<

Tartalom

 • Előszó
  Az oktatásügyi vezetés és -vezetőképzés hazai fejlődését elősegíteni kívánó kötetet tart kezében az olvasó. Reméljük, hogy a címben előforduló idegen szó nem okoz majd negatív vagy visszás érzéseket, s hogy használatát nem csupán marketing-fogásnak tekintik...
 • Tony Bush: • A menedzsment fontossága az oktatásban
  Az oktatásmenedzsment az oktatásügyi szervezetek működésével foglalkozó tudomány és annak gyakorlata. Nincs egyetlen, általánosan elfogadott definíciója, minthogy kifejlődése erősen kötődik több olyan, szilárdan megalapozott diszciplínához, mint a szociológia, a politikatudomány és a közgazdaságtan...
 • Gareth Morgan: • Érdekek, konfliktus és hatalom
  "Demokratikus társadalomban élek. Miért kellene engedelmeskednem naponta nyolc órán keresztül a főnököm parancsainak? Úgy viselkedik, mint egy véres diktátor, parancsolgat, mondogatja, mit kell tennünk és gondolnunk. Milyen jogon viselkedik így? A cég adja a fizetésünket, de jelenti ez azt is, hogy jogukban áll a gondolatainkat és az érzéseinket is birtokolni, irányítani? Biztosan nincs joguk robottá lefokozni bennünket, s megkövetelni tőlünk, hogy minden parancsnak engedelmeskedjünk"...
 • Wendell L. French--Cecil H. Bell Jr.: • A szervezetfejlesztés meghatározása
  Bár a szervezetfejlesztés terminus szó szerinti értelmezése vonatkozhat a szervezet javítására irányuló stratégiák egész sorára, a kifejezés a behaviourizmus irodalmában és gyakorlatában meglehetősen specifikus jelentéstöbbletet kapott. Azért mondjuk, hogy "meglehetősen specifikus", mert határai nem teljesen világosak, e kialakulóban levő szakterületről a különböző szerzők és a gyakorló szakemberek felfogása bizonyos mértékben eltérő...
 • E. Mark Hanson: • Szituáció-elmélet
  Századunk folyamatos tudományos erőfeszítés jegyében telik, melynek célja, hogy tisztább képet kapjunk a szervezetek működéséről és arról, hogyan lehet azokat még jobb munkára késztetni. Hasznos vezetéselméleti irányzatok sokasága emelkedett ki ebből a törekvésből, pl. a tudományos vezetéselmélet, az ún. társadalmi rendszer (social system) elmélet, a nyílt rendszer (open system) elmélet, melyek mindegyike alapfeltevésekben különbözik a munka természetét, a motivációt, az ésszerűséget, a hatékonyságot, az irányítást és hasonlókat illetően...
 • Edgar H. Schein: • A tanuló kultúra
  A kultúra menedzselésében a legérdekesebb vezetői szerep az, amikor valaki megkísérel olyan, ún. tanuló szervezetet kifejleszteni, amely idővel képessé válik öndiagnosztizálásra és -menedzselésre az eltérő szervezeti változások között...
 • Brian J. Caldwell--Jim M. Spinks: • Az önigazgató iskola
  Az önigazgató iskolává válás általános jellemzője, hogy bizonyos döntések meghozatalának joga a központi hatóság kezéből az iskolába kerül. Az iskola továbbra is minden esetben a törvényességnek, iskolai programoknak és prioritásoknak a központi hatóság által megszabott keretei között működik...
 • Headley Beare--Brian J. Caldwell--Ross M. Millikan: • Az iskolai kultúra fejlesztése
  Mint ahogy minden gyerek más, minden iskola is más! A szervezéselméletről és az igazgatás viselkedéstanáról újabban közölt írások hangsúlyozzák, hogy minden szervezet egyedi. A fenomenológiai viták a szervezetek egyediségéről és kivételességéről messze meghaladják azt a sztereotip módon pozitivista megközelítésmódot, amely szerint minden szervezet típusokba sorolható, s hogy az egyes típusokba tartozók alapjában véve ugyanolyanok...
 • Stephen Murgatroyd--Colin Morgan: • A totális minőség-menedzsment (TQM) és az iskola
  Ahogy az ipari forradalom az 1800-as években új munkavégzési formákat teremtett a termelési ágazatokban, a minőségi forradalom úgy teremt új munkavégzési formákat az 1990-es években. Legyen szó bármilyen egységről: egy autógyárról, egy szolgáltató vállalatról, mely tengeren túli járatokat működtet Európa és Amerika között, egy állami intézményről, mely a szociális kifizetéseket intézi az arra jogosultak számára, vagy egy közhasznú szervezetről, mely a hátrányos helyzetű gyerekek vagy iskolák körülményeinek javításán fáradozik, valamennyien érdekeltek lehetnek a minőség fogalmának átértékelésében és olyan változtatások bevezetésében, melyek az irányítás minőségi javítását célozzák meg...
 • Linda S. Ackermann: • Fejlődés, átmenet és átalakítás
  Rengeteg a változás szervezeteinkben. Újjászerveződnek, összeolvadnak, új technológiákat, termékeket és szolgáltatásokat hoznak létre mindenhol, ahová csak fordulunk. Gomba módra elszaporodtak e folyamatok húzóemberei, a változások úgynevezett "bajnokai", akik lehetnek külső tanácsadók, vagy maguk a szervezeten belüli menedzserek...
 • Philip Kotler--Karen F. A. Fox: • Oktatásmarketing
  A legtöbb oktatási intézmény először akkor ismeri fel a formális tervezés értékét, amikor nehézségei támadnak. Például drasztikusan csökken a beiratkozók száma, jelentősen megcsappannak a források vagy egyes programok sikertelenek, vezetésük, irányításuk rossz. Az iskola vezetői először abban reménykednek, hogy a helyzet csak egy kis kilengés, mely összehangolt akció nélkül is időben, magától helyreáll. A helyzet súlyosságát érzékelvén azonban elkezdik keresni azokat a módokat, melyekkel feltárhatják a problémákat és amelyekkel terveket dolgozhatnak ki megoldásukra...

Impresszum

Válogatta és szerkesztette: Balázs Éva
Nyelvi lektor: Czobor Zsuzsa
Műszaki szerkesztő: Oláh Attila - Psycho Star Bt.
Olvasószerkesztő: Landauer Attila
A kötet a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, valamint a Holland-Magyar Vezetőképző Program támogatásával készült.
ISBN 963 7315 72 1

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.