wadmin | 2009. jún. 17.

Felhasznált és hivatkozott irodalom

A Leonardo da Vinci program első szakasza Magyarországon. Értékelő tanulmányok. 2002. (szerk. Mártonfi Gy.–Tordai P.): Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda, Budapest.

A Leonardo da Vinci program megvalósítása 1997–1999. (é.n.). Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda, Budapest.

A magyar közoktatás távlati fejlesztési stratégiája (1996. december). Művelődési és Közoktatási Minisztérium – Okker, Budapest.

A munkahelyi képzések főbb adatai (2002). Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Andor M.–Liskó I. (1991): Igazgatócserék. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andor M.–Liskó I. (2000): Iskolaválasztás és mobilitás. Iskolakultúra könyvek 3., Iskola-kultúra, Budapest.

Andorka R. (1982): A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Gondolat Kiadó, Budapest.

Az oktatás szerepe a gazdaság és a társadalom fejlődésében. (összeáll. Nyitrai F.né dr.) (2001). Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Balázs É. (1987): Képességfejlesztő pedagógiai akciókutatás társadalmi feltételrendszere. Bölcsészdoktori értekezés. ELTE Bölcsészettudományi Kar Szociológia Tanszék.

Balázs É. (1990): A képességfejlesztő program társadalmi és oktatáspolitikai környezete. Pedagógiai Szemle, 3.

Balázs É. (1992): Megyei oktatásirányítás az önkormányzati választások után. In: Annási F.–Halász G.–Nagy M. (szerk.): Önkormányzat és közoktatás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balázs É. (1994a): School management training needs in Hungary. In: Oldroyd, D.–F.van Wieringen (eds.): European issues in educational management. Academisch Boeken Centrum, ABC de Lier, Den Haag.

Balázs É. (1994b): Iskolavezetők – a menedzsmentképzés új kliensei? Educatio, 2.

Balázs É. (1996): Megyei önkormányzatok és a közoktatás. In: Nagy M. (szerk): Önkormányzatok és a közoktatás. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet, Nyíregyháza.

Balázs É. (1997): Önkormányzati elemzés. In: Halász G. (szerk.): Az oktatás minősége és az önkormányzati oktatásirányítás. Okker, Budapest.

Balázs É. (1998a): Közoktatási intézmények közötti különbségek elemzése faktoranalízissel. Kézirat. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan Doktori Iskola.

Balázs É. (1998b): Iskolavezetés és iskolavezetők Magyarországon. In: Balázs É. (szerk.): Iskolavezetők a 90-es években. Okker, Budapest.

Balázs É. (szerk.) (1998c): Iskolavezetők a 90-es években. Okker, Budapest.

Balázs É. (1999a): Területi tervezés a közoktatásban. Iskolakultúra, 12.

Balázs É. (1999b): Institution-level Educational Management in Hungarian Public Education. In: Bolam, R.–F. van Wieringen (eds,): Research on Educational Management in Europe. Waxmann, Münster, New York, München, Berlin.

Balázs É. (1999c): Az oktatás mint a területi marketing lehetséges eleme – lehetőségek és problémák. Kézirat. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan Doktori Iskola.

Balázs É. (1999d): Iskolavezetők elképzelései a jövőjükről. Kézirat. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan Doktori Iskola.

Balázs É. (1999e): Önfejlesztő iskolák – egy alapítványi kezdeményezésű innováció. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Okker, Budapest.

Balázs É. (2000a): New Heads in Hungary. In: Bolam, R.–G. Dunning–P. Karstanje (eds.): New Heads in the New Europe. Waxmann, Münster, New York, München, Berlin.

Balázs É. (2000b): Az iskolai tudás egyes összetevői – települési különbségek. Iskolakultúra, 8.

Balázs É. (2000c): A középiskolázás sajátosságai a középfokú expanzió folyamatában. Kutatási zárótanulmány. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Balázs É. (2001a): Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban. Kutatási zárójelentés. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Balázs É. (2001b): A középfokú oktatásba történő felvételi folyamat területi jellemzői. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Balázs É. (2001c): Területi tervezés a közoktatásban. In: PhD Tanulmányok. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális politika és gazdaságtan Ph.D. Pécs.

Balázs É. (2001d): A közoktatási tervezés rendszere, a területi és helyi tervezés. In: Palotás Z. (szerk.): Önkormányzat és közoktatás 2000. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Balázs É. (2001e): Expanzió a középiskolában – Egy vizsgálat tapasztalatai. Új Pedagógiai Szemle, 9.

Balázs É. (2001f): Európai csatlakozásunk és az oktatás. In: Az iskola mint az esélyteremtés, a felemelkedés eszköze. Konferencia kötet. Oktatási Minisztérium, Budapest.

Balázs É. (2002a): Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 4.

Balázs É. (2002b): A közoktatás a humánerőforrás-fejlesztésben két régióban. Tér és Társadalom, 3.

Balázs É. (2002d): Expanzió a középiskolában – egy vizsgálat tapasztalatai. In: Szakmai Napok 2001 (szerk.: Budai Á.–Monostori A.). Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Balázs É. (2003a): Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban. Szakmai Napok 2002. (szerk.: Monostori A.). Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Balázs É. (2003b): Expanzió középfokon. Szociológiai Szemle, 1.

Balázs É. (2003c): Innovativitás a közoktatásban. Iskolakultúra, 1.

Balázs É. (2003d): Vélemények és tények a középiskolai expanzióról – egy empirikus kutatás tükrében. In: Nagy M. (szerk.): Mindenki középiskolája. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Balázs É.–Forgács A. (2002): Az oktatási kormányzat területfejlesztési tevékenysége. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Balázs É.–Halász G.–Imre A.–Moldován J.–Nagy M. (2000): Magyarország. In: Balázs É.–Halász G. (szerk.): Oktatás és decentralizáció Kelet-Európában. Okker, Budapest. Angol nyelven: Hungary. In: Decentralizing Education in Transition Societies. Case Studies from Central and Eastern Europe. (ed. by Ariel Fiszbein) (2001). World Bank Institute. Learning Resources Series, Washington D.C.

Balázs É.–Halász G. (szerk.) (2000): Oktatás és decentralizáció Kelet-Európában. Okker, Budapest.

Balázs É.–Hermann Z. (2002): Education Management and Finance in Hungary. Efficiency, Equity and Quality Problems in the Transition Period. In: Davey, K. (ed.): Balancing National and Local Responsibilities. Educational Management and Finance in Four Central European Countries. LGI Books. Open Society Institute Budapest, Budapest.

Balázs É.–Imre A. (1999): A megyei közoktatás-fejlesztési tervek elemzése. Kutatási zárótanulmány. Kézirat, Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Balázs É.–Molnár Gy. (2000): A középiskolai expanzió helyzete Komárom-Esztergom megyében. Esettanulmány. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Balázs É.–Surányi B. (1991): A nagylétszámú korosztályok iskolázása mint különleges feszítő oktatási probléma. Új Pedagógiai Szemle, 2.

Balázs É.–Surányi B. (1992a): A nagylétszámú korosztályok a középfokú oktatás küszöbén: helyzetkép az általános iskolai vezetés szemével. In: Balázs É.–Lannert J.–Surányi B.: Demográfiai hullám, iskola, munkanélküliség. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balázs É.–Surányi B. (1992b): A demográfiai „előcsúcs” belépése a középfokú oktatásba – a fogadó intézményhálózat oldaláról. In: Balázs É.–Lannert J.–Surányi B.: Demográfiai hullám, iskola, munkanélküliség. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balázs É.–Surányi B. (1992c): A nagylétszámú korosztályok iskolázása és a rendszerváltás. In: Balázs É.–Lannert J.–Surányi B. (1992): Demográfiai hullám, iskola, munkanélküliség. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balázs É.–Surányi B. (1993): Rendszerváltás és megyei oktatásirányítás. Iskolakultúra, 6.

Balázs É.–F. van Wieringen–L. Watson (eds.) (2000): Quality and educational management. Wolters Kluwer – Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Balcsók I. (2001): Interjú Bagoly Alberttel, a baktalórántházi Bay Ádám Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójával. Kutatási munkaanyag a „Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban” c. kutatáshoz. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ, Budapest.

Barro R. J.–X. Sala-i-Martin (1995): Economic Growth. McGraw-Hill, London.

Barro, R. J. (1991): Economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of Economics, 106.

Barro, R. J.–H. C. Wolf (1991): Data appendix for economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of Economics, 106.

Barro, R. J. (1994): Economic growth and convergence. ICT Press, San Francisco.

Barro, R. J. (1997): Detereminants of economic growth – a cross country empirical study. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London.

Bartke I.–Nemes Nagy J. (1992): A szürkeállomány fehér foltjai – A szellemi potenciál térszerkezete Magyarországon. Felsőoktatási Koordinációs Iroda, Budapest.

Bartke I. (1994): A területi (gazdasági) fejlődés társadalmi hajtóerői és az állami szabályozás. Tér és Társadalom, 3-4.

Báthory Z. (2001): Maratoni reform. A magyar közoktatás reformjának története, 1972–2000. Önkonet, Budapest.

Bauer B.–Tibori T. (2002): Az ifjúság viszonya a kultúrához. In: Szabó A.–Bauer B.–Laki L.(szerk.): Ifjúság 2000. Tanulmányok I. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest.

Becker, G. S. (1975): Human Capital: A Theoretical and Empirical Analisys, with Special Reference to Education. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Berényi S. (1994): A megyei önkormányzatok funkciói, különös tekintettel az államigazgatási feladatok ellátására. In: Agg Z.–Pálné Kovács I. (szerk.): A rendszerváltás és a megyék. Comitatus, Veszprém.

Bihari, M.–Pokol B. (1992): Politológia. ELTE – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Bognár M.–Imre A.–Mezei I. (2001): A humánerőforrás fejlesztési lehetőségei egy kistér-ségben. Új Pedagógiai Szemle, 11.

Bognár M.–Imre A.–Mezei I. (2001): Az oktatás és a képzés helye a területfejlesztésben. Mintaterület: az Ózd-putnoki kistérség. Tér és Társadalom, 3-4.

Boudon, R. (1974): Education, Opportunity and Social Inequality. Wiley, New York.

Bourdieu, P. (1974): Az oktatási rendszer ideologikus funkciója. In: Ferge Zs.–Háber J. (vál.): Az iskola szociológiai problémái. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Bourdieu, P. (1978): Rekonverziós stratégiák; A szimbolikus tőke. In: Bourdieu, P.: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelése. Gondolat Kiadó, Budapest.

Bourdieu, P. (1997): Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Angelusz R. (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Új Mandátum Kiadó, Budapest.

Bowles, S. (1974): Egyenlőtlen iskolázás avagy a társadalmi munkamegosztás újratermelése. In: Ferge Zs.–Háber J. (vál.): Az iskola szociológiai problémái. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Bowles, S.–H. Gintis (1976): Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life. Basic Books, New York.

Brown, L. B. (1981): Building a Sustainable Society. W. W. Nothorn and Co., New York.

Brundtland, G. H. (1988): Közös jövőnk. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.

Buday–Sántha A. (2001): Agrárpolitika – vidékpolitika. A magyar agrárgazdaság és az Európai Unió. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest–Pécs.

Cartwright, D. S. (1969): Ecological variables. In: Borghatta, E. F. (ed.): Sociological Methodology. Jossey-Bass, San Francisco.

Carson, R. (1995): Néma tavasz. Katalizátor Iroda, Budapest.

Chatterji, M. (1998): Tertiary Education and Economic Growth. Regional Studies Vol. 32. 4.

Coleman, J. S. et al. (1966): Equality of Educational Opportunity: Summary Report. U.S. Government print, Washington D.C.

Coleman, J. S. (1998): A társadalmi tőke az emberi tőke termelésében. In: Lengyel Gy. – Szántó Z. (szerk.): Tőkefajták. A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Aula, Budapest.

Collins, R. (1979): The Credential Society: A Historical Sociology of Education and Stratification. Academic Press, New York.

Cook, Ph.–K. Morgan (1998): The associational economy: Firms, Regions and Innovation. Oxford University Press, Oxford.

Coombs, Ph. H. (1971): Az oktatás világválsága. Tankönyvkiadó, Budapest.

Czeizel E.–Lányiné dr. Engelmayer Á.–Rátay Cs. (1978a): Az értelmi fogyatékosság kóreredete a Budapest-vizsgálat tükrében. Medicina Kiadó, Budapest.

Czeizel E.–Lányiné dr. Engelmayer Á.–Rátay Cs. (1978b): Még egyszer az értelmi fogyatékosságról. Valóság, 9.

Czeizer Z.–Híves T.–Török B. (2001): A XXI. század iskolája: Adatok a közoktatási épületfejlesztési célprogram kidolgozásához. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Csákó M. (összeáll. és szerk.) (1989): Számítógép, Oktatásügy, Iskola. Egy szociológiai kutatás tapasztalataiból. Társadalomtudományi Intézet Műhelytanulmányok, Budapest.

Csanádi G.–Ladányi J.–Gerő Zs. (1989): Az általános iskolai rendszer belső rétegződése és a kisegítő iskolák. Magvető Kiadó, Budapest.

Csapó B. (szerk.) (1998): Az iskolai tudás. Osiris, Budapest.

Csapó T. (1997): Az Észak-Nyugat-Dunántúl humán erőforrásai. Tér és Társadalom, 1.

Cseh-Szombathy L. (1974): A statisztikai módszerek alkalmazása az öngyilkosságok vizsgálatánál. In: Andorka R.–Buda B.–Cseh-Szombathy L. (vál.): A deviáns viselkedés szociológiája. Gondolat Kiadó, Budapest.

Csizmadia Z. (2001): A területfejlesztési és a közoktatási tervezési szereplők kapcsolata az észak-alföldi régióban. Esettanulmány a „Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban” c. kutatáshoz. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Deák Zs.–Nagy M. (1998): Társadalmi és szakmai mobilitás. In: Nagy M. (szerk.) (1998): Tanári pálya és életkörülmények 1996–97. Okker, Budapest.

Dőry T.–Mészáros R.–Rechnitzer J. (1998): Tudomány és regionalitás Magyarországon a 90-es években. Tér és Társadalom, 3.

Dőry T. (1996): A kutatás-fejlesztés egyes jellemzőinek területi szerkezete. Tér és Társadalom, 1.

Dőry T. (1997): Szellemi potenciál és a műszaki fejlesztés az Észak-Nyugat-Dunántúlon. Tér és Társadalom, 2-3.

Dublin, L.–A. Lotka (1930): The Monetary Value of a Man. Ronald Press, New York.

Durkheim, E. (1967): Az öngyilkosság. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Education at a Glance 2000 (2002). OECD, Paris.

eEurope 2002 – An Information Society for All. Action Plan prepared by the Council of the European Commission for the Feira European Council, 19-20, June 2000. www.europa.eu.int.

Előzetes Nemzeti Fejlesztési Terv Humán Erőforrás-fejlesztés (2000): Oktatási Minisztérium, Gazdasági Minisztérium, Szociális és Családügyi Minisztérium (vázlat).

Ehrlich É.–Révész G. (1994): A jelen és egy lehetséges jövő Magyarországon 1985–2005. In: Kelet-Közép-Európa: Honnan hová? Akadémiai Kiadó, Budapest.

Enyedi Gy. (1981): A területfejlesztési politika néhány eleméről. Területi Statisztika, 2.

Enyedi Gy. (szerk.) (1993): Társadalmi-területi egyenlőtlenségek Magyarországon. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Enyedi Gy. (1994): Területi fejlődés, regionális átalakulás a posztszocialista Magyarországon. Társadalmi Szemle, 8-9.

Enyedi Gy. (1996): Regionális folyamatok Magyarországon az átmenet időszakában. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest.

Enyedi Gy. (1997): A sikeres város. Tér és Társadalom, 4.

Enyedi Gy. (2000): Globalizáció és a magyar területi fejlődés. Tér és Társadalom, 1.

Enyedi Gy.–Pálné Kovács I. (1994): A kormány és az önkormányzatok. In: Gombár Cs.–Hankiss E.–Lengyel L.–Várnai Gy. (szerk.): Kormány a mérlegen 1990–1994. Korridor, Budapest.

Enyedi Gy.–Horváth Gy. (szerk.) (2002): Táj, település, régió. Magyar Tudománytár 2. Kossuth Kiadó, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest.

European Spatial development Perspectives (ESDP) (1998): European Commission, Brussels.

Fábri I. (2002): A sport mint a fiatal korosztályok életmódjának meghatározó eleme. In: Szabó A.–Bauer B.–Laki L.(szerk.): Ifjúság 2000. Tanulmányok I. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest.

Faragó L. (1997): Tervezéselméleti alapvetések. Tér és Társadalom, 3.

Ferge Zs. (1976): Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ferge Zs. (1982): Társadalmi újratermelés és társadalompolitika. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

FIDEV kutatócsoport (2001): Jelentés a felsőoktatás nappali tagozatán 1999-ben végzett diplomások munkaerő-piaci életpálya-vizsgálatának eredményeiről. BKÁE Emberi Erőforrás Tanszék.

Forray R. K. (1988): Társadalmunk és középiskolája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Forray R. K. (1991): Az iskolakörzetesítések rövid története. Educatio. Kutatás Közben. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Forray R. K. (1992a): Társadalom, oktatás, szakképzés. In: Forray R.–Györgyi Z. (szerk.): Egy ismeretlen Magyarország. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Forray R. K. (1992b): Az oktatásökológiáról. In: Forray R. K.–Kozma T.: Társadalmi tér és oktatási rendszer. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Forray R. K. (1992c): A régió és a migráció szociológiai összefüggései. In. Forray R. K.–Kozma T.: Társadalmi tér és oktatási rendszer. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Forray R. K.–Kozma T. (1986): Elmélet és módszertan. In: Forray R. K.–Kozma T. (szerk.) Oktatásökológia. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Forray R. K.–Kozma T. (szerk.) (1987): Az oktatás távlati fejlesztése Budapesten. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Forray R. K.–Kozma T. (1992): Regionális kutatások az oktatásügyben. In: Forray R. K.–Kozma T.: Társadalmi tér és oktatási rendszer. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Forray R. K.–Kozma T. (1999): Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika. Oktatáskutató Intézet – Kutatás közben No. 225. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Forray R. K.–Híves T. (2002): Jelentkezés a felsőoktatásba, 2001. Tér és Társadalom, 1.

Forrester, P.–prof. P. Roberts–J. Watson (2000): From regeneration to the learning region: A study of Kent Thames-side. Sokszorosított anyag a „The power of partnership – Learning cities and regions’ c. OECD Konferencián. London-Kent-Thames side.

Fóti K. (szerk.) (2000): Az emberi erőforrások jellemzői Magyarországon 1999. (A Human Development Report, Hungary, 1999 magyar nyelvű változata). MTA Világgazdasági Kutató Intézet, Budapest.

Foucault, M. (1990): Felügyelet és büntetés. A börtön története. Gondolat Kiadó, Budapest.

Fuller, B.–R. Rubinson (eds.) (1992): The Political Construction of Education – The State, School Expansion and Economic Change. Praeger, New York.

Galasi P. (2002): Fiatal diplomások a munkaerőpiacon a tömegesedés időszakában. Educatio, Nyár.

Garami E. (2000): A középiskolai expanzió jellegzetességei. Statisztikai adatok elemzése. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Gáspár L. (1998): Általános innovációelmélet. Magyar Innovációs Szövetség, Budapest.

Gastil, R. D. (1987): Freedom in the World. Grenwood Press, Westport.

Gazsó F. (1988): Megújuló egyenlőtlenségek. Kossuth Kiadó, Budapest.

Géczi J. (2001): A tanulók biológiai tudásáról. Magyar Pedagógia 101. évf. 4.

Goldthorpe, J. H. (1996): Class analysis and the reorientation of class theory: the case of persisting differentials in educational attainment. British Journal of Sociology. Vol. 47.3.

Green, T. F. (1980): Predicting the Behaviour of Educational systems. Syracuse University Press, New York.

Grosz A. (2001): A területfejlesztés és a közoktatás-tervezés kapcsolata a nyugat-dunántúli régióban. Esettanulmány a „Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban” c. kutatáshoz. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Growth, competetiveness, employment. The challenges and ways forward into th 21st century. White Paper (1994): European Commission, Brussels.

Györgyi Z.–Imre A. (1997): Iskolafenntartói társulások tapasztalatai és problémái. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Hablicsek, L. (2000): Kísérlet a magyarországi roma népesség előreszámítására 2050-ig. In: Tanulmányok a cigányság helyzetéről. Aktív Társadalom Alapítvány, Budapest.

Hajdú Z. (1996): A közigazgatási térfelosztás változásai Magyarországon. Tér és Társadalom, 1.

Hajdú Z. (2000): Magyarország geopolitikai helyzetének átalakulása a rendszerváltás időszakában. In: Horváth Gy.–Rechnitzer J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs.

Halász G. (szerk.) (1997): Az oktatás minősége és az önkormányzati oktatásirányítás. Okker, Budapest.

Halász G. (2001): Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Halász G.–H. Altrichter (2000): A közép-európai országok decentralizációs politikái és azok eredményei – összehasonlító elemzés. In: Balázs É.–Halász G. (szerk.): Oktatás és decentralizáció Közép-Európában. Okker, Budapest.

Halász G.–Lannert J. (szerk.) (1996): Jelentés a magyar közoktatásról 1995. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Halász G.–Lannert J. (szerk.) (1997): Oktatási rendszerek elmélete. Szöveggyűjtemény. Okker, Budapest.

Halász G.–Lannert J. (szerk.) (1998): Jelentés a magyar közoktatásról 1997. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Halász G.–Lannert J. (szerk.) (2000): Jelentés a magyar közoktatásról 2000. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Havas G.–Kemény I.–Liskó I. (2001): Szegregáció a cigány gyermekek oktatásában. Kutatási zárótanulmány. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Havas G.–Kemény I.–Liskó I. (2002): Cigány gyerekek az általános iskolában. Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Kiadó, Budapest.

Hibbit, K.–P. Jones–R. Meegan (2001): Tackling Social Exclusion: The Role of Social Capital in Urban Regeneration on Merseyside – From Mistrust to Trust? European Planning Studies Vol. 9. 2.

Hoffmann R. (1992): A Németh László nyolcosztályos gimnázium pedagógiai programja (Iskolakoncepció, tantervek, vizsgakövetelmények). I. PSZM Projekt, Budapest.

Horn D. (2003): Az általános iskolák infrastruktúrája, eszközellátottsága finanszírozási lehetőségeik tükrében. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Horváth Gy. (1994): A Dél-Dunántúl nemzetközi versenyképességének előfeltétele, a technikai megújulás. Tér és Társadalom, 1-2.

Horváth Gy. (2000a): Decentralizáció és a régiók – kelet-közép-európai nézőpontból. In: Horváth Gy.–Rechnitzer J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs.

Horváth Gy. (2000b): Partnerség az Európai Unió regionális politikájában. Tér és Társadalom, 1.

Horváth Gy. (2001): Decentralizáció és regionalizmus Európában. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális politika és gazdaságtan Doktori Iskola. Habilitációs előadások 3., Pécs.

Horváth Gy. (2002): A regionális folyamatok kutatása és a területi statisztika. Területi Statisztika 5. (42.) évf. 4.

Horváth Gy.–Illés I. (1997): Regionális fejlődés és politika. A gazdasági és szociális kohézió erősítésének feladatai Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozás időszakában. Európai Tükör Műhelytanulmányok 16. Integrációs Stratégiai Munkacsoport, Budapest.

Hospers, G. J.–S. Beugelsdijk (2002): Regional Cluster Policies: Learning by Comparing? KYKLOS. Vol. 55.

Hrubi, L. (2000): A gazdasági térszerkezet változásai Magyarországon. In: Horváth Gy.–Rechnitzer J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs.

Huntington, S. P. (1998): A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Kiadó, Budapest.

Illés I. (2000): Az Európai Unió keleti kibővítése és a regionális politika reformja. In: Horváth Gy.–Rechnitzer J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs.

Imre A. (1997): Iskolafenntartó társulások. Educatio, 3.

Imre A. (1999): Az idegennyelv-oktatás kiterjedésének hatása a nemzetiséginyelv-oktatásra. In: Vágó I. (szerk.) (1999): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Okker, Budapest.

Imre A. (2000): A középiskolai oktatás kiterjedése és hatása a tanulói továbbhaladásra. PhD értekezés. ELTE Pedagógiai Doktori Iskola.

Imre A. (2001): A középiskolai expanzió Csongrád megyében. Esettanulmány. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Imre A. (2003): A kistelepülési iskolák népességmegtartó ereje. Kutatási zárójelentés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Imre A.–Lannert J. (2003): A vizsgált kistérségek jellemzői és a kutatás mintája. In: Lannert J. (szerk.): Hogyan tovább? Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Investing in Education (2001): Statistics and Indicators. OECD, Paris.

Iváncsics I. (1994): A területi igazgatás hatásköri reformja. In: Agg Z.–Pálné Kovács I. (szerk.): A rendszerváltás és a megyék. Comitatus, Veszprém.

Jelentés a területi folyamatokról (1992): Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Budapest.

Kemény I.–Havas G.–Kertesi G. (1994): Beszámoló a magyarországi roma (cigány) népesség helyzetével foglalkozó 1993 októbere és 1994 februárja között végzett kutatásról. MTA Szociológiai Intézet, Budapest.

Kendrick, J. (1976): The Formation and Stocks of Total Capital. National Bureau of Economic Research, New York.

Key data on education in Europe (2000): Eurydice – European Commission, Brussels.

Kiss É. (2002): Tizenkét tétel az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program innovációjáról. Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Pedagógiai Kutatóintézete, Pápa.

Knight, F. H. (1964): Risk, uncertainty and profit. Kelley, New York.

Kocsis M. (2000): Egy Baranya megyei iskolai tudás-mérés néhány vizsgálati területéről. Iskolakultúra, 8.

Komenczi B. (2000): Az oktatás jövője – az Európai Unió oktatásfejlesztési elképzelései. Új Pedagógiai Szemle, 11.

Kopátsy S. (1998): Az oktatás és a gazdaság. Új Pedagógiai Szemle, 7-8.

Kovács K.–Bihari Zs. (2000): Változó agrárgazdaság a térben. In: Horváth Gy.–Rechnitzer J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs.

Kozma T. (szerk.) (1986): A tervezés és a döntés anatómiája. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Kozma T. (1987a): Iskola és település. Regionális oktatásügyi kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kozma T. (1987b): Az iskolázottság területi egyenlőtlenségei Magyarországon. Magyar Pedagógia, 1.

Kozma T. (1987c): Településfejlettség és iskolázottság. Pedagógiai Szemle, 5.

Kozma T. (1987d): Az innovációk terjedését befolyásoló társadalmi-gazdasági tényezők. In: Forray R. K.–Kozma T. (szerk.): Az oktatás fejlesztése Komárom megyében. Adottságok és törekvések. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Kozma T. (1992): A közoktatás és a felsőoktatás illeszkedése. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Kozma T. (1996): Településhálózat és iskolarendszer. Educatio, 2.

Kozma T. (2002): Határokon innen, határokon túl. Regionális változások az oktatásügyben, 1990–2000. Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum, Budapest.

Kozma, T.–Forray R. K. (1989): Regionális oktatásfejlesztés: térségi variációk a központi oktatáspolitikára. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Kozma T.–Híves T.–Radácsi I. (1997): A harmadfokú képzés területi különbségei. Educatio, 2.

Kőpatakiné Mészáros M.–Dr. Salné Lengyel M. (2001): A gyógypedagógiai nevelés helyzete az ezredforduló Magyarországán. Új Pedagógiai Szemle, 2.

Környei L.–Dobsi A. (2000): Mélyül a régiós szakadék. Új Pedagógiai Szemle, 10.

Krogh, von G.–I. Nonaka–T. Nishiguchi (eds.) (2000): Knowledge creation. Macmillan, Handmills.

Krugman, P. (1991): Geography and Trade. Leuwen University Press, Leuven, Belgium; MIT Press, Cambrige, Massachusetts, London.

Krugman, P. (2000): A földrajz szerepe a fejlődésben. Tér és Társadalom, 4.

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) (2001a): Területi Statisztikai Évkönyv 2000, KSH, Budapest.

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) (2001b): Magyar Statisztikai Évkönyv 2000, KSH, Budapest.

Ladányi J.–Csanádi G. (1983): Szelekció az általános iskolában. Magvető Könyvkiadó, Budapest.

Laki L. (2002): Munkaerő-piaci helyzet, gazdasági aktivitás, foglalkoztatottak, földbirtoklás és vállalkozás. In: Szabó A.–Bauer B.–Laki L. (szerk.): Ifjúság 2000. Tanulmányok I. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest.

Laky D. (1927): Az elválások és az öngyilkosságok okai és leküzdésüknek eszközei. Magyar Statisztikai Társaság Kiadványai 3., Városi Nyomda, Budapest.

Lannert J. (2003): Középiskola-választás kilencvenes évek végén. In: Nagy M. (szerk.): Mindenki középiskolája. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Lazarsfeld, P. F. (1993): On Social Reserach and Its Language (ed. by R. Boudon). Heritage of Sociology Series. The University of Chicago Press, Chicago.

Lengyel Gy.–Szántó Z. (szerk.) (1998): Tőkefajták: A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Aula, Budapest.

Lengyel I. (1994): A telephelyválasztás. In: Rechnitzer J. (szerk.): Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához. MTA Regionális Kutatások Központja, Győr–Pécs.

Levy, F.–R. J. Murnane (2001): Key Competencies Critical to Economic Success. In: Rychen, D. S.–L. H. Salganik (eds.): Defining and Selecting Key Competencies. Hogrefe & Huber Publishers, Seattle, Toronto, Bern, Göttingen.

Lockwood, D. (1963): Social Integration and System Integration. In: Zollschan, G. K.–W. Hirsch (eds.): Explorations in Social Change. New York.

Lucas, R. E. (1988): On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22.

Luhmann, N. (1995): Social Systems. Stanford University Press, Stanford, U.S.

Lukács L. (1999): Közoktatási feladatellátás társulásban és együttműködési formában Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. In: Palotás Z. (szerk.): Önkormányzat és közoktatás ’99. Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Szekszárd.

Lukács P. (1986): A középtávú oktatástervezés központi mechanizmusairól. In: Kozma Tamás (szerk.): A tervezés és a döntés anatómiája. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Maddison, A. (1982): Phases of Capitalist Development. Oxford University Press, New York.

Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terve 2004–2006. Stratégia 2002. szeptember 19. Miniszterelnöki Hivatal NFT és EU Támogatási Hivatala.

Maillat, D. (1991): The innovation process and the role of the milieu. In: Bergman, E.–G. Maier–F. Tödtling (eds.): Regions Reconsidered. Economic Networks, Innovation and Local development in Industrialized Countries. Mansell, London, New York.

Mankiw, N. G.–D. Romer–D. N. Weil (1992): A contribution to the empirics of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 107.

Marián B. (1999): Telefonos felmérés az új munkaerővel szembeni elvárásokról. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Marshall, A. (1961): Principles of economics. Macmillan and Co., London.

Mártonfi Gy. (2003a): A felsőközépfokú oktatás átstrukturálódása. Iskolakultúra, 1.

Mártonfi Gy. (2003b): Az iskolai rendszerű szakképzés átalakulása. In: Nagy M. (szerk.): Mindenki középiskolája. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Marx, K. (1967): A tőke. Kossuth Kiadó, Budapest.

Massey, D.–R. Meegan (1992): The Anatomy of Job-loss. Methuen, London, New York.

Matsuyama, K. (1991): Increasing returns, industrialization and indeterminacy of equilibrium. Quarterly Journal of Economics, 106.

McNally D. (1998): Political economy and the rise of capitalism. University of California Press, Berkeley, U.S.

Meliskova, J.(2000): Integration of geography and statistics. Statistical Journal of the United Nations, 2.

Merton, R. K. (1974): Társadalmi struktúra és anómia. In: Andorka R.–Buda B.–Cseh-Szombathy L. (szerk.): A deviáns viselkedés szociológiája. Gondolat Kiadó, Budapest.

Mezei I, (1997): Területi különbségek a középfokú oktatásban. Educatio, Ősz.

Mezei I. (2000): A fiatalok képzettségének területi jellemzői. In: Horváth Gy.–Rechnitzer J. (2000): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs.

Miller, H. (1960): Annual and lifetime income in relation to education, 1929–1959. American Economic Review, 50.

Miller, S. M.–P. Roby (1974): A papírkórság csapdája. In: Ferge Zs.–Háber J. (vál.): Az iskola szociológiai problémái. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Mincer, J. (1958): Investment in human capital and personal income distribution. Journal of Political Economy, 66.

Mincer, J. (1974): Schooling, Experience and Earnings. Columbia University Press, Columbia.

Mitch, D. (1992): The Rise of Popular Literacy in Europe. In: Fuller, B.–R. Rubinson (eds.): The Political Construction of Education. Prager, New-York.

Morgan, K. (1997): The learning region: institutions, innovation and regional renewal. Regional Studies Vol. 31. No. 5.

Myrdal, G. (1957): Economic Theory and Underdeveloped Regions. Duckworth C Co., London.

Nagy M. (2000): Van-e középiskolai expanzió Heves megyében? Esettanulmány. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Nagy M. (1997): Tanárok, települések, régiók. Educatio, Ősz.

Nagy M. (1998): Jövedelmek, keresetek, vagyoni helyzet. In: Nagy M. (szerk.): Tanári pálya és életkörülmények 1996–97. Okker, Budapest.

Nagy M. (2001): A hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés a kilencvenes évek magyar közoktatási rendszerében. Új Pedagógiai Szemle, 3.

Nagy M. (szerk.) (1998): Tanári pálya és életkörülmények 1996–97. Okker, Budapest.

Nárai M. (2000): Nonprofit szervezetek a kilencvenes évek Magyarországán. In: Horváth Gy.–Rechnitzer J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs.

Nemes Nagy J. (szerk.) (1980): A felsőoktatás területi kapcsolatai. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont, Budapest.

Nemes Nagy J. (1995a): A GDP regionális számbavétele. In: Probáld F. (szerk.): Pro Geographia Humana. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Nemes Nagy J. (1995b): A „gazdasági egészség” földrajzi képe Magyarországon. Földrajztanítás, 3-4.

Nemes Nagy J. (1998): A tér a társadalomkutatásban. Bevezetés a regionális tudományba. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest.

Nemes Nagy J. (2000): A területi fejlődés „állami” és piaci útjai a 90-es években. Területi Statisztika, 3.

Neuwirth G. (1999): A középiskolai munka néhány mutatója 1999. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Neuwirth G. (2000): A középiskolai munka néhány mutatója 2000. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Neuwirth G. (2002): A középiskolai munka néhány mutatója 2001. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Nevelhetőség és általános iskola II. (szerk. Illyés S.) (1985): Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Nevelhetőség és általános iskola III. (szerk. Illyés S (1986): Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Népszámlálás 2001. Előzetes adatok a képviseleti minta alapján (2002): www.ksh.hu.

Népszámlálás 2001 (2003): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Nonaka, I.–H. Takeuchi (1995): The knowledge creating company: How Japanese companies create the dynamics od innovation. OUP, Oxford.

Nyiri L. (1996): Leszakadás vagy követés a tudás-intenzív fejlesztésben. Közgazdasági Szemle, 6.

Oktatási Minisztérium (OM) (2000): Statisztikai tájékoztató. Óvodák 1999/2000. OM, Budapest.

Oktatási Minisztérium (OM) (2001a): Statisztikai tájékoztató. Alapfokú oktatás 1999/2000. OM, Budapest.

Oktatási Minisztérium (OM) (2001b): Statisztikai tájékoztató. Középfokú oktatás 1999/2000. OM, Budapest.

Oktatási Minisztérium (OM) (2001c): Statisztikai tájékoztató. Felsőoktatás 1999/2000. OM, Budapest.

Oktatási Minisztérium (OM) (2002a): Research and development in Hungary (Oct., 2002): Ministry of Education, Research and Development Division, Budapest.

Oktatási Minisztérium (OM) (2002b): Oktatásstatisztikai adatbázis. 1999/2000. Nem publikált adatok.

Oktatási Minisztérium (OM) (2002c): Statisztikai tájékozató. Oktatási évkönyv 2001/2002. OM, Budapest.

Országgyűlési Beszámoló a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az ország területi folyamatairól (1999): Oktatás. Oktatási Minisztérium, Budapest.

Országos Településhálózat-fejlesztési koncepció. 1007/1971. (XII.16). sz. Kormányrendelet.

Önfejlesztő Iskolák Egyesülete (é.n.): Az Egyesület bemutatása. Információs brosúra.

Pálné Kovács I. (1994): A területi közigazgatás szervezése és a dekoncentrált szervek. In: Agg Z.–Pálné Kovács I (szerk.): A rendszerváltás és a megyék. Comitatus, Veszprém.

Palotás Z. (2000): Preparity projekt. Regionális és lokális szintű humán erőforrások és a közoktatási tervezés, valamint az intézményi képzési profilok átalakulása az észak-nyugat-magyarországi régióban. Tapasztalatok a GYSM-Vas-Zala megyei közoktatási tervek és interjúk alapján. Kutatási Jelentés. Kézirat. Gallup Magyarország.

Perroux, F. (1972): Nemzeti függetlenség és a kölcsönös gazdasági függés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Petrakis, P. E.–D. Stamatakis (2002): Growth and educational levels: a comparative analysis. Economics of Education Review, 21.

Polónyi I.–Tímár J. (2001): Tudásgyár vagy papírgyár? Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

Rechnitzer J. (1990): Szempontok az innovációk terjedésének kutatásához. In: Tóth J. (szerk.): Tér – Idő – Társadalom. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs.

Rechnitzer J. (1993): Szétszakadás vagy felzárkózás. A térszerkezetet alakító innovációk. MTA Regionális Kutatások Központja, Győr.

Rechnitzer J. (1998): Területi stratégiák. Dialóg Campus, Budapest-Pécs.

Rechnitzer J. (szerk.) (1999): Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához. MTA Regionális Kutatások Központja, Győr-Pécs.

Reisz T. (2001): Az iskolai teljesítmények szociokulturális megközelítése. Iskolakultúra, 11.

Rokkan, S.–D. Urnin (eds.) (1982): The Politics of Regional Identity. Sage, London.

Román del Río, C. (ed.) (2001): Learning to Innovate: Learning Regions. OECD CERI – Anfora. Grupo de Marketing y Comunicatión. Spain.

Romer, P. M. (1989): Human capital and growth: theory and evidence. Working Paper No. 3173. National Bureau of Economic Research. Cambridge.

Romer, P. M. (1996): Science, economic growht and public policy. Challenge 2.

Rose, R. (1993): Regional Science: From Crisis to Opportunity. Papers in Regional Science 78.

Rosen, S. (1991): Human Capital. In: Eatwell, J.–M. Milgrate–P. Newman (eds.): The New Palgrave Dictionary of Economics. Vol. 1. The Macmillan Press, London-New York-Tokyo: 681-690. Magyar nyelven: Emberi tőke. In: Lengyel Gy.–Szántó Z. (szerk.) (1998): Tőkefajták: A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Aula, Budapest.

Rutten, R.–S. Bakkers–F. Boekema (2000): The Analysis of Learning Regions: Conclusions and Research Agenda. In: Boekema, F.–K. Morgan–S. Bakkers–R. Rutten (eds.): Knowledge, innovation and economic growth. The theory and practice of learning regions. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.

Rychen, D. S.–L. H. Salganik (eds.) (2001): Defining and Selecting Key Competencies. Hogrefe & Huber Publishers, Seattle, Toronto, Bern, Göttingen

Samuelson, P. A. (1954): The Pure Theory of Public Expenditure. Review of Economics and Statistics, 35.

Schulz, Th. (1961): Investment in human capital. American Economic Review 51, March.

Schumpeter, J. A. (1980): A gazdasági fejlődés elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Semjén A.–Vámos D. (szerk.) (2000): Technológiai Előretekintési program Oktatás, emberi erőforrás munkacsoportjának zárójelentése. Oktatási Minisztérium, Budapest.

Sen, A. (1993): Az egyéni szabadság mint társadalmi elkötelezettség. In: Kindler J –Zsolnai L. (szerk.): Etika a gazdaságban. Keraban Kiadó, Budapest.

Simon M. (2000): A középfokú expanzió néhány mozzanata. Mi olvasható ki az osztályfőnöki kérdőívekből? Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Simon M. (2002): Gyorsjelentés az Intézményi szintű változások c. empirikus kutatásról. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Smith, A. (1992): A nemzetek gazdagsága. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Solow, R. M. (1988): Growth theory. An exposition. Oxford University Press, New York.

Somlai P. (1997): Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata. Corvina Kiadó, Budapest.

Soros Alapítvány Évkönyvek (1997, 1998, 1999, 2000): Soros Alapítvány, Budapest.

Spence, M. (1973): Job market signaling. Quarterly Journal of Economics, 87 (3).

Stern, N. (1991): The determinants of growth. Economic Journal, 101.

Storper, M. (1997): The Regional World. Guilford Press, New York.

Sugár A. (2001): Tanulók, tagozatok, iskolák. A 2000. és 2001. évi középiskolai felvételi rendszer eredményeinek értékelése. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Summers, R.–A. Heston (1988): A new set of international comparisons of real product and price levels: estimates for 130 countries, 1950-85. Review on Income and Wealth, 34.

Surányi B. (1987): A munkaerőpiac és az általános iskola társadalmi elfogadottsága. Valóság, 7.

Surányi B. (1991): A „dolláros képzés” első néhány évéről a magyar egyetemeken. Oktatáskutató Intézet, „Kutatás Közben”.

Surányi B. (1992): Idegennyelvű képzés és felsőoktatás-diplomácia. Magyar Felsőoktatás, 4.

Surányi B. (2000): Az oktatási expanzió: problémák és perspektívák. Iskolakultúra, 4.

Survey of ICT in schools 1998. (1998): DFEE Statistical Bulletin, Issue 11.

Szabó L. T. (1985): A „rejtett tanterv”. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Szabó A.–Bauer B.–Laki L. (szerk.) (2002): Ifjúság 2000. Tanulmányok I. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest.

Szakképzés Magyarországon, 1996. (szerk. Benedek András) (1997): Munkaügyi Minisztérium, Budapest.

Takács V. (2000): A szülők iskolai végzettsége és gyermekeik iskolázási terve. Iskolakultúra, 8.

Tematika a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az ország területi folyamatairól szóló országgyűlési beszámolóhoz. VÁTI Kht. Budapest, 1998.

TEMPUS Magyarország Közalapítvány adatbázisai. www.tpf.iif.hu.

The transition from education to working life (2001): Key data on vocational training in the Euroepan Union. CEDEFOP Reference Series Luxembourg: http://www2.trainingvillage.gr /download/publication/ keydata/kdt3/2202/2202EN_1.pdf.

Tót É. (2001): Számítógépek az iskolában. Oktatáskutató Intézet – Kutatás közben No. 229. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Tót É. (2002): 7. szekció: Szerkezeti és továbbhaladási folyamatok, rendszerkapcsolatok. Vitaindító előadás. In: Magyar közoktatás, 2001. Az Országos Közoktatási Intézet szakmai konferenciája. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Tóth J.–Trócsányi A. (1997): A magyarság kulturális földrajza. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs.

Tóth J. (1990): A tudományos fokozattal rendelkezők születési, lakó- és munkahelyeinek területi sajátosságai. In: Tóth J. (szerk.): Tér – Idő – Társadalom. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs.

Vági G. (1982): Versengés a fejlesztési forrásokért. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Vágó I.–Balázs É.–Kocsis M. (1990): A képesség-program hatása és eredményei 3. I-II. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Vágó I. (szerk.) (1999a): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Okker, Budapest.

Vágó I. (Psycho Star Bt.) (1999b): A középiskola expanzió Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Vágó I. (2000): Az idegennyelv-oktatás a 90-es években. Educatio, Tél.

Vágó I. (2001): Ami az átlagok mögött van. Iskolakultúra, 8.

Vágó I. (2002): Óvodai intézményrendszer, óvodai nevelés az ezredfordulón. Új Pedagógiai Szemle, 12.

Vámos Á. (2002): A kéttannyelvű nemzetiségi középiskolai oktatást folytató intézmények nyelvenként és oktatási típusonként az egyes évfolyamon tanulók számával (1999/2000). Kézirat. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia Tanszék.

Varga J. (1998): Oktatásgazdaságtan. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest.

Vári P. (szerk.) (1997): Monitor ’95 – A tanulók tudásának felmérése. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Vári P. (szerk.) (1999): Monitor ’99 – A tanulók tudásának változása. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Vári P. et al. (2001): A PISA 2000 vizsgálatról. Új Pedagógiai Szemle, 12.

Vári P. et al. (2002): Gyorsjelentés a PISA 2000. vizsgálatról. Új Pedagógiai Szemle, 1.

Walsh, J. R. (1935): Capital concept applied to man. Quarterly Journal of Economics, 49.

Zsolnai J. (1976): Anyanyelv-tanítási kísérlet a kommunikációkutatás eredményei alapján (1971–1975). Tanítóképző Főiskola, Kaposvár.

Zsolnai J. (szerk.) (1983): A képességfejlesztő iskoláért (egy pedagógiai akciókutatás). Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Zsolnai J. (1986): Egy gyakorlatközeli pedagógia. A képességfejlesztéstől a személyiségfejlesztésig I. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Zsolnai J. (1995): Az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia. ÉKP Központ – Holnap Kkt. – Tárogató Kiadó, Budapest.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.