wadmin | 2009. jún. 17.

6. Irodalom

Forray R. Katalin (1992): Nemzetközi oktatásfejlesztési tendenciák és a kistelepülések iskolázási törekvései Magyarországon. In: Baranya Megyei...

Forray R. Katalin (1992): Általános iskolai sikertelenség aprófalvas térségekben. In: Forray R. Katalin–Kozma Tamás: Társadalmi tér és oktatási rendszer. Akadémiai.

Forray R. Katalin (1992): A régió és a migráció szociológiai összefüggései. In: Forray R. Katalin–Kozma Tamás: Társadalmi tér és oktatási rendszer. Akadémiai.

Forray R. Katalin (1998): A falusi kisiskolák helyzete. Oktatáskutató Intézet. (Educatio füzetek.)

Györgyi Zoltán (2002): A teleházak szerepe a kistelepülések népességmegtartó erejében. Kézirat.

Havas Gábor (1999): A kistelepülések és a romák. In: Glatz Ferenc (szerk.): A cigányok Magyarországon. MTA.

Hermann Zoltán (2002): Az általános ikola-fenntartási döntések és migrációs tendenciák a 150 és 1100 fő közötti települések esetében. (kézirat)

Illés Sándor (2000): Belföldi vándormozgalom a 20. század utolsó évtizedeiben. Budapest, Népességtudományi kutatóintézet. Kutatási jelentések 63.

Imre Anna (1997): Kistelepülési iskolák. Educatio, 2.

Janky Béla (1999): Lakóhely-változtatások a cigányok körében. In: Glatz Ferenc (szerk.): A cigányok Magyarországon. MTA.

Kelemen Elemér (1992): A kisiskola a magyar oktatás történetében. In: Baranya megyei Pedagógiai Körkép. 1–2. Baranya Megyei Pedagógiai Intézet.

Kertesi G. (1997): A gazdasági ösztönzők hatása a népesség földrajzi mobilitására 1990 és 1994 között. Esély, 2. szám. 3–32.

Kertesi G.–Köllő J. (1998): Regionális munkanélküliség és bérek az átmenet éveiben: a bérszerkezet átalakulása Magyarországon. II. rész. Közgazdasági Szemle, XLV./7–8., 621–652.

Szabó László (1998): A kistelepülések és kisiskolák sajátos problémái Vas megyében. In: Közoktatás – kutatás. 1996–1997. MKM–MTA Pedagógiai Bizottsága.

Szalai Lászlóné, Dr. (1992): Továbbélő és újjászervezett kisiskolák Magyarországon. ‘Térkép‘ a kisiskolákról a statisztikai adatok alapján. In: Sántha Attiláné (szerk.): Tanítás – tanulás összevont osztályú tanulócsoportokban. (Szigetvári konferecia.)

Szaitz Mariann (2002): A kistelepüléseken élő fiatalok helyzete, életkörülményei és szabadidő-eltöltési szokásai. Kézirat.

Szelényi Iván–Ladányi János (1997): Szuburbanizáció. Szociális, etnikai és térszerkezeti változások. Kritika, 7. szám.

What schools for the future? (2001): OECD–CERI.

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.