wadmin | 2009. jún. 17.

Könyvjelző

Lázár Katalin: Népi játékok

Budapest, 1997, Planétás Kiadó. 234 p. CD-ROM-melléklettel

A kiadó Jelenlévő múlt című sorozatában megjelenő művek a honismeret-népismeret tárgy oktatásának feladatát és az óvó-, tanító- és tanárképzés tankönyveinek szerepét töltik be. Ebben a sorozatban kapott helyet Lázár Katalin kötete, amely első harmadában elméleti tudnivalókat tartalmaz a játékok kultúrtörténetéről, típusrendjéről, a tanítás lehetséges módszereiről, a játékfüzérek összeállításáról, míg további fejezeteiben több mint háromszáz eszközös, mozgásos, szellemi és párválasztós játék, mondóka, kisorsoló, kiolvasó leírása található, melyek az ország valamennyi tájegységének játéktípusait reprezentálják.

Mihály Ottó: Bevezetés a nevelésfilozófiába

Budapest, 1998, OKKER Kiadó. 151 p.

Az elsősorban tanár szakos hallgatók számára készült főiskolai jegyzet a gondolkodásunkat érintő posztmodern kihívás pedagógiai következményeit próbálja végiggondolni úgy, hogy ezáltal elősegítse a hallgatók pedagógiát illető személyes tudásának átrendeződését és reflektáltabbá válását. A könyv a nevelés és a nevelhetőség kérdéseit járja körül, bemutatja azt a szituációt, amelyben a XX. század végén a nevelésfilozófia és a pedagógia ezen problémái felvetődnek, majd a pedagógiai tudományosság rájuk adott különböző válaszait értelmezi.

Köte Sándor: A hazai neveléstudomány tudományelméleti alapkérdései

Budapest, 1997, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 245 p.

A könyv a neveléstudomány magyarországi történetének fő vonulatait, irányzatait s ezen irányok reprezentatív alakjainak gondolkodását elemzi. A szerző figyelmének középpontjában a neveléstudomány két fő herbarti problémacsoportja, a teleológia és a metodológia áll. Olyan kérdéseket vizsgál, hogy milyen a jellege a pedagógiának mint tudománynak, mi a sajátos tárgya és módszere, milyen a kapcsolata más tudományokkal, hogyan alakul tudomány-rendszertani helye, s miként változik, differenciálódik belső rendszere.

Kukorelli István (szerk.): Az alkotmánytan alapjai pedagógusoknak

Budapest, 1998, Országos Közoktatási Intézet. 137 p. NAT-TAN sorozat

A kiadvány a demokratikus jogállam felépítésének és működésének alapelveivel ismerteti meg a pedagógusokat, a NAT-ban foglalt követelmények teljesítéséhez nyújtván ezáltal segítséget. Öt fejezetében bevezetést nyújt az alkotmányosság alapfogalmaiba, rendszerezi az állampolgárok alapvető jogait és felvázolja a kormányzati rendszer intézményeinek, az önkormányzatoknak, valamint az alkotmány biztosítékainak, a jogvédő szerveknek a működését.

Sallai Éva-Szekszárdi Júlia: Tanári segédkönyv az Emberismeret tanításához

Budapest, 1998, Országos Közoktatási Intézet. 222 p. NAT-TAN sorozat

A kötet szerzői az emberismeret helyét a többi műveltségi terület közé illesztve határozzák meg. A 7-10. évfolyamos diákokkal foglalkozó pedagógusok számára állítottak össze egy programot, amely kilenc témakör mentén rendezi el a tananyaghoz kapcsolódó problémákat. A témakörök fogalmi és értelmezési háttéranyagot, a tárgyhoz kötődő különböző műfajú szövegeket, valamint diákokkal megvitatható kérdéseket és feladatokat foglalnak magukban.

Vajda Zsuzsanna: Emberismeret pedagógusoknak

Budapest, 1998, Országos Közoktatási Intézet. 126 p. NAT-TAN sorozat

A tanári segédkönyv a NAT-ban foglalt követelmények teljesítéséhez nyújt szempontokat és értelmezési keretet a pedagógusoknak. A Nemzeti alaptantervből kibontott és tömören kidolgozott témák a tárgyhoz kapcsolódó fontosabb olvasmányok ajánlásával egészülnek ki. A szerző számos kérdés kapcsán igyekszik kiemelni olyan pontokat, amelyek megkönnyítik vagy érdekesebbé tehetik az adott téma tárgyalását, és javaslatokat tesz a szemléltetés lehetőségeire vagy egyszerűbb gyakorlatok elvégzésére is.

Csirmaz Mátyás (szerk.): A humanisztikus kooperatív tanulás 1-6. évfolyamos munkaterve

Szolnok, 1998, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet. 126 p.

A minősített tanterv a humanisztikus pedagógia alapelveire támaszkodva a kooperációra mint fő együttműködési formára építi fel az oktatást, és a tantárgyi szerkezet megőrzését lehetővé téve a projektszerű, komplex folyamattervezést állítja előtérbe. A kötet az Országos Közoktatási Intézet számítógépes adatbankjában található tanterv átdolgozott változata, amely a HKT iskolaprogram 1-6. évfolyamos munkatervének első részén kívül az 1. évfolyam részletes munkatervét, valamint az 1-3. évfolyamos szabadidős tevékenységterv leírását is tartalmazza.

Harangi László-Heribert Hinzen-Sz. Tóth János (szerk.): Nemzetközi nyilatkozatok és dokumentumok a felnőttoktatásról és az egész életen át tartó tanulásról

Ford.: dr. Barabás László, Harangi László és dr. Vraukó Tamás
Budapest, 1998, Német Népfőiskolai Szövetség. 164 p.

Az elmúlt évtizedek legjelentősebb felnőttoktatási konferenciáinak állásfoglalásaiból, a nemzetközi szervezetek által kiadott deklarációkból, bizottsági jelentésekből, tanulmányokból való reprezentatív válogatás közli az 1997-ben Hamburgban megtartott V. Felnőttoktatási Világkonferencia deklarációját és a jövőben megoldandó feladatokra vonatkozó javaslatát. Ezzel az európai modellhez megfelelően illeszkedő felnőttoktatási rendszer kialakulásának folyamatához kíván támpontokat nyújtani.

Orosz Sándor: Pedagógiai mérések

Budapest, 1993, Korona Kiadó. 140 p.

A kötet jól körülhatárolt, standard mérésmetodikai tudáshoz juttatja a mérési szakembereket, a méréshez szükséges ismeretek koncepcionális keretbe foglalása révén. A rendszerelméleti-mérésmetodikai bevezető után a tudásmérés elméleti és gyakorlati kérdéseivel kapcsolatos alapvető tudnivalók (tesztkészítés, kódolás, javítókulcs, értékelés) tanulmányozhatók, majd a vizsgálatokban nyert adatok statisztikai elemzésének és pedagógiai értelmezésének kérdései kerülnek sorra.

Mátrai Zsuzsa (szerk.): Középiskolai tantárgyi feladatbankok I.
Biológia - Matematika - Angol nyelv (Mérés - értékelés - vizsga 2.)

Budapest, 1997, Országos Közoktatási Intézet. 214 p.

Kárpáti Andrea: Középiskolai tantárgyi feladatbankok II.
Vizuális nevelés: vizsga és projektmódszer (Mérés - értékelés - vizsga 3.)

Budapest, 1997, Országos Közoktatási Intézet. 235 p.

A két kötet az érettségi vizsgareform szakmai előkészítésével foglalkozó, magyar-holland együttműködés révén megvalósult projektmunka eredményeiről számol be. A munka során elkészültek azok az itemkollekciók, melyek a tantárgyi feladatbankok kezdőpontjait jelenthetik, megszülettek azok a standard tesztmodellek, amelyek mintául szolgálhatnak egy megbízhatóbb érettségi vizsga írásbeli feladatainak tervezése számára, s létrejöttek a vizuális kultúra érettségi metodológiai megújításának keretei.

Steiger Kornél (szerk.): Bevezetés a filozófiába
Szöveggyűjtemény

Budapest, 1992, Holnap Kiadó. 343 p.

A középiskolások számára készült szöveggyűjtemény a filozófiatörténet korszakait és problémaköreit mutatja be tizenhárom fejezetben. A mintegy hetven kiválasztott szöveg a gondolkodás egész történetét átfogja Platóntól napjainkig. Az idézett szövegek lehetőség szerint logikailag teljes, önmagukban értelmezhető gondolatmeneteket mutatnak be, szükség esetén szerkesztői kommentárral kiegészítve.

Steiger Kornél: Filozófia
Tankönyv a középiskolák számára

Budapest, 1997, Holnap Kiadó. 195 p.

A tankönyv nagyrészt a Bevezetés a filozófiába c. szöveggyűjteményre épül, s válogatott filozófiai tételek és problémák bemutatása révén vezeti be olvasóját a filozófiai gondolkodásba. A könyv három nagy filozófiai kérdéskör, a metafizika, az ismeretelmélet és az etika problémáit járja körül, ezenkívül két huszadik századi irányzat, az analitikus filozófia és a fenomenológia alapfogalmaival ismertet meg; függelékében pedig közel kétszáz, a szöveggyűjtemény és a tankönyv egész anyagát átfogó kérdés található.

A. E. Taylor: Platón

Ford.: Bárány István, Betegh Gábor
Budapest, 1997, Osiris Kiadó. 791 p.

Bármily meglepő, de Taylor professzor klasszikussá vált filozófiatörténeti munkája az első magyar nyelven megjelenő átfogó Platón-monográfia. A szerző a történelmi és eszmetörténeti háttér felvázolása után időrendi sorrendben tárgyalja az egyes dialógusokat, közöttük a pedagógiai és neveléstörténeti szempontból kiemelkedően fontos két művet, az Államot és a Törvényeket. A könyvből megismerhetjük az európai tudománytörténet egyik legjelentősebb eseményének, az Akadémia megalapításának körülményeit és az intézmény működésének elveit is.

Jean Delumeau: Reneszánsz

Ford.: Sujtó László
Budapest, 1997, Osiris Kiadó. 600 p.

A kötet az Európa kultúrtörténete című sorozat nyitó darabja. Szerzője a történelmi kontinuitást hangsúlyozva szakít azzal az elképzeléssel, amely éles határvonalat húz középkor és reneszánsz közé, s a XIII. század végétől a XVII. század hajnaláig terjedő időszakot Európa fölemelkedéseként értelmezi, amelynek folyamán az európai civilizáció döntő mértékben maga mögé utasította a kortárs civilizációkat. A hangsúly így az anyagi és mentális struktúrák változásaira helyeződik, az elemzés középpontjában Európa egészének dinamizmusa és a modern ember születésének folyamata áll. A korszak új mentalitásának és érzésvilágának vizsgálatában kiemelt szerepet kap a gyermek felfedezésének, valamint az oktatás és nevelés megváltozott világának bemutatása.

Peter Burke: Az olasz reneszánsz

Ford.: Bérczes Tibor
Budapest, 1994, Osiris Kiadó. 310 p.

A művelődéstörténet jeles alakja, akinek Népi kultúra a kora újkori Európában c. művével a kilencvenes évek elején ismerkedhetett meg a magyar olvasóközönség, olyan nyílt társadalomtörténet megírására vállalkozott, amely a kultúra és a társadalom közötti kapcsolatokat, az új művészi törekvések társadalmi összefüggéseit igyekszik feltárni, anélkül, hogy azt feltételezné: a képzelőerőt gazdasági és társadalmi erők határozzák meg. A reneszánsz Itália képzőművészetének, humanizmusának, irodalmának és zenéjének elemzését a könyv egyre táguló körökben mélyíti el.

Szilágyi Dezső (szerk.): Bábművészet az ezredfordulón

Budapest, 1997, UNIMA - HUNGARY. 195 p.

1996 nyarán Budapest adott otthont a bábművészek nemzetközi találkozójának. Az elméleti konferencia a különböző kultúrák egymásra hatásának, valamint a művészek etikai problémáinak kérdéseit állította középpontba. A nemzetközi bábművészszervezet, az UNIMA Magyar Központja által kiadott kötet az itt elhangzott előadások, hozzászólások és beküldött tanulmányok anyagát teszi közzé, angol, francia és magyar nyelven.

Debreczeni Tibor-Trencsényi László (szerk.): Kútbanézők III.
Művészetpedagógiai kritikák

Budapest, 1998, Academia Ludi et Artis. 158 p.

A kötet a magyarországi művészetpedagógia utóbbi két évtizedének törekvéseiről nyújt enciklopédikus áttekintést. Az 1976 és 1998 között különböző folyóiratokban megjelent személyes hangvételű könyvismertetések, kritikák, recenziók és esszéisztikus jellegű tanulmányok írói az Academia Ludi et Artis nevű, 1993 óta működő művészetpedagógiai egyesület tagjai, illetve a szervezet kreativitásra, komplexitásra, játékra és együttműködésre alapozott reformpedagógiai szellemiségéhez közel álló szerzők.

Székelyné Kőrösi Ilona-Szepes Lajos (szerk.): "Én iskolám, köszönöm most neked..."

Kecskemét, 1997, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kecskeméti Tanítóképző Főiskola. 142 p.

Az Iskolatörténeti adattár című sorozat első kötete a Kecskeméten 1996 májusában megrendezett iskolatörténeti konferencia anyagát tartalmazza. Az írások többsége Kecskemét legjelentősebb, nagy hagyományokkal rendelkező iskoláinak történetét összegzi. Néhány tanulmány a Klebelsberg-féle iskolaépítési akció 70. évfordulójára, valamint az ezeréves országos jubileumra emlékezik. Több főiskolai hallgató szakdolgozatának rövid bemutatása is helyet kapott a kötetben, amelyet az elmúlt évtizedekben készült iskolatörténeti témájú pályázatok jegyzéke zár.

Hajas Zsuzsa-Szíjártó Imre: Hajdú-Bihar megye
Regionális modulfüzet

Debrecen, 1997, Pedellus Kiadó. 67 p.

A kötet egy tankönyvcsalád tagja, az 5. osztályos magyar irodalom kiegészítő anyaga, amely a NAT követelményei szerint időrendben tekinti át az irodalmi tanulmányokhoz kapcsolódó helyi műveltségi anyagot. A kötet első része a helyi népi hagyományokat, a reformáció kulturális hatását, a debreceni iskolakultúrát, a régió jelentősebb múzeumait, közgyűjteményeit és emlékhelyeit mutatja be. A második rész pedig Petőfi Sándor e vidéken eltöltött napjaival, itt született verseivel és leveleivel foglalkozik.

Fohsz Józsefné: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Regionális modulfüzet

Debrecen, 1997, Pedellus Kiadó. 67 p.

A tankönyvcsalád második tagja az elsőéhez hasonló felépítésű. A régió kulturális hagyományait dolgozza fel első fejezetében, bemutatván a megye néprajzát, népművészetét, népköltészetét, népi építészetét, ízelítőt ad tájszavaiból, anekdotáiból és szokásaiból, míg második részében tovább folytathatjuk sétánkat Petőfivel. A vidék lakói idézik fel a költő személyével kapcsolatos eseményeket, s egy csokorba gyűjtve olvashatók a Szatmárcsekén született versek.

Trencsényi Borbála: Görbeország
Regionális modulfüzet (Nógrád megye)

Debrecen, 1998, Pedellus Kiadó.

A cím Mikszáth Kálmántól származik, aki szülőföldjét, a Palócföldet nevezte így. E régió betyártörténeteivel, gyermekjátékaival, hiedelmeivel, népdalaival, nyelvével, régi váraival és címereivel ismerteti meg olvasóit a kötet, a képet a kisebbségi kultúrából merített példákkal árnyalva. Majd a reformkor kulturális élete kerül emberközelbe Petőfi nógrádi barátainak portréja, a költő első felvidéki útjának úti jegyzetei, valamint a mindezekhez kapcsolódó érdekes és gondolkodtató feladatok segítségével.

Végh József (szerk.): Diósjenő
Helyismereti tankönyv

Horpács, 1998, Mikszáth Kiadó. 117 p.

A népművelők és pedagógusok munkáján alapuló, a Szentgyörgyi Kör gondozásában napvilágot látott kötet a Börzsöny lábánál fekvő település történetével, földrajzával, néprajzával foglalkozik, valamint Kodály Zoltán diósjenői gyűjtőmunkájával kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze. Gerincét az a nagy ívű történeti áttekintés képezi, amely a településnek és környékének történelmét az első őskori emlékektől kezdve a honfoglaláson és a török hódoltságon át egészen a harmincas évekig követi nyomon.

Dr. Sipos Kornél: Drogmegelőzés az iskolában

Budapest, 1995, Magyar Testnevelési Egyetem Továbbképző Központja. 387 p.

Összesen tizenhét, a témát annak legkülönbözőbb oldalairól megközelítő tanulmányt foglal magában a kötet, melyből - többek között - tájékozódhatunk a droghoz vezető utak pszichikus és családi hátteréről, a szülői depriváció hatásairól, olvashatunk a narkománia és az énkép jellemzőinek összefüggéséről, terápiás és rehabilitációs lehetőségekről, drog- és alkoholmegelőző programokról, kutatási beszámolókról, valamint a testnevelésnek és a sportnak a szenvedélybetegségek megelőzésében betölthető szerepéről.

Marek Kotanski: Eladtam magam az embereknek

Ford.: Galambos Csaba
Budapest, 1995, DROG STOP, Mont Kft. 195 p.

A szerző a narkomán fiatalokat segítő nagy és sikeres lengyelországi hálózat, a Monar hírneves alapítója, akinek tevékenysége jelentős hatást gyakorolt a drogbetegek gyógyításának céljával alakult magyarországi életformaműhelyek, alapítványi és emberbaráti szervezetek munkájára is. Megrázó könyvében saját elveiről, munkamódszeréről, tevékenységének történetéről vall, bemutatja szervezetének működését, valamint Pestalozzin, Flanaganen, Makarenkón és Korczakon alapuló pedagógiáját.

Marcus Gavius Apicius: Szakácskönyv a római korból

Ford.: Hegedűs Zsuzsa, Orlovszky Géza
Budapest, 1996, Enciklopédia Kiadó. 224 p.

Augustus és Traianus császár kortársa, a dúsgazdag római patrícius, a híres-hírhedt ínyenc Apicius neve alatt maradt fenn az ókori világ egyetlen ma is ismert szakácskönyve. A könyv latinul és magyarul közli a receptek szövegét, melyek alapján az ételek többsége ma is könnyen elkészíthető. A kísérő tanulmányok részletesen tárgyalják a szakácskönyv létrejöttének és hagyományozódásának történetét, a kor történelmi és gazdasági hátterét, valamint az ókori Róma étkezési szokásait és konyhaművészetét.

Massimo Montanari: Éhség és bőség
A táplálkozás európai kultúrtörténete

Ford.: Kövendy Katalin
Budapest, 1996, Atlantisz Kiadó. 212 p. (Európa születése sorozat)

A cataniai és a bolognai egyetem középkorkutató professzora egyedülálló csemegét szolgál fel a kultúrtörténet ínyenceinek. Olvasóit a kultúrtörténet eleddig kevéssé kutatott területén kalauzolja végig az ókortól napjainkig, amelynek során görög és római szerzők vegetariánus utópiáiból kaphatunk ízelítőt, megtudhatjuk, miért nem írtak Európában Apicius után több mint egy évezreden át szakácskönyvet, azt, hogy milyen hatást gyakoroltak a mesés Kelet fűszerei az európai ember képzeletére, megismerkedhetünk a mediterrán és az észak-európai táplálkozási modell különbségeivel, a szegények Boldogfalváról szőtt álmodozásaival és a diéta szó jelentésváltozásaival.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.