet kap az otthoni (rendszeres) tanulás, a következő tanórára történő felkészülés, mert ennek a hiányában az eredményes részvétel a programban, az esetleges bekapcsolódás a tanórákon zajló interakciókba és végül a vizsgákra történő felkészülés problematikussá, számos kockázati tényezővel megterheltté válik.1

Ezt a rendszeres tevékenységet azonban nem lehet elvárni a felnőtt tanulóktól, erre meg kell őket tanítani.

A következőkben egy ilyen helyzetet szimulálunk egy tantárgy (történelem) kapcsán kettős céllal:

 • Részint rá szeretnénk mutatni annak a fontosságára – miként a fő szövegben erre már utaltunk –, hogy a tanulási tereknek a tartalmi összekapcsolása, koherenssé tétele nélkülözhetetlen a folyamatos tanulás biztosításához,
 • részint pedig szeretnénk bemutatni azt, hogy ehhez eszközökre van szüksége, amelyek a tantermeken kívüli tanulási tevékenységet képesek oly módon befolyásolni, hogy azok strukturálisan jól illeszthetőkké váljanak a tanítási–tanulási folyamatokba.

2. A folyamat

A tanuló előrehaladásnak egyik kulcsa, hogy megfogalmazza előre azt, hogy „mit vár” a konzultációtól, a tanórától?! Ehhez a korábbi órák (konzultációk) nyújtanak tapasztalatot, két vonatkozásban is:

 • Egyrészt a tanári „visszajelzések” alapján tudnia kell, hogy hol és miben hiányos a tantárgyi tudása, felkészültsége,
 • másrészt tudnia kell, hogy előremenetele, eredményessége érdekében melyek lehetnek azok az információk, módszerek, amelyekre feltétlenül szüksége lesz/lehet?!

Nézzük először a pedagógus által készített „Önfelmérő lap – Mit várok a konzultációtól?” című dokumentumot!2

Ezzel elsősorban az a cél, hogy a tanulót további előrehaladásra, további tanulásra motiváljuk, és persze arra, hogy esélyt nyújtsunk a számára ahhoz, hogy a következő tanórán (felkészülten/felkészítetten) bekapcsolódhasson a programba, az osztályteremben zajló „multi”-kommunikációs folyamtokba. A másik cél az önértékelésre nevelés, ami itt most azt jelenti, hogy a hallgató „nézzen szembe önmagával”, azzal, hogy melyek voltak azok a tényezők, amelyek elterelték a figyelmét a tanulástól, vagy pedig erősítse meg önmagát abban, hogy „jó úton halad”, mert képes a folyamatos „virtualizált” kommunikációra.

1. Önfelmérő lap

Jó tanács: Kitöltési útmutató: A válaszokat alá kell húzni vagy szövegesen kitölteni. Ne spóroljon az idővel, mert ez később hasznára válhat! Különösen azokra a részekre koncentráljon, ahol kérdéseket kell megfogalmaznia! Ne feledje, hogy a kérdések megfogalmazása az egyik legfontosabb lépcsőfok a sikerhez!

1. A konzultációt megelőzően mennyit foglalkoztam a tantárggyal?

 • Még nem vettem elő a tankönyvet
 • Elővettem, olvasgattam, de a tananyagról még nem tudok szinte semmit
 • Egy részét már megtanultam, de még komoly hiányosságaim vannak
 • Sokat foglalkoztam a tananyaggal, sokat tanultam, azt hiszem, hogy felkészülten érkeztem a konzultációra

Jó tanács: Nem baj, ha kiderül, hogy eddig semmit sem csinált, ami az iskolával kapcsolatos. A fontos az, hogy tudjon róla! De akkor se aggódjon, ha kiderül, szemben az osztálytársaival, Ön túlteljesítette a feladatokat! Azt is vizsgálja meg, hogy vajon minden tantárgy esetében elmondhatja-e ezt magáról?!

2. Az eddig megtanult anyagban

 • nem voltak olyan részek, amelyek problémát okoztak
 • komoly nehézségeim vannak a tananyaggal
 • volt néhány problematikus elem az anyagban, de ezeket a konzultáción tisztázni tudom

Jó tanács: Készítsen egy táblázatot a megadott szempontok szerint! Az a legfontosabb, hogy ahol problémái voltak, ott ezek derüljenek ki! Nézzük meg, hogyan kell ezt csinálni!

  Komoly nehézségeim voltak A nemesi vármegye kialakulásának folyamata, mit is csináltak a Zala megyei serviensek?
Ez bonyolult folyamat, feltétlenül kérdezzen rá. Ha ez nem válik világossá, később számos, már sokkal nehezebben orvosolható problémája lesz a nemesség történetével kapcsolatosan!
 
Néhány problematikus elem Nem látom a térképen, hogy hol helyezkednek el a királyi birtokok?
 

2/a. Milyen segédleteket használtam a felkészüléshez?

 • Tankönyv
 • Térkép
 • Az előző konzultációkon kapott vázlatok
 • Egyéb: pl. a témára vonatkozó ismeretterjesztő film vagy újságcikk

Jó tanács: Mindegyiket használnia kell! Ha nem tud vázlatot készíteni, mindenképpen kérjen segítséget! Lehet, hogy ehhez elég lesz az osztálytársakhoz fordulnia! Ha az előző konzultáción nem született (táblai vagy más jellegű) vázlat, kérjék meg a pedagógust, hogy ezt ne felejtse el, mert ennek a hiánya komoly mértékben hátráltatja az előrehaladást a tananyagban!

3. Az anyag problematikus részeivel kapcsolatosan az alábbi kérdéseket fogom feltenni:

 1. …………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………

Jó tanács: Ez a rész a legfontosabb! Fogalmazza meg a kérdéseket! Ha van rá lehetőség, adják oda már tanóra előtt a pedagógusnak, hogy készülhessen a válaszra! Az a jó, ha sokan sokféle kérdést tesznek fel, mert ez garancia lehet arra, hogy a konzultáció pont arról fog szólni, amire Önöknek szüksége van!

4. Tisztázódtak-e a konzultáción azok a nehézségek, amelyek akadályozzák számomra a tananyag jobb megértését?

 • Igen
 • Nem
 • Részben

5. Melyek azok a pontok a tananyagban, amelyek továbbra is nehézséget okoznak? Ezek összegyűjtése a következő konzultációk szempontjából, valamint a vizsgákra történő felkészülés szempontjából kulcskérdés!

 1. …………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………

Jó tanács: Ha a 4. pontban probléma mutatkozik, akkor az 5. pontban ezeket rögzíteni kell! Ha valamit még mindig nem értünk, akkor azokra a dolgokra ne szégyelljünk újból rákérdezni! Ne feledjük: ha a tananyagban homályos vagy teljesen meg nem értett részek maradnak, azért a későbbiekben nagy árat (több munkával és több időfelhasználással) kell fizetnünk!

Téma: IV. Béla és a tatárjárás

A tanóra célja a fentebbi téma ismertetése. Ehhez először a témához szükséges előzetes ismeretek ellenőrzésére, felmérésére kell sort keríteni. A pedagógusnak és a hallgatónak egyaránt tudnia kell, hogy rendelkezik-e azokkal az ismeretekkel, amelyek biztosítják a konzultáción leadott tananyaghoz történő sikeres kapcsolódást?

Először a témához szükséges alapfogalmakat kell tisztázni. Ezekről milyen információi, „tudása” van a hallgatónak? A feladatlapot célszerű a programot megelőző alkalommal a hallgatók rendelkezésére bocsátani, hogy a szükséges felmérést maguk is el tudják végezni!

2. A tananyaghoz szükséges előzetes ismeretek felmérése

1. Alapfogalmak

Kulcsfogalmak az új téma kapcsán Emlékszem a részletekre is Töredékes ismereteim vannak Szinte semmire sem emlékszem
Árpád-ház      
A legjelentősebb uralkodók 1205-ig      
Megyerendszer – egyházszervezet      
Törvények – kiváltságok      
Feudalizmus – invesztitúra      

Jó tanács: Érdemes időt szánni a táblázatra! Az egyes oszlopoknak megfelelően át kell gondolni a korábban megszerzett ismereteket! Ahol a harmadik oszlopba kerülnek a jelölések, ott alaposan utána kell nézni a kérdésnek, mert különben az új anyag feldolgozása problémát fog jelenteni!

2. Tér- és időkoordináták ellenőrzése

Ezek lexikális ismeretek, de valamennyi ezekből is szükséges. Itt a legfontosabbakat kell felelevenítenünk. Tegyünk egy próbát! A négyből legalább kettőre emlékeznünk kell. Ha ez nincs így, akkor itt is utána kell nézni az adatoknak!

idő esemény
1000  
1038  
1054  
1172–1196  

Nem képzelhető el a történelem tanulmányozása térkép nélkül! Amikor ezt a feladatot próbáljuk megoldani, tudnunk kell, hogy azért csináljuk, hogy lássuk, hogyan használjuk majd a térképet a vizsgákon felkészüléskor!

 1. A mellékelt „vaktérképen” jelöljük be az alábbi helyszíneket:
  Buda
  Esztergom
  Gyulafehérvár
  Tengerfehérvár
  Mogyoród
  Ménfő
 2. A felsorolt települések közül ma melyik esik Magyarország határain kívül?

3. Tanórai feladatlap

A konzultáció (tanóra) témája: IV. Béla és a tatárjárás. A közvetlen kapcsolódást elősegítő kérdések tisztázásához az alábbi vázlattal korábbi óráról már rendelkeznek a hallgatók. Ezekre az ismeretekre később többször is érdemes visszatérni, mert az anyag egésze gyakorlatilag „érettségi tétel”! A vázlat használatát úgy is elősegíthetjük, hogy közé csempészünk egy-egy megoldandó feladatot!

vázlat

 1. II. András uralkodása
  • A hatalomra kerülés körülményei
  • a Bánk bán-epizód,

az uralkodó birtokpolitikája

II. András (1205–1235) reformjai

 • Birtokeladományozás

Gondoljuk át!

 • Mi ennek a politikának a veszélye?
 • Milyen érdekeket sértett a király?

Nézzük a következményeket!

 • 1213
 • 1222
 • 1231
  • a serviens mozgalom
  • az Aranybulla

Melyek a legfontosabb intézkedései e törvénynek? Írjuk fel magunknak, később sokszor hasznunkra válik ez az információ!

Kitekintő feladat:

Nézzünk utána az alábbi problémáknak! Tisztázzuk, hogy miről van szó, és készítsünk rövid (1 mondatból álló) feljegyzést!

Magna Charta

Német aranybulla

Az anyagrészhez szükséges kulcsfogalmak:

 • Királyi udvar
 • Királyi szolgálónépek (önállóan termelő parasztok – szolgáltatások: pl. bölényvadászok)
 • Királyi szerviens (királynak szolgáló személy) nemesség

4. A tanóra anyagához kapcsolódó otthoni feladatok

A tanulók számára a tanóra legfontosabb problémáit érintő részekre koncentrálva készítjük el az otthoni tanulást a tanóra gondolatmenetével koordináló feladatlapot.

Az óra vázlata (a pedagógus gondolatmenete)

IV. Béla (1235–1270)

 • Fordulat az uralkodó birtokadományozási politikájában

Mit jelent ez? Mi jellemzi ezt követően az uralkodó és a hatalmi elit kapcsolatát?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 • IV. Béla és a kunok
  kunok:
  • török nyelvű nép
  • Cumania (Kunország)
  • 1223 Kalka-menti csata

Mutassa be azt a folyamatot, amely elvezetett az uralkodó és a kunok közötti kapcsolat megromlásához! Milyen következményekkel járt ez a „tatárjárás” előestéjén?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 • A Mongol Birodalom
  • nomád népek (tatárok)
  • világhódító stratégia (1227)
  A térképen kövesse nyomon a mongolok hódításait!
 • A mongolok Európában
  Milyen szerepe volt ebben az időszakban Julianus barátnak?
  A mongolok pusztításai Magyarországon
  Rogerius szövege
 • Fordulat IV. Béla politikájában
  Mi a fordulat lényege?
  • Várak, városok
  • A kunok visszatelepítése
  • Új, értékálló ezüstdénárok kibocsátása és a királyi jövedelmek növelése vámokkal
  Volt-e eredménye a politikai fordulatnak?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 • Harcok IV. Béla és fia, István között
  István, az „ifjabb király”(1262)
 • V. István (1270–1272)

A tananyag elsajátítását ellenőrző kérdések:

 1. Hasonlítsuk össze II. András és IV. Béla belpolitikai törekvéseit!
 2. Ismertessük a „tatárjárás” eseménytörténetét!
 3. Hogyan változott meg IV. Béla politikája a „tatárjárást” követően?

Jó tanács: Ezekre a kérdésekre most már a tankönyv használata nélkül kell válaszolni. Jól tesszük, ha újabb vázlatot készítünk maguknak, mintha már a vizsgán kihúzott tételre készülnénk. Hasznosítsuk azokat a tapasztalatokat, amelyeket a feladatlap tanulmányozásakor szereztünk!

Kulcsfogalmak:

Mongolok, kunok, nomadizálás, Dzsingisz kán, Batu kán, Arany Horda, reformpolitika (II. András, IV. Béla), Muhi, Julianus, Rogerius

Évszámok:

1235–1270, 1241/42

Problémák

Mit fogok megkérdezni a következő konzultáción? Lehet, hogy a leggondosabb készülés mellett is maradtak homályosabb részek a tananyagban. De az is lehet, hogy a tananyagon túl még érdekel bennünket valami, amire a tankönyvben vagy éppen a tanórán eddig nem kaptunk választ. Fogalmazzuk meg előre kérdéseinket!

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. Hogyan készüljek a következő konzultációra?

Nem könnyű előre tanulni. Ennek a résznek az a célja, hogy a hallgatót felkészítsük arra, hogy a következő órán mit fog majd hallani. Mivel bizonyos mértékig előre már megismerkedett a tananyaggal, a tanári magyarázatot könnyebben tudja majd nyomon követni. Felkészülését úgy támogatjuk, hogy felhívjuk a figyelmét azokra az anyagrészekre, amelyek a továbblépéshez nélkülözhetetlenek.

Átolvasandó anyagrészek.

Az utolsó Árpádok (1272–1301)

Mire kell figyelnie:

IV. László uralkodása
 • A király és az egyház szembenállása
 • A király és a kunok kapcsolata
 • Erős hatalommal rendelkező bárói csoportok kialakulása
 • A rendi fejlődés jellegzetességei Magyarországon
 • Az Árpád-ház kihalása (III. András) és az utódlás kapcsán kiéleződő politikai válság

Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy minden esetben készítsenek tanulóink szinkrontáblákat!

Nézzék meg, hogy mi történt a hazai eseményekkel párhuzamosan Európában?

(±10 évvel számolhatnak!)

idő Európa Magyar Királyság
1241    
1270    
1301    

Hol maradtak homályos pontok az elolvasott anyagban?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.