wadmin | 2009. jún. 17.

20. táblázat

A munkanélküliek és a foglalkoztatottak megoszlása legmagasabb iskolai végzettségük szerint, 1992. és 1996. első negyedév (%)


1992 1996


Munkanélküli Foglalkoztatott Munkanélküli Foglalkoztatott

8 osztálynál kevesebb 6,5 3,8 4,8 1,0
8 osztály 38,0 26,3 33,1 22,0
Szakmunkásképző 31,4 26,4 37,6 30,4
Középiskola 20,2 29,3 20,1 30,6
Főiskola, egyetem 3,9 14,2 4,4 15,8

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: Statisztikai Havi Közlemények, KSH

 

21. táblázat

A munkanélküliek megoszlása korcsoportok szerint és az egyes korcsoportok munkanélküliségi rátája, 1992., 1995. és 1996. első negyedév (%)


1992 1995* 1996*

Megoszlás korcsoportok szerint

15-19 éves 10,4 9,2 8,4
20-24 éves 17,2 17,5 16,7

15-24 éves együtt

27,6 26,6 25,1
25-39 éves 39,4 40,3 39,7
40-54 éves 28,3 30,0 31,6
55 éves és idősebb 4,6 3,1 3,6

Munkanélküliségi ráta

15-19 éves 24,5 32,1 33,2
20-24 éves 13,1 16,5 15,8

15-24 éves együtt

15,7 19,8 19,1
25-29 éves 9,7 11,7 11,7
30-39 éves 8,2 10,3 10,2
40-54 éves 6,9 8,0 8,1
55-59 éves 6,1 5,8 6,4
60 éves és idősebb 3,8 4,4 5,7

Nemzetgazdasági átlag 8,9 10,6 10,5

Forrás: Munkaerő-felmérés, KSH; Statisztikai Havi Közlemények, KSH

* A munkanélküliségi ráta számításánál az aktívakat a gyesen és gyeden lévők nélkül, de a sorkatonákkal együtt számolva.

 

22. táblázat

A fiatal korcsoportok és a nemzetgazdaság átlagos munkanélkülisége egyes országoknba, 1993 (%)


Munkanélküliségi Teljes
Ország 15*-19 20-24 15*-24 ráták különbsége, munkanélküli-
1983-1993 (- = romlás) ségi ráta

Spanyolország 38,9 32,7 34,4 4,5 18,1
Olaszország 40,8 29,8 32,7 -0,7 10,5
Finnország 25,8 22,5 23,5 -12,1 13,0
Ausztrália 25,0 16,2 19,5 -1,6 10,7
Franciaország** 23,4 18,9 19,5 1,5 10,2
Írország*** 27,8 15,8 19,5 - 16,1
Kanada 19,7 16,6 17,8 2,1 11,2
Egyesült Királyság 16,4 14,9 15,4 7,8 9,9
Norvégia 16,7 12,8 13,9 -4,2 5,9
Egyesült Államok 19,6 10,8 13,7 2,7 7,3
Svédország 11,7 11,5 11,5 -3,5 4,8
Hollandia 15,3 8,2 10,5 - 6,8
Portugália 10,5 8,8 9,4 - 4,1
Németország*** 4,9 5,9 5,6 5,2 4,8

Forrás: Employment Outlook, 1994

* Egyes országokban az alsó korhatár 14 vagy 16 év.

** 1991

*** 1990

 

23. táblázat

A pályakezdő munkanélküliek és aközépfokon végzettek száma és megoszlása iskolatípusonként, 1996. szeptember


Szakmunkásképző- Szakközépiskola Gimnázium Összesen

Regisztrált pályakezdő munkanélküliek 1996 szeptember 16138 10588 9750 36476
A különböző középfokú iskolában végzettek aránya a regisztráltak közt, % 44 29 27 100
Középfokon végzettek, 1995/1996 50100 41280 32133 123513
A különböző középfokú iskolában végzettek aránya, 1995/1996 % 41 33 26 100

Forrás: Munkaerő-piaci helyzetkép, 1996. október; Magyar Statisztikai Évköny, KSH

 

 

24. táblázat

A foglalkozási csoportok, valamint az aktív-inaktív csoportok átlagos jövedelmének alakulása,

1992 és 1996


Havi átlagjövedelem

Foglalkozási csoportok Az 1996-os
1992 1996 jövedelem 1992-
höz képest, %

Felsővezető 45 003 100 035 222,2
Középvezető 32 929 57 681 174,9
Alsóvezető 23 175 42 543 183,6
Értelmiségi 23 689 46 867 197,9
Egyéb szellemi 17 424 33 010 189,5
Kereskedő 24 964 42 714 171,1
Szakmunkás 16 338 31 433 192,4
Szakképzett mezőgazdasági 14 447 28 313 195,9
Betanított munkás 14 332 24 973 174,3
Segédmunkás 13 982 21 356 152,7

Összes foglalkoztatott 18 929 36 629 190,2

Munkanélküli 9208 13 609 147,8
Gyes-gyed 8362 16 619 198,7
Nyugdíjas 8811 17 585 199,6

Inflációs ráta

-

-

235,7

Forrás: Kolosi-Bedekovics-Sík, 1997

 

 

25. táblázat

A szegény személyek aránya településtípus, régiók és életkor szerint, 1992 és 1996 (%)


Demográfiai kategóriák A népesség egy főre jutó jövedelem szerint számított alsó 20%-ába tartozik
1992 1996

Településtípus
Budapest 13,3 5,3
Megyeszékhely 16,6 19,2
Város 20,1 19,4
Falu 27,1 28,1

Régió*
Budapest 13,3 5,3
Dunántúl 14,5 17,1
Alföld 21,5 29,1
Északkelet 31,9 35,0

Életkor
0-2 40,1 42,4
3-6 42,9 37,7
7-14 33,7 32,7
15-19 29,8 30,4

Forrás: Andorka-Spédet, 1997

* Sági Matild számításai.

 

26. táblázat

A családokban a 100 háztartásra jutó 15 éven aluli gyermekek száma a gazdasági aktivitási összetétel szerint, 1996


Gazdasági aktivitási összetétel 100 családra jutó Családok Gyermekek
15 év alatti gyermek megoszlása, % megoszlása, %

Csak aktív kereső van 74 38 46

Aktív és inaktív kereső van, munkanélküli nincs

78 23 28

Aktív kereső és munkanélküli is van

64 7 7

Csak munkanélküli van

112 2 4

Csak inaktív van

21 26 9

Csak eltartott (tanuló, htb., egyéb jövedelemmel nem rendelkező) van

111 7 1

Összesen 62 100

Forrás: 1996-os mikrocenzus, KSH

 

27. táblázat

A felnőtt cigány népesség és a cigány háztartásfők munkaerő-piaci státus szerinti megoszlása, 1996 (%)


Felnőtt népesség

HáztartásfőkCigány Nem cigány Cigány Nem cigány

Foglalkoztatott 17 48 18 60
Munkanélküli 24 6 19 3
Egyéb inaktív 59 24 63 36

Összesen 100 100 100 100

Munkanélküliségi ráta 57,9 11,7 51,0 4,9

Forrás: TÁRKI, 1996a

 

28. táblázat

A fiatalkorú bűnelkövetők számának alakulása, 1987, 1990-1994


Fiatalkorú bűnözők A bűncselekmény típusa
száma

Vagyon elleni Erőszakos és garázda Személy elleni

1987 9 887 n. a. n. a. n. a.
1990 12 848 9 955 2 062 849
1991 14 307 11 572 2 157 761
1992 15 476 12 219 2 582 884
1993 15 005 11 618 2 672 854
1994 14 479 10 980 2 757 910

Forrás: TÁRKI, 1996b

29. táblázat

A 6 éves és idősebb népesség részvétele a közoktatásban 1996. január 1-jén


Általános iskola, fő

Középfokú oktatás, főÉletkor,
év
Népes-
ség száma,
Nappali
tagozatra
járók
aránya, %
Nappali Nem
nappali
Együtt Szakmun-
kásképző
Szak-
iskola
Nappali
közép-
iskola
Nem
nappali
közép-
iskola
Együtt

6-9 490618 77,3* 379039 95 379134 - - - - -
10-14 634040 99,4 582127 451 582578 10214 365 37814 53 48446
15-17 465301 86,8 24982 1779 26761 118432 9151 251185 3245 38201
18-19 333960 40,5 - 254 254 18861 4088 85376 13666 12199
20-24 818466 11,1 - 51 51 5246 3355 9316 18035 35952
25-29 699065 - - - - 360 1366 241 4964 6931
30-34 604171 - - - - 256 407 - 2164 2827
35-39 703310 - - - - 240 680 - 1255 2175
40-44 844358 - - - - 128 332 - 667 1127
45-49 727585 - - - - 39 210 - 384 633
50- 3173898 - - - - - 35 - - 35

Összesen 9494772 - 986148 2630 988778 153776 19989 383932 44433 60213

Forrás: 1996-os mikrocenzus, KSH és Sugár András számításai

* A 6-9 évesek 77%-os részvételi aránya az iskolarendszerben annak tudható be, hogy a 6 évesek egy része még az óvodában van.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.