wadmin | 2009. jún. 17.

„Különösen a környezeti nevelésben egyre többször tervezik a tanulást a projektmódszer szerint. A módszer elsősorban az együttműködő tanulási technikákon alapul. Olyan sajátos tanulásszervezés ez, melynek fókuszában valamilyen valóságos probléma, tennivaló, elvégzendő tevékenység áll. Jellemző, hogy a projekt végére a tanulócsoporttól olyan tárgyi vagy szellemi produktumot várunk el, mely a lehető legszélesebb vonatkozásban tárja fel az adott témát, gondolatkört. Ahhoz, hogy a cselekvés sikeres legyen, számos ismeret megszerzésére, elrendezésére és feldolgozására van szükség. A hagyományos, ismeretcentrikus tanulásszervezéssel ellentétben nincsenek készen kapott igazságok. A problémák konkrét és egyedi voltából következik, hogy azokat nem elvont szinten közelítik meg, hanem reális és valóságos választ kísérelnek meg adni egy-egy igazi kihívásra.”1

Jellemzői

 • A projektmódszer az ismeretekről az ismeretek megszerzésének folyamatára helyezi át a hangsúlyt, alkalmazása nagyfokú tanári rugalmasságot, figyelmet, ráérzést kíván.
 • A tanulást egy elvárt, valóságos cselekvés végrehajtása szervezi. A probléma tehát mindig kettős, egyrészt a vizsgálat tárgyában, másrészt a vizsgált probléma megoldásának megszervezésében, a produktum elkészítésében jelenik meg.
 • A projekt vezérlése folyamattervezést kíván tanártól, együttműködő csoporttól egyaránt.
 • A célvezérelt tanítás során a csoport olyan momentum köré szervezi munkáját, melynek megvalósításában minden tagnak van valamilyen érdekeltsége.
 • A közös alkotás, a közös siker identitást, együvé tartozást alapozó élmény.
 • A siker a kollektivitástól, felelősségvállaló együttműködéstől függ. Ezért a folyamatos érdekérvényesítés, konfliktuskezelés is része a módszernek.
 • A tanár nem hagyhatja magára a projekten dolgozó csoportot, feladata, hogy a munka megfelelő fázisaiban visszajelző, visszacsatoló szakaszt iktasson be.
 • A csoport tagjai nincsenek versenyhelyzetben: a közös siker érdekében együttműködve kell munkálkodniuk.
 • Az információt a helyzetértékelés-problémafelismerés → információszükséglet-ismeretszerzés → ismeretalkalmazás → problémamegoldás → helyzetértékelés folyamatában kezeli, értelmezi, szelektálja és használja fel.
 • Az út megtervezése és végigjárása közben a tanulók folyamatosan szembesülnek saját képességeikkel, a feladatok aktuális megoldása az egyéni képességekhez igazodik.
 • A tanítási projekt egyszerre komoly és játékosan könnyed. Komoly, mert valódi teljesítményt várunk el. Ugyanakkor játékos is, hiszen az ötletek, a lehetséges szokatlan megoldások egyedi gondolkodást, elméjük játékát kívánja meg.
 • A projektmódszerű tanítás éppen ezért ugyanezekkel a tulajdonságokkal jellemezhető – céltudatos, de nyitott, komoly, de könnyed – pedagógus képes irányítani.2

Mi a projekt?

A projekt sajátos tanulási egység, amelynek központjában egy probléma áll.

A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválasztása, hanem a legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik. Ezért tehát minden projekt szigorúan véve végtelen, ugyanakkor egyedi, hiszen a projektben a problémák nem absztrakt síkon, hanem a konkrétság gazdagságában jelennek meg.

A tervezés két fő dimenzióban történik. Az első az egész folyamatra vonatkozik, amelynek során meghatározott ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. A projektek mint önálló macskakövek borítják ezt az utat, és a tervezés dolga éppen az, hogy megfelelően illeszkedjenek egymáshoz, a lehető legkisebb hézagot hagyva maguk között. A tervezés során a gyerekek maguk is hoznak „macskaköveket” az úthoz, tehát az egyes projektek az utat kijelölő tanári inspirációk hatására részben a tanulók életéhez, élményeihez tapadó problémákból keletkeznek.

A tervezés másik dimenziója az egyes projektek megtervezését jelenti. Inspiráló és tudatos tanári segítség kell ahhoz, hogy a tanulókkal közösen a probléma lehető legtöbb vonatkozása a vizsgálódás mágneses erőterébe kerüljön.

A projekt tehát mindig komplex. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a vizsgálat kiinduló és centrális kérdéseinek megválasztása véletlenszerű. A „tantárgyjelleg” – az tehát, hogy a diszciplinaritás jelen van – a projektmódszer esetében is éppen abban jut kifejezésre, hogy mit tekintünk központi kérdésnek.

Megszűnik a verbális képességek fölényhelyzete. A pontos megfigyelés, a jó szervezés, a választott megközelítési mód szellemessége és eredetisége, a pontos kivitelezés stb. mind-mind egyenrangú és -értékű szereplő lesz.

A projekt konkrétságából és egyediségéből – azaz az adott téma hely és személyek determinálta megjelenéséből – logikusan következik, hogy mint cselekvés kooperatív. A téma sokoldalú megközelítése egyben „sokszemélyű” megközelítést jelent.

A kooperáció a tanári és tanulói szerepek különbözőségének érvényesülése mellett valósul meg.

A tanár irányító szerepe az együttműködés mozzanatában szinte észrevétlenül van jelen, feloldódik a közös tervezés, cselekvés és ellenőrzés célorientált mozzanataiban.

A kooperatív jelleg semmivel sem erősebb itt, mint az a lehetőség, hogy ki-ki a maga individualitását vigye a közös játszmába. Ezért a projektmódszer individualizáló jellege épp oly joggal hangsúlyozható, mint kollektivizáló hatása.

Ezt a munkát szervezni és kivitelezni egyszerűen lehetetlen parancsnoki hídon állva. Ez a tevékenység a pedagógust „bezárja” a diákokkal való partneri együttműködés viszonyrendszerébe.

Hallatlanul nagy előnye ugyanakkor, hogy iskolán belül ledönti a tanórák és a rövid szünetek közti falakat, hogy ezáltal a tevékenység belső szükségleteihez igazodó időkeretet nyerjen.

A projektmódszer lerombolja az iskola és társadalom közé emelt láthatatlan, de erős falakat is.3

A projekt tulajdonképpen nem más, mint valamilyen kihívásra építő, a cél által vezérelt, annak sikerének elérésére késztető, eredményesen együtt alkotó tevékenység.”4

Projekthét vagy témahét a mi iskolánkban

Május utolsó hetében a 3–6. évfolyam tanulói többnyire erdei iskolai projekten dolgoznak. A 7–8. évfolyamos osztályok ez idő alatt a témahét eseményein vesznek részt, amelynek lényege a fentiek szerinti tanulói önkéntesség, aktivitás. Tanári háttértámogatással valósítanak meg egy közösen készített tervezetet, amelynek eredményeiről beszámolnak osztályuk vagy évfolyamuk előtt.

Az 1–2. évfolyamnak erre a hétre szabadon választható programokat kínálunk (pl.: tanulmányi séták, állatkerti foglalkozások, egészségnap stb.).

Számítani kell azonban arra, hogy meglehetősen nehéz meggyőzni a kollégákat a témahét hatékonyságáról, egyáltalán e szokatlan, széles körben még nem elterjedt munkaforma elfogadásáról.

A megvalósítás lépései

Előkészítés

 • Tájékozódás a szakirodalomban.
 • Aktív mag létrehozása a testületben.
 • Iskolavezetés, szülők, diákok tájékoztatása, támogatásuk elnyerése.
 • Részvétel konferenciákon. Külső előadók felkérése a tantestület tájékoztatása, megnyerése céljából.
 • Helyi koncepció kidolgozása, majd megvalósítása néhány vállalkozó kolléga segítségével.
 • A tapasztalatok ismertetése a tantestülettel, javaslattétel a pedagógiai program módosítására.

Osztályfőnöki teendők

 • A témahét címén belül (nálunk ez iskolánk székhelye, Veszprém) a feldolgozandó területek kijelölése „ötletroham” segítségével történik; a felmerült variációk közül ezután választjuk ki a legnépszerűbbet.
 • Csoportalakítás a témák iránti érdeklődés szerint.
 • Adminisztráció (haladási napló vezetése).
 • A projektkészítés lépései:
  • célok megfogalmazása,
  • a téma felosztása,
  • egyes lépések rögzítése,
  • a csoport munkamódszerének meghatározása,
  • időrendi tervezés,
  • a szükséges eszközök felsorolása, a dokumentálás módjának kiválasztása.
 • Osztályfőnöki háttértámogatás: projekttervek ellenőrzése, korrekciós javaslatok megtétele, bejelentkező levelek, telefonok elintézése, a kapcsolattartás módjának meghatározása.

Napi beosztás

1–3. nap:

08.00–12.00: intézménylátogatások, interjúk, anyaggyűjtés (osztályfőnöki háttérellenőrzéssel).

12.00–13.00: élménybeszámolók, anyagrendezés.

4. nap:

12.00–14.00: az információs anyag végleges formába öntése. Tablók összeállítása, kiselőadások elkészítése stb. A csoportok munkájának bemutatása (iskolavezetés, évfolyam tanulói, meghívott vendégek).

14.00–15.00: Prezentációk értékelése a 7–8. évfolyam iskolagyűlése előtt. A gyűjtött anyagból rendezett kiállítás megnyitása.

5. nap:

Tanulmányi kirándulás a Közép-Dunántúl területén előzetes felkészülés alapján. Választható program az üzemlátogatás is, ha a projekt ezt nem érintette. Pl.: Eskimo Jégkrémgyár, Hulladékudvar, a Bramac Rt. tetőcserépgyára stb.

Utómunkálatok

 • Az osztályfőnök az iskolavezetés nevében köszönőlevelet küld a támogatóknak.
 • Az arra érdemes tapasztalatokat közzétesszük a helyi sajtóban.
 • Két hét után lebontjuk a kiállítást.
 • Osztályfőnöki értékelés, tanulói tapasztalatok összegzése.

A témahét célja, várható eredményei

 • A tanulók lakóhelyének jobb megismerése, bepillantási lehetőség a város egyes intézményeinek, üzemeinek életébe.
 • Megfelelő öltözködési, viselkedési kultúra kialakítása, kommunikáció fejlesztése.
 • Anyaggyűjtéshez szükséges technikai eszközök helyes használata.
 • Önálló tájékozódás, közlekedés gyakorlása.
 • A tanulók lokálpatrióta szemléletének fejlesztése.
 • Csoportmunkák során az egymásra figyelés érzésének erősödése, az önállóan végzett munka öröme.
 • A periférián lévő tanulók bevonása a közös tevékenységbe.

Nehézségek

 • Fenntartások az új munkaszervezési móddal szemben (kezdetben kész feladatlapok ajánlásával kivédhető).
 • A szakórák megtartásának biztosítása a tanév során.
 • Az életkori sajátosságok figyelembevétele.

Záró megjegyzés

A projektmódszer beépítése a mindennapi iskolai gyakorlatba nem könnyű feladat. A mi intézményünkben a kezdeti lépések megtételétől a teljes megvalósulásig öt évnek kellett eltelnie, de a pozitív visszajelzések alapján mégis azt tanácsoljuk érdeklődő kollégáinknak, hogy feltétlenül ismerkedjenek meg vele és próbálják ki.

Amennyiben igény van rá, szívesen szolgálunk tanáccsal vagy tapasztalatcserével.

Elérhetőségünk:

Bem József és Széchenyi István Általános Iskola
8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2.
bsz@sednet.hu
Bilku Rolandné igazgató

Esszencia

 • A témahét akkor eredményes, ha abban az iskola minden tanulója és minden tanára teljes személyiségével, tevékenyen részt vesz.
 • A témahétnek (vagy témanapoknak) mindig egyetlen központi témája legyen. Ez lehet valamely általánosabb fogalom, de lehet valami helyi vagy naptár szerinti aktualitás is.
 • A témahéten a tanárok olyan foglalkozásokat vezetnek, amelyek a tankönyvi anyaghoz nem feltétlenül kapcsolódnak, ám a szakjukhoz igen.
 • A diákok fontos lehetősége és egyben feladata a kínált foglalkozások közötti választás és a témahét minél gazdagabb kitöltése.
 • Célszerű nem csak a tantárgyi kereteket, hanem az osztálykereteket is fellazítani. Így a diákoknak alkalmuk adódik az idősebb gyerekektől való tanulásra is.
 • A tevékenységek rendjében és tartalmában egyensúlyt kell tartani a megtervezettség és a lelkes spontaneitás között.
 • Mint minden projektben, itt is fontos, hogy a diákok az ötlet (azaz a téma) kitalálásától a lezárult hét értékeléséig valamennyi szakaszban szerepet kapjanak.
 • A témahét tartalmilag szervesen épüljön be az iskola mindennapi, „normál” életébe. Legyen tehát előzménye és következménye is.

Irodalomjegyzék

Hegedűs Gábor: Projektmódszer I-III. Kecskeméti Tanítóképző Főiskola. Kecskemét, 1998.

Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv. OKI Iskolafejlesztési Központ. Budapest, 1993.

Kosztolányi Istvánné (szerk.): Az erdei iskola hasznos könyve. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 2002.

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.