wadmin | 2009. jún. 17.

Önképzés, érdeklődés, kíváncsiság…

Irodalomjegyzék

A 23/1997. (VI. 4.) MKM rendelet a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének és a fogyatékos gyermekek iskolai oktatásának tantervi irányelve kiadásáról. Művelődési Közlöny, 1997. 19. sz.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

Balázs Anna (1997): Az autizmus korszerű szemlélete. Autizmus Alapítvány, Autizmus füzetek, Kapocs Kiadó, Budapest.

Bánfalvy Cs. (1996): A felnőtt értelmi fogyatékosok életminősége. BGGYTF, Budapest.

Benczúr Miklósné: A mozgásnevelés sajátosságai a nem mozgásfogyatékosok gyógypedagógiai intézményeiben. In.: Benczúr M.-né (szerk.): Mozgásnevelés. Kézikönyv II. MM, Budapest, 83-90.

Benczúr Miklósné (1991): Mozgáskorlátozottak integrált oktatásának helyzete egy felmérés tükrében. Gyógypedagógiai Szemle, 3. 25–34.

Bernáth A: (1997): Hogyan segítik az általános iskolák a tanulási nehézségeket mutató gyermeket? (szakdolgozat) BGGYTF, Budapest.

Bernolák B.-né–Fótiné Hoffmann É.–Márkus E.–Szabó Ildikó (1995): Együtt az iskolában. Útmutató a mozgáskorlátozott gyermekek együttneveléséhez. BGGYTF, Budapest.

Dr Bíró Endre (2003): Jogkereső a sajátos nevelési igényű és tanulási, beilleszkedési nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyerekek, tanulók közoktatási jogaihoz. Jogismeret Alapítvány.

Busch, Cornelius : Szabadon választott munka integrált osztályokban. In.: Mesterházi Zs. (szerk.): Diszkalkuliáról – pedagógusoknak. BGGYTF, Budapest. 146–175.

Csabay Katalin (1999): A készségfejlesztés módszertani lépései a diszlexia-prevenciós foglalkozásokon. Fejlesztő Pedagógia, 72–73.

Csabay Lászlóné (1981): A gyógypedagógiai iskoláztatás jelene és perspektívája In.: Gyógypedagógiai Szemle, 2. 29–33.

Christie, P.–Newson, E. (1997): Autisztikus gyermekek viselkedésproblémáinak kezelése. Autizmus füzetek, Autizmus Alapítvány, Kapocs Kiadó, Budapest.

Csányi Yvonne (1994): Fogyatékosok integrációja – nemzetközi és hazai áttekintés. Gyógypedagógiai Szemle 4. 271–179.

Csányi Yvonne (1983): Hallássérültek integrált oktatása. Gyógypedagógiai Szemle, 4. 260–269.

Csányi Yvonne (szerk. 1993): Együttnevelés. Speciális igényű tanuló az iskolában. Budapest, OKI Iskolafejlesztési Alapítvány.

Csányi Yvonne (1994): Az integrált hallássérült óvodás gyermekről. BGGYTF, Budapest.

Csányi Yvonne–Deák Tiborné–Gyöngyösi Lászlóné (1994): A hallássérült tanulók integrált oktatásáról. BGGYTF, Budapest.

Csányi Yvonne (szerk. 1995): A hallássérült gyermekek integrált nevelése. BGGYTF, Budapest.

Csányi Yvonne–Zsoldos Márta (1994): Világkonferencia a speciális szükségletűek neveléséről. Új Pedagógiai Szemle, 12. 41–50.

Csányi Yvonne (szerk. 1996): Közösen. Szemelvénygyűjtemény az integratív nevelésről és oktatásról. BGGYTF, Budapest.

Csányi Yvonne: Integrált iskoláztatás. In.: Báthory Z.–Falus I. (szerk.): Pedagógiai lexikon, II. kötet. Keraban Kiadó, Budapest, 48–49.

dr. Csányi Yvonne (szerk.): Speciális szükségletek az osztályban. BGGYTF, Budapest.

Csocsán Emmy (1998): Európai trendek a látássérültek pedagógiájában. In.: Gordosné Sz. A. (szerk.): Látássérültek Magyarországon. MVGYOSZ, Budapest, 183–191.

Falus Iván (szerk. 1998): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Fejlesztő Pedagógia, Út az együttnevelés felé. 12. évfolyam, 2001/3.

Fótiné Hoffmann Éva (1998): Elővizsgálat – spontán és tudatosan integrált – mozgás-korlátozott tanulók körében. Gyógypedagógiai Szemle, Különszám, 98., 59–70.

Fótiné Hoffmann Éva: Mozgásfogyatékosságból eredő sajátos oktatási feltételek, a megsegítés módja, eszközei. In.: Bernolák–Fótiné–Márkus–Szabó: Együtt az iskolában. BGGYTF, Budapest, 50.

Földiné Angyalossy Zsuzsa–Kiss Á. (1995): A súlyos fokban látássérültek óvodai, iskolai integrációjának helyzete hazánkban. In.: Perlusz A. (szerk.): Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. BGGYTF, Budapest, 71-79.

Gaál Éva (1996): Emberkép gyógypedagógusoknak. BGGYTF, Budapest.

Gaál Éva (2001): Tanulásban akadályozott gyermekek szegregált és integrált nevelésének jelene és jövője. Gyógypedagógiai Szemle, 1.

Gósy Mária (1999): Pszicholingvisztika. Corvina, Budapest.

Gordosné Szabó Anna (1981): Gyógypedagógia. Tankönyvkiadó, Budapest.

Gordosné Szabó Anna (1993): Bevezetés a gyógypedagógiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Gordosné Szabó Anna (1993): Időszerű gyógypedagógiai témák a magyar nevelésügyi kongresszusokon (1848–1993) Gyógypedagógiai Szemle, 4. 263–274.

Göllesz Viktor (1998): Gyógypedagógiai kórtan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Gugelmann Armin (1997): Észrevételek az integráció témájában. In.: Gyógypedagógiai Szemle 3.185–189.

Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program tankönyvcsaládja és Helyi Pedagógiai Programja.

Gyógypedagógiai Szolgáltató Centrumok (2002) Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon. Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány, Budapest.

Hatos Gyula (1996): Az értelmileg akadályozott gyermekek és fiatalok sajátos nevelési szükségletei és a pedagógiai tervezés. Gyógypedagógiai Szemle, 2., 96–106.

Horváth Miklós (2001): Tanulásban akadályozott gyermekek integrált nevelése-oktatása. Útmutató a szakértői bizottságoknak. BGGYTF, Budapest.

Hortobágyi Katalin (1995): A tanulási folyamat differenciálásának elvei és gyakorlata. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI, Iskolafejlesztési Központ, Budapest.

Huberné Firkola Gabriella (1993): Egyéni fejlesztő program gyógypedagógus irányításával. In.: Gyógypedagógiai Szemle, 1., 39–42.

Illyés Sándor (1992): A speciális nevelés alternatívái. In.: Kozma T.–Lukács P. (szerk.): Szabad legyen, vagy kötelező? A közoktatási törvény koncepciójához. Educatio Kiadó, Budapest. 169–180.

Illyés Sándor (1995): Az ezredforduló kihívásai a gyógypedagógiával szemben. Gyógypedagógiai Szemle, XXIII/2. 115-122. o.

Illyés Sándor (1996.): A Nemzeti Alaptanterv és a fogyatékos gyermekek iskolai fejlesztésének tartalmi szabályozása. Gyógypedagógiai Szemle, 2., 142–147.

Illyés Sándor (1998): Fogyatékosság, speciális nevelési szükséglet, differenciális pedagógia. In.: Gyógypedagógiai ismeretek a tanító és óvodapedagógus képzésben. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár, 5-20.

Illyés Sándor (szerk. 2001): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest.

Jankó Brezovay Pálné–Vargáné Mező Lilla (2001): Az integrált nevelést-oktatást segítő módszertani központ modellje a gyengénlátók iskolájának gyakorlatában. Budapest.

Katona F.–Siegler I. (szerk. 1999): Orvosi rehabilitáció. Medicina Könyvkiadó, Budapest.

Kálmán Zs. (1999): Van-e szükségük pozitív diszkriminációra Magyarországon a sérültséggel/ fogyatékossággal élő embereknek? Gyógypedagógiai Szemle, 1., 10–13.

Kovács Csongor (1991): A gyengénlátók budapesti iskolájának az integrált oktatás érdekében folytatott útkereső munkájának bemutatása. In.: Csocsán L.-né (szerk.): Szakirodalmi szemelvények. BGGYTF, Budapest, 77–81.

Kovács Krisztina (2000): Látássérült gyermekek az óvodában és az iskolában In.: Dr Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, 461–503.

Kovács Krisztina (2001): Gyengénlátó vagy aliglátó gyermekek együttnevelése In.: Csányi Y. (szerk.): Látássérült gyermekek integrált oktatása-nevelése. Útmutató szülőknek és szakértői bizottságoknak. BGGYTF, Budapest.

Könczei Gy. (1994): „Mégis, kinek az érdeke?” A fogyatékkutatás és a fogyatékospolitika útja a rehabilitációtól a független életig. A Rák ellen az Emberért, a Holnapért Társadalmi Alapítvány, Budapest.

Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk. 2003): Befogadó iskolák, elfogadó közösségek. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Lányiné Engelmayer Ágnes (1987): Az integrációs nevelési kísérletek pszichológiai megközelítésből. Pedagógiai Szemle, 9. 931–935.

Lányiné Engelmayer Ágnes (1992): A külföldi integrációs modellek tanulságai a hazai alkalmazás számára. Új Pedagógiai Szemle, 4. 56–60.

Lányiné Engelmayer Ágnes (1995): Vas Imre emlékelőadás. Hagyományok és új kihívások a gyógypedagógia elméletében és gyakorlatában. In.: Rehabilitáció, 5. 339.

Lányiné Engelmayer Ágnes (1998): Értelmi fogyatékosok pszichológiája I. kötet. Régi nézetek új megközelítésben. BGGYT, Budapest.

Löwe, A (1995): A hallássérült gyermek eredményes többségi iskolai haladását kilátásba helyező feltételek. In.: Csányi Y. (szerk.): A hallássérült gyermekek integrált nevelése. BGGYTF, Budapest, 183–190.

Lynas, W.: A hallássérült gyermek a többségi iskolában. In.: Csányi Y. (szerk. 1995): A hallássérült gyermekek integrált nevelése. BGGYTF, Budapest, 167–182.

Méhes József (1990): Tiflopedagógia. Tankönyvkiadó, Budapest.

Meixner I.–Weiss M. (1996): Tanulási zavarok – Dyslexia. UCB Kiskönyvtár, Budapest.

Mesterházi Zsuzsa: A matematikai feladatmegoldások hibái. In.: Mesterházi Zs. (szerk. 1996): Diszkalkuliáról pedagógusoknak. BGGYTF, Budapest.

Mesterházi Zsuzsa (szerk. 2001): Gyógypedagógiai lexikon. ELTE BGGYTF, Budapest.

Mesterházi Zsuzsa (1995): A tanulási képességről és a tanulási akadályozottságról. Gyógypedagógiai Szemle, 1., 12–33.

Mesterházi Zsuzsa (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, Budapest.

M. Nádasi M. (1986): Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. Tankönyvkiadó, Budapest.

Mozgáskorlátozott gyermekek integrált oktatása- nevelése. Útmutató szülőknek és szakértői bizottságoknak. BGGYTF, Budapest, 2001.

Pálhegyi Ferenc (1981): A látás nélkül meghódított világ. VGYOSZ, Budapest.

Papp Gabriella (szerk. 1994): Válogatás az integrált nevelés szakirodalmából. Fordításgyűjtemény. BGGYTF, Budapest.

Papp Gabriella (1995): A tanulásban akadályozott gyerekek integrációja. In.: Perlusz A. (szerk.): Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. BGGYTF, Budapest, 94–132.

Papp Gabriella (1995): Kooperációban a gyógypedagógia és az óvodapedagógia. Befogadó (inkluzív) óvoda. Óvodai Nevelés, ápr., 114–116.

Papp Gabriella–Mesterházi Zsuzsa: Integrált oktatás, inkluzív iskola. In.: Mesterházi Zs. (szerk.): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, Budapest, 215–224.

Paraszkay Sára–Vargáné Mező Lilla (1979): Tájékoztató a gyengénlátó gyermeksegítő gyógypedagógus utazótanárok működéséről. Gyógypedagógiai Szemle, 4. 280–286.

Paraszkay Sára (1994): Közelről nézve – a gyengénlátó gyermek. Budapest.

Párdányi Teodóra (1991): Enyhe értelmi fogyatékos tanulók részleges integrációja az iskolában. Gyógypedagógiai Szemle, 3. 171–179.

Perlusz Andrea (szerk. 1995): Füzetsorozat a hallássérült gyermekek integrálásáról. (Gyermekek egyoldali hallássérüléssel; Gyermekek vezetéses hallássérüléssel; A magas frekvenciákon jelentkező hallássérülés; A hallássérült diák a közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben; A rádió adó-vevő használata az általános iskolában). BGGYTF, Budapest.

Perlusz Andrea (szerk. 1995): Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. BGGYTF, Budapest.

Perlusz Andrea: A hallássérült gyermekek integrált nevelésének, oktatásának helyzete az utazótanár szemével. In.: Perlusz A. (szerk. 1995): Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. BGGYTF, Budapest.

Perlusz Andrea (1998): A hallássérült gyermekek hazai integrált oktatás-nevelése, különös tekintettel az integrált nevelést befolyásoló tényezőkre. Kandidátusi értekezés, Budapest.

Pirisi J.–Pesti Gézáné (1996): Hogyan igazodjunk a helyi és egyéni különbségekhez? Baranya Megyei Pedagógiai Intézet, Pécs.

Pirisi J.–Pesti Gézáné (1996): Differenciált tanulásszervezés – differenciált képességfejlesztés. In.: Gereben F.–Kereszty Zs. (szerk.): Különböznek. BTF, Budapest, 237–253.

Porkolábné Balogh Katalin (1988): A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése, a tanulási nehézségek korai felismerésének lehetőségei, a fejlesztés perspektívái. In.: Porkolábné Balogh K. (szerk.): Iskolapszichológia. Tankönyvkiadó, Budapest, 161–176.

Salné L. M.–Kőpatakiné M. M. (2001): Fogyatékos gyermekek és tanulók helyzete az ezredfordulón. Az együttnevelés (egy kutatás tapasztalatai). Fejlesztő Pedagógia, 3. szám

Schneider J.–Simon F.: Iskolai kudarcok beszédpercepciós hátteréről. In.: Gósy M. (szerk. 1996): Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Nikol, Budapest, 143–163.

Spencer Kagan (2001): Kooperatív tanulás. Önkonet Kft., Budapest.

Surján L.–Frint T. (szerk. 1982): A hangképzés és zavarai, beszédzavarok. Medicina, Budapest, 197–212.

Szabó I. (1995): A szomatopedagógus szerepe a mozgásfogyatékos gyermekek bölcsődei, óvodai, iskolai együttnevelésében. In.: Perlusz A. (szerk.): Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. BGGYTF, Budapest, 47–70.

Szüdi János (1999): A különleges gondozáshoz való jog a közoktatás rendszerében. Iskolaszolga–közoktatási szolgáltató kiadvány, IX. évf. 5., 31–60.

Takácsné Raffai E. (1997): Hogyan segítik az általános iskolák a tanulási nehézségekkel küszködő gyermekeket? (szakdolgozat) BGGYTF, Budapest.

Torda Ágnes (szerk. 1994): Szemelvények a tanulási zavarok köréből. BGGYTF, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Vetró Á.: A hiperaktivitás, impulzivitás és figyelemzavar fejlődése. In.: Vetró Á.–Parry–Jones W. L. (1996): Gyermek- és ifjúságpszichiátria. GyLED Kiadó, Szeged.

Zászlkliczky Péter–Lechta Viktor–Matuska Ondrej (szerk.): A gyógypedagógia új útjai. Rendszerfejlesztés, tanácsadás, integráció. Vydavatelstvo Lieérecht Gúth, Bratislava. IV. fejezet. Az iskola új feladatai – integráció és inklúzió. 217–350.

Zsoldos M. (1999): Hogyan látják a gyenge tanulókat szüleik, pedagógusaik és osztálytársaik? Magyar Pszichológiai Szemle, 3., 481–498.

Az ortopédia tankönyve. Szerk.: Dr. Vízkelety Tibor (1995). Semmelweis Kiadó, Budapest.

Gyermekneurológia. Szerk.: Dr. Kálmánchey Rozália (2000). Medicina, Budapest.

A rehabilitáció gyakorlata. Szerk.: Huszár Ilona, Kullmann Lajos, Tringer László (2000). Medicina, Budapest.

Szindróma atlasz. Szerk.: Kiss Péter (2000). Golden Book Kiadó, Budapest.

Brencsán Orvosi Szótár. Szerk.: Dr. Krúdy Erzsébet (2001). Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.