wadmin | 2009. jún. 17.

Könyvjelző

Éhe a szónak?

Irodalom és irodalomtanítás az ezredvégen. Tanulmányok. Budapest, 1997, Eötvös József Könyvkiadó. 269 p.

A kötet az ELTE Anglisztika Tanszékén 1995 októberében rendezett, Válságban a humán műveltség? című nemzetközi konferencia előadásainak szövegét tartalmazza. Neves külföldi és hazai szakemberek - a középiskolai és egyetemi irodalomtanítás, az olvasóvá nevelés, a kánon, valamint a tudomány lehetőségei témakörében - előadásaikban azzal a megváltozott helyzettel foglalkoztak, melybe a humán tudományok és velük összefüggésben a nyelvi képzés kerültek az új információs-kommunikációs technikák térnyerésének következtében.

Jóna Dávid: Elmélkedés a médiapedagógiáról

Budapest, 1997, Art'húr Kortárs Művészeti és Kulturális Alapítvány. 135 p.

A mozgóképoktatást 1998-tól Mozgóképkultúra és médiaismeret címmel önálló és egyenrangú tananyagként vezetik be az iskolákban. A szerző - többek között a média oktatása módszertanának, a film és a gyermek kapcsolatának, a mozi-, az erőszakkultúra és a manipuláció témakörének vizsgálatán keresztül - az általa fontosnak tartott főbb stratégiai pontokat fogalmazza meg a napjainkban formálódó képzés tartalmára vonatkozóan, s megpróbálja felmérni, hogyan készíthetők fel gyakorló pedagógusok és filmes szakemberek erre az új feladatra.

Kocsor László: A számítógépes animáció

Budapest, 1997, TAN-GRAFIX Művészeti Szolgáltató és Kiadó Kft. 119 p.

A könyv szerzője a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola elektronikus képfeldolgozó szakán tanít számítógépes animáció- és videofilm-készítést. Az olvasó az illusztrációkkal és számítógépes grafikákkal gazdagon ellátott, tankönyvként használható kiadványból elsajátíthatja a számítógépes animáció alapjait, megismerkedhet a két-, és háromdimenziós animáció technikáival, a jellegzetes felhasználói programokkal, multimédia produkciók készítésével, valamint betekintést nyerhet az Internet világába.

Kocsor László: A videofilm-készítés

Budapest, 1997, TAN-GRAFIX Művészeti Szolgáltató és Kiadó Kft. 117 p.

A tankönyv az elektronikus mozgókép készítésének technikáit, törvényszerűségeit és szabályait vázolja fel. Foglalkozik a videofilm előzményeivel, műfaji kapcsolataival és történetével, súlyt helyez az alapismeretek bemutatására, részletesen tárgyalja a képformálás eszközeit, a montázstechnikát, vizsgálja a video és a számítógép kapcsolatát, az editálás módszereit, megismertet a digitális video területeivel, valamint szerkesztésének alapműveleteivel.

Somlai Péter: Szocializáció
A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata

Budapest, 1997, Corvina. 195 p. Egyetemi Könyvtársorozat

A hiánypótló kötet a szocializáció általános összefüggéseit fogalmazza meg a gyermekkori szocializáció legfontosabb intézményei, a család, a kortárscsoport és az iskola közötti kapcsolatokon keresztül. Első része a kulturális átörökítés jelenségeit - a tanulást, illetve a szimbolikus mintázatok és kollektív jelentésrendszerek áthagyományozásának folyamatait -veszi sorra, második része a szociális integráció témaköreit: - a szerepek és intézmények, illetve a társas és társadalmi világ normatív rendjének kérdéseit tárgyalja.

Meleg Csilla (szerk.): Iskola és társadalom
Szöveggyűjtemény

Pécs, 1996, JPTE Tanárképző Intézet Pedagógiai Tanszéke. 238 p.

A kötet az oktatás- és nevelésszociológia jeleseinek (Bourdieu, Lawton, Bernstein, Mollenhauer, Douglas, Coleman) magyarul megjelent írásaiból válogat. Az oktatás jelenségét társadalmi, gazdasági és kulturális környezetében vizsgáló tanulmányok különböző szempontok figyelembevételével arra keresnek magyarázatot, hogy az egyenlő esélyeket hirdető iskoláztatás évei alatt hogyan és miért termelődnek újra a társadalmi egyenlőtlenségek.

Tibori Tímea - T. Kiss Tamás (szerk.): Közösség - közösségi kommunikáció I-II.

Szöveg- és szemelvénygyűjtemény a közösségelmélet szakirodalmából.
Budapest, 1997, OKKER Oktatási Iroda. 420, ill. 366 p.

A társadalomtudományok hazai és nemzetközi kiválóságainak műveiből válogatott kétkötetes egyetemi és főiskolai jegyzet hat nagyobb fejezetből áll. Az első rész a közösség fogalmának eltérő szemléletű értelmezéseit nyújtja, a második az érték, motiváció és viselkedés kapcsolatát, és az értékek közelmúltbeli magyarországi változásainak okait vizsgálja. A következő fejezetek szövegei a csoport és a közösség társadalmi struktúrában elfoglalt helyének, a csoportfejlődés fázisai vizsgálatának, valamint a közösségek megismerése módszertani eljárásmódjainak kérdései köré szerveződnek, míg az utolsó egység kisebbségi csoportok és kisközösségek helyzetével, kommunikációs problémáival foglalkozik.

Micheller Magdolna: Tehetség és társadalom
Fejezetek a 20. század magyar társadalomtörténetéből

Békéscsaba, 1996, Kőrösi Csoma Sándor Főiskola. 193 p.

A könyv a szerző 1990 és 1995 között elhangzott előadásait és részben már megjelent tanulmányait, cikkeit gyűjti egybe. Az eltérő műfajú szövegeket - melyek Klebersberg Kunó oktatáspolitikájának elemzésétől a népi kollégiumi mozgalom történetének mai tanulságaival számot vető tanulmányon keresztül a Somlyai Magda történészprofesszorral készített interjúig tematikailag széles ívet fognak át - az oktatás és a nevelés hatékonyabbá tételének gondolata, s a tehetségtől az értelmiségivé válásig vezető folyamat vizsgálata fűzi össze.

Szüdi János - Andrásné Teleki Judit - Szabó Lajos: Irányítás, szakmai önállóság, pedagógiai programok

Budapest, 1997, Országos Közoktatási Intézet. 142 p. NAT-TAN sorozat

A kötet a pedagógiai programok elkészítéséhez és jóváhagyásához kíván több szempontból segítséget nyújtani. Szüdi János tanulmányában az irányítás és az intézményi önállóság, a NAT és az iskolai irányítás kapcsolatát elemzi, s felvázolja a pedagógiai program elfogadásához és jóváhagyásához vezető út egy lehetséges menetrendjét. Andrásné Teleki Judit összefoglalja mindazt, amit az iskolai testnevelésről, valamint annak pedagógiai programban betöltött szerepéről tudni kell; Szabó Lajos pedig a pedagógiai programok véleményezéséhez nyújt támpontokat.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.