wadmin | 2009. jún. 17.

A tervezéstől a kivitelezésig 11.

Életre-halálra – témafeldolgozás gimnazistákkal

(Pedagógiai napló – készítette Homor Tivadar)

Téma: abortusz, öngyilkosság, eutanázia

Fejlesztési célok, feladatok
 • Különböző korok, kultúrák, hogyan vélekednek az élet és a halál kérdéséről?
 • Az emberi lét határhelyzeteinek megközelítése az esettanulmányok tükrében
 • Érvek, ellenérvek felsorakoztatása az abortusz, az öngyilkosság és az eutanázia kapcsán
 • Különböző vélemények megismerése és ütköztetése
 • Alapvető fogalmak értelmezése
 • A születés, az öngyilkosság és az euthanázia mint etikai probléma
Foglalkozás típusa
 • frontális / tanári bevezetés, problémahelyzet vázolása
 • individualizált / tanulói beszámolók, önálló kutató-, gyűjtőmunkák bemutatása
 • csoport munka

Időkeret (2 foglalkozás, 90 perc)

Munkamódszerek
 • Közös beszélgetés (vita, hozzászólások, reflektálások)
 • Monológikus (tanári problémafelvetés, tanulói kiselőadások, beszámolók, kutató-, gyűjtőmunkák bemutatása)
 • Részleges kutatómódszer (többcsatornás információszerzés egy-egy témakörhöz vagy problémahelyzethez kapcsolódva)
Munkaeszközök

Lányi A. – Jakab Gy.: Erkölcstani esettanulmányok: Életre halálra c. fejezete
Erkölcstani vázlatok (szerk.: Szabó Pál Tivadar) : Bajbajutott ember c. fejezete
Erkölcstan szöveggyűjtemény (szerk: Tiszóczi T. – Trencsényi B.) Halál c. fejezete
Idegen szavak szótára
Magyar szólások és közmondások
Idézetek könyve
A művészet története c. sorozat kötetei
A zene világa c. sorozat

A foglalkozás menete
(A) Tanári problémafelvetés
 • A születés és a halál mint etikai probléma megközelítése (különböző kultúrák tükrében)
 • A magyar társadalom mentális állapota (statisztikai adatok tükrében)
 • Ki rendelkezik a születés és a halál felett?
 • Lemondhatunk-e az életről?
 • Jogunkban áll-e az abortuszról dönteni?
 • Mi a legfőbb érték?
 • Alapvető etikai fogalmak tisztázása (abortusz, eutanázia, öngyilkosság, önfeláldozás, tolerancia)
(B) 1./ Tanulói beszámolók (egyéni, csoportos feladatok) születés – abortusz témakörhöz
 • Tanulói beszámoló: Különböző kultúrák: keleti, zsidó-keresztény, nyugati civilizációk hogyan közelítik meg napjainkban a születés és a halál problémakörét (az eltérések okainak megvilágítása)
  Az elhangzottak megbeszélése (vita, kérdések, reflexiók)
 • Születés:Levél egy meg nem született gyermekhez, és Vita az abortuszról c. szemelvények otthoni feldolgozása – a megadott szempontok szerint – továbbá a tanórán saját álláspontjuk bemutatása illetve érvekkel történő megvédése (vita, beszélgetés, reflektálások):
  • Ki miért vállal és nem vállal gyermeket?
  • Milyen okok, helyzetek kényszerítenek embereket abortuszra?
  • Meg lehet-e akadályozni szigorú törvényekkel az abortuszt?
  • Mennyiben magánügy és mennyiben közügy az abortusz?
 • Vizsgáljuk meg az abortusz problémakörét több szemszögből! Hogyan vélekedik a problémáról: a jogász, az orvos, a lelkész, a bíró, a liberális és a konzervatív képviselő? (érvek, ellenérvek megfogalmazása és ütköztetése)
 • Szabad-e egy anyának megölnie a gyermekét? c. szemelvény elolvasása és megvitatása!
  • Hogyan ítéljük meg az anya döntését?
  • Elfogadható-e ez a megközelítés?
  • Milyen döntést hoz véleményetek szerint a bíróság? (van-e enyhítő körülmény?)
(B) 2./ Vita, beszélgetés, önálló tanulói beszámolók, kiselőadások az öngyilkosságról
 • Külföldi és hazai statisztikák bemutatása és elemzése az öngyilkosságok alakulásáról (előre kiadott feladat: tanulói beszámoló vagy kiselőadás) megvitatása
 • Milyen okokra vezethető vissza, hogy hazánk e statisztikai mutatókban előkelő helyet foglal el? (beszélgetés, következtetések levonása)
 • Öngyilkosságok kiváltó okai?
 • Mit tehet a társadalom és az egyén e területen?
 • Az öngyilkosság mint filozófiai probléma megközelítése (kultúrák, filozófiai irányzatok áleltérő álláspontjának bemutatása) tanulói kutató – gyűjtő munka alapján
 • Mi a különbség az öngyilkosság és az önfeláldozás (mártíromság) között?
 • Történelmi példák bemutatása

Mégis kinek az élete c. szemelvény elolvasása és megvitatása!

 • Te mit tennél e nehéz helyzetben?
 • Milyen problémát vet fel a történet az egyéni és közösségi jogok szempontjából?
 • Mit tehet az orvos, és a család ilyen helyzetben?
 • Értelmes dolog-e olyan helyzetben az ember életét továbbra is fenntartani, amikor nincsen öntudatánál, gyógyulása reménytelen, gépek tartják életben, vagy pokolian szenved? (vélemények ütköztetése)
 • Passzív, aktív euthanázia fogalmak tisztázása.
(B) 3./ A betegek jogai c. fejezet áttekintése (Erkölcstani vázlatok c. könyv 201–204. old.)

A szembenézés méltósága c. fejezet elolvasása és megvitatása

 • Elkerülhető-e a halálfélelem?
 • Lehet e napjainkban emberi módon meghalni?
 • Mi az oka annak, hogy a társadalom nem akar tudomást szerezni a halálról?
 • Különböző kultúrák eltérő szemlélete a halálról?
  (Tanulói beszámolók! beszélgetés, vita)
Önálló tanulói gyűjtő- és kutatómunkák témái

(B) 4./ Különböző történelmi korokban, művészeti irányzatokban hogyan jelenik meg az elmúlás és a halál ábrázolása? / Mutass be olyan műalkotásokat, melynek témája a halál és az elmúlás!

(B) 5./ Hogyan jelenik meg a halál ábrázolása az irodalomban? (regény-, elbeszélésrészletek bemutatása és értelmezése)

(B) 6./ Gyűjtsél és mutass be olyan verseket, melyek az elmúlásról és a halálról szólnak (magyar és külföldi költőktől)!

(B) 7./ Gyűjtsél szólásokat és bölcs mondásokat a témakörhöz kapcsolódva!

(B) 8./ Mutass be olyan történelmi példákat (különböző korokból), melyek önfeláldozásról, mártírságról tanúskodnak!

Milyen sajátos eszközökkel érzékelteti a zene a halált és az elmúlást? Konkrét zenei példákon keresztül mutasd be a halál ábrázolását!

A témakör feldolgozásának tapasztalatai
 • A terhesség megszakítás problémaköre általában nagyobb érdeklődést és vehemensebb vitát váltott ki mint az euthanázia és az öngyilkosság.
 • A tanulók jelentős részénél a direkt (igen, nem, elfogadom, nem fogadom el, egyetértek stb.) véleményformálás a jellemző.
 • Kevés az érvekkel alátámasztott és megalapozott tanulói reakció.
 • Még kevesebb a saját álláspontját megvédeni tudó kifejtés.
 • A tanulók vitakultúrája alacsony színvonalú, gyakran hiányzik a tolerancia és a másikra való odafigyelés képessége.
 • Csak a saját véleményét tartja fontosnak a másikra nincsen tekintettel.
 • Nem ritka a fésületlen, esetenként obszcén megnyilatkozás.
 • A tanulói gyűjtő munkák kiadásakor ügyelni kell az ajánlott szakirodalomra. Célszerű, ha a tanár konkrét forrásokat ajánl az egyes témakörök feldolgozásához, mert a tanulók egy része önállóan kevésbé boldogul az irodalomkutatással!
 • A tanulói beszámolókat, kutató-, gyűjtőmunkákat, témakörhöz kacsolódó írásos feladatokat mindig a füzetbe készítsék el, így jól nyomon követhető az egész éves feladatvégzésük.
 • Az igényesebb feladatokat érdemjeggyel értékeljük.
 • Egy-egy témakör feldolgozásakor nélkülözhetetlen az alapvető etikai fogalmak és összefüggések pontos megvilágítása és értelmezése.
 • A tanulói érdeklődés fenntartását a témakörhöz kapcsolódó egyéni feladatokkal lehet erősíteni (melyeket előre elkészítenek és az órán bemutatnak).
 • Az a személyes tapasztalatom, hogy egy adott etikai esettanulmány vagy téma kizárólagos tanórai feldolgozása esetén a tanulói passzivitás sokkal szembetűnőbb, mivel a tanulók egy jelentős része nem tud, vagy kényelemből nem akar azonnal reagálni a felmerült problémára. Otthon több ideje van a problémát átgondolni és megalapozottabb véleményt formálni.
Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.