<

Európai ügynökség a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának fejlesztéséért

1. Magunkról

Az Európai ügynökség a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának fejlesztéséért (European Agency for Development in Special Needs Education) olyan független és önálló szervezet, amelyet a tagországok a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása területén folytatandó együttműködés céljából alapítottak.

Ügynökségünket tagországaink (az Európai Unió tagállamai, illetve Izland, Norvégia és Svájc) oktatási minisztériumai tartják fenn, támogatóink pedig az Európai Bizottság és az Európai Parlament.

Segítjük a pontos és megbízható információáramlást. Tagországaink számára lehetőséget nyújtunk arra, hogy egymástól tanulhassanak, felhasználva az Ügynökség koordinációja által biztosított különféle - közvetett és közvetlen - alkalmakat az ismeret- és tapasztalatcserére.

Legfőbb célunk a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek megfelelő oktatáspolitika és pedagógiai gyakorlat továbbfejlesztése.

Figyelmet fordítunk az esélyegyenlőség biztosítására, az akadálymentesítésre, a befogadó szemlélet erősítésére és az oktatás minőségének előtérbe helyezésére. Ugyanakkor nem hagyjuk figyelmen kívül az egyes országok oktatáspolitikájában, oktatási gyakorlatában meglévő különbségeket.

2. Történetünk

Az Ügynökség 1996-os megalapítására az európai uniós és az északi országok közötti, a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása terén erősödő együttműködés hatására került sor.

Ez az együttműködés rendkívül hasznosnak bizonyult, és többek között számos, a sajátos nevelési igényű tanulóknak és a velük foglalkozó szakembereknek szóló speciális program megvalósulását eredményezte.

Ezek a programok Európa-szerte jelentős mértékben járultak hozzá a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának fejlődéséhez, és rámutattak arra, hogy folyamatos igény jelentkezik egy hosszabb távra szóló, következetes pán-európai együttműködés kialakítására, amely hatékonyan elősegítheti az egyes országok közötti és az országokon belüli színvonalas ismeret- és tapasztalatcserét.

Ennek megfelelően az Ügynökségnek nem az a célja, hogy bizonyos elméleteket népszerűsítsen, és egyoldalú tájékoztatást nyújtson, hanem sokkal inkább egy európai szintű, tagországok közötti információcsere biztosítása, lehetővé téve az országspecifikus oktatáspolitikai irányelvek és gyakorlati megvalósulásuk értékelését, összehasonlítását.

3. Más szervezetekkel folytatott együttműködés

Ügynökségünk kölcsönösen előnyös együttműködést tart fenn a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával foglalkozó legfontosabb európai és nemzetközi szervezetekkel, így az Európai Bizottsággal és a hozzá kapcsolódó intézményekkel, illetve más nem kormányzati szervekkel. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy partnereink ezekhez a szervezetekhez fordulhassanak, ha mi nem rendelkezünk a számukra szükséges információval vagy tapasztalattal.

Együttműködést alakítottunk ki az Eurydice-vel és az EUROSTAT-tal.

4. Vezérlő elveink

Munkák során figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos legfontosabb nemzetközi irányelvekre, így az Egyesült Nemzetek Szervezete által meghatározott követelményekre, a Salamancai nyilatkozatra, a Luxemburgi kartára, az Európai Tanács határozataira.

Folyamatosan törekszünk arra, hogy az oktatás minden formájához való hozzáféréssel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet az esélyegyenlőség elvére. Különösen fontosnak tartjuk az olyan, mindenki számára elérhető, színvonalas oktatás biztosítását, amely tiszteletben tartja az egyedi sajátosságokat és a tanulók meglévő értékeire épít, nem pedig a hiányosságaikra fordít túlzott figyelmet.

5. Legfőbb célkitűzéseink

  • Hosszú távú, széles körű európai együttműködés kereteinek fenntartásával hozzájárulni a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának fejlesztéséhez.
  • Megbízható képet adni a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának valós európai helyzetéről, és naprakész információt szolgáltatni a tagországokban tapasztalható jelenségekről.
  • Azonosítani azokat a kulcstényezőket, amelyek akadályozzák vagy támogatják a jó gyakorlatok átvételét.
  • Hozzájárulni a tagországok közötti és a tagországokon belüli hatékony ismeret- és tapasztalatcseréhez.
  • Megkönnyíteni a szakpolitikusok és a szakértők információhoz való hozzáférését az általunk biztosított szolgáltatások segítségével, amelyek elősegíthetik a hatékony információcserét és kapcsolattartást.
  • Külön figyelmet szentelünk a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése szempontjából fontos szakterületekre. Tagországaink maguk határozzák meg a feldolgozni kívánt témákat, külön hangsúlyt fektetve a kapcsolódó oktatáspolitikákra, és azok gyakorlati megvalósításának lehetőségeire. Fontosnak tartjuk továbbá az innovatív gyakorlatok megjelenését, a kutatás-fejlesztést és az Európai Unió által támogatott programokat.

6. Termékeink és szolgáltatásaink

Az általunk feldolgozott információkat hírlevelekben, kiadványokban, jelentésekben és az Ügynökség honlapján keresztül terjesztjük. Elősegítjük továbbá a különféle partnereink közötti kapcsolatépítést azáltal, hogy szemináriumokat, konferenciákat, tanulmányutakat, csereprogramokat és egyéb rendezvényeket szervezünk.

Az Ügynökség kiadványai elérhetőek a honlapunkon. Ezek a kiadványok többek között a korai fejlesztésről, a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának alapelveiről, a befogadó oktatásról, a hatékony tantermi gyakorlatokról, az információs és kommunikációs technológiákról, a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának finanszírozásáról, valamint az iskolából a munka világába való átmenetről adnak információt.

Az Ügynökség által használt munkanyelv az angol, de igyekszünk a lehető legtöbb információt szolgáltatni a tagállamok nyelvén is. Minden tevékenységünkkel az a célunk, hogy valós képet fessünk a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával kapcsolatos európai helyzetről olyan európai és nemzeti információkkal, amelyek az egyes országok szintjén is értelmezhetők.

Az Ügynökség honlapja (www.european-agency.org) ugyanúgy tartalmaz tematikus adatbázisokat és összehasonlító információkat, mint speciális internetes információs szolgáltatásokat. A honlapon található National pages (nemzeti oldalak) az egyes tagországokra vonatkozó információkat tartalmaznak.

7. Európai hálózatunk

7.1 Képviselőtestület

Az Ügynökség működésének alapvető irányelveit a képviselő-testület határozza meg. A testületbe minden tagország oktatási minisztériuma egy tagot delegál.

7.2 Irányító testület

Az elnök és a képviselőtestület öt választott tagja alkotja. Feladatuk, hogy biztosítsák az Ügynökség minden szervezetének hatékony működését.

7.3 Az Ügynökség munkatársai

Ők látják el az Ügynökség működésével kapcsolatos koordinációt az Ügynökség igazgatójának vezetése alatt.

7.4 Nemzeti kapcsolattartók

A nemzeti kapcsolattartók feladata, hogy egymással és az Ügynökség munkatársaival együttműködve a képviselő-testület által kitűzött célokat a gyakorlatban megvalósítsák.

Működés

Szervezetünk ezekre az alapokra épül.

Az Ügynökség működésének alapvető irányelveit a képviselőtestület határozza meg. A képviselőtestület tagjait a tagországok jelölik ki. Ők a politikai szintű nemzeti képviselők az Ügynökségen belül.

Az irányító testület, amelynek tagjait a képviselő-testület tagjai választják, szorosan együttműködik az Ügynökség igazgatójával annak érdekében, hogy a stratégiai tervek és döntések hatékonyan és eredményesen valósuljanak meg a gyakorlatban.

A gyakorlati munka szintjén az egyes országok nemzeti kapcsolattartói a felelősek nemzeti hálózatuk ápolásáért és fejlesztésért. A kapcsolattartókat a tagországok jelölik ki, hogy szakterületük elismert szakértőjeként az Ügynökség munkájában közreműködjenek, elősegítsék a kétirányú információáramlást valamint hogy a különböző projektek és tevékenységek munkaprogramjának kidolgozásában és megvalósításában részt vegyenek.

8. További információk az ügynökségről

Az egyes országokra vonatkozó kérdésekkel közvetlenül az adott ország képviselőtestületi tagjához vagy a nemzeti koordinátorokhoz kell fordulni. Elérhetőségeik megtalálhatók a honlapunkon.

Ha további információra lenne szüksége az Ügynökségről, kérjük, először nézze meg honlapunkat!

Az Ügynökség munkájára vagy kiadványaira vonatkozó kérdésekben általában a dániai Titkárságunk vagy a brüsszeli Európai Kapcsolattartó Irodánk tud segíteni.

Titkárság

Teglgaardsparken 102
DK-5500 Middelfart Denmark
Tel: +45 64 41 00 20
Fax: +45 64 41 23 03

Az Ügynökség brüsszeli irodája:

3 Avenue Palmerston
BE-1000 Brussels Belgium
Tel: +32 2 280 33 59
Fax: +32 2 280 17 88

További tartalom

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.