wadmin | 2009. jún. 17.

Rövidítések jegyzéke

AME
Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
ÁNTSZ
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
ÁSZ
Állami Számvevőszék
AVP
Alternatives to Violence Project, Alternatívák az erőszak kezelésére projekt
BGR
Belső gondozás rendszere
BKÁE
Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem
BM
Belügyminisztérium
CCC
Cross-Curricular Competencies, tantárgyközi kompetenciák
CED
Centrum Educatieve Dienstverlening, Oktatási Szolgáltató Központ
CEFTA
Central European Free Trade Agreement, Közép-európai Szabadkereskedelmi egyezmény
CHEF
Comprehensive Health Education Foundation, Általános Egészségnevelés Alapítvány (a CHEF Hungary Alapítvány személyiségfejlesztő, drog- és alkoholmegelőző programja 5–18 éves diákok számára)
DADA
Dohányzás-, alkohol-, drog-, AIDS-megelőző program
DARE
Drug Abuse Resistance Education, Oktatás a kábítószer-fogyasztás ellen, az Egyesült Államok legelterjedtebb iskolai drogmegelőzési programja
DE
Debreceni Egyetem
EBRD
European Bank for Reconstructuring and Development, Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
ECDL
European Computer Driving Licence, Európai számítógép-használói jogosítvány
EEA
European Economic Area, Európai Gazdasági Térség
EFTA
European Free Trade Association, Európai Szabadkereskedelmi Társulás
ÉKP
Értékközvetítő és képességfejlesztő program
ELTE
Eötvös Loránd Tudományegyetem
ELTE TÓFK
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
ENCORE
European Network for Conflict Resolution in Education, Európai hálózat a nevelésben előforduló konfliktusok megoldására
ENSZ
Egyesült Nemzetek Szövetsége
EPED
Tanárképzési normatíva a felsőoktatásban
ESPAD
The European School Survey Project on Alcohol and Other Drogs, Európai iskolavizsgálat a középiskolások alkohol- és drogfogyasztásáról
ERYCA
Európai Ifjúsági és Tanácsadó Ügynökség
ESCS
Index of Economic, Social and Cultural Status, Gazdasági, szociális és kulturális státus index
ESZCSM
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
EU
European Union, Európai Unió
EUROSTAT
Statistical Office of the European Communities, az Európai Közösség Statisztikai Hivatala
EURYDICE
The information network on education in Europe, Európai Oktatási Információs Hálózat
FAT
Felnőttképzési Akkreditáló Testület
FEOR
Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere
FIDÉV
Fiatal Diplomások Életpálya Vizsgálata Projekt (BKÁE kutatócsoportja)
FIT
Foglalkoztatási és Információs Tanácsadó
FKT
Fejlesztési és Képzési Tanács
FMM
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
FVM
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
FÜPI
Független Pedagógiai Intézet
FTT
Felsőoktatási és Tudományos Tanács
GAMESZ
Gazdasági-Műszaki Ellátó Szervezet
GDP
Gross Domestic Product, bruttó hazai termék
GM
Gazdasági Minisztérium
GYISM
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium
HBSC
Health Behaviour in School-aged Children: a WHO Cross-National Study, Egészség-magatartás az iskoláskorú gyerekek között: az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi összehasonlító vizsgálata
IALS
International Adult Literacy Survey, Nemzetközi felnőtt írásbeliségi mérés 16–65 évesek körében
ICT
Information Communication Technology, Információs és Kommunikációs Technológia
IEA
International Association for the Evaluation of Education Achievement, Oktatási Teljesítményértékelés Nemzetközi Szövetsége
IEA–ISC
International Association for the Evaluation of Educational Achievement – International Study Center, Oktatási Teljesítményértékelés Nemzetközi Szövetsége – Nemzetközi Kutató Központ
IKT
Információs és Kommunikációs Technológia
ILO
International Labour Organisation, Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
INES
Indicators of Education Systems, oktatási rendszerek indikátorai
ISCED
International Standard Classification of Education, az oktatás nemzetközi standard osztályozási rendszere
ISEI
International Socio-Economic Index of Occupational Status, a foglalkozási státus nemzetközi szocioökonómiai indexe
ITK
Idegennyelvi Továbbképző Központ
JATE
József Attila Tudományegyetem
JPTE
Janus Pannonius Tudományegyetem
KÁOKSZI
Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény
ÉK
Értékelési Központ
KÉT
Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
KFI
Középiskolai Felvételi Iroda
KIÉT
Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa
KIFIR
Középiskolai Felvételi Információs Rendszer
KIR
Közoktatási Információs Rendszer
KIR-STAT
Közoktatási Információs Rendszer-Közoktatási Statisztika
Kjt.
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
KLTE
Kossuth Lajos Tudományegyetem
KOMA
Közoktatási Modernizációs Közalapítvány
KOMT
Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa
KÖÉT
Közoktatási Érdekegyeztető Tanács
KPSZTI
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet
KSH
Központi Statisztikai Hivatal
KT
Közoktatás-politikai Tanács
Kt.
Közoktatási törvény
MAB
Magyar Akkreditációs Bizottság
MeH
Miniszterelnöki Hivatal
MHP
Magyar Háztartás Panel
MKH
Megyei Közigazgatási Hivatal
MKIK
Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara
MKM
Művelődési és Közoktatási Minisztérium
MNB
Magyar Nemzeti Bank
MOT
Magyar Oktatási Tájékoztatásért Alapítvány
MPI
Megyei Pedagógiai Intézet
MSZOE
Magyarországi Szülők Országos Egyesülete
MTA
Magyar Tudományos Akadémia
MüM
Munkaügyi Minisztérium
NAT
Nemzeti alaptanterv
NFI
Nemzeti Felnőttképzési Intézet
NFT
Nemzeti Fejlesztési Terv
NKKA
Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány
NPK
Nemzeti Pályainformációs Központ
NSZI
Nemzeti Szakképzési Intézet
NYAK
Nyelvi Akkreditációs Központ
NYIK
Nyelvi, irodalmi, kommunikációs program
ODB
Országos Diákjogi Bizottság
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development, Gazdasági, Együttműködés és Fejlesztés Szervezete
OECD ENSI
Organisation for Economic Co-operation and Development, Environment and School Initiatives, Gazdasági, Együttműködés és Fejlesztés Szervezete, Környezeti és Iskolai Kezdeményezések
OÉT
Országos Érdekegyeztető Tanács
OÉV
Országos Érettségi Vizsgabizottság
OFFI
Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda
OFKT
Országos Felnőttképzési Tanács
OI
Oktatáskutató Intézet
OKB
Országos Kisebbségi Bizottság
OKÉV
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
OKI
Országos Közoktatási Intézet
OKI KK
Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ
OKI FKK
Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ
OKI PTK
Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központ
OKJ
Országos képzési jegyzék
OKNT
Országos Köznevelési Tanács
OKSZI
Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda
OKT
Országos Képzési Tanács
OKTV
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
OM
Oktatási Minisztérium
OMK
Országos Munkaügyi Központ
OMMK
Országos Munkaügyi Módszertani Központ
OPKM
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
OPTB
Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottság
OSAP
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
OSZT
Országos Szakképzési Tanács
OSZTV
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
PAB
Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Bizottság
PAT
Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület
PDSZ
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
PHARE
Poland–Hungary Assistance for the Reconstruction of the Economy, Lengyelország és Magyarország támogatása a gazdaság átalakítására
PIRLS
Programme for International Reading Literacy Survey, Program az olvasásértés nemzetközi mérésére
PISA
Programme for International Student Assessment, Program a 15 éves diákok tanulmányi teljesítményének nemzetközi mérésére
PM
Pénzügyminisztérium
POSZFI
Piacorientált szakmai képzés fiataloknak
PSZ
Pedagógusok Szakszervezete
PTMIK
Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ
SIALS
Second International Adult Literacy Survey, Második nemzetközi felnőtt írásbeliségi mérés 16–65 évesek körében
SITES
Második nemzetközi felmérés az informatikai technológiáról
SZAK
Szakértői és szakmai szolgáltató tevékenység igénybevételéhez biztosított közoktatási célú előirányzat
SZMK
Szülői munkaközösség
SZMSZ
Szervezeti és Működési Szabályzat
TAB
Tantervi Akkreditációs Bizottság
TÁH
Területi Államháztartási Hivatal
TÁKISZ
Területi Államháztartási Közigazgatási Információs Szolgálat
TÁRKI
Társadalomkutatási Intézet Rt.
TIMSS
Third International Mathematics and Science Study, Harmadik Nemzetközi Matematikai és Természettudományi mérés
TIMSS-R
Third International Mathematics and Science Study – Repeated, Harmadik nemzetközi matematikai és természettudományi mérés – ismétlés
TIT
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
TQM
Total Quality Management, Teljes körű minőségirányítás
TSTAR
Területi statisztikai adatbázisrendszer
TVOT
Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete
UNESCO
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete
UNICEF
United Nations Children’s Emergency Fund, az ENSZ Gyermeksegélyezési, -védelmi Alapja
UNICRI
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, az ENSZ bűnözéssel és büntető igazságszolgáltatással foglalkozó interregionális intézete
USIS
az Egyesült Államok Nagykövetsége Tájékoztatási Hivatala
VÉP
Veresegyházi Életmód Program
WHO
World Health Organization, Egészségügyi Világszervezet
WHO/EURO
Egészségügyi Világszervezet Európai Irodája
Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.