wadmin | 2009. jún. 17.

Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium
Felnőttoktatási Tagozat

7629 Pécs, Komját Aladár utca 5. Tel.: 72/239-310, tel./fax: 72/239-826,
E-mail: gimgandhi@freemail.hu
Igazgató: Csovcsics Erika
Tagozatvezető: Vörös István

A 2004-ben 10 éves évfordulójához érkező Gandhi Gimnáziumban a felnőttoktatás csupán két éve létezik, így egyelőre az útkeresés időszakát éli. Úgy véljük, a következő tanévben kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy stabil szerkezetű, megbízható és kiegyensúlyozott képzést tudjunk biztosítani.

A következőkben néhány gondolatot idézünk helyi tantervünkből: „A Gandhi Gimnázium felnőttoktatási tagozata gimnáziumi képzést adó, roma felzárkóztatást folytató oktatási forma. Ezt az oktatási formát kellett választanunk, mert a Gandhi Gimnázium nemzetiségi intézményként nem vonhatja ki magát a 32/1997. (IX.5.) MKM rendelet hatálya alól, ugyanakkor a nyelvoktató oktatási formák teljesíthetetlen terhet rónak a felnőttoktatás szűkös órakeretére. A tagozatot az az igény hozta létre, hogy az érettségi vizsga, és így a továbbtanulás lehetőségét biztosítsa a régió azon tanulni vágyó lakosainak, akiknek körülményei ezt korábban nem tették lehetővé. [...] A Gandhi Gimnázium új tagozata nyitva áll minden tanköteles kort már betöltött személy előtt, aki elfogadja pedagógiai programját és helyi tantervét, s minimum 8 általános iskolai befejezett osztályról szóló bizonyítvánnyal rendelkezik. Lehetőséget kívánunk adni a valamilyen okból megszakadt tanulmányok folytatására. Második esélyt kínálunk egy korszerű, széles körű műveltség megalapozására, a hiányok pótlására azok számára, akik vállalkoznak a velünk együttes munkára. Biztosítjuk a munkahely melletti tanulást, s a tanulást azok számára, akik kiszorultak a munkaerőpiacról.

Az érettségi megszerzésével új, kvalifikáltabb munkalehetőséghez juthatnak tanulóink, akik munkahelyük megtartásához vagy mobilitásuk esélyeinek növeléséhez ezt a képzési formát választják. Célunk a tanulók értelmi, érzelmi, erkölcsi, közösségi és állampolgári nevelése. A tantárgyrendszerű tanulás mellett fontosnak tartjuk a humánus és reális életszemlélet kialakítását, az emberi viszonyokkal és a műveltséggel kapcsolatos igényesség felkeltését és erősítését, a saját és mások egyéniségének tiszteletben tartását, a kommunikációs képességek fejlesztését.”

A kínált lehetőséggel a 2002/2003-as, első tanévben 73 beiratkozott és tanulmányait meg is kezdő diák élt. A jelentkezők száma ennél jóval nagyobb volt, sokan azonban meggondolták magukat. Nagyobb volt a beiratkozottak száma is, az első hetekben azonban a fenti számban kezdtek iskolába járni tanulóink. Ekkor 2 osztályt indítottunk, egy 4 éves, levelező tagozatos képzési formát 32 fővel és egy 2 éves, esti tagozatos képzést 41 fővel. Az utóbbi iránt volt nagyobb az érdeklődés, s ezt az osztályt sikerült is megtartani, 18-an tartottak ki a tanév végéig. Ide eredményesen befejezett, közoktatási rendszerű, 10. középiskolai osztály elvégzésével vagy szakmunkás bizonyítvánnyal vettünk fel tanulókat. A képzés 1. tanévében a 9–10. osztály, a 2., végzős tanévben a 11–12. osztály gimnáziumi tananyagát oktattuk, illetve oktatjuk, elsősorban az érettségi követelményeire koncentrálva. Ez nagy terheket ró a tanulókra és a tanárokra egyaránt, s úgy tapasztaljuk, kevés a képzési idő a megbízható tudás, „a korszerű, széles látókörű műveltség megalapozására”.

Úgy döntöttünk tehát, hogy ezt a formát nem visszük tovább, 2003-ban már nem indítottunk 2 éves képzésű osztályt. Jelenleg 24 tanuló készül az érettségire. Hat főt a Gandhi Gimnázium nappali tagozatáról, illetve magántanulóként vettünk fel. Ők vagy rendelkeznek megfelelő előképzettséggel, vagy vállalták, hogy magánúton pótolják tudásuk hiányait – ehhez a tagozat a vizsgatémakörök rendelkezésre bocsátásával, igény szerint korrepetálással nyújt segítséget.

A 4 éves, levelező képzés zökkenőmentesebbnek ígérkezett, mégis ezzel történt baj: a tanév végére csupán 9 diákunk maradt az osztályban, így kénytelenek voltunk azt megszüntetni. Beiratkozáskor csábítónak tűnt az iskolába járás kisebb kötöttsége, a kevesebb tanítási óra, de éppen ez hiányzott végül. A diákok a képzés „iskolásságát” hiányolták, szívesen maradtak a tanórák után is az épületben, szabadidős programokat, osztálybulikat szerveztek. A kitartó diákok a 2003-ban indított, 3 éves képzésű, esti tagozatos osztályban folytathatták tanulmányaikat – éltek is ezzel a lehetőséggel. A heti rendszerességgel, de kevés óraszámban szervezett oktatási formát a szerzett tapasztalatok alapján megszüntettük, 2003-tól esti tagozatos osztályokat, s egy, az iskolától radikálisabban elszakadó levelező oktatási formát szerveztünk.

A 2003/2004-es tanévben a következő osztályokban és létszámokkal zajlik az oktatás a tagozaton:

  Beiratkozott Az. 1. vizsgát teljesítette
2 éves esti képzés, 11-12. osztály 24 fő 24 fő
3 éves esti képzés, 9-10. a) osztály 50 fő 35 fő
3 éves lev. képzés, 9-10. b) osztály 36 fő 28 fő
4 éves esti képzés, 9. osztály 34 fő 22 fő
Összesen 144 fő 109 fő

 

A tanévben tehát a beiratkozottak mintegy negyede távozott csupán, ezt a felnőttképzés általánosan legfőbb problémája, a „lemorzsolódás” szempontjából jó eredménynek értékelhetjük.

A tanulók tudásának mérése a tanév során két vizsgán történik, félévkor és tanév végén. Az esti tagozaton lehetőség van egy-egy téma zárásaként dolgozatírásra, beszámolóra, az itt szerzett érdemjegyek természetesen beszámítanak az év végi osztályzatba. A 9–10. osztályokban a tanév végén összevont vizsgát tesznek a tanulók a két évfolyam törzsanyagából, amit az érettségi követelményei alapján jelölnek ki a szaktanárok. A bizonyítványba kerülő osztályzat a két vizsga eredményéből és a közben szerzett jegyek átlagából kerekedik ki.

A Gandhi Gimnázium felnőttképzését a következő szerkezetben tervezzük folytatni:

  9. e 10. e 11.e 12. e 9-10. e. 11. e 12.e 9-10. 1. 11. 1. 12. 1.
2003/2004 +       +     +    
2004/2005 + +     + +   + +  
2005/2006 + + +   + + + + + +
2006/2007 + + + + + + + + + +

A képzés tervezett tartalmát az óratervek mutatják:

Óraterv – 3 éves képzés – 2003/2004. tanév, ill. a 2004/2005. tanévtől
Évfolyam/tantárgy
Tan.heti/össz. óra a tanévben
9-10.
2003/2004
9-10.
2004/2005
11. 12. Összes óra 3 év alatt
3+25 össz. 32 össz. 32 össz. 28 össz.
* A 2003/2004-es tanévben ún. projekt-óraként működött.
Magyar nyelvtan 1 25 1 32 2 64 1 28 124
Irodalom 2 50 2 64 3 96 3 96 256
Matematika 4 100 4 128 4 128 4 112 368
Természettud. komplex 1+* 10+6 2 64 2 64 128
Történelem 2 50 2 64 2 64 3 84 212
Nyelv 4 100 4 128 4 128 4 112 368
Művészeti ismeretek * 12
Társadalomismeret * 12
Informatika* 1 36+25 2 30+64 94
Választható tantárgy 2 100 2 64 64
Érettségire vál. tantárgy 2 64 3 84 148
Diák heti óraszáma 17 526 19 638 19 608 18 516 1762

 

Óraterv – 4 éves esti tagozatos képzés – 2003/2004. tanév, ill. a 2004/2005. tanévtől
Évfolyam/Tantárgy
Tan.heti/össz. óra
a tanévben
9.
2003/2004
9.
2004/2005-től
10.
 
11.
 
12.
 
Össz.óra
4 év alatt
3+25 össz. 32 össz. 32 össz. 32 össz. 28 össz.
* A tanév kezdetén
Magyar nyelv 1 25 1 32 1 32 1 32 1 28 124
Irodalom 2 50 3 96 3 96 3 96 3 84 372
Matematika 4 100 4 128 4 128 4 128 4 112 496
Fizika 1 25
Kémia 1 25
Földrajz 1 25
Biológia 1 25
Term.tud.
komplex
2 64 1 32 1 32 128
Történelem 2 50 2 64 2 64 3 96 3 84 308
Nyelv 4 100 4 128 4 128 4 128 3 84 468
Művészeti ism. * 12
Társadalomism. * 12
Informatika* 1 36+25 2 30+64 1 32 128
Választható tant. 2 64 64
Éretts. vál. tant. 2 64 4 112 176
Diák heti óraszáma 18 810 18 608 18 576 18 576 18 504 2264

 

Nyelvi órák keretében angol, beás, lovári vagy német nyelvet oktatunk. A 11. évfolyamtól a művészeti ismeretek, médiaismeret, tánc- és dráma tantárgyakat az irodalom, a társadalomismeret, filozófia/etika tantárgyakat a történelem tantárgyba integráljuk, mindkét esti képzési formában. A komplex természettudományos órák arra szolgálnak, hogy a diákok átfogó képet kapjanak a biológia, kémia, fizika és földrajz tudományairól. Választásuk alapján bármelyikből szerezhetnek elmélyültebb ismereteket a 11. évfolyamtól, s felkészülhetnek az érettségire. 2004 szeptemberétől a választható tantárgy a 9–10., illetve a 10. osztályban az informatika vagy az a nyelv lehet, amit a kötelező órakeretben választott a tanuló. A 11. és 12. évfolyamon történik a választott érettségi tantárgyból a felkészítés. A felnőttoktatás feltételei között, az érettségi követelményszintek ismeretében csak a középszintű érettségire való felkészítést vállaljuk a rendszeres iskolai foglalkozások keretében. Azoknak a tanulóknak, akik emelt szintű érettségit kívánnak tenni, a lehetőségeknek megfelelően tanfolyamokat szervezünk. (Minimális feltétel legalább 5 tanuló jelentkezése.) Az érettségi vizsgaszabályzat szerint minden iskola 9 tantárgyból köteles érettségire felkészítést – legalább középszinten – vállalni. A Gandhi Gimnáziumban erre 12 tantárgyból biztosítunk lehetőséget. Kötelező tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem és társadalmi ismeretek, matematika, nyelv. Választható tantárgyak : földrajz, kémia, biológia, fizika, informatika, 2. nyelv. A választható tantárgyakból minimum 5 tanuló jelentkezése esetén indítunk csoportot.

A Gandhi Gimnáziummal kapcsolatban lévő roma kisebbségi önkormányzatok részéről merült fel az az igény, hogy olyan képzési formát szervezzünk, amelyben lehetőség nyílik a dél-dunántúli régió kistelepüléseiről is részt venni gimnáziumi felnőtt oktatásban. Ez alapvetően azt jelenti, hogy mivel igen kevés iskolai tanórán tudnak részt venni, alapvetően önálló tanulásra kell építenünk. Erre a levelező oktatás keretei adnak lehetőséget, úgy, hogy a tanítási órákat tömbösítve, havonta egy hétvégén konzultációkat szervezünk. A jelen tanévben csak későn, november tudtunk először találkozni, a következőkben szeptembertől májusig (a 12. évfolyamon áprilisig) tart a képzés.

Konzultációs óraterv – 3 éves levelező képzés – a 2003/2004. tanév ill. a 2004/2005. tanévtől
Tantárgyak/konzultációk 9-10.
2003/2004
9-10.
2004/2005
11.
 
12.
 
össz.
3 év alatt
Magyar nyelv és irodalom 3 21 3 27 3 27 3 24 78
Történelem 2 14 3 27 3 27 3 24 78
Matematika 3 21 3 27 3 27 3 24 78
Természettud.
tantárgyak
2 14 2 18 2 18 2 16 52
Társadalmi ismeretek 1 7    
Összesen 11 77 11 99 11 99 11 88 286

 

A társadalomismeret tantárggyal egyfajta tanácsadás volt a célunk: a társadalmi mikrokörnyezet szerkezetét, a munkanélküliség, a kistelepülési problémák feldolgozását terveztük, azonban úgy tűnik, ez ilyen kis időkeretben, elméleti képzettség hiányában nem folytatható tantárgyszerűen. Ebben a képzési formában két jelentős problémával kerülünk szembe.

Az első a nyelvoktatás megszervezése, hiszen 2005-től kötelező lesz a nyelvi érettségi. Azt tervezzük, hogy a Gandhi Gimnáziumban indítunk intenzív nyelviskolai képzést, bentlakási lehetőséggel. Annak, aki nem tudja az ezen való részvételt vállalni, oktatási csomagot dolgozunk ki, s távoktatási formában próbáljuk segíteni felkészülésüket.

A másik probléma a kevés tanórai oktatás lehetősége. Úgy döntöttünk, nem a klasszikus távoktatási csomagokkal próbálkozunk, hanem a tanulók tankönyvön és ahhoz kapcsolódó segédeszközökön (szöveggyűjtemény, atlasz, feladatgyűjtemény stb.) alapuló egyéni tanulását próbáljuk segíteni. A történelem tantárgy példáján ez a mellékletben közölt módon valósulhat meg.

A koncentrált levelező oktatásra jelentkező 36 tanuló közül mindössze 6 fő lakik Pécsett, a jelenlegi létszámban ők mindannyian benne vannak. A többiek különböző, elsősorban baranyai kistelepülésekről utaznak rendszeresen, havonként egy péntek délutánra és szombat délelőttre a Gandhi Gimnáziumba, de érkeznek Tolna és Somogy megyéből is. Kedvezményes térítés mellett a gimnázium kollégiumában szállást tudunk biztosítani, valamint a levelező képzés lehetőséget ad a lakóhely és az iskola közötti kedvezményes utazásra is. A diákok nagy figyelemmel, igen motiváltan vesznek részt az oktatásban, az I. vizsgák tanúsága szerint eredményesen. Néhány kivételtől eltekintve nem születtek elégtelen osztályzatok, ezek is inkább azokból a természettudományos tantárgyakból, amelyekkel egy-egy konzultációs alkalommal találkoztak a tanulók. Javításra a második félévben, illetve a tanév végén nyílik lehetőség.

A következő időszakban a tanulási segédletek – haladási terv, témavázlatok, tankönyvhasználati útmutatók – fejlesztése lesz a dolgunk: önellenőrző kérdéseket, feladatlapokat, gyakorló feladatokat (megoldási útmutatóval) szeretnénk a diákok kezébe adni. Jelentős segítséget jelenthetne – az esti tagozaton is – a számítógép, az elektronikus kapcsolattartás és az internettes tudásbázis lehetőségeinek kihasználása. Diákjaink közül azonban csupán néhányan rendelkeznek otthon számítógéppel, s lakóhelyükön – kistelepülések – sem jellemzőek azok az informatikai pontok (teleházak, kisebbségi önkormányzatok, könyvtárak stb.), ahonnan a kapcsolat élhetne a diák és a gimnázium között.

Történelem tanulási segédlet (pdf, 146 KB)

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.