wadmin | 2009. jún. 17.

Könyvjelző

Monitor '97. A tanulók tudásának változása

Mérés - értékelés - vizsga 6. Sorozatszerkesztő és szerk.: Vári Péter. Budapest, 1999, Országos Közoktatási Intézet, 330 p.

A Monitor '86-tal kezdődött kutatássorozat (melynek voltak már előzményei Magyarországon: IEA, TOF '80) a tanulók különböző tudásterületekkel kapcsolatos ismereteit méri. A kutatás egyik jelentősége éppen a folyamatos mérésekben van, hiszen így évről évre követhetők a változások, megállapíthatók a trendek. A vizsgálatok reprezentatív mintákon és előre meghatározott mintavételi szempontokkal történtek. A vizsgálat legfőbb területei: olvasás-szövegértés, matematika, természettudomány, számítástechnika. A kötet végén a háttéradatok elemzését találhatjuk, ahol az adatokat megvizsgálták a településtípusok, iskolatípusok és a nemek közti különbségek szerint is. A kötetben található adatokat és információt jól átlátható táblázatok, diagramok egészítik ki.

Gazsó Ferenc - Laki László: Esélyek és orientációk

Fiatalok az ezredfordulón
Budapest, 1999, OKKER Kiadó, 180 p.

Négy évvel ezelőtt már megjelent egy könyv (melynek egyik szerkesztője szintén Gazsó Ferenc volt) Vesztesek - Ifjúság az ezredfordulón (Ezredforduló Alapítvány 1995) címmel, melynek szinte folytatása ez a kötet. Ez utóbbiban a két kutató a gazdasági folyamatok és a szociokulturális alkalmazkodási stratégiák összefüggéseit vizsgálja. Empirikus vizsgálatok alapján elemzik a családi és társadalmi háttér, iskoláztatás, önálló élet- és pályakezdés lehetőségeinek összefüggéseit a fiatalokban kialakuló értékekkel és életstratégiákkal. Egyik elgondolkodtató állításuk - melyet adataikkal bizonyítanak is - az, hogy a jelenlegi helyzetben a társadalmi mobilitás kitörési lehetőségei egyre kevésbé a személyes teljesítmény alapján valósulnak meg, sokkal inkább a tőke különböző formáinak birtoklásával. Ez pedig már a tudástőkéhez való hozzájutást is megnehezíti bizonyos csoportok számára. (Az iskolázás és a tudástőke megszerzésének egyéb módjai című fejezet.)

Knut Hickethier: Film- és televízióelemzés

Budapest, 1999, Krónika Nova Kiadó.

A hatvanas évek közepe óta folyik már a németországi egyetemeken a filmművészeti alkotások esztétikai struktúráinak elemzése, a hetvenes évektől pedig a televíziós adások analízisével is foglalkoznak. A szerző az audiovizuális média különböző területeinek - a közvetítő struktúrák közös vonásai ellenére - különbségeit igyekszik feltárni elemzéseiben. A különbségek elsősorban nem az elbeszélés és ábrázolás technikáiban, hanem sokkal inkább a különböző alkalmazási módok, speciális feladatkijelölések terén, a gyártásban, forgalmazásban lelhetők fel.

Válogatás az utóbbi negyedévben megjelent könyvekből

 • ARATÓ, ANDREW: Civil társadalom, forradalom és alkotmány. Budapest, 1999, Új Mandátum.

 • DÖRÖMBÖZI JÁNOS: A filozófia alapjai. Budapest, 1999, Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • DÖRÖMBÖZI JÁNOS: Erkölcsi alapismeretek. Budapest, 1999, Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • D'ORTE, MARCELLO: A lestrapált tanító. Életem dolgozata és tanítványaim újabb dolgozatai. Budapest, 1999, Európa. (Első kiadás: 1997.)

 • ECO, UMBERTO: A tegnap szigete. Budapest, 1999, Európa Kiadó.

 • Esztétikai olvasókönyv a szép aktualitása kérdéséhez. Kolozsvár, 1999, Polis Kiadó.

 • FISCHER, ROBERT: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni? Budapest, 1999, Műszaki Könyvkiadó.

 • FISCHER, ROBERT: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? Budapest, 1999, Műszaki Könyvkiadó.

 • FOUCAULT, MICHEL: Nyelv a végtelenhez. Tanulmányok, előadások, beszélgetések. Debrecen, 1999, Latin Betűk.

 • FREUD, SIGMUND: A Patkányember. Négy klinikai esettanulmány. Budapest, 1999, Akadémiai Kiadó, 426 p.

 • Gyermek - nevelés - pedagógusképzés. A Budapesti Tanítóképző Főiskola Tudományos Közleményei 17. Budapest, 1999, Trezor.

 • LÁNYI ANDRÁS: Együttéléstan. Humánökológia a politikai filozófiában. Budapest, 1999, Liget Könyvek.

 • Narratívák 1. Képleírás, képi elbeszélés.

 • Narratívák 2. Történet és fikció. Szerk.: Thomka Beáta. 1999, Kijárat Kiadó, 182, ill. 204 p.

 • NEMÉNYI MÁRIA: Csoportkép nőkkel. 1999, Új Mandátum Könyvkiadó, 226 p.

 • RICOEUR, PAUL: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. Budapest, 1999, Osiris Kiadó.

 • SZÜDI JÁNOS - VARGA MÁRIA BEÁTA: Közalkalmazottak a közoktatási intézményekben. Munkajogi füzetek sorozat. Budapest, 1999, HVG-ORAC.

Válogatás az utóbbi negyedévben megjelent CD-ROM-okból

 • 1956 Enciklopédiája. A magyar forradalom és szabadságharc 1956. október 6-december 12. Európa közepén - Magyarország a jelenkorban. Az 1956-os Intézet történeti CD-ROM sorozata 1., Bp., 1999.

 • Irodalmi lexikon. Budapest, 1998, Woodstone Interactive Ltd.

 • Manó élővilág. Játékos oktatóprogram 7-12 éves gyermekeknek. Baja, 1997, Profi-Média Kft. Ábécéskönyv Kiadó.

 • Manókaland. Játékos oktatóprogram 5-10 éves gyermekeknek. Baja, 1997, Profi-Média Kft. Ábécéskönyv Kiadó.

 • Manómuzsika. Játékos oktatóprogram 6-10 éves gyermekeknek. Baja, 1997, Profi-Média Kft. Ábécéskönyv Kiadó.

 • II. világháború nagylexikon. Budapest, 1997, Woodstone Interactive Ltd.

 • Művészeti lexikon. Budapest, 1998, Woodstone Interactive Ltd.

 • Révai Nagy Lexikona I-XXI. kötet. Budapest, 1998, Woodstone Interactive Ltd.
Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.