<

Módszertani stratégiák az iskolarendszerű felnőttoktatásban 2.

„Az oktatásnak olyannak kell lenni, hogy a felkínáltakat mint értékes ajándékokat és nem mint nehéz kötelességet fogadják be.”
(Albert Einstein, 1952)

„Egy turista fölkeres egy nagyvárost, lát ott kőműveseket, akik egy templomot építenek. Látja, hogy ez a templom igen nagy. Kíváncsian odamegy az egyik kőműveshez, és megkérdi, mit csinál. A kőműves, anélkül, hogy felnézne, morogva feleli: – Láthatja, hogy téglát rakok. A turista nézte egy ideig, figyelve, hogy helyezi el a kőműves a maltert rétegesen, és hogyan rak le gondosan minden téglát, hogy biztosan egyenes és szabályos legyen. Egyiket a másik után rakta, csaknem gépiesen. Ritkán nézett fel, sohasem mosolygott.

A turista körbejárta az épületet és találkozott egy másik kőművessel. Látta, hogy ugyanazt az eljárást követi mint az első. Kivéve azt, hogy munka közben halkan énekelt. – Mit csinál? – kérdezte a turista a második kőművest. Azt gondolta, tudja, mit fog hallani, de azért megkérdezte.

– Egy katedrálist építek – mondta büszkén a második kőműves, és mosoly jelent meg napbarnított arcán. – Katedrálist építek.”

Jerold W. Apps: A felnőttek tanításának mestersége
(ford.: Maróti Andor)
Andragógiai szöveggyűjtemény II. Szerk.: Maróti Andor
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1997)

Alkotószerkesztő:
Mayer József

Szekesztő:
Singer Péter

Lektorok:
Dr. Kerülő Judit
Dr. Schüttler Tamás


Tartalom


A kötet szerzői:

Dávid Judit (1973)

Budapesti Tanítóképző Főiskola általános iskolai angol idegennyelv-oktató, tanító (1998); külföldi tanulmányutak: University College of St. Martin, Lancaster (1997), Kibuc Merchavia (1999); a London Stúdió és a Városligeti Kéttannyelvű Általános Iskola angoltanára.

Dr. Fábián Györgyi (1954)

ELTE BTK magyar-népművelés szak, kisdoktori fokozat (1987); a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium magyartanára, a Fővárosi Pedagógiai Intézet középiskolai magyartanítás szaktanácsadója; az Irodalomtörténeti Társaság tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus Kutatói Pályadíjasa; rendszeres publikációk a KÁOKSZI Módszertani Lapok, Népszabadság, Népszava (könyvismertetések, recenziók), Budapesti Nevelő, Új Katedra, Felnőttoktatás, Magyartanítás.

Lieberman Mária (1975)

ELTE BTK orosz nyelv és irodalom szak (2000), művészettörténet (2001); jelenleg ELTE-BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola; a National Geographic Magazin magyar nyelvű kiadásának művészeti tanácsadója; Fiatal Művészettörténészek és Építészek Találkozóján előadás (Firenze, 1998), a Lengyel Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézetének Nemzetközi Tudományos Konferenciáján meghívott előadó Varsó, 2001; publikációk: Stilizáció és tárgyiasság Anna Ahmatova korai lírájában, A Tudományos Ösztöndíj Pályázat kiemelkedő dolgozatainak szemléje (ELTE – BTK HÖK, Budapest 2002); Zichy Mihály Oroszországban, In: Zichy Mihály Katalógus (Budapest, 2001).

Magyar-történelem-levéltár szakos tanár, 1988-1997 között a budapesti Szabó Ervin Gimnázium igazgatója, 1997-1999 az OKSZI felnőttoktatási szakértője, 2000-től az OKI Felnőttoktatási Központjának igazgatója.

Singer Péter (1961)

ELTE Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakos általános iskolai tanár (1987), ELTE BTK történelem szakos középiskolai tanár (1992), Színház- és Filmművészeti Egyetem mozgóképelmélet–filmpedagógiai szak (2001), jelenleg a SzFE DLL-képzés; OM tankönyvszakértő; az OKI Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ tudományos munkatársa, igazgatóhelyettese; publikációk a Felnőttoktatás, a Filmkultúra (internet) című folyóiratokban és a Filmspirál című periodikában; Történelem III. (társszerző: Mayer József)

Vida Gábor (1951)

BME Villamosmérnöki kar digitális számítástechnika szak (1982), BME TTK mérnök-tanár (1992); szakmai vizsgaelnök; a budapesti Szabó Ervin Gimnázium informatikatanára, igazgatóhelyettese.

Zsuffa Ruth (1949)

KLTE német-francia szakos középiskolai tanár (1973); OM tankönyvszakértő és referens; vizsgaelnök; a Budapesti Lónyai Utcai Református Gimnázium vezetőtanára, publikációk: Deutsch im Hotel című tankönyv és a Német nyelv a kereskedelemben dolgozók számára című jegyzet (társszerző: Ivády Réka).

 

© Országos Közoktatási Intézet, 2002
© Dávid Judit, Dr. Fábián Györgyi, Lieberman Mária, Singer Péter, Vida Gábor, Zsuffa Ruth, 2002

ISBN 963 682 504 1
Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Dr. Halász Gábor főigazgató

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.