wadmin | 2009. jún. 17.

VI. Ajánló bibliográfia

I. Nyomtatott sajtó

Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom. Gondolat, Bp., 1983.

Bajomi Lázár Péter: A magyarországi médiaháború. Új Mandátum Kiadó, Bp., 2001.

Barbier, Frédéric-Lavenir, Catherine Bertho: A média története. Osiris Kiadó, Bp., 2004.

Bedő Iván: Hírkönyv. Rádióprint Kft., Bp., 1995.

Bolgár Görgy: A New York Times sztori. Fortuna, Bp., 1993.

Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet. Haza és Haladás Alapítvány, Bp., 1993

Csermely–Ráduly–Sükösd: A média jövője. Média Hungary Kiadó, Bp., 1999.

Eco, Umberto: Az írott sajtóról. In: Öt írás az erkölcsről. Európa, Bp., 1995.

Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Osiris Kiadó, Bp., 1999.

Lázár Judit: A kommunikáció tudománya. Balassi, Bp., 2001.

Mast, Claudia: Az újságírás ábécéje. Greger-Delacroix, Bp., 2000

Műfajismeret. Szerk.: Bernáth László. MÚOSZ, Bp., 1997.

Pálfy G. István: A valóság vonzásában. Püski Kiadó, Bp., 2003.

Zsolt Péter: Médiaháromszög. EU-Synergon Kft., Bp., 2001.

II. Elektronikus sajtó

Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom. Gondolat, Bp., 1983.

Aronson, E.: A társas lény. KJK, Bp., 1994.

Békési László: Tévé előtt védtelenül. Pont Kiadó, Bp., 1999.

Béres I.–Horányi Özséb: Társadalmi kommunikáció. Osiris Kiadó, Bp., 1999.

Buckingham, David: A gyermekkor halála után: felnőni az elektronikus média világában. Helikon, Bp., 2002.

Erdélyi Ildikó: Televízió a családban. Tömegkommunikációs Kutatóintézet, Bp., 1998.

Frydman, Marcel: Televízió és agresszió. Pont Kiadó, Bp., 1993.

Gabos Erika: A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra. Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete, Dobogókő, 1998.

Gerbner, George: A média rejtett üzenete. Osiris Kiadó, Bp., 2002.

Hall, E.T.: Rejtett dimenziók. Gondolat, Bp., 1987.

Kiss Éva: A televízió káros hatásai az ifjúság fejlődésére. Család, gyermek, ifjúság, 1998, 1. sz. 15-18.

Koncz István – Nagy Andor: A média pedagógiai és pszichológiai problémái. Szentendre, 2002. (Pedagógiai Pszichológia II.)

Kósa Éva: Szemben a képernyővel: az audiovizuális média hatása a személyiségre. Eötvös Kiadó, Bp., 1998.

Salamon Jenő: A pszichikum fejlődésének alaptörvényei. In.: A nevelés pszichológiai alapjai. Szerk.: Klein Sándor-Farkas Katalin. Tankönyvkiadó, Bp., 1992.

Szilárdy Szilvia: Erőszak és brutalitás a magyar televíziós műsorkínálatban. JEL-KÉP, 1999. 33. 49-67

Tannenbaum, P.M.: A televíziózás szociálpszichológiája. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Bp., 1985.

Vetró Ágnes – Csapó Ágnes: A televízió és a gyermek. Animula Egyesület, Bp., 1991.

Werner, Anita: A tévé-kor gyermekei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998.

Zsolt Péter: Médiaetika. EU-Synergon Kft., Bp., 2001.

III. A film

A film mondattana. Szerk.: Bodó László. Filmesztétikai szöveggyűjtemény. JPTE-FEEFI, Pécs, 1998.

Balázs Béla: A látható ember. A film szelleme. Gondolat Kiadó, Bp., 1984.

Barbier, Frederic-Lavenir, Cathrine Bertho: A média története – Diderot-tól az Internetig. Osiris Kiadó, Bp., 2004.

Báron György: A történetmesélés története. In: Drámapedagógiai magazin, 18. szám (1999) melléklete

Baxter, John: Stanley Kubrick. Osiris Kiadó, Bp., 2003.

Bazin, André: Mi a film? Osiris Kiadó, Bp., 1995.

Bíró Yvette: A hetedik művészet. Osiris Kiadó, Bp., 1998.

Bíró Yvett: Nem tiltott határátlépések – Képkalandozások kora. Osiris Kiadó, Bp., 2003.

Boda Edit: Médiakalauz 1-3. (tankönyv) Magyar Média Műhely, Bp., 1997.

Boda Edit: Médiakalauz 4. Mozgóképkultúra, médiaismeret középiskolásoknak, 13 évtől (tankönyv) Magyar Média Műhely, Bp., 1997.

Bordwell, David: Elbeszélés játékfilmen. Magyar Filmintézet, Bp., 1996.

Bugovics Zoltán: A torz(ító)szülött – Médiakritikai megközelítés. Gondolat, Bp., 2004.

Casetti, Francesco: Filmelméletek 1945-1999. Osiris Kiadó, Bp., 1998.

Csúri Ákos – Illich Lajos: Gutenbergtől Spielbergig. Médiaismeret és filmkultúra. Sylvester Kiadó, Szombathely, 1998.

Eisenstein: Válogatott tanulmányok. Áron Kiadó, Bp., 1998.

Film- és médiafogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Bp., 2002.

Filmrendező portrék. Szerk.: Zalán Vince. Osiris Kiadó, Bp., 2003.

Gregor, Ulrich – Patalas, Enno: A film világtörténete. Gondolat Kiadó, Bp., 1966.

Gyertyán Ervin: Mit ér a film, ha magyar? é. n.

Gyürey Vera – onffy Pál: Chaplintől Mihalkovig (a foglalkozásvezető által kijelölt részek). Tankönyvkiadó, Bp., 1988.

Hartai László – Muhi Klára: Mozgóképkultúra és médiaismeret. (tankönyv) Korona Kiadó, Bp., 1998.

Honffy Pál: Képek, mozgó képek, hangos képek. Médiaismeret kezdőknek. (tankönyv) Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1999.

Holló Dénes – Taródi Tamás: Videó ABC. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1995.

Képkorszak. Szerk.: Gelencsér Gábor. Szöveggyűjtemény a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásához. Korona Kiadó, Bp., 1998.

Kovács András Bálint: Film és elbeszélés. Korona Kiadó, Bp., 1997.

Kovács István: Robogás a nyárba – Írások a lengyel filmről. Rejtjel Kiadó, Bp., 1998.

Lastergo, Cristina – Festa, Francesco: Nézz, láss, kérdezz. 3. kötet: Tömegkommunikáció. Gondolat Kiadó, Bp., 1993.

Magyar Bálint: A magyar némafilm története. Palatinus, Bp., 2003.

Magyar filmrendező portrék. Szerk.: Zalán Vince. Osiris Kiadó, Bp., 2004.

Marx József: A kétdimenziós ember – A játékfilm dramaturgiája. Vince Kiadó és Kereskedelmi Kft., Bp., 2003.

O´Sullivan, Tom – Dutton, Brian – Rayner, Philip: Médiaismeret. Korona Kiadó, Bp., 2002.

Ogilvy, David: Ogilvy a reklámról. Park Könyvkiadó Kft., Bp., 1990.

Pratkins, Anthony R. – Aronson, Elliot: A rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Ab Ovo, Bp., 1992.

Szabó Gábor: Filmes könyv – Hogyan kommunikál a film? Ab Ovo, Bp., 2002.

Szabó Z. Pál: Lázadás a halál ellen – Salvador Dalí – Luis Bunuel: Andalúziai kutya. Áron Kiadó, Bp., 2003.

Szíjártó Imre: A Mozgóképkultúra-terjesztés módszertana. www.mek.iif.hu

Szilágyi Gábor: Elemi képtan elemei. Magyar Filmintézet, Bp., 1999.

Új Oxford Film Enciklopédia. Szerk.: Nowell-Smith, Geoffrey. A film világtörténetének kézikönyve. Glória Kiadó, Bp., 2004.

Vágvölgyi B. András: Tarantino mozija. Jonathán Miller Kft., Bp., 2004.

IV. Public relations

Jelen Tibor: Innováció, marketing. Kalangya Kkt., Bp., 1999.

Kotler, Philip: Marketing menedzsment. KJK-Kerszöv, Bp., 2004.

Mc Leish, Barry J.: Sikeres marketing – stratégiák nonprofit szervezetek részére. Co-nex Training, Bp., 1997.

Mónus Ágnes: Public Relations: a bizalomépítés művészete. Edge 2000 Kft., Bp., 2003.

Pelejtei Tibor: Public relations. Bp., 1998.

Szeles Péter: Public Relations a gyakorlatban. Geomédia Kiadó Rt., Bp., 1999.

V. Függelék

Bajomi–Lázár Péter: Média, hatalom. A média-imperializmus tézise. Médiakutató, 2001. tavasz.

Boyd–Barrett, Oliver: The international news agencies. Constable London, 1980.

Földes András: Hírháttér – Válságban az MTI, verseny a hírpiacon. Kreatív, 2004. július.

Fülöp Géza: Az információ. ELTE BTK, Bp., 1996.

Gálik Mihály: Médiagazdaságtan. Aula Kiadó, Bp., 2003.

Horváth Péter: Az információtudomány történeti háttere. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 45. kötet. 9-10. szám, 2001.

McQuail, Denis: A tömegkommunikáció elmélete. Osiris Kiadó, Bp., 2003.

Naisbitt, John: Megatrends: Ten new directions transforming our lives. Warner Books, 1982.

Pirityi Sándor: A nemzeti hírügynökség története. 1880-1996. MTI Kiadói Kft., Bp., 1996.

Rozgonyi–Borus Ferenc: Számítástechnika-történet – www.abax.hu/inlap/sztori/

Sükösd Miklós – Erdős Ildikó: Mobilmarketing, -hírszolgáltatás és - közösségépítés; az sms-tartalomszolgáltatás trendjei. Médiakutató, 2004. nyár.

Wille, Hermann Heinz: A szakócától a dinamóig. A technika története a kezdetektől 1900-ig. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1998.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.