wadmin | 2009. jún. 17.

Formatív értékelés

A személyiségfejlesztés nem képzelhető el az ismeretközpontú értékelési rendszer átalakítása nélkül. Az osztályozással megvalósított szummatív értékelés kevéssé alkalmas a kompetencia fejlesztés elősegítésére, mivel nem lehet eléggé informatív és differenciált. Ki kell alakítani azokat a formatív értékelési szempontokat és eljárásokat, amelyek megfelelő biztonságérzetet adnak, és kiszámítható fejlődési pályán tartva segítik a tanulók önfejlesztését. Ilyen rendszerek már léteznek, elsősorban az alternatív pedagógiai gyakorlatban, de némely elemek átkerültek az innovatívabb, kreatívabb „hagyományos” iskolákba is.

A formatív értékelés néhány szempontja és jellemzője1

 1. Folyamatos és interaktív értékelés, az egyéni tanulási szükségletek bemutatása. A megvalósítás lépései:
  • Fejlődési fokok követelményi szintek kialakítása,
  • Adatgyűjtés, az elért szint meghatározása,
  • Az elért és az elérendő szint összehasonlítási módszerének kialakítása,
  • A fejlesztési módszer kidolgozása, a szintek közti távolság csökkentése,
 2. A tanulók tanulási módjainak megértése.
  A tanulást segítheti többek között a metakognitív módszerek tudatos alkalmazása. Vannak olyan stratégiák, technikák, amelyekkel bizonyos tanulási módok mintegy „felülről vezérelhetők”, rálátással a saját tanulási folyamatunkra. Ilyen lehet például a problémamegoldás lépéseinek rögzítése és tudatos követése, vagy a programunkban alkalmazott műveleti alapábrák rendszere. Az iskolák értékelési gyakorlatának színvonalát is növelni kell, az értékelési kultúra része az iskola önértékelése is.
 3. A tanulás egyéni tanulási szükségletekhez igazítása.
  Különféle módszerek lehetségesek, például a elbeszélő gondolkodás (narrative thinking), kooperatív tanulás technikái, a tanulási tartalom gazdag kontextus rendszerbe illesztése
 4. A motiváció tanulási hatékonyságot növelő szerepének felismerése, a motivációépítés módszereinek ismerete.
  A belső (intrinsic) motiváció fejlesztése, önértékelés alkalmazása, tudatos én-fogalom kialakítása
 5. A jobb teljesítmény és az esélyegyenlőség elősegítése a kulturális és az egyéni különbségek felismerésével.

A gyakorlati megvalósítás szempontjai

 1. A tanuló érezze magát biztonságban akkor is, ha hibázik (a hiba természetes, felismerése a tanulás.)
 2. Tiszta, világos tanulási célok, követelmények meghatározása
 3. Stratégia és taktika kialakítása a tanulók gondolkodási, tanulási folyamatának figyelembevételére.
 4. A tanulási folyamat egyéni szükségletekhez igazítása

Technikák

 • Portfóliók, feljegyzések, tanulói naplók,
 • Visszajelzések,
 • Megbeszélések,
 • Kérdések,
 • Rávezetés,
 • Tanulói önértékelés,
 • Társak értékelése,
 • Csoportmegbeszélés,
 • Követelmény minták, példatárak alkalmazása,
 • Integrált oktatási formák alkalmazása (nagy összefüggések bemutatása),
 • Fogalmi térképezés (concept map)
 • Diagnosztikus teszt

A természetismeret program értékelési rendszere a Politechnikumban folytatott gyakorlatra épül, melyben a szöveges, személyre szabott értékelések fél-, illetve negyedéves rendszerességgel történnek. A másik jellegzetesség az év elején kiadott követelmény füzet, amelyből a szülők és a diákok is megtudhatják az éves tanulási tartalmakat és az értékelés szempontjait. A tanulók biztonságérzetét növeli, hogy az írásbeli dolgozatok időpontjait negyedévre előre kiírjuk és egyeztetjük. A munkacsoport gyakorlatában fontos szerepe van a rendszeres házi dolgozati feladatoknak, amelyek értékelése negyedévente, személyes szempontok szerint történik.

A meglévő értékelési elemek a pedagógiai rendszerfejlesztés során módosítandók és kiegészítendők. A kompetenciafejlesztés feladata jóval mélyebb, folyamatosabb és személyesebb „gyermekkövetést” igényel. Az IKT módszerek alkalmazásával lehetőség van például elektronikus portfólió létesítésére, mint ahogy erre a webes felületen futó Synergeia-projektek esetében már van is példa. Ugyanez az eszköz, és a hozzá hasonló FLE-3 program elősegítheti a kollaboratív tanulást és a metakognitív módszerek alkalmazását is. A szöveges értékelés jelenlegi gyakorlata eléggé formális, mivel túl sok gyereket, túl ritkán és túl röviden (2-3 mondatban) értékelünk. Növelni kell – talán elsődlegessé kell tenni – az aktív tanulás közbeni értékelést. A csoportmunka, projekttevékenység azonnali visszajelzésekkel irányítható, ezek legtöbbje személyes formatív értékelés is. A kooperatív tanulás bevezetésével a csoporton belüli értékelés lehetősége is bővül, ezzel ugyanakkor az önértékelő képesség is javulhat.

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.