wadmin | 2009. jún. 17.

Melléklet

A felméréshez használt tantárgyi kérdőív (minta)

☐☐ ☐☐
megye település iskolatípus iskola

Tantárgy: Földrajz

Kérdőív a tantárgyak helyzetfelméréséhez

Kedves Kolléga!

Az Országos Közoktatási Intézet a tantárgyak helyzetét a múlt évben az alapfokú, idén a középfokú oktatásban kezdte vizsgálni.  Ehhez kérjük most a segítségét. Mindnyájunk érdeke, hogy a kutatás a valós helyzetet tárja fel, hiszen változás csak ennek alapján várható.

Segítségét előre is köszönjük!

A kutatócsoport nevében: Kerber Zoltán, témavezető

 

1. Írja be számmal a megfelelő helyekre, hogy iskolájában hányan tanítják a tantárgyat az oszlopfőben jelzett végzettséggel!

Diploma nélkül Főiskolai végzettséggel Egyetemi végzettséggel
tanár szakos nem tanár szakos tanár szakos nem tanár szakos
  művészeti, testnevelési     művészeti, testnevelési  
                                     

2. Jelölje az ötfokú skálán a megfelelő számok bekarikázásával, hogy véleménye szerint, iskolájában a szülők és a gyerekek mennyire tartják fontosnak a tantárgyat!

Nem fontos Alig fontos Átlagos Fontos Nagyon fontos
a) Szülők 1 2 3 4 5
b) Gyerekek 1 2 3 4 5

3. Sorolja fel, hogy Ön szerint, mi a tantárgy három legsúlyosabb problémája!

a. ..................................................................

b. ..................................................................

c. ..................................................................

4. Mi a véleménye a tantárgy tankönyv-választékáról? A megfelelő válasz betűjelét karikázza be!

a) hiányos
b) megfelelő
c) bőséges
d) áttekinthetetlen
e) nincs elég információm

5. Mi a véleménye a tantárgy (a tankönyvön kívül minden más!) taneszköz választékáról? A megfelelő válasz betűjelét karikázza be!

a) hiányos
b) megfelelő
c) bőséges
d) áttekinthetetlen
e) nincs elég információm

6. Nevezzen meg legfeljebb két olyan témakört – ha van olyan –, amelyet a tantárgy tanításában az ön véleménye szerint:

Bővíteni kellene: a. ...............................................................................
b. ...............................................................................
Szűkíteni kellene: a. ...............................................................................
b. ...............................................................................
El kellene hagyni: a. ...............................................................................
b. ...............................................................................
Új témaként be kellene venni: a. ...............................................................................
b. ...............................................................................

7. Kérjük, írja az alábbi táblázat első oszlopába, hogy véleménye szerint tantárgya mennyire ad lehetőséget a NAT közös követelményeiben (kereszttantervként) megfogalmazott követelmények érvényesítésére! Az ötfokú skálán a megfelelő szám bekarikázásával minden sorban azt jelölje, hogy tanóráin mennyire tud élni az első oszlopban jelzett lehetőséggel!

Követelmény Lehetőség %-ban Mennyire él ezzel a lehetőséggel a tanórákon?
egyáltalán nem alig közepesen nagyon kiemelkedően
Hon- és népismeret   1 2 3 4 5
Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz   1 2 3 4 5
Környezeti nevelés   1 2 3 4 5
Kommunikációs kultúra   1 2 3 4 5
Testi, lelki egészség   1 2 3 4 5
Tanulás   1 2 3 4 5
Pályaorientáció   1 2 3 4 5

8. Az alábbi táblázatban azt jelölje a megfelelő szám bekarikázásával, hogy tantárgya milyen gyakran igényli a tanulók könyvtár- és számítógép használatát!

  Soha Ritkán Néha Elég gyakran Gyakran
Könyvtárhasználat 1 2 3 4 5
Számítógép használat 1 2 3 4 5

9. Kérjük, jelölje az alábbi ötfokú skálán a számok bekarikázásával, hogy a tankönyvek kiválasztásakor az alábbi szempontok mennyire fontosak az Ön számára!

Szempontok Nem fontos Alig fontos Átlagosan fontos Fontos Nagyon fontos
1 Ára 1 2 3 4 5
2 Didaktikai kimunkáltsága 1 2 3 4 5
3 Érdekessége, motiváló ereje 1 2 3 4 5
4 Idő és tananyag megfelelő aránya 1 2 3 4 5
5 Igényes kivitele 1 2 3 4 5
6 Képekkel jól illusztrált volta 1 2 3 4 5
7 Korszerű ismeretek közvetítése 1 2 3 4 5
8 Nyelvhasználat, nyelvezet minősége 1 2 3 4 5
9 Szakmai megbízhatósága 1 2 3 4 5
10 Tanítás során való beváltsága 1 2 3 4 5
11 Tankönyvcsaládhoz tartozása 1 2 3 4 5
12 Tantervi követelményekhez való igazodása 1 2 3 4 5
13 Tanulhatósága (gyermekeknek jól érthető) 1 2 3 4 5
14 Tartóssága 1 2 3 4 5

10. Kérjük, írja a pontozott vonalakra annak a két szempontnak a számát (9. kérdés), amelyet a kiadók a legkevésbé vesznek figyelembe a fentiek közül!

a) ......................

b) ......................

11. Oktató-nevelő munkájában az alábbiak közül mely területeken érzi úgy, hogy továbbképzésre lenne szüksége? Válaszoljon a megfelelő válasz(ok) előtti betű(k) bekarikázásával!

a) tanterv
b) szaktudomány
c) tanításmódszertan
d) Internethasználat
e) mérés-értékelés
f) számítógép-használat
g) pszichológia
h) helyi tantárgyi program (tanterv)készítés

12. Jelölje karikázással annak a legfeljebb két továbbképzési formának a betűjelét, amelyet a legalkalmasabbnak tartana szakmai fejlődéséhez!

a) akkreditált tanfolyam
b) bemutató óra látogatása
c) konferencia
d) posztgraduális képzés
e) tanácsadás
f) tanfolyam
g) tréning

13. Kérjük, hogy az alábbi táblázatban azt osztályozza mindkét oldalon, hogy azok a gyerekek, akik önöknél kezdik a tanulmányaikat, mennyire rendelkeznek az alábbi ismeretekkel és képességekkel, illetve, hogy ön szerint mennyire volna fontos, hogy rendelkezzenek ezekkel!

Az iskolába jövő tanulók felkészültségére jellemző Ismeretek, képességek Fontos lenne, hogy az iskolába jövő tanulók rendelkezzenek vele
1 2 3 4 5 Magabiztos írni-olvasni tudás anyanyelven 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 Szilárd alapismeretek, szaktárgyi tudás 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 Gyakorlati számítások önálló végzése 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 Talpraesettség, gyors döntési képesség 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 Együttműködési képesség és hajlandóság 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 Problémamegoldó képesség 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 Számítógép használatának ismerete 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 Önművelés, a saját teljesítmény fejlesztése 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 Szóbeli, írásbeli, rajzos utasítás megértése 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 Önismeret 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 Társadalomban való tájékozódás képessége 1 2 3 4 5

14. Az alábbi táblázatban az iskolát önöknél befejező diákokravonatkozóan értékelje osztályzattal, hogy mennyire rendelkeznek az alábbi ismeretekkel, képességekkel, illetve Ön mennyire tartja fontosnak, hogy rendelkezzenek velük!

15. Jelölje a megfelelő vizsga előtt álló betű bekarikázásával, hogy intézményében melyik vizsgára készítik fel növendékeiket a tantárgyból (több is jelölhető), és az igen-nem válasz valamelyikének aláhúzásával azt, hogy véleménye szerint fel tudják-e készíteni őket!

a) az alapműveltségi vizsgára igen nem
b) a középszintű érettségire igen nem
c) az emeltszintű érettségire igen nem

16. Kérjük, jelölje az ötfokú skálán a megfelelő szám bekarikázásával, hogy az alábbi tanulásszervezési formákat milyen gyakran alkalmazza oktató- nevelő munkájában!

Tanulásszervezési formák Soha Ritkán Néha Elég gyakran Gyakran
Csoportmunka 1 2 3 4 5
Differenciálás 1 2 3 4 5
Frontális osztálymunka 1 2 3 4 5
Önálló tanulói munka 1 2 3 4 5
Pármunka 1 2 3 4 5
Projektmódszer 1 2 3 4 5
Tanári magyarázat 1 2 3 4 5
Terepmunka 1 2 3 4 5

17. Kérjük, jelölje a megfelelő szám bekarikázásával az alábbi táblázatban, hogy oktató munkájában mennyire használja az informatikai eszközöket!

Eszközök Soha Ritkán Néha Elég gyakran Gyakran
Kereskedelmi forgalomban vásárolt digitális taneszköz (pl. oktató CD-ROM) 1 2 3 4 5
Házilagosan készített digitális taneszköz 1 2 3 4 5
Ingyenesen juttatott/ letölthető multimédia tananyag (pl. SULINET, ISZE) 1 2 3 4 5
Internet 1 2 3 4 5
Prezentációkészítő (pl. PowerPoint) 1 2 3 4 5
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő 1 2 3 4 5

18. Jelölje a megfelelő szám bekarikázásával az alábbi táblázatban, hogy milyen tanulói produktumok alapján értékeli/ osztályozza növendékeit!

Eszközök Soha Ritkán Néha Elég gyakran Gyakran
Dolgozat, röpdolgozat 1 2 3 4 5
Gyakorlati produktum (pl. művészeti vagy technikai alkotás) 1 2 3 4 5
Házi dolgozat, önálló feladat 1 2 3 4 5
Projektmunka produktuma 1 2 3 4 5
Számítógépes (on-line) feladatok 1 2 3 4 5
Szóbeli felelet 1 2 3 4 5
Teszt 1 2 3 4 5
Egyéb, éspedig: 1 2 3 4 5

19. Jelölje a megfelelő szám bekarikázásával soronként, hogy mennyire alkalmazza a következő módszereket a tantárgy oktatása során!

Módszerek Gyakran Néha Nem
Irányított információgyűjtés írott forrásokból 3 2 1
Irányított információgyűjtés internetes forrásokból 3 2 1
Tankönyvi ábrák elemzése 3 2 1
Diaképek, fotók elemzése 3 2 1
Adatsorok, grafikonok, tematikus térképek elemzése 3 2 1
Adatsorok alapján grafikon, tematikus térkép rajzolása 3 2 1
Szemelvények irányított elemzése 3 2 1
Videofilm irányított feldolgozása 3 2 1
Szemléltetés videofilm segítségével 3 2 1
Terepgyakorlat, kirándulás 3 2 1

20. Karikázza be a megfelelő számokat! Milyennek ítéli a tantárgy szerepét a felsorolt szempontokból, és azt, hogy hogyan változott a megítélése a kerettanterv bevezetésével?

Szempontok Jelenleg A kerettanterv bevezetése miatt
nagyon jelentős jelentős nem fontos javult nem változott romlott
A nemzeti és az európai identitástudat alakítása 3 2 1 3 2 1
A más kultúrák, életmódok toleráns elfogadása 3 2 1 3 2 1
Hazánk természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőinek megismerése 3 2 1 3 2 1
A mindennapi életben felhasználható ismeretek közvetítése 3 2 1 3 2 1
A világ természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőinek megismerése 3 2 1 3 2 1
Önálló gondolkodás, véleményalkotás fejlesztése 3 2 1 3 2 1
A felelős környezeti magatartás kialakítása 3 2 1 3 2 1

21. Mit tart a tantárgy három legfontosabb értékének? Sorolja fel fontossági sorrendben!

1. .....................................................

2. .....................................................

3. .....................................................

23. Jelölje a megfelelő szám bekarikázásával, hogy ad-e, adna-e olyan tanórán kívüli feladatokat, amelyek a tanulók alábbi önálló tevékenységét igénylik!

Tevékenység Gyakoriság
Gyakran Néha Soha
Információgyűjtés könyvtárban 1 2 3
Információgyűjtés médiából 1 2 3
Információgyűjtés Internetről 1 2 3
Egyszerű kísérlet, megfigyelés 1 2 3
Írásos beszámoló összeállítása 1 2 3
Tablókészítés 1 2 3
Térképvázlat, grafikon vagy ábra rajzolása 1 2 3

24. Írja a pontsorra, hogy hogyan veszi figyelembe a tanórán kívüli munkát a tanulói teljesítmény értékelésében!

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

25. Húzza alá a megfelelő választ! Kapcsoltak-e modul-tantárgyat a földrajz tantárgyhoz az Ön iskolájában?

Igen    Nem

Ha igen, melyet? .........................................................

26. Ön szerint milyen tényezők segíthetnék a tantárgy presztízsének növekedését? Nevezzen meg hármat!

1. .............................

2. .............................

3. .............................

27. Milyen taneszközök beszerzését, bővítését, fejlesztését tartja a legfontosabbnak a tantárgy színvonalas oktatásához? Nevezze meg sorrendben a három legfontosabbat!

1. .............................

2. .............................

3. .............................

28. Mennyire tartja megfelelőnek a tantárgy helyzetét az Ön iskolájában az alábbi szempontokból? Jelölje az ötfokú skálán a megfelelő szám bekarikázásával!

Egyáltalán nem megfelelő Kicsit megfelelő Közepesen megfelelő Megfelelő Teljesen megfelelő
Szaktanári tevékenység elismerése 1 2 3 4 5
Taneszközzel való ellátottság 1 2 3 4 5
Szakkönyvvel való ellátottság 1 2 3 4 5
Tanórán kívüli munka (szakkör, előkészítő) szervezésének lehetősége 1 2 3 4 5
Szaktanterem megléte és felszereltsége 1 2 3 4 5

A következő kérdések az érettségire, illetve a felvételire vonatkoznak.

29. Írja a pontsorra, hogy hányan érettségiznek átlagosan egy-egy évfolyamon az Ön iskolájában?

............ fő

30. Választhatják-e az Ön iskolájában 5. érettségi tárgyként a tanulók a földrajzot? Húzza alá a megfelelő választ!

Igen    Nem

31. Írja a pontsorra, hogy amennyiben a tantárgy választható, hányan érettségiznek hozzávetőlegesen évente földrajzból az Ön iskolájában?

........ fő

32. Írja a pontsorra, hogy hányan felvételiznek hozzávetőlegesen évente földrajzból az Ön iskolájában?

......fő

33. A kétszintű érettségi vizsgához kapcsolódóan milyen felkészítő szervezését tervezik? Karikázza be a megfelelőt/megfelelőket!

1. felkészítés középszintű vizsgára

2. felkészítés emelt szintű vizsgára

3. felkészítés emelt szintű vizsgára másik intézménnyel közösen

4. nem tervezünk felkészítést földrajzból

Válaszait köszönjük!

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.