wadmin | 2009. jún. 17.

100. táblázat

A középiskolai kollgéiumok száma és megoszlása autonómia szerint, 1995 és 1996


1995 1996 1996, %

önálló kollégium 118 112 24
részben önálló kollégium 1 7 2
nem önálló kollégium 372 344 74

Összesen 491 463 100

Forrás: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, 1997

 

101. táblázat

Az Alkotmánybíróság oktatással kapcsolatos határozatai, 1990-1997


A határozat száma A határozat tartalma*

834/B/1990. A SZET** eltörlését kimondó MT rendelet megtámadásának elutasítása.
47/1991. (IX. 24.) A tantestületek vétójogának eltörlése; a miniszter jogának megállapítása arra vonatkozóan, hogy a helyi önkormányzatokat útmutatóban orientálja.
1972/B/1991. Az intézményvezetők pályáztatásával és az ötéves vezetői kinevezéssel kapcsolatos rendelkezés megtámadásának elutasítása: a miniszter megállapíthat általános szabályokat.
4/1993. (II. 2.) A volt egyházi iskolatulajdon visszajuttatásával kapcsolatosan a vallásszabadság és a világnézeti semlegesség nagyon részletes oktatásügyi értelmezése.
18/1994. (III. 31.) A közoktatási törvénynek az önkormányzati iskolák világnézetileg semleges voltáról szóló részét megtámadó beadvány elutasítása, az arányos teherviselés értelmezése.
40/1995. (VI. 15.) A felsőoktatási beiskolázási tervszámok kormányzati előírásának megtiltása.
35/1995. (VI. 2.) A közügyektől eltiltottakat sem lehet a felsőoktatásból mint szolgáltatásból kitiltani.
12/1996. (III. 22.) A büntető eljárás alatt állókat sem lehet a felsőoktatásból mint szolgáltatásból kitiltani.
857/B/1995. Az államnak joga van a felsőoktatáson belül a kinevezések általános szabályozására, a poszt betöltése korhatárának a megszabása nem jogtalan megkülönböztetés.
1310/D/1995. A felsőoktatásba való felvétellel kapcsolatos kérdések: az egyensúly az államnak a társadalmi igények érvényesítésére való joga és a felsőoktatás autonómiája között, az állami beavatkozás határainak kijelölése, az esélyegyenlőség értelmezése.
607/C/1996. A felsőoktatási tandíj nem alkotmányellenes, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányából fakadó hazai kötelezettség értelmezése.
1055/B/1996. Az óvodapedagógusok óraszámának oly módon való meghatározása, hogy az félállás létesítését kényszeríti ki, nem jogtalan megkülönböztetés, a foglalkoztatási viszonyok ilyen szabályozására az államnak joga van.
1087/B/1996. Nem alkotmányellenes az, hogy az önkormányzatok maguk döntik el, mikor vezetik be a pedagógusok kötelező óraszámának a felemelését.
22/1997. (IV. 25.) Az állam alkotmányos kötelessége az egyházi iskoláknak ugyanolyan mértékű kiegészítő támogatást nyújtani, mint amilyet az önkormányzati iskolák kapnak, a lelkiismereti és vallásszabadság oktatásügyi értelmezésének újabb részletes kifejtése.

Forrás: Az Alkotmánybíróság határozatai

* A tartalom leírása leegyszerűsítő: a határozatok indoklása általában több kapcsolódó témára kitér, ezek gazdagsága itt természetesen nem mutatható be.

** Szakmunkás képesítésű fizikai dolgozók érettségi nélküli felsőfokú továbbtanulását tette lehetővé a hetvenes évek elején indított program.

 

102. táblázat

A különböző szintű közoktatási feladatokat ellátó önkormányzatok száma a település nagysága szerint, 1996/97


A lakosság létszáma 1996. 01. 01. fő A települési önkormány-zatok száma Önkormányzatok száma, amelyek nem tartanak fenn közoktatási intézményt Tagintéz-ménynek helyet adó önkor-mányzatok száma Kevesebb mint nyolc osztállyal működő általános iskolát (is)* A legalább nyolc osztállyal működő általános iskolát Középfokú oktatási intézményt**

fenntartó önkormányzatok száma

500 fő alatt 992 707 41 139 31 19
500-999 697 61 24 234 344 3
1 000-1 999 668 - - 31 629 6
2 000-4 999 514 - - 13 510 24
5 000-9 999 135 - - 32 134 49
10 000-19 999 76 - - 48 76 65
20 000-49 999 45 - - 38 45 41
50 000-99 999 28 - - 26 28 28
100 000-199 999 12 - - 12 12 12
200 000 fő fölött 1 - - 1 1 1

Összesen 3168 768 65 574 1810 248

Forrás: BM, Közoktatási statisztika

* A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok is a nyolcosztályosnál kisebb általános iskolák között szerepelnek.

** A gimnáziumok, szakközépiskolát, szakiskolát, szakmunkásképző iskolát fenntartó önkormányzatok.

 

103. táblázat

Az intézményfenntartó társulások és a tanulók száma megyénként, 1996


Általános iskola Óvoda Kisegítő iskola Együtt* Általános iskola Óvoda Kisegítő iskola Összesen


Társulások száma (db) Tanulók, ellátottak létszáma

Baranya 62 54 13 64 9 467 2 918 239 12 624
Bács-Kiskun 8 5 8 1 581 464 0 2 045
Békés 2 2 881 0 0 881
Borsod-Abaúj-Zemplén 61 43 14 63 9 614 2 145 221 11 980
Csongrád 7 1 1 7 1 323 45 17 1 385
Fejér 2 2 3 383 0 19 402
Győr-Moson-Sopron 37 16 4 40 4 824 712 22 5 558
Hajdú-Bihar 2 1 2 2 470 76 22 568
Heves 14 9 7 16 2 875 749 121 3 745
Komárom-Esztergom 6 3 2 6 1 171 316 36 1 523
Nógrád 24 9 6 24 2 988 422 40 3 450
Pest 8 4 2 8 1 616 467 61 2 144
Somogy 47 40 14 53 8 099 2 631 109 10 839
Szabolcs-Szatmár-Bereg 28 17 6 29 4 899 804 133 5836
Jász-Nagykun-Szolnok 3 3 901 0 0 901
Tolna 15 8 6 15 3 164 865 54 4 083
Vas 45 38 5 55 6 171 2 035 44 8 250
Veszprém 53 39 11 59 7 936 2 258 151 10 345
Zala 57 47 2 60 7 735 2 318 8 10 061

Összesen 481 334 97 517 76 098 19 225 1 297 96 620

Forrás: Önkormányzati adatok az 1997. évi normatív hozzájárulások igényléséhez (BM-adatgyűjtés)

* Egy társulás többféle intézménytípust is működtethet.

 

 

104. táblázat

A települési önkormányzatok együttműködésének jellemző adatai, 1996 december


Települések száma

Körjegyzőség 494
Intézményirányító társulás 489
Hatósági igazgatási társulás 198
Kistérségi területfejlesztési társulás 138
Intézményfenntartó társulásra központosított céltámogatást kapó önkormányzatok száma (1996. szeptember) 132
egy önkormányzatra jutó átlagos támogatás (E Ft) 4892
Támogatással vett iskolabuszok száma (1996. szeptember) 148
    ebből az érintett intézmények száma 300
    ebből az érintett önkormányzatok száma* 304

Forrás: BM Önkormányzati Főosztály; MKM Közoktatás-tervezési Főosztály

* A normatív támogatást igénylő társulások száma, MKM.

Megjegyzés: A legtöbb igénylést beadó megyék: Borsod-Abaúj-Zemplén (61), Szabolcs-Szatmár-Bereg (60), Somogy (36), Baranya (29), Győr-Moson-Sopron (27).

 

105. táblázat

A társulásokban részt vevő intézményeknél előforduló problémák


Említésgyakorisága  (N = 33)

Besorolási szabályok betartása (pl. F kategóriába sorolás) 20
Tizenharmadik havi bér kifizetése 5
Havi bérek kifizetése 2
Pedagógusok óraszáma 5
Túlórák mértéke 9
Tanulócsoportok létszáma, csoportösszevonások 10
Létszámleépítéssel kapcsolatos problémák (felmentés, nyugdíjazás, lemondás) 7
Végkielégítéssel kapcsolatos problémák 1
Alkalmazással kapcsolatos problémák (képesítési feltételek, határozott, illetve határozatlan időre történő alkalmazás) 9
A társulás létrejöttével kapcsolatos probléma* 3
A társulás működésével kapcsolatos probléma** 11
Egyéb 2

Forrás: Sió, 1997

* Például finanszírozás, nem részarányos támogatás.

** Például kötelezettségek nem egységes értelmezése; önkormányzatok eltérő anyagi lehetősége; igazgatóválasztás, máshová járnak a gyerekek, működési költségek ideiglenes visszatartása.

 

106. táblázat

Az iskolai önállósággal kapcsolatos vélemények megoszláa különböző társadalmi csoportok körében, 1996 (az öszes megkérdezett %-ában)


Az iskolák munkáltatói jogait korlátozná Az iskolák tantervi jogosítványait korlátozná

Nincs érettségijük 16 27
Érettségizettek 12 31
Diplomások 6 35

Budapestiek 9 40
Megyeszékhelyen lakók 11 32
Más városokban élők 14 24
Falusiak 19 23

Összes válaszoló 14 29

Forrás: Marián, 1997b

 

107. táblázat

Az iskolaigazgatók életkori megoszálsa az iskolák típusai szerint, 1991/92 és 1996/97 (%)


1991/92 1996/97


39 év alattiak 40-49 évesek 50-59 évesek 60 év fölöttiek Teljes minta N=967 39 év alattiak 40-49 évesek 50-59 évesek 60 év fölöttiek Teljes minta N=1106

Általános iskola 26,6 44,7 27,9 0,8 74,7 21,7 42,8 34,4 1,1 74,3
Gimnázium 16,2 57,4 25,7 0,7 14,2 14,4 47,4 32.0 6,2 8,8
Vegyes középiskola* - - - - 4,9 47,6 45,6 1,9 9,3
Szakképzés 15,9 51,4 32,7 0 11,1 10,7 47,6 40,5 1,2 7,6

Összes válaszoló 23,9 47,2 28,2 0,7 100 18,7 44 35,7 1,6 100

Forrás: Balázs, 1997; Igazgatóvizsgálat, 1997

* Az 1992-es vizsgálatban nem voltak ilyen iskolák.

 

108. táblázat

Az iskolaigazgatók életkori megoszlása településtípus szerint, 1996/97


39 év alattiak 40-49 évesek 50-59 évesek 60 év felettiek Összesen N = 789

Főváros 22,4 43,4 32,9 1,3 9,7
Megyei jogú város 15,1 36,9 47,7 1,2 10,9
Egyéb város 9,3 48,1 41,1 1,5 16,3
Község 26,7 42,2 30,1 1,8 63,1

Összes válaszoló 22,2 42,6 34,1 1,1 100,9

Forrás: Balázs, 1997; Igazgatóvizsgálat, 1997

 

109. táblázat

Az iskolaigazgatók legmagasabb iskolai végzettsége az iskolák típusai szerint, 1991/92 és 1996/97 (%)


Általános Gimnázium Vegyes Szakképzés Összesen
iskola középiskola*

1991/92
Tanítóképző 5,3 0 - 0,9 4,1
Tanárképző főiskola 69,7 10,3 - 33,1 57,2
Középiskolai tanár
és más egyetemi 25 89,7 - 66 38,7
Összes N = 959 74,8 14,2 - 11,1 100

1996/97
Tanítóképző** 14,3 0 1,9 0 10,9
Tanárképző főiskola 53 2,9 4,6 4,7 40,3
Középiskolai tanári
és más egyetemi 32,2 97,1 93,5 95,3 49
Összes N = 1142 74 9,1 9,5 7,4 100

Forrás: Balázs, 1997; Igazgatóvizsgálat, 1997

* Az 1992-es vizsgálatban nem voltak ilyen iskolák.

* Itt szerepelnek a tanítóképző főiskolánál alacsonyabb végzettségű iskolavezetők is (kb. 0,7%).

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.