wadmin | 2009. jún. 17.

Bevezető – A projektekről

Az iskolarendszerű oktatás egyik legnagyobb ellentmondása, hogy míg gyerekek számára az ismereteket, képességeket egymástól gyakran elkülönült tantárgyak keretében tanítjuk, fejlesztjük, addig ezek felhasználása sokkal inkább egy-egy probléma megoldásakor, a tanultak egységben való alkalmazásával lehetséges.

A projekt megközelítési stratégia, módszer, a tanítás-tanulás megszervezésének formája is lehet. Alkalmazása az iskolákban rendkívül fontos, mert egyre inkább az ily módon szerzett tudás lesz használható. Azok, akiknek lehetőségük van projektekben való munkára, az iskolán kívüli világban is otthonosabban oldják meg problémáikat, meghatározó lehet egész későbbi életükre.

A jelenlegi pedagógiai gyakorlat újra felfedezi a projekt módszert. Ha az iskolában nemcsak az életre készülünk, hanem élünk is, akkor egyértelmű, hogy az ott megszerzett tapasztalat beépül, képességgé válva később is bármikor eredményesen felhasználható. A valódi tudáshoz tehát a tapasztaláson, cselekvésen keresztül vezet az út. Ezért a különböző korok és országok pedagógiájában gyakran feltűnt a projekt jellegű munka, amelyek közös eleme, hogy az iskolai tanulást összekapcsolja a külső társadalmi környezettel.

Az egyes projektek legfontosabb pedagógiai célját az aktuális pedagógiai program, az iskola, pedagógus közösség vagy a projektek kezdeményezői határozzák meg.

A Lauder Iskola pedagógiai programjában a megalakulás óta hangsúlyos szerepet töltenek be a projektek.

A nevelés történetében, valamint a hazai alternatív pedagógiai irányzatok gyakorlatában a hangsúlyok nem azonosak, mégis jól kirajzolhatók a projektrendszerű feldolgozás közös sajátosságai. Ezek a következőkben foglalhatók össze:

  1. Tartalma több tantárgy anyagából, komplex, illetve integrált módon tevődik össze.
  2. Közvetlen kapcsolatban van az iskolán kívüli világgal, az „élettel”, lehetővé teszi az aktív tapasztalást, a saját élményű tanulást. A tanítványok világához tartozó, őket érdeklő gyakorlati probléma megoldásából indul ki, erre fűzi fel a tanítási-tanulási folyamatot.
  3. A különféle tanulási technikák elsajátítása itt eszköznek tűnik, valójában kiemelt feladat.
  4. Hangsúlyos szerepet kap az ismereteken kívül a képességek és attitűd fejlesztése is.
  5. A tanulás irányításának folyamatában a pedagógus elsősorban indirekt módon közreműködik.
  6. Valamennyi projekt a gyerekek együttműködésére épül, egyes fázisai azonban egyéni munkát is igényelnek.
  7. Végső megjelenési formája valamilyen közös termék, amelyben a részletek egésszé állnak össze (például előadás, faliújság, kiállítás, előadás, maguk készítette újság, rádió- vagy video-„adás”, könyv, makett stb.).
  8. A gyerekek a projekt alakításának aktív közreműködői a tervezés fázisától a szervezésen, kivitelezésen át egészen az értékelésig. A spontaneitás a folyamat „tervezett” része.
  9. Az egyes projektek megvalósításának időtartama rendkívül eltérő időt vehet igénybe, egyetlen naptól, héttől, hónaptól akár több évig is elhúzódhat.
  10. Továbbépíthető a gyerekek, pedagógusok, bárki más (például szülők) kezdeményezésére. A tanultak más helyzetre is átvihetők.

A projektek végzésekor tehát közös cél, hogy fejlesszük a gyerekek problémamegoldó képességét, kritikai gondolkodását, különféle források felhasználását, együttműködési készségét, kutatási módszerek és azok megválasztásának ismeretét, kommunikációs képességét, saját maga szerepének, lehetőségeinek és határainak felismerését a problémák megoldásában.1

Intézményünkben, amely a közoktatás teljes szakaszát átfogja, gyakorlatilag az óvodától az érettségiig találkozhatnak a gyerekek projektekkel. Ezek egymásra épülése nagy kihívás a tantestület számára. Az elemi tagozaton a természet- és társadalomismeret témáit igyekszünk projektekre épülve feldolgozni. Az eltelt évek során kialakult annak a rendszere, mely projektek melyik életkorban lehetnek a leghatékonyabbak a tanítás-tanulás folyamatában.

Jelen tanulmányunk a középiskolai korosztály természettudományos jellegű projektjeinek eddigi tapasztalatait adja közre a munkaközösség tagjainak leírásában. A munka egy hosszabb távú, a közoktatás rendszerébe illeszkedő fejlesztési koncepció része, melynek felhasználását megfelelő hivatkozással örömmel fogadjuk.

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.