wadmin | 2009. jún. 17.

Könyvjelző

Nagy József: XXI. század és nevelés

(Budapest, 2000, Osiris Kiadó, 352 p.)

Egyre sürgetőbb az igény arra, hogy az intézményes nevelés az oktatást kognitív motívumok, készségek és képességek fejlesztésének érdekében végezze. Nagy József könyvében a pedagógia elméletében és gyakorlatában hasznosítható forrástudományok és az empirikus pedagógiai kutatások eredményeinek felhasználásával ismerteti a kognitív, a szociális és a személyes kompetencia motívum-, képesség-, és készségrendszereit, azok alapvető fajtáit és készleteit, a fejlesztés lehetőségeit és feladatait.

Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe

(Szerk: Falus Iván, Budapest, 2000, Műszaki Könyvkiadó, 540 p.)

A tanulmánygyűjtemény a pedagógiai kutatás különféle területeit mutatja be, s ezzel összefoglalását is adja azoknak a tudományos megközelítésmódoknak, melyek napjaink pedagógiai kutatásait meghatározzák. A következő területeket mutatja be a kötet rendkívül alapos tanulmányokban: a pedagógiai kutatás metodikai kérdései, a szakirodalom feltárása, kutatási stratégiák, a kutatás módszerei, eszközei, a pedagógiai vizsgálatok leíró, matematikai, statisztikai módszerei, a kutatások eredményeinek értelmezése, közlése. A könyv rendkívül hasznos kézikönyve, illetve tankönyve lehet a pedagógus hallgatóknak, kutatóknak egyaránt.

Gósy Mária: Pszicholingvisztika

(Egyetemi Könyvtár sorozat, Budapest, 1999, Corvina Kiadó, 280 p.)

A pszicholingvisztikáról ez az első magyar nyelvű összefoglalás. Azt mutatja be, hogy milyen folyamatok játszódnak le az emberben, mikor beszél, mások közléseit megérti, elsajátítja anyanyelvét, olvas, vagy amikor beszédzavarokkal küzd, vagy olvasási nehézségei vannak. A szerző a Nyelvtudományi Intézet Fonetikai osztályának vezetője, több mint tíz éve oktat pszicholingvisztikát itthon és külföldön. Könyvében áttekinti a hazai és nemzetközi szakirodalmat, illetve bemutatja saját kutatási eredményeit is.

Man, Paul de: Esztétikai ideológia

(Budapest, 2000, Janus- Osiris, Orbis Universitatis, 236 p.)

Paul de Man az amerikai dekonstrukció egyik megalapítója és legjelentősebb képviselője, munkásságával jelentősen hozzájárult az amerikai irodalomtudomány megújulásához, az új kritikára épülő elméleti és interpretációs felfogások megváltoztatásához. Ez a kötet munkásságának összefoglalója. Nyomon követi azt a folyamatot, amelyben az európai kultúra az allegóriával szemben kidolgozza a szimbólum elméletét. Bemutatja a probléma elméleti filozófiai alapjait is, illetve a folyamat során feltáruló ellentmondásokat is.

Joy Palmer - Philip Neal: A környezeti nevelés kézikönyve

(Körlánc Könyvek 7. Második javított és bővített kiadás. Budapest, 2000, Routledge - Körlánc - InfoGroup, 232 p.)

Az ezredfordulón egyre világosabb, hogy a fenntarthatóságot nemcsak jogszabályok, törvények és kormányzati szintű nemzetközi megállapodások biztosítják, hanem az egyes emberek környezeti tudatossága, illetve életvitele is jelentősen befolyásolja. A nevelés, a pedagógia kivételes hatékonysággal segíthet ebben. Joy Palmer és Philip Neal könyve másodízben jelenik meg magyarul. Hazánkban is egyre több továbbképzés készíti fel a környezeti nevelés új ismereteire a pedagógusokat. A második kiadásban új a negyedik fejezet, mely a fenntartható fejlődés pedagógiáját mutatja be. Célja, hogy olyan embereket neveljen, akik életvitelükben tudatosan egyeztetik a környezeti fenntarthatóság érdekeit a gazdasági és technikai érdekekkel.

Mumford, Lewis: A gép mítosza

(Mérleg sorozat, Budapest, 2000, Európa Könyvkiadó.)

Az ökológiai gondolkodás atyjaként emlegetett Mumford, aki Európa és az USA számos egyetemének népszerű vendégelőadója volt, elsősorban A város a történelemben című holisztikus szemléletű könyve alapján ismert hazánkban. Most megjelent könyvében az egyén és a hatalom viszonyán keresztül mutatja be azt az elidegenedési folyamatot, amelynek során a természet pusztán anyagi erőforrássá változik. Egyik legeredetibb esszéjében a gép fogalmát kiterjeszti az emberekből kialakuló óriás gépre, a tömegre is. Mumford meggyőződéses pacifistaként a hadsereget is civilizációellenesnek tartja. Elemzi azt is, hogy a történelem során a termelés gépiesítése és a munkafolyamatok specializálásával hogyan szűnt meg az emberi munka alkotó jellege.

Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet

(Egyetemi könyvtár sorozat, Budapest, 2000, Corvina Kiadó, 320 p.)

A jelentéstan hatalmas változáson ment át az utóbbi évtizedekben. Megváltozott a tárgya, megváltoztak a módszerei. A nemzetközi nyelvtudomány eredményei pedig csak akkor kerülhetnek be igazán a magyartanárok képzésébe és az iskolai anyanyelvoktatásba, ha ezek az eredmények magyarul is hozzáférhetővé válnak. Kiefer Ferenc könyve a jelentéstan minden olyan területét áttekinti, amely az utóbbi időkben fontossá vált, s mely különösebb matematikai-logikai képzettség nélkül is megérthető. A könyv nagy teret szentel azoknak a területeknek, amelyek a magyar nyelv leírása szempontjából lényegesek.

Válogatás a nyáron megjelent könyvekből

A gyermek évszázada. Osiris Kiadó.

Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. Balassi Kiadó.

DUBY GEORGES: Nő a középkorban. Corvina Kiadó, Faktum sorozat.

FISHER, ROBERT: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal. Műszaki Könyvkiadó, Pedagógus könyvek.

FISHER, ROBERT: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel. Műszaki Könyvkiadó, Pedagógus könyvek.

GERBNER, GEORGE: A média rejtett üzenete. Válogatott tanulmányok. Osiris - MTA - ELTE.

HELLER ÁGNES: Kizökkent idő. Shakespeare, a történelemfilozófus 1-2. Horror metaphysicae, Gond-Osiris Kiadó.

HORVÁTH JÁNOS: Televíziós ismeretek. Média Hungária.

KAPITÁNY ÁGNES - KAPITÁNY GÁBOR: Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón. Új Mandátum Kiadó.

PATAKI FERENC:  Rendszerváltók és bűnbakok. Társadalom-lélektani metszetek. Osiris Kiadó.

Segített a könyv, a mese. Magyar Olvasástársaság.

TALYIGÁS JUDIT - MOJZES IMRE: Minőségbiztosításról iskolaigazgatóknak. Dinasztia Kiadó.

Nagy képes világtörténet. CD-ROM, Bp., Arcanum.

Ady Endre összes művei. CD-ROM, Bp., Arcanum.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.