wadmin | 2009. jún. 17.

Az otthoni tanulást támogató távoktató program a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnáziumban

A 21. század első évtizedei minden bizonnyal a tanuló társadalom koraként kerülnek be a történelemkönyvekbe.

Ma Magyarországon az iskolarendszerű felnőttoktatásban a sokszor többszörösen is hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok képviselői jelennek meg. Az esélyekben megmutatkozó különbségeket az iskola önerejéből nem tudja kiegyenlíteni. Megjósolható azoknak az elképzeléseknek a kudarca is, amelyek elsősorban az érintettektől várják a kialakult helyzet javulását.

A felnőtt tanulók motiválása a tanulás szempontjából akkor lehet eredményes, ha az iskola épít a korábban megszerzett élet- és munkatapasztalatokra, továbbá, ha a tanulás abba a környezetbe helyeződik át, amelyben a tanuló felnőtt él.
Egy OECD-kutatás a felnőttek tanulási motiváltságával kapcsolatban az alábbiakban hívta fel a figyelmet:

  • Ha a tanulási módszerek nem alkalmazkodnak a felnőttek speciális tanulási követelményeihez, közülük sokan abbahagyják tanulmányaikat, kimaradnak az iskolából.
  • A felnőttek igényelnék, hogy az előre haladás ütemét, gyorsaságát egyénre szabottan tervezzék meg, és a program, az időbeosztás vegye figyelembe a munkaidejüket, közlekedési feltételeiket, a könnyen megközelíthetőséget.

Ezt ismerte fel gimnáziumunk, a Móra Ferenc Gimnázium Felnőttoktatási tagozata is, és ettől a tanévtől kezdve elindult egy hosszabb modernizációs úton. Ez a felnőttoktatási képzés komplex korszerűsítését tartalmazza, a tantárgyi szerkezettől kezdve a taneszközökön keresztül a tanárok szemléletváltásáig.

Felvállaltuk az élethosszig tartó tanulás stratégiáját, melynek középpontjában a tanulói szükségletek kielégítése áll. Ez a szemlélet alapvetően különbözik attól az oktatáspolitikai megközelítéstől, amely a formális intézményi folyamatokra helyezi a hangsúlyt.

Az elmúlt tanévben ezeket átgondolva rádöbbentünk, hogy iskolarendszerű felnőttoktatásunk programja a jelen viszonyok, társadalmi elvárások, az európai és hazai piacgazdaság munkavállalóval szemben támasztott igényei szemszögéből korszerűtlen, és továbbfejleszteni az adott keretek között nem lehet. Hallgatóink közül csaknem minden második ember kimaradt, „lemorzsolódott”, a kollégák felzárkóztató foglalkozásai, kifogástalan szakmai munkája ellenére is.

A valódi megújulást az egyénre szabott tanulási életutak kialakításában, a hallgatókkal történő partnerségre, tehát egy gyökeresen új szemléletet feltételező tanár-diák viszonyra épülő kapcsolat elfogadtatásában láttuk.

Az iskola és a tanár hagyományos szerepe mellé az új feltételeknek megfelelően eddig nem, vagy csak kevéssé gyakorolt tevékenység formákat kellett kialakítanunk. Tettük ezt akkor, amikor a tagozatunk hallgatói létszáma tragikusan lecsökkent.

A csaknem 200 éves Móra Ferenc Gimnázium fennállása óta mindig azt a célt szolgálta, amire eredetileg 1809-ben alapították: gimnáziumként működött. A 2002/2003-as tanévben 800 tanulónk volt. 612 fő nappali munkarend szerint tanult és 138 fő iratkozott be levelező tagozatra. Ez utóbbi létszám csökkent le tanév végére, 80 főre.

Jelenleg a felnőttoktatásban tanító kollégák létszáma 19 fő, közülük két fő óraadó a város másik középiskoláiból, tizenheten pedig gimnáziumunk nappali tagozatán is tanítanak. Valamennyien több szakosok, egyetemi végzettségűek. Munkájukat hivatásként végző, felnőttoktatást önként és nem kényszerből vállaló kollégák.

Az Ő lelkesedésük és továbblépni akarásuk alapján szerveztük át felnőtt tagozatunkat ettől a tanévtől kezdődően. A 10. évfolyamot hallgatóink igényeihez és életrendjéhez igazítva a levelező oktatás munkarendje szerint indítottuk, kiegészítve ezt az otthoni tanulást támogató távoktatási programmal.

Az előző tanév végén kiválasztottuk azokat a tantárgyakat, amelyek hosszú évek tapasztalataink alapján segítséggel, önálló tanulással iskolai környezeten kívül is elsajátíthatók. Ezen tantárgyak követelményeit a nyári szünetben részletesen és közérthetően kidolgoztuk, a kerettantervben meghatározott tantárgyi követelményeket is figyelembe véve. Ezek a magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz, biológia, fizika, kémia, művészettörténet és az informatika.

Ezeknek a tantárgyaknak az anyagát CD-ROM-on minden hallgatóhoz eljuttattuk az első tanítási napon. A tantárgyi követelmények mellett megtalálhatók ezen a tanév megszervezéséről, ütemezéséről szóló információk, a számonkérések időpontjai, a tankönyvek és segédanyagok jegyzéke, valamint a tanulás módszerei. Feltüntettük a tanárok elérhetőségét elektronikus úton, faxon, telefonon.

Levelező tagozaton ugyanolyan fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatok kialakítását, mint a nappali rendszerű oktatásban. Meggyőződésünk, hogy a hallgatók és tanáraik, illetve a hallgatók egymás közötti kapcsolatai előnyösen befolyásolják a tanulási kedv fenntartását, az esetleges kudarcokon való átlendülést. Így szeretnénk elkerülni, hogy tanulóink támasz nélkül küzdjenek a tananyaggal, vagy a magára hagyatottság keserű élményét éljék át. Ezért meghatározott időpontokban konzultációkat tartunk, csoportos foglalkozásokat szervezünk.

A matematikát és a hallgatók által választott idegen nyelvet hetente egy napon két-két órában tanítjuk. Ezt követi heti váltakozással két, konzultációs óra, ahol nem csak a tananyag önálló elsajátításhoz kapnak segítséget a hallgatók, hanem feleletvázlatokat, nehéz fogalmak és tételek magyarázatát is hallgathatják, illetve feladatlapok alapján lehetőségük nyílik az önértékelésre. Ez egyrészt visszacsatolásként szolgál, másrészt tisztában lesznek azzal a szinttel, melynek elérése után tovább haladhatnak az anyaggal. Ezeket a szintmérőket a jövőben a CD-ROM-on lévő – időközben a tapasztalatok alapján továbbfejlesztett – anyaghoz illesztjük. Hiszen, hallgatóink közül hatan külföldön dolgoznak, és jelentős azok száma is, akik 50 kilométernél távolabbról járnak hozzánk, így ritkábban látogatják a konzultációkat.

A negyedéves vizsgaidőszak iskolánk hagyománya szerint jól bevált. Ezen annyit módosítottunk, hogy az otthoni tanulást támogató távoktató program alapján készülő hallgatóink ezekben az időpontokban az általuk egyéni tempóban elsajátított anyagból vizsgázhatnak. Így lesz olyan, aki már novemberben az egész éves anyagból vizsgázik egyes tantárgyakból, más tantárgyakból viszont csak néhány hónap múlva készül el. Ezzel elkerülhetővé válik a „kibukás”, a kudarc, és ami ezután következne: a tanulás abbahagyása. Nyilvánvalóan magasabb évfolyamba akkor lép a hallgató, ha az év zárásához minden tantárgyból sikeres vizsgái vannak.

Nagyon népszerű a heti egy napos otthoni tanulást támogató távoktató programmal kiegészített levelező munkarend szerinti oktatásunk. Ezt választotta több, mint 130 hallgató. Tagozatunk létszáma, így a tanév végi 80 főről 280 főre változott, mert a hagyományos módszerrel tanuló osztályaink létszáma is nőtt.

A 10. évfolyamra azok a hallgatók iratkoztak be, akik korábban szakmunkás bizonyítványt, vagy szakiskolai bizonyítványt szereztek. Ők rendelkeznek bizonyos tanulási technikákkal, átlagosan közepes képességgel és erős tanulási motivációval. Ők szeretnének megmaradni, vagy visszakerülni a munkaerő piacra, miközben nagy kihívást jelentenek számukra az uniós követelmények. Többségük családi problémák, több műszakos munkahelyi elfoglaltság, vagy a lakóhelyük távolsága, vagy éppen külföldi munkahelyük miatt nem is tudna rendszeresen iskolába járni.

Az általunk összeállított oktató csomag és hallgatóközpontú vizsgarend alapján, a kiscsoportos konzultációk szervezésével bízunk abban, hogy hátrányos helyzetű, iskolai kudarcokat szenvedett hallgatóink sikeresen veszik az akadályokat.

A tudásalapú társadalom megteremtésén az Országos Közoktatási Intézet támogatásával közösen munkálkodunk, amelyben felértékelődik a korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező, csúcsteljesítményt és minőséget produkáló, a többszöri szakma- és pályaválasztásra, pályamódosításra felkészített munkaerő.

Úgy gondoljuk, hogy módszerünk hozzájárul az Uniós fejlesztési követelményekhez, az életen át tartó tanulás biztosításához, az elektronikus írásbeliség kialakításához.

Tavasszal végzett igényfelmérésünkből kiderült, hogy leendő hallgatóink egy részénél jelentkezik az új analfabétizmus: a kommunikációs eszközök használatának képtelensége. Erre nekünk kellett egy készség- és képességfejlesztő programot kidolgozni, megtanítani őket arra, hogyan férhetnek hozzá a CD-ROM-on kapott anyaghoz, hogyan használják az internetet. Ennek érdekében a tanév elején egy hétig informatikafoglalkozásokat tartunk.

Fogyasztásra ösztönzött társadalom számára fogyasztható oktatási kínálatot kell teremteni, amelynek feltételét az eszközök és az eszközhasználat készségeinek, képességeinek a birtoklása jelenti majd. Ez jelentős kihívás gimnáziumunk felnőtt tagozatának is. Hiszen a globális kommunikációba való bekapcsolódás, vagy kimaradás felértékel, vagy leértékel egy térséget, egy intézményt és a benne tanuló egyéneket is. Ettől függ az oktatási környezetet kitágító otthoni tanulást támogató távoktató programunk megvalósulása, kiteljesedése is.

Jelenleg a legnagyobb megoldásra váró problémánk, amely munkánk minőségét és tempóját is hátráltatja, a rendelkezésre álló informatikai eszközök korszerűtlensége és kis száma. Ezért sem tudunk a hallgatók számára a nap 12 órájában számítógépes elérhetőséget biztosítani. Informatika termünk állandóan foglalt, délután is leterhelt így alkalmatlan kitűzött célunk elérésére. Internetes kapcsolatunk sávszélessége nem teszi lehetővé a rendszeres, nagy mennyiségű adatforgalmat (Dual ISDN vonal összesen 40 db számítógépre) Ezen problémáink megoldására jelenleg két pályázatunk pozitív elbírálást reméljük.

Kiskunfélegyháza, 2004. február 4.

Gálné Csúri Ildikó
Szolnoky Tamás

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.