wadmin | 2009. jún. 17.

Ajánló bibliográfia

Az alábbiakban kísérletet teszünk arra, hogy a kompetencia kérdésével foglalkozó legfrissebb hazai és nemzetközi szakirodalmából – a teljesség igénye nélkül – egy ajánló bibliográfiát tegyünk közzé, annak érdekében, hogy segítsük az olvasók tájékozódását.

„A gyakorlati szakemberek váljanak az EU-ajánlások legfőbb címzettjeivé”, Beszélgetés Loboda Zoltánnal, az Oktatási Minisztérium EU Koordinációs Főosztályának vezetőjével. Új Pedagógiai Szemle, 2005. március, 98–106. o.

„A kompetenciamérések elsősorban az iskola számára jelzik az eredményességet” – Beszélgetés Vári Péterrel a teljes körű tanulói kompetenciamérések tapasztalatairól. Új Pedagógiai Szemle, 2004. február, 70–79. o

„Az új érettségiben nem a kétszintűség jelenti az igazán újat, hanem a tudás alkalmazása” – Szerkesztőségi beszélgetés a próbaérettségi tapasztalatairól. Új Pedagógiai Szemle, 2005. február, 45–57. o.

„Az utóbbi tíz évben már nincsenek tabuk a programfejlesztésben” – Kerekasztal-beszélgetés az alternatív iskolák és a programfejlesztés kapcsolatáról. Új Pedagógiai Szemle, 2004. június, 32–42. o.

A 2004-es próbaérettségi tapasztalatai – fizika, kémia, biológia. Új Pedagógiai Szemle, 2005. április, 32–25. o.

A 2004-es próbaérettségi tapasztalatai – földrajz, informatika. Új Pedagógiai Szemle, 2005. május, 3–16. o.

A 2004-es próbaérettségi tapasztalatai – idegen nyelvek. Új Pedagógiai Szemle, 2005. március, 11–27. o.

A 2004-es próbaérettségi tapasztalatai

A 2004-es próbaérettségi tapasztalatai. Új Pedagógiai Szemle, 2005. február, 22–44. o.

A Contribution of the OECD Program Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations

A tantárgyak helyzete a középiskolában

A tantárgyak helyzete

A tanulói teljesítményt meghatározó tényezők – PISA 2003, Az összehasonlító tanulói teljesítménymérés nemzetközi eredményeiről. Új Pedagógiai Szemle, 2005. február 69–78. o.

A versenyképesség a minőség szinonimája. Szerkesztőségi beszélgetés az oktatás és a versenyképesség kapcsolatáról. Új Pedagógiai Szemle, 2006. július–augusztus, 179–194. o.

Albert Judit – Varga Attila (szerk.): Lépések az ökoiskola felé. Országos Közoktatási Intézet, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 2004.

Arató László – Knausz Imre – Mihály Ottó – Nahalka István – Trencsényi László: Az egyszintű, kompetenciaközpontú érettségi-felvételi vizsga koncepciója. Iskolakultúra, 2003/8. melléklete.

Az állampolgári ismeretek oktatása Nyugat-Európában és az USA-ban

Az EU oktatási és képzési munkaprogramjának megvalósítása – A magyar Oktatási Minisztérium beszámolója a Tanács és Bizottság 2006. évi közös időközi jelentéséhez (2005. május). Új Pedagógiai Szemle, 2005. július–augusztus, 154–175. o.

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására.

Az Európai Közösségek Bizottsága, Brüsszel 2005. augusztus 7. SEC (2005) 957, Bizottsági konzultációs dokumentum – Javaslat az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer kialakítására.

Az európai oktatási és képzési rendszerek célkitűzéseihez kapcsolódó részletes munkaprogram.

Az oktatás és az európai integráció

Az óvodai nevelési programok beválásának hatékonyságvizsgálata

Az új évezred Európájának oktatási és képzési rendszere és az élethosszig tartó tanulás. Új Pedagógiai Szemle, 2002. július–augusztus, 180–188. o.

Azuma, H. – Kashigawi, K.: Intelligence, attention, and learning: Maximal and typical performance. In: D. K. Detterman (Ed.): Current Topics in Human Intelligence: Theories of Intelligence. Ablex, Norwood, 1987. pp. 17–26.

Bábosik István – Békési Kálmán – Busi Etelka – Lénárd Sándor– Rapos Nóra: Szöveges értékelő eszközcsomag fejlesztése, kísérleti bevezetése és beválásvizsgálata. Új Pedagógiai Szemle, 2004. április–május, 191–203. o.

Balázs Éva: A tanulás szervezése és az új kompetenciák. In: Monostori Anikó – Kósa Barbara (szerk.): Nyitott iskola – tanuló társadalom. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2002. 25–32. o.

Balázs Mihályné (ford.): Oktatás – rejtett kincs. Osiris Kiadó – Magyar UNESCO Bizottság Budapest, 1997.

Balázsi Ildikó – Rábainé Szabó Annamária – Szabó Vilmos – Szepesi Ildikó: A 2004-es Országos kompetenciamérés eredményei. Új Pedagógiai Szemle, 2005. december, 3–21. o.

Balázsi Ildikó – Szabó Vilmos – Szalay Balázs: A matematikaoktatás minősége, hatékonysága és az esélyegyenlőség. A PISA 2003 nemzetközi tudásmérés magyar eredményei. Új Pedagógiai Szemle, 2005. november, 3–21. o.

Balázsi Ildikó – Zempléni András: A hozottérték-index és a hozzáadott pedagógiai érték számítása a 2003-as kompetenciamérésben. Új Pedagógiai Szemle, 2004. december, 36–50. o.

Baltes, P. B. – Baltes, M.: Psychological perspectives on successful aging: the model of selective optimization with compensation. In: P. Baltes – M. Baltes (Eds.): Successful Aging: Perspectives from the behavioral sciences. Academic, New York, 1990. pp. 1–34.

Bandura, A.: Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 1986. 84. pp. 191–215.

Bandura, A.: Self-referent thought: A developmental analysis of self-efficacy. In: J. Flavell – L. D. Ross (Eds.), Social Cognitive Development: Frontiers and Possible Futures (pp. 200-239). Cambridge University Press New York, 1981.

Báthory Zoltán: Maratoni reform. Önkonet Kiadó, Budapest, 2001.

Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek. Okker Kiadó, Budapest, 2000.

Benedek András: Távmunka a tudásgazdaságban. Előadás.

Benedek Mihály: A „finn csoda” – és ami mögötte van, PISA-konferencia Helsinkiben, 2005. március 14–16. Új Pedagógiai Szemle, 2005. április, 108–112. o.

Beszámoló a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó magyarországi értékelési politikáról – Jó gyakorlatok

Bognár Mária: A fejlesztő értékelés osztálytermi gyakorlata. Új Pedagógiai Szemle, 2006. március, 19–26. o.

Bognár Mária: Tanulás mindenkinek. Monostori Anikó (szerk.): A tanulás fejlesztése. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2003. 52–63.o.

Brassói Sándor – Hunya Márta – Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének javítása. Új Pedagógiai Szemle, 2005. július–augusztus, 4–17. o.

Bruner, Jerome: Az oktatás kultúrája.Gondolat Kiadó, Budapest, 2004.

Carson, J.: The culture of intelligence. The Cambridge History of Science, vol. 7: Modern Social and Behavioral Sciences. Cambridge University Press, Cambridge, forthcoming.

Chris Waller: Állampolgári nevelés Angliában. Új Pedagógiai Szemle, 2005. július–augusztus, 71–74. o.

Comments on the DeSeCo Expert Opinions

Consortium of Institutions for Development and Research in Education is Europe, Jos Letschert (Ed.): The integrated person. How curriculum development relates to new competencies. (2004)

Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó. Budapest. 2000.

Csapó Benő: A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálása. Iskolakultúra, 2006/2. 3–16. o.

Csapó Benő: A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.

Csapó Benő: A kognitív képességek szerepe a tudás szervezésében. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 270–293. o.

Csapó Benő: A komplex problémamegoldás a PISA 2003 vizsgálatban. Új Pedagógiai Szemle, 2005. március, 43–52. o.

Csapó Benő: A közoktatás modernizációjának tudásbázisa: a neveléstudományi kutatás és a tanárképzés. In: Vizi E. Szilveszter – Teplán István – Szentpéteri József (szerk.): Előmunkálatok a társadalmi párbeszédhez. Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest, 2006. 31–48. o.

Csapó Benő: A minőségfejlesztés az oktatási rendszer fejlődésének katalizátora. Iskolakultúra, 2000/1. 75–82. o.

Csapó Benő: A nyelvtanulást és a nyelvtudást befolyásoló tényezők. Iskolakultúra, 2001/8. 25–35. o.

Csapó Benő: A pedagógiai értékeléstől a tanítás módszereinek megújításáig: diagnózis és terápia. Új Pedagógiai Szemle, 2003. március, 12–27. o.

Csapó Benő: A tudás és a kompetenciák. In: Monostori Anikó (szerk): A tanulás fejlesztése. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. 2003. 65–74.

Csapó Benő: A tudás minősége. Educatio, 1999/3. 473–487. o.

Csapó Benő: A tudáskoncepció változása: a nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. Új Pedagógiai Szemle, 2002. február, 38–45. o.

Csapó Benő: A tudásvagyon újratermelése. Magyar Tudomány, 2004/11. 1233–1239. o.

Csapó Benő: Az iskolai műveltség: elméleti keretek és a vizsgálati koncepció.

In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 65–90.

Csapó Benő: Az iskolának vagy az életnek tanulunk? Budapesti Nevelő. 2001/1. 53–59. o.

Csapó Benő: Az oktatás és a nevelés egysége a demokratikus gondolkodás fejlesztésében. Új Pedagógiai Szemle, 2000. február, 24–34. o.

Csapó Benő: Képességfejlesztés az iskolában – problémák és lehetőségek. Új Pedagógiai Szemle, 1999. december, 4–13. o.

Csapó Benő: Knowledge and Competencies. In: Letschert, J. (szerk.): The integrated person. How curriculum development relates to new competencies. CIDREE, Enschede, 2004. 35–49. o.

Csapó Benő: Mit ér az iskolai tudás? Szegedi Nyári Egyetem Évkönyve. Szeged, 1999. 47–59.

Csapó Benő: Természettudományos nevelés: híd a tudomány és a nevelés között. Iskolakultúra, 1999/10. 5–17. o.

Csapó Benő: Tudás és iskola. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004.

Csapó Benő: Tudáskoncepciók. In: Csapó Benő és Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001. 88–105. o.

Csorba F. László (szerk.): Testvéri tantárgyak

Dancsó Tünde: A szociális kompetencia megjelenése a Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladataiban. Új Pedagógiai Szemle, 2005. április, 45–52. o.

Definition and Selection of Competencies, Executive Summary

Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations (DeSeCo) Summary of the Final Report. „Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society” OECD/DeSeCo. 2003.

DeSeCo Country contribution process (CCP) – Background Note

DeSeCo Project website

Dominique Simone Rychen – Laura Hersch Salganik (szerk.):Defining and

Selecting Key Competencies. Hogrefe & Huber Publishers, Seattle, Toronto, Bern, Göttingen, 2001.

Dr. Kállai Mária – Dr. Szabó Mária: MAGTÁR – Ötletek intézményvezetők számára. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2006.

Eck Júlia: Kommunikációoktatás a középiskolában. Új Pedagógiai Szemle, 2006. május, 92–98. o.

Einhorn Ágnes: A vizsgafeladat fejlesztésének folyamata és kritériumai. Új Pedagógiai Szemle, 2006. január, 67–74. o.

Éppen félidőben… Hol tart a lisszaboni döntések megvalósítása? Új Pedagógiai Szemle, 2005. március, 107–109. o.

Esély 2000 – konferencia

EU-integrációs tanulmányok

Európai dimenzió a társadalomtudományok oktatásában

Europea n Commission Directorate-General for Education and Culture.Working Group B „Key Competences”. Az Európai Közösségek Bizottsága, Brüsszel. 10.11.2005 /COM(2005)548 végleges 2005/0221(COD)/ javaslat. Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (előterjesztő: a Bizottság).

European Commission Directorate-General for Education and Culture Implementation of „Education and Training 2010” Work Programme Working Group B „Key Competences” Progress Report.November 2004.

European Commission Directorate-General for Education and Culture Implementation of „Education and Training 2010” Work Programme Working Group B „Key Competences” Analysis of the Mapping of Key Competency Frameworks. November 2004.

European Commission Directorate-General for Education and Culture Education Lifelong Learning Policy Development Implementation of „Education & Training 2010” Work Programme Working Group B „Key Competences” Joint Subgroup of Experts Invited by Education and Culture DG and the Enterprise DG Entrepreneurship Education and Learning. November 2004.

F. Dárdai Ágnes – Kaposi József: Az új történelemérettségiről, avagy a megőrzés és megújítás egyensúlyának kísérlete. Új Pedagógiai Szemle, 2004. november, 3–12. o.

Falus Katalin – Jakab György – Vajnai Viktória (szerk.): Hogyan neveljünk demokráciára? Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005.

Falus Katalin – Jakab György (szerk.): Módszertani segédanyag az emberismeret-etika oktatásához

Falus Katalin – Jakab György: A projektérettségi. Az első év tapasztalataiból. Új Pedagógiai Szemle, 2005. október, 3–22. o.

Falus Katalin – Jakab György: Érettségi – másként. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2006.

Falus Katalin (szerk.): A társadalomismeret- és etikaoktatás európai gyakorlata

Felvégi Emese (szerk:): Gyorsjelentés a PISA 2003 összehasonlító tanulói teljesítménymérés nemzetközi eredményeiről; Új Pedagógiai Szemle, 2005. január, 63–85. o.

Fejlesztő értékelés. A tanulást fejlesztő osztálytermi módszerek a középfokú oktatásban. OECD–CERI. OKI, Budapest, 2005.

Fischer, C. S. – Hout, M. – Jankowski, S. – Lucas, S. R. – Swiddler, A. – Voss, K.: Inequality by design: Cracking the bell curve myth. Princeton University Press, Princeton, 1996.

Foglalkoztatásba Ágyazott Képzés (FÁK-program)

Fullan, M.: The new meaning of educational change. Teacher College Press, New York, 2001.

Gardner, H.: Frames of mind: The theory of multiple intelligences. Basic Books, New York, 1983.

Gergely Gyula: Kulcskompetenciák pedig nincsenek. Új Pedagógiai Szemle, 2004. november, 50–58. o.

Gönczöl Enikő – Vass Vilmos: Az oktatási programok fejlesztése. Új Pedagógiai Szemle, 2004. október, 10–19. o.

Granheim, M. – Pettersson, S. : ”Goals Orientation and Attainment in Learning Systems”. Measuring What Students Learn. OECD, Paris, 1995.

Gyermekinformatika

Gyógypedagógiai módosított tantervek

Halász Gábor: Demokráciára és aktív állampolgárságra nevelés a 21. században. Új Pedagógiai Szemle, 2005. július–augusztus, 65–70. o.

Halász Gábor: Képességfejlesztés, iskolavezetés és pedagógiai paradigmaváltás. Kézirat, 2005.

Használható tudást vagy lebutított tudományt? Utak és tévutak a természettudományi és matematikai nevelésben. Új Pedagógiai Szemle, 2006. május, 55–70. o.

Havas Péter – Széplaki Nikolett – Varga Attila: A környezeti nevelés magyarországi gyakorlata. Új Pedagógiai Szemle, 2004. január, 12–25. o.

Havas Péter – Varga Attila: A fenntartható fejlődés iskoláinak kialakítása. Új Pedagógiai Szemle, 2005. december, 45–64. o.

Hopkins, D.: Méltányosság és kiválóság az angol oktatási rendszer jellemzői. Új Pedagógiai Szemle, 2004. december, 16–25. o.

Horányi Gábor: Az E-college (Lauderedu) rendszer a Lauder Javne iskolában

Horváth Attila: Fejlesztő értékelés az intézménymenedzsmentben. Új Pedagógiai Szemle, 2006. március, 9–14. o.

Horváth Dániel: Környezeti nevelési lehetőségek a történelemtanításban. Új Pedagógiai Szemle, 2006. május, 79–91. o.

Horváth Zsuzsanna – Lukács Judit: A kétszintű érettségi vizsga. Új Pedagógiai Szemle, 2005. április, 53–70. o.

Horváth Zsuzsanna: Az oktatás értékelésének újabb eszközei. Új Pedagógiai Szemle, 2004. december, 26–35. o.

Horváthné Zilahy Ágnes: Hatékony tanulás. Új Pedagógiai Szemle, 2004. december, 95–104. o.

Hunya Márta: Celebrate, Egy sikeres nemzetközi digitálistananyag-fejlesztési és -felhasználási projekt tanulságai. Új Pedagógiai Szemle, 2004. december, 85–94. o.

III. Ökoiskola Találkozó

IKT középfokon

Informatika az oktatásban, informatikaoktatás

Jó gyakorlatok az iskolai kezdőszakaszban

Kerber Zoltán – Ranschburg Ágnes: A középiskolai tantárgyi obszerváció tanulságai. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2004.

Kerber Zoltán (szerk.): A korszerű tantárgyi fejlesztések lehetőségei és akadályai. Vita a hazai tantárgystruktúráról és a tantárgyak helyzetéről. Új Pedagógiai Szemle, 2002. május, 14–23. o.

Kerber Zoltán (szerk.): Hidak a tantárgyak között. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2006.

Key Competencies. A Developing Concept in General Compulsory Education. The Information Network on Education in Europe. Eurydice, European Unit. Brussels, 2002.

Kirsch, I. S. – Jungeblut, A.: Literacy: Profiles of America's Young Adults. NAEP Report No. 16-PL-01. Educational Testing Service, Princeton, New Jersey, 1986.

Knausz Imre: A mélységelvű tanításról. Új Pedagógiai Szemle, 2003. március, 8–11. o.

Komor Levente – Fekete Rita: Az európai gyakorlathoz illeszkedő munkaerő-piaci készségigény felmérése a magyar oktatás-képzés fejlesztése szolgálatában. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vezetéstudományi Tanszék, 2001.

Kós a Barbara – Simon Mária (szerk.): Új vizsga – új tudás? Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2006.

Könyvtárhasználat

Kőpatakiné Mészáros Mária – Mayer József: Bevezetés a mentorálás módszertanába. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2004.

Kőpatakiné Mészáros Mária – Singer Péter: Módszertani kaleidoszkóp az együttnevelés gyakorlatához, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005.

Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk.): Befogadó iskolák, elfogadó közösségek. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2003.

Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk.): Táguló horizont – Pedagógusoknak az együttnevelésről. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2004.

Környezeti nevelési együttműködés

Kőrösné Mikis Márta (szerk.): Iskola – Informatika – Innováció. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2003.

Kőrösné Mikis Márta: A digitális írástudás gyermekkori megalapozása. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2006.

Kőrösné Mikis Márta: Az informatikaérettségi helyzetének felmérése I. Háttérelemzés a tanári kérdőívek feldolgozása alapján. Új Pedagógiai Szemle, 2005. szeptember, 27–36. o.

Kőrösné Mikis Márta: Az informatikaérettségi helyzetének felmérése II. Háttérelemzés a tanári kérdőívek feldolgozása alapján. Új Pedagógiai Szemle, 2005. október, 23–33. o.

L. Nagy Katalin: A kereszttantervi kompetenciák fejlesztésének lehetőségei az ének-zene területén I. Új Pedagógiai Szemle, 2004. február, 3–13. o.

L. Nagy Katalin: A kereszttantervi kompetenciák fejlesztésének lehetőségei az ének-zene területén II. Új Pedagógiai Szemle, 2004. március, 36–51. o.

Lannert Judit (szerk.): Hogyan tovább? Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2003.

Lapointe, A. E. – Askew, Janice M., – Mead, Nancy A.: Learning Mathematics. 22- CAEP-01. Educational Testing Service, Princeton, New Jersey, 1992.

László Ágnes: A tanulók eltérő képességeihez való alkalmazkodás problémái az iskolarendszerben – A fejlesztő pedagógus lehetőségei az intézmény differenciáló munkájában. Új Pedagógiai Szemle, 2004. január, 99–110. o.

Lénárd Sándor – Rapos Nóra (szerk.): MAGTÁR – Ötletek tanítóknak az adaptív tanulásszervezéshez. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2004.

Lénárd Sándor – Rapos Nóra (szerk.): MAGTÁR – Ötletek tanítóknak az adaptív tanulásszervezéshez 2. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2006.

Letschert, J. (Ed): The integrated person. How curriculum development relates to new competencies. CIDREE Yearbook, Enschede, 2004.

Managing Education for Lifelong Learning

Mayer József – Singer Péter (szerk.): A tanulás kora. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2003.

Mayer József (szerk.): A második esély iskolái. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005.

Mayer József (szerk.): Esélyt teremtő iskolák. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2003.

Mayer József (szerk.): Munka és tanulás. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005.

Mayer József: Az otthoni tanulást támogató tanórai stratégiák – irodalom. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005.

Mayer József: Az otthoni tanulást támogató tanórai stratégiák – történelem. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005.

Mayer József: Egymásra utalva – Bevezetés a mentorálás gyakorlatába. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2006.

Megelőzés, alkalmazkodás, gondoskodás

Mihály Ildikó (szerk): Még egyszer a kulcskompetenciákról. Új Pedagógiai Szemle, 2003. június, 103–112. o.

Mihály Ildikó: Az európai képesítési keretrendszer felé – az egész életen át tartó tanulásért.

Mihály Ildikó: OECD-szakértők a kulcskompetenciákról. Új Pedagógiai Szemle, 2002. június, 90–99. o.

Miller, J. G.: Culture and the development of everyday social explanation. Journal of Personality and Social Psychology, 1984. 46. pp. 961–978.

Miller, J. G.: Early cross-cultural commonalities in social explanation. Developmental Psychology, 1986. 22. pp. 514–520.

Miller, J. G.: Theoretical issues in cultural psychology. In: J. W. Berry – Y. H. Poortinga – J. Pandey (Eds.): Handbook of Cross-Cultural Psychology, Vol. 1: Theory and Method, Allyn and Bacon, Boston, 1997. pp. 85–128.

Molnár Gyöngyvér: A komplex problémamegoldó képesség fejlettségét jelző tényezők. Magyar Pedagógia, 2003/1. 81–118. o.

Molnár Gyöngyvér: A tudáskoncepció változása és annak megjelenése a PISA 2003 vizsgálat komplex problémamegoldás-moduljában. Új Pedagógiai Szemle, 2006, január, 75–86. o.

Molnár Gyöngyvér: Problémamegoldás és probléma alapú tanítás. Iskolakultúra, 2004/2. 12–19. o.

Monostori Anikó – Kósa Barbara (szerk.): Nyitott iskola – tanuló társadalom. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2002.

Monostori Anikó (szerk.): A tanulás fejlesztése. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2003.

Monostori Anikó (szerk.): Magyar Közoktatás. 2001. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2002.

Nagy József: XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest, 2002.

Nagy Mária: Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában – Egy európai szakértői bizottság tapasztalatai. Új Pedagógiai Szemle, 2004. április–május, 69–77. o.

Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyermekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002

National Research Council: High Stakes: Testing for Tracking, Promotion, and Graduation. National Academy Press, Washington, 1998.

Németh Szilvia (szerk.): Esély az együttnevelésre – Chance for integration. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2006.

Nemzeti alaptanterv 2003. Oktatási Minisztérium, Budapest, 2004.

OECD-tanulmányok magyarul

Oktatás és képzés 2010 – Összefoglaló a 'Kulcskompetenciák' munkacsoport eredményeiről. Új Pedagógiai Szemle, 2005. május, 51–57. o.

Oktatás és képzés 2010 – Összefoglaló a „Pedagógusok képzése és továbbképzése” és az „Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban és képzésben” elnevezésű munkacsoportok eddigi eredményeiről. Új Pedagógiai Szemle, 2005. április, 91–107. o.

Oktatás és képzés 2010 – Összefoglaló az „Erőforrások legjobb hasznosítása” és az „Indikátorok és mérföldkövek” elnevezésű munkacsoportok eddig elért eredményeiről. Új Pedagógiai Szemle, 2005. október, 86–96. o.

Oktatás és képzés 2010 – Összefoglaló az „Idegen nyelvek tanítása” és „A matematikában, a természettudományban és a műszaki tudományokban való részvétel növelése” elnevezésű munkacsoportok eddigi eredményeiről. Új Pedagógiai Szemle, 2005. június, 80–91. o.

Oktatás és képzés 2010 – Összefoglaló az aktív állampolgárságra neveléssel, az egyenlő esélyek és a társadalmi kohézió megteremtésével; a mobilitással és az európai együttműködéssel; a tanulás vonzóvá tételével, a munka világával és a civil társadalommal való kapcsolatok erősítésével foglalkozó munkacsoportok eddigi eredményeiről. Új Pedagógiai Szemle, 2005. július–augusztus, 176–193. o.

Oktatás és képzés 2010 – Összefoglaló az Oktatás és képzés 2010 munkaprogram végrehajtásának tapasztalatairól készült közös európai jelentésről. Új Pedagógiai Szemle, 2005. február, 85–96. o.

Oktatási EU-dokumentumok

Ökológia, környezeti nevelés

Palincsar, A. S.: Social constructivist perspectives on teaching and learning. Annual Review of Psychology, 1998. 49. pp. 345–375.

Pásztor Júlia (szerk.): Az oktatás kulcskérdései Európában. Új Pedagógiai Szemle, 2004. június, 83–91. o.

Peschar, J. L. – Waslander, S.: The relevance of CCC in International Education Indicators. Draft Version and Outline for general Assembly, Lahti, Finland, 1995.

Projects on Competencies in the OECD Context – Analysis of Theoretical and Conceptual Foundations

Projektszerű tevékenységek a Lauder iskolában a természettudományok területén

Radács i Imre (szerk.): Az oktatás fejlesztése – Magyarország 2004. évi jelentése az UNESCO számára. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2004.

Radó Péter (szerk.): Tanulás Magyarországon. Sulinova Kht., Oktatáspolitikai Elemzések Központja, Budapest, 2005.

Radó Péter: A fejlesztő értékelés az oktatáspolitika és az oktatásfejlesztés eszközrendszerében. Új Pedagógiai Szemle, 2006. március, 3–8. o.

Ranschburg Ágnes: Az iskolák értékelési-mérési gyakorlata és a kompetenciák. Új Pedagógiai Szemle, 2004. március, 52–68. o.

Restyánszki Lászlóné: Komplex informatikai program: esélyteremtés a munka világába való integrálódáshoz. Új Pedagógiai Szemle, 2004. március, 107–113. o.

Rychen, D. S.–Salganik, L. H. (Ed.): Defining and Selecting Key Competencies. Hogrefe & Huber, Göttingen, 2001.

Rychen, D. S.–Salganik, L. H.–McLaughlin, M. E. (Eds.): Contributions to the second DeSeCo symposium. Swiss Federal Statistical Office, Neuchâtel, Switzerland, 2003.

Rychen, D. S.–Salganik, L. H. (Ed.): Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society Hogrefe & Huber Publishers (2003)

Sajátos nevelés – integráció – inklúzió

Sajátos nevelési igényű tanulók együttneveléséről szülőknek, fenntartóknak, intézményvezetőknek, pedagógusoknak

Sapsál Júlia (szerk.): Iskolavezetés és élethosszig tartó tanulás. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2003.

Shweder, R. A.: Cultural psychology–what is it? In: J. W. Stigler–R. A. Shweder– G. Herdt (Eds.): Cultural psychology: Essays on comparative human development. Cambridge University Press. New York: 1990. pp. 1–43.

Simon Mária – Kósa Barbara (szerk.): Minőség – eredményesség – hatékonyság. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005.

Simon Mária (szerk.): Válaszol az iskola. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2004

Singer Péter (szerk.): Kommunikáció. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2002.

Singer Péter (szerk.): Módszertani stratégiák 3. – Társadalomtudományok. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2002.

Singer Péter (szerk.): Módszertani stratégiák 4. – Természettudományok. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2002.

Singer Péter (szerk.): Tanári kulcskompetenciák. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2003.

Singer Péter: Felnőttoktatás és -képzés az iskolarendszerben és azon kívül

Srivastava, A. K. – Misra, G.: Changing perspectives on understanding intelligence: An appraisal. Indian Psychological Abstract Review, 1996. 3. pp. 1–34.

Steele, C.: Race and the schooling of Black Americans. The Atlantic, 1992. 269. pp. 68–72.

Sternberg, R.: Beyond IQ: The triarchic theory of human intelligence. Cambridge University Press, Cambridge, 1985.

Sternberg, R.: Human abilities. Annual Review of Psychology, 1988. 49. pp. 479–502.

Sütőné Koczka Ágota: A szociális készségek fejlesztése kamaszkorban I., Új Pedagógiai Szemle, 2004. április–május, 52–68. o.

Szabó László Tamás: A „rejtett tanterv”. Magvető Kiadó, Budapest, 1988.

Tanulás a fenntarthatóságért

Tanul mányok az iskolafejlesztés nemzetközi gyakorlatából

Tanuló Társadalom

Tarka-barka informatika

The Definition and Selection of Key Competencies Executive Summary

Torgyik Judit: Multikulturális társadalom, multikulturális nevelés. Új Pedagógiai Szemle, 2004. április–május, 4–14. o.

Varga Attila (szerk.): Tanulás a fenntarthatóságért. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2006.

Vass Vilmos, Nemzetközi folyamatok a programfejlesztésben. Új Pedagógiai Szemle, 2005. március, 28–33. o.

Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés nemzetközi tendenciái. Új Pedagógiai Szemle, 2006. március, 15–18. o.

Vass Vilmos: A tantárgyköziség pedagógiai megközelítései.Mestersége tanár sorozat. Önkonet Kiadó, Budapest, 2000.

Vass Vilmos: The competency-based content regulation system in Hungary. In: The integrated person. How curriculum development relates to new competencies. CIDREE/SLO, Enscede, The Neterlands, 2004. 125–136. o.

Veres Gábor (szerk.): Mátrix

Veres Gábor (szerk.): Az integrált természetismeret tantárgy hatékony tanulási környezete

Veres Gábor (szerk.): Az integrált természetismeret tantárgy tanítása

Vincze Szilvia – Márton Sándor: A kreatív gondolkodás megjelenése a matematikai teljesítményben. Új Pedagógiai Szemle, 2004. április–május, 15–37. o.

Weisz, J. R.–Rothbaum, F. M.–Blackburn, T. C.: Standing out and standing in: The psychology of control in America and Japan. American Psychologist, 1984. 39. pp. 955–966.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.