wadmin | 2009. jún. 17.

A gyulai konferencián Mayer József, az OKI Felnőttoktatási és Kisebbségi Központjának (FKK) igazgatója bejelentette, hogy a példátlanul gyorsan elkészült felnőttoktatási kerettantervekkel ugyan nem tudott lépést tartani a hozzájuk illeszkedő tankönyvcsalád megjelenése, de 2002 szeptemberére, a következő év tanév indítására már a felnőtt korú tanulók kezében lehetnek a hozzájuk szóló tankönyvek.
A felnőttoktatásban 1990 előtt ismert és használt taneszközök voltak azok a tankönyvek, amelyeken a "dolgozók középiskolái" vagy a "dolgozók gimnáziumai" számára felirat állt, és amelyek jellegzetes (bár nem túl esztétikus) kötésben és egyéninek nevezhető tartalmakkal jelentek meg. Azok a kollégák, akik használták ezeket a taneszközöket némi nosztalgiával emlékeznek rájuk. Nem állíthatjuk, hogy ezek hibátlanok és korszerűek voltak, de azt mondhatjuk, hogy ezek a tankönyvek a felnőttoktatásban jól használhatóak voltak, és a velük szemben támasztott igényeknek megfeleltek.
A rendszerváltás, mint tudjuk, tankönyvváltást is eredményezett. Pontosabban a tankönyvpiac addig elképzelhetetlen módon és mértékben megnyílt. Azonban sajnálatos és érdekes módon előbb erről a széles piacról tűntek el a "csak" a felnőttek szánt tankönyvek ("Minek nekik más tankönyv, mint a nappalisoknak, úgyis ugyanazt kell tudniuk az érettségin!"), később pedig az állam részéről történő piacszabályozásnak és az oktatási rendszer központosítási törekvéseinek estek áldozatul a "dolgozók" tankönyvei is. A felnőtteknek szóló kerettantervek teremtettek arra lehetőséget, hogy ismét szóba jöhessen az andragógiai alapvetésű taneszközök elkészítése.

A felnőttoktatási tankönyvcsalád célja és jellemzői

Természetesen nem a régi tankönyvek újra megjelentetése, esetlegesen új köntösbe bujtatása a cél. A tankönyvcsalád alkotóit az a szándék vezérli, hogy tankönyveik a kerettantervekben megfogalmazott tartalmaknak megfelelő korszerű ismereteket korszerű módon jelenítsenek meg a felnőtt korú tanulók számára.
A kerettantervben megfogalmazott tartalmakat újszerű módon kell megfogalmazni, mert megváltozott a társadalmi környezet, az oktatás egész rendszere és az oktatás szereplői is. Új kihívások fogalmazódtak meg a felnőttek iskoláival, középiskoláival szemben. (Ennek részletezése nem ennek a dolgozatnak a tárgya, de a felnőttoktatásban dolgozó tanárok - szerintem - minden részletezés nélkül is pontosan tudják, érzik, hogy milyen változások zajlottak/zajlanak le a társadalomban, a (felnőtt)oktatásban.) Úgy gondoljuk, hogy a felnőttoktatási kerettanterv legalább részben képes volt feleletet adni ezekre, a maga műfajában és az adott körülmények között jó színvonalon.
Külön kiemelendő a felnőttoktatás kínálatában már eddig is létező két tantárgy: a társadalomismeret és a művészetek című tantárgyak. Most az eddiginél nagyobb hangsúlyt kaptak, új szemlélettel gazdagodtak, és tartalmakkal bővültek. Ezért vált szükségessé, hogy mindkét tantárgy esetében olyan tankönyveket készíttessünk el a szakemberekkel, amelyekben már az új szemlélet érvényesül, az új tartalmak szerepelnek, és természetesen - ahogy minden a sorozathoz tartozó tankönyvben - az andragógiai megközelítés mutatkozhat meg dominánsan. A két tantárgy esetében az új szemlélet legfontosabb eleme, hogy a papírszagú, élettelen, "tudományoskodó", a XXI. századi élettől és a felnőtt emberektől távoli tanagyagok és módszerek helyébe a gyakorlati élettel szorosabb kapcsolatban lévő, a hétköznapi gondolkodáshoz közelebb álló ismerteket kell nyújtani, méghozzá érdekesen, úgy, hogy a tanulók számára a saját életükön, esetleg mindennapjaik gyakorlatán keresztül könnyebben elsajátítható legyen a "tananyag". Ez a praktikusság bizonyos értelemben más tantárgyak esetében is - más formákon keresztül - megnyilvánul.
Ez azonban nem jelentheti, és nem is jelenti, hogy a tankönyvek tartalma egy redukált ismeretanyagot tartalmazna, sőt a tankönyvcsalád egyik fontos célja, hogy olyan ismeretek is magába foglaljon minden könyv, amely lehetőséget nyújt a felsőoktatási felvételiken való eredményes részvételre.
Szintén fontos szempont a szerzők számára, hogy tankönyveik az otthoni tanulásra is alkalmasak legyenek, azaz lehetővé tegyék az egyéni felkészülést is. Ennek andragógiai módszertani megoldásai jelentik talán a legnagyobb kihívást a szerzők számára.
A 2002. szeptemberi megjelenés indokolta, hogy az akkor megjelenő irodalom, tör té nelem, matematika, fizika, kémia, földrajz és biológia tankönyvek egy kötetben tartalmazzák a 9. és a 10. középiskolai évfolyam tananyagát. Természetesen a későbbiekben a tan könyv család minden tantárgyból minden évfolyamra újabb kötetekkel fog előállni. Egy-egy kötetben fog napvilágot látni a kommunikáció-magyar nyelv, a társadalomismeret és a művészet tantárgyak tananyaga.

Tankönyvcsalád - csapatmunkában

A tankönyv írására felkért szerzők mind tantárgyuk elismert szakértői és hosszabb-rövidebb felnőttoktatási és tankönyvírási gyakorlattal rendelkeznek. Ez lehet az egyikbiztosítéka annak, hogy a fenti céloknak megfelelő és minőségi munkák fognak meg születni.
Egy tankönyvcsalád megalkotása felveti a tartalmi és formai egység kérdéseit. Szándékunk erős kohézió megvalósítása a tankönyvcsalád tagjai között, azaz az egyes tantárgyak sajátosságait és minden szerző egyéniségét, stílusát tiszteletben tartva olyan egységes tankönyvi rendszerben gondolkodunk, amelyben a tanulók előtt a különböző tantárgyak közti összefüggéseket is feltárulnak, illetve a tantárgyak közötti kapcsolatok is világosabban láthatóak.
Természetesen a könyvek tipográfiai megjelenése is a tankönyvcsalád egységességét fogja erősíteni, és reményeink szerint az esztétikai szempontból is kitűnő könyvek el fogják nyerni mind a tanulók, mind a kollégák tetszését.
A tankönyvcsalád újdonsága az előzőeken túl a tankönyvek elkészítésének módja. Elsőként azt a módszert kell megemlíteni, hogy a szerzők folyamatosan szoros kapcsolatban állnak egymással, mondhatni, egyfajta csapatmunkában készülnek majd el ezek a taneszközök. Ezt éppen az előbb említett összehangoltságra, egységességre való törekvés indokolja.
A "tankönyvkészítő műhelyben" fontos szerep jut az OKI FKK munkatársának, Csoma Gyulának, aki többévtizedes tapasztalatával biztosítja a valamennyi tantárgy esetében elengedhetetlen módszertani útmutatást és a tankönyvkészítés andragógiai hátterét.
Másodsorban kiemelendő, hogy az OKI FKK szervezésében a tankönyvek különböző készenléti fázisaiban a kezdeti időszaktól kezdődően "nyilvánossá" válnak. Már az első fejezetekből több tucat fővárosi és vidéki felnőttoktatási intézmény kap egy-egy példányt, és az ott dolgozó szaktanárok írásban és a több alkalommal megszervezett regionális értekezleteken a szerzőkkel való találkozások során szóban fejthetik ki véleményüket, kritikájukat, tehetik meg észrevételeiket. Ezeknek az alkalmaknak - véleményünk szerint - az a feladata, hogy a készülő tankönyvekről olyankor kapjanak visszajelzést a szerzők, amikor még több lehetőségük van a módosításra. Úgy gondoljuk, hogy a felnőttoktatásban gazdag tapasztalatokkal rendelkező kollégák észrevételei a tankönyvcsalád minden egyes tagjának és egészének a hasznára fog válni. A hasznosított javaslatok szerzőinek nevét, iskoláját fel kívánjuk tüntetni a tankönyvekben. Ezzel is jelezve, hogy itt bizonyos értelemben közös alkotásról van szó.

Az idegen nyelvek és az informatika

A kerettanterv tantárgyi rendszerében először megjelenő tantárgyak közül az idegen (angol, német) nyelvek és az informatika számára olyan bőséges kínálattal találkozhat a tanár és a tanuló, hogy inkább a választás nehézsége okozhat gondot. Ezek jelentős része amúgy is felnőttek számára készült. Hozzá kell azonban tenni, hogy ezek természetesen nem illeszkednek szervesen a kerettantervekhez, és ebből következően a tananyagok tartalma, felosztása és ütemezése más-más. Ezért szükségesnek véljünk az angol és a német nyelvekhez, valamint az informatikához olyan segédanyagok elkészítését, amely segítséget nyújthat a tanítás-tanulási folyamatokban, illetve ajánl már meglévő taneszközöket. Reméljük, hogy a közeljövőben ezeknek a fontos segédleteknek a kiadásához is megtaláljuk az anyagi forrást.
A későbbiekben valószínűleg nem lesz megkerülhető, hogy ezeknek a tantárgyaknak is - ha lehet a tankönyvcsalád tagjaiként - megszülessenek a felnőttoktatási kerettanterven alapuló, felnőtt tanulók számára írt tankönyvei.

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.