wadmin | 2009. jún. 17.

210. táblázat

Eltérő településtípusok legfontosabb jellemzői, 1995


Településtípus Önkormányzatok
száma
Népesség
megoszlása, %
Szja/fő,
E Ft
Összes oktatási
kiadás/fő,
E Ft

Fővárosi önkormányzat 1 - - -
Kerület 100 ezernél kevesebb lakossal 18 11,9 13,9 21,2
Kerület 100 ezres vagy több lakossal 5 6,2 - -
Megyei önkormányzat 19 - - -
Megyei jogú város és megyeszékhely 22 19,9 12,7 26,8
Egyéb város 10 ezernél kevesebb lakossal 73 4,7 7,9 17,4
Egyéb város 10 ezer vagy több lakossal 104 19,9 8,3 20,5
Község 200-nál kevesebb lakossal 278 0,3 6,5 2,2
Község 200-499 lakossal 678 2,2 6,4 5,0
Község 500-999 lakossal 710 4,9 6,4 13,9
Község 1000-4999 lakossal 1170 23,3 6,5 13,7
Község 5000 vagy több lakossal 90 6,5 7,0 13,0

Összesen 3168 100,0 8,9 19,0

Forrás: TÁKISZ, 1995

 

211. táblázat

Az óvodák fontosabb jellemzői településtípusonként és régiónként az önkormányzati adatok alapján, 1995


Intéz-
mények száma
Férőhely Óvodá-
sok
száma
Csopor-
tok
száma
Pedagó-
gusok száma
Egy óvodásra jutó
kiadás,
E Ft
Férőhely kihasznált-
ság, %
Egy peda-
gógus-
ra jutó óvodás

Településtípus

Fővárosi önkormányzat 13 847 765 48 134 175 90,3 5,7
Kerület 100 ezernél kevesebb lakossal 276 32 053 34 925 1 420 3 101 129 109,0 11,3
Kerület 100 ezres vagy több lakossal 116 17 709 19 087 776 1 675 130 107,8 11,4
Megyei önkormányzat 12 562 511 33 65 285 90,9 7,9
Megyei jogú város és megyeszékhely 531 69 065 76 600 2 901 6 242 110 110,9 12,3
Egyéb város
10 ezernél kevesebb lakossal 136 18 864 20 111 787 1 589 99 106,6 12,7
Egyéb város
10 ezer vagy több lakossal 597 72 886 80 366 3 093 6 595 105 110,3 12,2
Község 200-nál kevesebb lakossal 7 222 154 8 13 147 69,4 11,8
Község 200-499 lakossal 217 5 834 4 827 248 385 107 82,7 12,5
Község 500-999 lakossal 658 23 247 21 259 948 1 591 104 91,4 13,4
Község 1000-4999 lakossal 1 248 96 585 100 189 3 964 7639 97 103,7 13,1
Község 5000 vagy több lakossal 172 23 541 26 666 1 008 1989 93 113,3 13,4

Összesen 3 983 361 415 385 460 15 234 31 017 107 106,7 12,4

Régió

Budapest 405 50 609 54 777 2 244 4 910 130 108,2 11,2
Közép-
Magyarország
309 33 854 39 209 1 489 2 996 100 115,8 13,1
Észak-
Magyarország
666 47 783 50 310 1 971 4 019 104 105,3 12,5
Észak-Dunántúl 832 69 013 72 433 2 867 5 807 109 105,0 12,5
Dél-Dunántúl 721 49 582 49 886 2 050 4 111 109 100,6 12,1
Kelet-
Magyarország
445 44 121 48 673 1 814 3 726 100 110,3 13,1
Dél-Alföld 605 66 453 70 182 2 799 5 448 94 105,6 12,9

Összesen 3 983 361 415 385 460 15 234 31 017 107 106,7 12,4

Forrás: TÁKISZ, 1995

212. táblázat

Az óvodák fontosabb jellemzői településtípus és régiók szerint a kötelező adatszolgáltatás adatai alapján, 1996/97


Óvodák száma Tanulók száma Fő/ óvoda Fel nem vettek aránya, % Egycso-
portos óvoda, %
Négy- és többcso-
portos óvoda,
%
Egy peda-
gógusra
jutó gyermek
Felsőfokú végzettségű pedagógus

%

30 éves és fiatalabb peda-
gógus
%

Településtípus

Budapest 560 59 086 106 1,1 5,0 67,8 11,0 76,9 23,3
Megyesz. 696 80 497 116 1,3 5,9 61,7 12,1 92,3 16,4
Város 1 012 102 466 101 1,1 7,1 52,7 12,4 90,8 16,3
Község 2 440 152 278 62 1,5 27,6 19,2 13,2 81,2 22,5

Összesen 4 078 394 327 84 1,3 17,3 38,5 12,4 85,3 19,7

Régió

Budapest 560 59 086 106 1,1 5,0 67,8 11,0 76,9 23,3
Közép-
Magyarország
409 41 149 101 3,2 6,1 51,2 13,1 75,8 22,1
Észak-
Magyarország
687 50 453 73 1,1 24,6 30,2 12,4 89,8 19,0
Észak-
Dunántúl
900 72 650 81 1,0 23,2 34,8 12,3 85,6 20,0
Dél-
Dunántúl
763 50 282 66 0,3 28,6 24,5 12,2 84,7 19,0
Kelet-
Magyarország
525 48 813 93 1,4 14,3 38,9 13,2 91,3 15,7
Dél-
Alföld
864 71 894 83 1,3 10,3 35,9 12,9 91,6 18,5

Összesen 4 078 394 327 84 1,3 17,3 38,5 12,4 85,3 19,7

Forrás: MKM és KSH kötelező adatszolgáltatás

 

213. táblázat

Az általános iskolák fontosabb jellemzői településtípusonként és régiónként az önkormányzati adatok alapján, 1995


Intézmé-
nyek
száma
Nappali tagoza-
tos tanu-
lók száma
Osztályok
száma
Pedagó-
gusok
száma
Egy tanulóra jutó
kiadás, E Ft
Egy peda-
gógusra jutó tanuló

Településtípus

Fővárosi önkormányzat 19 2 983 180 338 258 8,8
Kerület 100 ezernél kevesebb lakossal 212 91 427 3 995 8 288 102 11,0
Kerület 100 ezres vagy több lakossal 110 50 850 2 154 4 640 96 11,0
Megyei önkormányzat 34 2 847 176 265 614 10,7
Megyei jogú város és megyeszékhely 416 181 267 7 847 16 503 88 11,0
Egyéb város 10 ezernél   kevesebb lakossal 118 52 953 2 367 4 296 77 12,3
Egyéb város 10 ezer vagy több lakossal 448 198 595 8 668 16 755 82 11,9
Község 200-nál kevesebb lakossal 6 456 32 49 117 9,3
Község 200-499 lakossal 173 5 720 469 635 99 9,0
Község 500-999 lakossal 597 41 598 3 293 4 852 103 8,6
Község 1000-4999 lakossal 1 220 241 634 12 800 21 821 86 11,1
Község 5000 vagy több lakossal 138 62 116 2 810 4 980 78 12,5

Összesen 3 491 932 446 44 791 83 422 89 11,2

Régió

Budapest 341 145 620 6 329 13 266 103 11,0
Közép-Magyarország 256 87 275 4 057 7 416 87 11,8
Észak-Magyarország 621 127 145 6 453 11 236 86 11,3
Észak-Dunántúl 726 169 672 8 517 15 159 90 11,2
Dél-Dunántúl 585 120 617 6 212 11 628 92 10,4
Kelet-Magyarország 423 117 440 5 507 10 256 85 11,5
Dél-Alföld 539 165 037 7 716 14 461 82 11,4

Összesen 3 491 932 446 44 791 83 422 89 11,2

Forrás: TÁKISZ, 1995

 

214. táblázat

Az általános iskolák fontosabb jellemzői településtípus szerint a kötelező adatszolgáltatás alapján, 1996/97


Településtípus Budapest Megye-
székhely
Város Község Összesen

Iskolák száma 400 526 734 2105 3765
Iskolák megoszlása, % 10,6 14,0 19,5 55,9 100,0
Tanulók száma 146005 199976 265084 354953 965998
Tanulók megoszlása, % 15,1 20,7 27,4 36,7 100,0
Egy iskolára jutó tanuló 365 380 361 169 257
Összevont osztályokat is tartalmazó iskolák aránya, % 0,8 4,2 6,0 24,4 15,5
Összevont osztályba járó tanulók aránya, % 0,2 0,3 0,4 3,5 1,5
Évfolyamismétlők aránya, % 1,8 1,5 2,0 2,9 2,2
Napközisek aránya, % 40,3 43,2 35,0 24,2 33,5
A szakos órák hány %-át látja el szakképzett tanár 98 97 94 82 91
Könyvtárral rendelkező iskolák aránya, % 80,2 75,3 64,1 55,5 63,6
Matematika szakos tanításra járók aránya, % 2,0 2,2 2,7 0,5 1,7
Számítástechnika szakkörre járók aránya, % 4,7 5,1 5,6 6,5 5,7
Pedagógusok aránya 13188 17389 21283 31798 83658
Egy pedagógusra jutó tanuló 11,1 11,5 12,5 11,2 11,5
Nem pedagógus végzettségűek aránya, % 1,3 0,6 0,9 2,0 1,3
Nők aránya, % 86,5 88,0 85,4 81,1 84,4
30 év alattiak aránya, % 17,8 15,0 14,6 18,8 16,8

Forrás: MKM és KSH kötelező adatszolgáltatás

 

215. táblázat

Az általános iskolák fontosabb jellemzői településtípus szerint a kötelező adatszolgáltatás alapján, 1996/97


Régió Buda-
pest
Közép-
Magyar-
ország
Észak-
Magyar-
ország
Észak-
Dunán-
túl
Dél-
Dunán-
túl
Kelet Magyar-
ország
Dél-
Alföld
Össze-
sen

Iskolák száma 400 308 638 776 612 428 603 3765
Iskolák megoszlása, % 10,6 8,2 16,9 20,6 16,3 11,4 16,0 100,0
Tanulók száma 146005 94334 130452 175539 122755 123209 173704 965998
Tanulók megoszlása, % 15,1 9,8 13,5 18,2 12,7 12,8 18,0 100,0
Egy iskolára jutó tanuló létszám 365 306 204 226 201 288 288 257
Összevont osztályokat is tartalmazó iskolák aránya 0,8 7,9 25,2 15,5 24,3 12,1 11,9 15,5
Összevont osztályba járó tanulók aránya, % 0,2 0,4 3,0 1,5 3,0 1,2 1,1 1,5
Évfolyamismétlők aránya, % 1,8 2,1 3,2 1,7 2,3 2,7 2,2 2,2
Napközisek aránya, % 40,3 27,1 28,2 28,2 38,1 38,7 33,8 33,5
A szakos órák hány %-át látja el szakképzett tanár 98 91 98 88 88 90 90 91
Könyvtárral rendelkező iskolák aránya, % 80,2 60,9 70,0 66,2 53,8 64,3 67,7 63,6
Matematika szakos tanításra járók aránya, % 2,0 1,0 1,7 1,3 1,0 1,7 2,4 1,7
Számítástechnika szakkörre járók aránya, % 4,7 5,7 5,6 6,1 6,5 5,2 5,7 5,7
Pedagógusok száma 13188 7771 11192 15228 11406 10347 14526 83658
Egy pedagógusra jutó tanuló 11,1 12,1 11,7 11,5 10,8 11,9 12,0 11,5
Nem pedagógus végzettségűek aránya, % 1,3 2,4 1,2 1,3 1,2 1,0 1,3 1,3
Nők aránya, % 86,5 85,1 84,0 94,0 83,8 83,5 84,1 84,4
30 év alattiak aránya, % 17,8 17,5 14,9 15,2 16,1 17,7 18,5 16,8

Forrás: MKM és KSH kötelező adatszolgáltatás

 

216. táblázat

A gimnáziumok fontosabb jellemzői településtípusonként és régiónként az önkormányzati adatok alapján, 1995


Intézmények
száma
Nappali tagozatos
tanulók
száma
Osztályok
száma
Pedagó-
gusok
száma
Egy tanulóra
jutó
kiadás E Ft
Egy
pedagó-
gusra jutó
tanuló

Településtípus

Fővárosi önkormányzat 34 6 743 229 505 125 13,4
Kerület 100 ezernél kevesebb lakossal 44 15 511 514 1 466 134 10,6
Kerület 100 ezres vagy több lakossal 20 10 516 363 954 105 11,0
Megyei önkormányzat 35 6 807 240 601 125 11,3
Megyei jogú város és megyeszékhely 95 41 451 1 283 3 225 97 12,9
Egyéb város 10 ezernél kevesebb lakossal 25 5 407 201 492 104 11,0
Egyéb város 10 ezer vagy több lakossal 99 35 933 1 224 3 139 108 11,4
Község 200-nál kevesebb lakossal - - - -
Község 200-499 lakossal - - - -
Község 500-999 lakossal - - - -
Község 1000-4999 lakossal 1 115 5 6 38 19,1
Község 5000 vagy több lakossal 9 1 630 68 164 129 9,9

Összesen 362 124 113 4 127 10 552 109 11,8

Régió

Budapest 98 32 770 1 106 2 925 123 11,2
Közép-Magyarország 24 7 183 248 671 118 10,7
Észak-Magyarország 34 15 149 484 1 271 98 11,9
Észak-Dunántúl 56 19 315 638 1 584 104 12,2
Dél-Dunántúl 42 14 188 476 1 217 110 11,7
Kelet-Magyarország 38 14 633 470 1 130 102 13,0
Dél-Alföld 70 20 875 705 1 754 102 11,9

Összesen 362 124 113 4 127 10 552 109 11,8

Forrás: TÁKISZ, 1995

 

217. táblázat

A gimmáziumok jellemzői településtípus, iskolatípus és régió szerint a kötelező adatszolgáltatás alapján, 1996/97


Tanulók
száma
Lányok
aránya,
%
Évfo-
lyamis-
métlők
aránya,
%
Tele-
pülési
önkor-
mányzati
iskolába
járók
aránya, %
Diák-
ottho-
nosok
aránya, %
Fakul-
tatív
mate-
matikát
tanulók, %
Fakul-
tatív
infor-
matikát
tanulók, %
Tanuló/
peda-
gógus
Női
peda-
gógusok
aránya,
%
Közép-
iskolai
tanári
végzett-
ségű peda-
gógusok
aránya, %

Településtípus

Budapest 36 231 57,6 1,7 63,9 2,8 10,7 3,3 9,8 71,2 95,5
Megyeszékhely 50 770 62,4 0,9 79,8 16,8 8,1 3,4 11,6 69,2 88,9
Város 50 399 64,3 1,2 70,1 14,1 8,2 4,2 10,7 65,3 83,7
Község 3 467 57,0 2,3 56,0 17,9 7,8 5,2 10,5 62,0 89,4

Összesen 140 867 61,7 1,3 71,6 12,2 9,0 3,7 10,7 68,2 88,9

Iskolatípus

Gimnázium 56 364 60,9 0,9 79,9 9,5 9,3 2,6 10,4 68,4 92,1
Gimnázium és
szakközépiskola 25 181 64,6 1,5 69,8 10,2 9,1 5,4 11,5 69,4 86,5
Gimnázium, szak-
középiskola és egyéb 20 494 64,9 2,2 68,3 11,9 5,7 4,2 12,0 69,1 82,1
Gimnázium és
általános iskola 20 088 60,9 1,5 72,1 7,4 11,2 4,1 10,5 58,6 89,8
Egyéb 18 740 59,2 0,8 52,5 28,8 7,6 3,6 9,8 64,7 87,8

Összesen 140 867 61,7 1,3 71,6 12,2 9,0 3,7 10,7 68,2 88,9

Régió

Budapest 36 231 57,6 1,7 63,9 2,8 10,7 3,3 9,8 71,2 95,5
Közép-
Magyarország 8 301 60,6 1,0 62,8 6,3 10,3 4,7 8,6 63,1 89,1
Észak-
Magyarország 16 072 63,0 1,0 77,9 14,5 10,3 4,4 11,3 67,4 84,1
Észak-
Dunántúl 22 407 60,9 0,9 65,0 15,9 7,6 3,2 11,5 65,3 90,0
Dél-
Dunántúl 16 218 63,5 1,1 74,9 13,6 8,9 3,7 10,4 66,3 86,3
Kelet-
Magyarország 17 139 66,4 1,2 81,3 19,7 4,9 3,2 12,2 72,1 84,4
Dél-Alföld 24 499 63,7 1,2 79,1 17,3 8,5 4,3 10,9 67,0 84,9

Összesen 140 867 61,7 1,3 71,6 12,2 9,0 3,7 10,7 68,2 88,9

Forrás: MKM és KSH kötelező adatszolgáltatás

 

218. táblázat

A szakközépiskolák fontosabb jellemzői településtípusonként és régiónként az önkormányzati adatok alapján, 1995


Intézmé-
nyek
száma
Nappali tagozatos tanulók száma Osztályok
száma
Pedagó-
gusok
száma
Egy tanulóra
jutó kiadás
E Ft
Egy pedagó-
gusra jutó
tanuló

Településtípus

Fővárosi önkormányzat 79 46 623 1 591 3 532 111 13,2
Kerület 100 ezernél
kevesebb lakossal 2 511 15 35 97 14,6
Kerület 100 ezres
vagy több lakossal 2 468 13 97 217 4,8
Megyei önkormányzat 56 13 451 499 995 100 13,5
Megyei jogú város
és megyeszékhely 190 83 315 2 871 6 691 100 12,5
Egyéb város 10 ezernél
kevesebb lakossal 18 3 371 119 242 82 13,9
Egyéb város 10 ezer
vagy több lakossal 153 43 345 1 493 3 017 90 14,4
Község 5000 vagy
több lakossal 9 1 661 63 121 54 13,7

Összesen 509 192 745 6 664 14 730 100 13,1

Régió

Budapest 83 47 602 1 619 3 664 112 13,0
Közép-Magyarország 34 8 943 321 632 99 14,2
Észak-Magyarország 62 25 279 852 1 900 85 13,3
Észak-Dunántúl 113 35 727 1 242 2 877 102 12,4
Dél-Dunántúl 61 24 450 851 1 810 97 13,5
Kelet-Magyarország 51 17 719 609 1 376 90 12,9
Dél-Alföld 105 33 025 1 170 2 471 100 13,4

Összesen 509 192 745 6 664 14 730 100 13,1

Forrás: TÁKISZ, 1995

219. táblázat

A szakközépiskolák jellemzői településtípus, iskolatípus és régió szerint

a kötelező adatszolgáltatás adatai alapján, 1996/97


Tanulók
száma
Lányok
aránya,
%
Évfolyam-
ismétlők
aránya,
%
Telepü-
lési ön-
kormány-
zati isko-
lába járók aránya, %
Diák-
ottho-
nosok aránya,
%
Tanuló/
pedagó-
gus
Női
pedagó-
gusok
aránya,
%
Közép-
iskolai
tanári
végzett-
ségű
pedagó-
gusok
aránya,
%
Szakmai
tárgyra
képzett
peda-
gógiai
végzett-
ségűek
aránya,
%

Településtípus

Budapest 56 374 49,2 3,1 2,3 6,5 13,2 62,4 59,6 26,7
Megyeszékhely 95 945 48,3 2,1 88,2 20,0 13,1 59,9 51,6 26,1
Város 62 038 52,7 1,9 72,3 22,7 14,6 56,0 46,7 28,4
Község 6 171 44,5 1,8 28,8 41,4 12,4 46,2 38,5 29,4

Összesen 220 528 49,7 2,3 60,1 17,9 13,5 59,1 52,0 26,9

Iskolatípus

Gimnázium és szakközépiskola 20 441 54,4 2,7 66,7 17,8 12,2 61,8 49,6 31,6
Gimnázium, szakközépiskola és egyéb 30 306 47,1 2,4 51,0 21,1 12,4 55,6 51,1 29,4
Szakközépiskola 61 376 50,5 2,2 50,3 16,8 13,2 60,0 54,5 27,3
Szakközépiskola és szakmunkásképző 47 499 48,2 2,5 58,1 12,2 15,1 61,6 52,8 24,7
Szakközépiskola és egyéb 60 906 49,7 2,1 74,0 21,9 13,8 57,5 50,3 25,0

Összesen 220 528 49,7 2,3 60,1 17,9 13,5 59,1 52,0 26,9

Régió

Budapest 56 374 49,2 3,1 2,3 6,5 13,2 62,4 59,6 26,7
Közép-
Magyarország
10 083 51,1 1,8 50,2 15,6 13,4 59,9 52,7 28,6
Észak-
Magyarország
30 019 49,7 2,3 82,6 20,4 13,9 58,8 42,3 31,7
Észak-
Dunántúl
39 747 50,3 1,8 80,0 18,8 13,2 57,0 52,4 25,8
Dél-
Dunántúl
27 239 50,7 2,3 69,0 23,4 14,5 59,5 46,6 26,1
Kelet-
Magyarország
19 404 48,1 1,7 93,3 26,4 13,6 57,3 55,8 24,4
Dél-Alföld 37 662 49,5 2,0 86,9 24,4 13,4 57,3 49,1 26,4

Összesen 220 528 49,7 2,3 60,1 17,9 13,5 59,1 52,0 26,9

Forrás: MKM és KSH kötelező adatszolgáltatás

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.