wadmin | 2009. jún. 17.

Felhasznált irodalom

Aalst, H. F. (2003): Networking in Society, Organisations and Education. In: Networks of Innovation. Towards New Models for managing Schools and Systems. OECD, Paris.

A bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai munka részletes szempontjai (1999): Országos Család és Gyermekvédelmi Intézet, Budapest.

A bruttó hazai termék 2001-ben (2003): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

A Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program (1999): Minőségfejlesztési kézikönyv. I. Oktatási Minisztérium, Budapest.

A jövő elkezdődött (2002): A Fidesz Magyar Polgári Párt választási programja.

A KSH jelenti (2002/1.–2002/12.): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

A League Table of Educational Disadvantage in rich Nations. Innocenti Report Card (2002): Issue No. 4. November. UNICEF, Florence, Italy.

A Leonardo da Vinci program első szakasza Magyarországon (2002): Szerk.: Mártonfi György – Tordai Péter. Tempus Közalapítvány – Leonardo Nemzeti Iroda, Budapest.

A magyar nyelvi oktatás eredményességének országos szakmai vizsgálata 2002. Szakmai beszámoló az országos adatok alapján (2003): Szerk.: Pála Károly. OKÉV, Budapest.

A minőség teremtése (2000): Szerk.: Manchin Róbert. Magyar Gallup Intézet, Budapest.

A munkaerőpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok (2002): Foglalkoztatási Hivatal Kutatási Iroda – Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest.

A munkahelyi képzések főbb adatai (2002): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Andor Mihály – Liskó Ilona (2000): Iskolaválasztás és mobilitás. Iskolakultúra, Budapest. /Iskolakultúra könyvek 3./

Annási Ferenc (2002): A pedagógiai szolgáltató, támogató rendszer alakulása 1998 után. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet.

A pedagógusok pedagógiája (2001): Szerk.: Golnhofer Erzsébet – Nahalka István. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

A pedagógus-továbbképzési rendszer értékelése (1999): Zárójelentés és ajánlások. Expanzió Humán Tanácsadó Kft., Budapest.

Arató László et al. (2003): A kompetenciaközpontú, egyszintű érettségi-felvételi vizsga koncepciója. Iskolakultúra. (Megjelenés alatt.)

Aszmann Anna (2001): Magyar diákok egészségi állapota és az iskola. In: Szekszárdi Júlia (szerk.): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. OKI Kiadó – Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest.

Aszmann Anna et al. (1999): 11–18 éves tanulók egészség-magatartásának nemzetközi vizsgálata. Kézirat. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat.

Aszmann Anna et al. (2003): 11–18 éves tanulók egészségmagatartásának nemzetközi vizsgálata. Kézirat. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat.

A társadalmi befogadásról szóló közös jelentés tervezete – I. rész (2001): Az Európai Unió Tanácsa, Brüsszel.

Az alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban (2002): Szerk.: Nagy József. Oktatási Minisztérium, Budapest.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese 2000. és 2001. évi beszámolója. http://www.obh.hu/allam/beszma.htm

Az európai gyakorlathoz illeszkedő munkaerő-piaci készségigény-felmérés a magyar oktatás-képzés fejlesztése szolgálatában (2002): Tempus Közalapítvány, Budapest.

Az európai oktatási és képzési rendszerek célkitűzéseihez kapcsolódó részletes munkaprogram (2002): Európai Tanács, Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. http://www.tpf.iif.hu/newsite/tka/docs/munkaprogram.pdf

Az ifjúsági szakképzés korszerűsítése (2002): Szerk.: Benedek András. Oktatási Minisztérium, Budapest.

Az ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki program monitoring jelentése (2002): Expanzió Kft., Budapest.

Az integráltan nevelt-oktatott fogyatékos tanulók helyzete, 2000: lásd Adatbázisok.

Az iskolai műveltség (2002): Szerk.: Csapó Benő. Osiris Kiadó, Budapest.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzés statisztikai adatai 1996–2000 (2002): Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Budapest.

Az ismeretlen szakképzés. Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés kutatásának tanulságai (2002): Szerk.: Hrubos Ildikó. Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum, Budapest.

Az Oktatási Jogok Biztosának Beszámolója 2000. évi tevékenységéről (2001): Oktatási Minisztérium, Budapest.

Az Oktatási Jogok Biztosának Beszámolója 2001. évi tevékenységéről (2002): Oktatási Minisztérium, Budapest.

Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája (2003): Munkaanyag. Oktatási Minisztérium, 2003. február. http://www.om.hu/

Bajomi Iván (2002): A törvények és rendeletek kapujában. Érdekegyeztetés és konzultáció a közoktatásban 1998 és 2002 között. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Bajomi Iván et al. (2002): Iskolák határokon átnyúló együttműködése. Új Pedagógiai Szemle, 5. sz.

Balázs Éva (1998): Iskolaképek. Hogyan gondolkodnak az igazgatók az iskoláról, annak társadalmi funkcióiról? In: Balázs Éva (szerk.): Iskolavezetők a 90-es években. Okker Kiadó, Budapest.

Balázs Éva (2001): A közoktatási tervezés rendszere, a területi és a helyi tervezés. In: Palotás Zoltán (szerk.): Önkormányzat és közoktatás 2000. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Balázs Éva (2002): Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 4. sz.

Balázs Éva et al. (2000): A kormányzati szintek közötti felelősségmegosztás és a közoktatás öt kelet-közép-európai országban – Magyarország. In: Balázs Éva – Halász Gábor (szerk.): Oktatás és decentralizáció Közép-Európában. Okker Kiadó, Budapest.

Balázs Éva – Forgács András (2002): Az oktatási kormányzat területfejlesztési tevékenysége. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Ballér Endre (1996): Tantervelméletek Magyarországon a XIX–XX. században. Országos Közoktatási Intézet. Budapest. /A tantervelmélet forrásai 17./

Balogh László (2002): Az iskolai tehetségnevelés helyzete hazánkban – európai kitekintéssel. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Baráth Tibor (1998): A közoktatás hatékonysága. Vezetői értelmezések és modellek. In: Balázs Éva (szerk.): Iskolavezetők a 90-es években. Okker Kiadó, Budapest.

Baráth Tibor – Cseh Györgyi (2002): Az intézményi autonómia feltételrendszere – szervezeti és jogi jellemzők. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatás Központ.

Báthory Zoltán (1992): Tanulók, iskolák – különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák – különbségek. Okker Kiadó, Budapest.

Báthory Zoltán (2001): Maratoni reform. A magyar közoktatás reformjának története, 1972–2000. ÖNKONET. /Soros Oktatási Könyvek./

Báthory Zoltán (2002): Tudásértelmezések a magyar középiskolában. Iskolakultúra, 3. sz.

Bauer Béla – Tibori Tímea (2002): Az ifjúság viszonya kultúrához. In: Szabó et al. (szerk.): Ifjúság 2000. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest.

Bencze Péterné (2002): A közoktatási feladatellátást érintő szakmai és pénzügyi szabályozás változásai 2001–2002. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Biztos alapokon – kisgyermekkori nevelés és oktatás (2002): Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ. Budapest.

Bognár Mária (2002): Partnerség iskolán innen és túl. Esettanulmány Ózd és térségéből. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Boudon, Raymond (1981): The Logic of Social Action. London–Boston–Henley.

Bourdieu, Pierre (1978): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat, Budapest.

Breen, Richard – Goldthorpe, John (1997): Explaining Educational Differentials. Towards a Formal Rational Action Theory. Racionality and Society, Vol. 9.

Brezsnyánszky László – Sümeginé Törőcsik Tünde (2002): A tanárképzés változásai. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Bruggen, Johan van (2000): Inspection of Schools as an Engine for Sustainable Change. SICI Report. Presentation paper by Johan van Bruggen at the International Conference „Designing Education for the Learning Society”, November 5–8, 2000. http://www.sici.org.uk/reports/InspectionsEngineChange.pdf

Buchberger et al. (2000): High Quality Teacher Education for High Quality Education and Training. Green Paper on Techer Education in Europe. TNTEE. http://tntee.umu.se/publication

Checklist evaluation function (2000): Munkaanyag. INES Network C, OECD.

Chisholm, L. (2000): The Educational and Social Implications of the Transition to Knowledge Societies. In: Gablenz et al. (ed.): Europe 2020: Adapting to a Changing World. Nomos Verlasgsesellschaft, Baden-Baden.

C. Neményi Eszter – Somfai Zsuzsa (2002): A matematika tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz.

Coolahan, John (2002): Teacher Education and the Teaching Career in an Era of Lifelong Learning. OECD Education Working paper No. 2., Paris. http://www.oecd.org/edu/workingpapers/

Czeizer Zoltán – Híves Tamás – Török Balázs (2001): A XXI. század iskolája. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Család változóban 2001 (2002): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Csapó Benő (2000): A tantárgyakkal kapcsolatos attitűdök összefüggései. Magyar Pedagógia, 3. sz.

Csapó Benő (2001a): A kognitív képességek szerepe a tudás szervezésében. In: Báthory Zoltán – Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest.

Csapó Benő (2001b): A nyelvtanulást és nyelvtudást befolyásoló tényezők. Iskolakultúra, 8. sz.

Csapó Benő (2002): Az osztályok közötti különbségek és a pedagógiai hozzáadott érték. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest.

„Cselekedni, most és mindenkiért!” (2002): Medgyessy Péter kormányának programja, Magyarország 2002–2006. H19. sz. parlamenti előterjesztés, 2002. május 25.

Demográfiai évkönyv 2001 (2002): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásában (1998): Szerk.: Falus Iván. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Drahos Péter (2002): A helyi és területi oktatásirányítás alakulása 1998 után. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Dugas-Portes, Francine (1997): Contents and Methods in Secondary Education. European Journal of Education, Vol. 32. No. 1.

Economic Survey of Hungary (2002): OECD, Paris.

Economic Surveys. Hungary (1999): OECD, Paris.

Ec-Pec Alapítvány (2002): Éves beszámoló 2002. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Oktatáspolitikai Elemzések Központ.

Education at a Glance (1998): OECD, Paris.

Education at a Glance (2000): OECD, Paris.

Education at a Glance (2001): OECD, Paris.

Education at a Glance (2002): OECD, Paris.

Education Policy Analysis (2002): OECD, Paris.

E-Learning – Designing tomorrow’s education. Communication from the Commission (2000): European Commission, Brussels, 24. 5. 2000. COM (2000) 318 final.

Előzetes eredmények a helyi tantervek országos kérdőíves felmérésének eredményeiről (1999): Szocio-Reflex Kft., Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Esélyegyenlőség-kutatás, 2002: lásd Adatbázisok.

Esélyegyenlőség-vizsgálat (2003): A társadalom álláspontja az integrált oktatással és az iskolai esélyegyenlőséggel kapcsolatban. Kézirat. TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Rt. – Oktatási Minisztérium.

„Európába, de mindahányan...” (2002): Az MDF 2002-es választási programja.

European benchmarks in education and training: follow-up to the Lisbon European Council. Communication from the Commission (2002): Commission of the European Communities, Brussels, 20. 11. 2002 COM (2002) 629 fin.

European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning (2002): European Commission, Brussels.

Fábián Zoltán (2002): Digitális írástudás: a számítógép és az internethasználat elterjedtségének társadalmi jellemzői Magyarországon. In: Kolosi Tamás – Tóth István János – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2002. TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Rt., Budapest.

Falus Iván (2001): Az oktatási módszerek kiválasztására és alkalmazására vonatkozó módszerek. In: Golnhofer Erzsébet – Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Farkas Aranka – Marosváry Péter (2002): A továbbképzés és más HR-folyamatok helyzete az általános iskolákban. Háttéranyag a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ megbízásából 2002 tavaszán lefolytatott kutatás eredményeinek felhasználásával. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Farkas Péter (2002): A szakképzést érintő jogszabályok elemzése. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Fejes Lászlóné (2002): A közoktatás-statisztikai információs kínálat az oktatási-szakképzési irányítási rendszer szolgálatában. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Ferge Zsuzsa (1976): Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága. Akadémiai Kiadó, Budapest.

FIDÉV-kutatócsoport (2001): Jelentés a felsőoktatás nappali tagozatán 1999-ben végzett fiatal diplomások munkaerő-piaci életpálya-vizsgálatának eredményeiről. Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem Emberi Erőforrás Tanszék, Budapest.

Foreign Language Teaching in Schools in Europe (2001): Eurydice, Brussels.

Forray R. Katalin – Cs. Czachesz Erzsébet – Lesznyák Márta (2001): Multikulturális társadalom – interkulturális nevelés. In: Báthory Zoltán – Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest.

Földes Petra (2002): A pedagógusok munkáját segítő szakmai szervezetek. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

From Initial Education to Working Life. Making Transition Work (2000): OECD, Paris.

Fülöp Mária (1999): Students’ Perception of the Role In Their Respective Countries: Hungary, Japan, USA. In: A. Ross (ed.): Young citizens in Europe. University of North London.

Gál Ferenc (2003): Még mindig tankönyvszagú! A tankönyvpiac helyzete 2002 őszén. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Galasi Péter (2002): Pedagógusdiplomával rendelkező pályakezdők munkaerő-piaci helyzete. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Gallup (1999): Gallup-vizsgálat a pedagógiai minőségértékelés mai helyzetéről. Összefoglaló kutatási jelentés. http://www.gallup.hu/Oktatas/Release/Gq/pedmin990504.htm

Gazsó Ferenc (1971): Mobilitás és iskola. Társadalomtudományi Intézet, Budapest.

Girán JánosKardos Lajos (1997): A cigány gyerekek iskolai sikertelenségének háttere. Iskolakultúra, 10. sz.

Golnhofer Erzsébet (2001): Az oktatás tartalma, az iskolák belső világa, a tanítás és a szocializáció intézményi szintű kérdései. Vitaindító előadás. In: Monostori Anikó (szerk.): Magyar közoktatás 2001. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Governance in transition (1995): OECD, Paris.

Györgyi Zoltán (2002): Interjúk Hámoriné Váczy Zsuzsával, Kárpáti Györggyel és Kocsis Antallal. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Györgyi Zoltán – Török Balázs (2002): A Comenius 2000 Minőségbiztosítási Program a részt vevő oktatási intézmények tapasztalatainak tükrében. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Halász Gábor (2000): A közigazgatás továbbfejlesztése és a közoktatás: a települések közötti együttműködés kérdése. In: Helyi önállóság és önkormányzati feladatok. Helyi Önkormányzati Know-How Program – Miniszterelnöki Hivatal Közigazgatás- és Területpolitikai Államtitkárság, Budapest. /Közigazgatás-fejlesztési füzetek 1./

Halász Gábor (2001): A magyar közoktatás az ezredfordulón. Okker Kiadó, Budapest.

Halász Gábor (2002a): Egész életen át tartó tanulás: az új oktatáspolitikai paradigma. In: Mayer József – Singer Péter – Vedovatti Anildo (szerk.): Kihívások és válaszok. Új pályán az iskolarendszerű felnőttoktatás. Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ, Budapest.

Halász Gábor (2002b): Nemzetközi hatások a közoktatásban. A nemzeti oktatáspolitikák közösségi harmonizálása az Európai Unióban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet.

Halász Gábor (2002c): A felelősségmegosztás és a finanszírozás alakulása. In: Monostori Anikó (szerk.): Magyar közoktatás 2001. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Halász Gábor (2002d): Az állam szerepének változása a modern közoktatás szabályozásában. Iskolakultúra, 4. sz.

Halász Gábor (2002e): Hazai és nemzetközi törekvések az iskolai értékelés rendszerében. Új Pedagógiai Szemle, 2. sz.

Halász Gábor (2003): Az oktatáspolitikák európai szintű koordinációja, ennek várható hatásai és Magyarország felkészültsége az ebben való részvételre. Kézirat. TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Rt. http://www.tarki.hu/research-h/integracio/4.pdf

Halász Gábor et al. (2001): The Development of the Hungarian Educational System. Manuscript. National Institute of Public Education. http://www.oki.hu/article.asp?Code=english-art-bie.html

Halász Gábor – Kovács Katalin (2002): Az OECD tevékenysége az oktatás területén. In: Bábosik István – Kárpáti Andrea (szerk.): Összehasonlító pedagógia. A nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái. Books in Print, Budapest.

Havas Gábor – Kemény István – Liskó Ilona (2001): Szegregáció a cigány gyermekek oktatásában. Kutatási zárótanulmány. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Havas Péter (2002): Az OECD ENSI szerepe a magyarországi környezeti nevelés és közoktatás fejlesztésében. In: Mihály Ildikó (szerk.): Környezeti nevelési együttműködés. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Háztartás-statisztikai közlemények 2002. I. félév: Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Helyitanterv-vizsgálat, 1998: lásd Adatbázisok.

Helyitanterv-vizsgálat, 2001/2002: lásd Adatbázisok.

Hermann Zoltán (2001a): Hatékonysági problémák a közoktatásban. Zárótanulmány. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Hermann Zoltán (2001b): Hatékonysági problémák a közoktatásban; a demográfiai változások hatása az iskolai kapacitások kihasználtságára, méretgazdaságosság. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Hermann Zoltán (2002): Helyi oktatásfinanszírozás és oktatáspolitika 2001/2002. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Hibell et al. (2001): The 1999 ESPAD Report. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 30 European Countries. The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. CAN, Stockholm, Sweden.

Hidden Challenges to Educational System in Transition Economies (2001): The World Bank, Human Development Sector Unit Europe and Central Asia Region, Washington.

Híves Tamás – Imre Anna – Imre Nóra (2002): Az iskolai hátrány összetevői. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Hoffmann Rózsa (2002): Tantervi akkreditáció 2001–2002-ben. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Hoffmann Rózsa (2003): Komplex intézmény-ellenőrzési és értékelési rendszer a katolikus közoktatásban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet.

Horn Dániel (2003): Az általános iskolák infrastruktúrája, eszközellátottsága finanszírozási lehetőségeik tükrében. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Horn György (2002): Az államtól függetlenül. Taní-tani, 1. különszám.

Horváth István (2003): Kollégiumok. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Horváth Zsuzsanna (1996): Szövegek és olvasóik. In: Mátrai Zsuzsa – Vári Péter (szerk.): Mérés-értékelés I. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Horváth Zsuzsanna (1999): Egy fogalom karrierje. Educatio, Ősz.

Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program, 2004–2006 (2002): Tervezet. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium – Oktatási Minisztérium – Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, 2002. december.

Hunyady Györgyné (2002): Iskola-imázs. Iskolakultúra, 4. sz.

Hutmacher, Walo (1997): Key Competencies in Europe. European Journal of Education, Vol. 32. No. 1.

Ifjúság 2000: lásd Adatbázisok.

Imre Anna (2000): Tankönyvválasztás, tankönyvhasználat. Educatio, Ősz.

Imre Anna (2001): A nemzetiségi oktatás a tanulók szemével. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Imre Anna (2002): A Leonardo projektek termékei. Új Pedagógiai Szemle, 3. sz.

Imre Anna (2003): A felső középfokú oktatás nemzetközi összehasonlításban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Ingesoll, Richard M. (2000): Turnover Among Mathematics and Science Teachers in the U. S. In: Teacher demand and supply. OECD DEELSA/ED (2001/9), Paris.

Investing efficiently in education and training: an imperative for Europe. Communication from the Commission (2002): European Commission, Brussels, 10. 01. 2003 COM (2002) 779 final.

Iskolai szintű adatfelvétel, 2001/2002: lásd Adatbázisok.

Issues and developments in Public Management (1997): OECD, Paris.

Jacobs, Heidi Hayes (ed.) (1989): Interdisciplinary Curriculum. Design and Implementation. ASCD Alexandria.

Jaj a veszteseknek? (2000): Népszabadság, 2000. július 29.

Jelentés a KOMA 2000–2001-ben meghirdetett pályázatairól (2001): Közoktatási Modernizációs Közalapítvány, Budapest.

Jelentés a magyar közoktatásról 1997 (1998): Szerk.: Halász Gábor – Lannert Judit. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Jelentés a magyar közoktatásról 2000 (2000): Szerk.: Halász Gábor – Lannert Judit. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Kallen, Denis (1997): Secondary Education in Europe: problems and prospects. Council of Europe Press, Strasbourg.

Kardos Anita – Kozsik Edina (2003): A Tempus Közalapítvány által koordinált közoktatási pályázati programok 2002. évi eredményeiről. Új Pedagógiai Szemle, 6. sz.

Kárpát József (2002): Életpálya-építés és tanácsadás. Szakképzési Szemle, 1. sz.

Kárpáti Andrea – Hidvégi Katalin (2002): OECD információs és kommunikációs technológiák és a tanulás minősége. Technikai jelentés a tesztvizsgálatok eredményeiről az OM OECD Koordináló Bizottsága számára. Kézirat. Oktatási Minisztérium.

Karlovitz János (2001): Tankönyvelmélet és gyakorlat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Kemény Gabriella (2002): Lisszabontól Barcelonáig – változások az oktatás és képzés közösségi koordinációjában. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz.

Kemény István (1996): A romák és az iskola. Educatio, Tavasz.

Kerber Zoltán (2002): A tantárgyi obszerváció néhány tanulsága. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz.

Kerékgyártó László (2001): A tanulási kudarc okai és csökkentésének lehetősége a szakképzést előkészítő oktatásban. Szakképzési Szemle, 4. sz.

Kerékgyártó László (2003): Felzárkóztatás a felnőttkor küszöbén. Nemzeti Szakképzési Intézet. (Megjelenés alatt.)

Kereszty Zsuzsa (2002a): A független intézményekről. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Kereszty Zsuzsa (2002b): Jelentés az alapítványi és magániskolák helyzetéről. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Key Competencies (2002): European Commission. Directorate for Education and Culture. Eurydice, Brussels.

Key Data on Education in Europe (2002): Eurydice – European Commission, Brussels.

Key topics in education in Europe. Supply and Demand (2002): Eurydice – European Commission, Brussels.

Kézikönyv a közoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez 2002/2003 (2002): Oktatási Minisztérium – Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda, Győr.

KIFIR 2000., 2001. és 2002. évi adatbázisa: lásd Adatbázisok.

Knowledge and Skills for Life. First results from the OECD Programme for International Student Assessment (PISA) 2000 (2001): OECD, Paris.

Kocsis Éva – Szabó Katalin (2000): A posztmodern vállalat. Tanulás és hálózatosodás az új gazdaságban. Oktatási Minisztérium, Budapest.

Kocsis Mihály (2003): A tanárképzés megítélése. Pécs. /Iskolakultúra könyvek 18./

Kolosi Tamás (2002): Előszó és zárszó egy kutatássorozathoz. In: Kolosi Tamás – Tóth István János – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2002. TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Rt., Budapest.

Konjunktúrajelentés 2002/1–4. (2002): Kopint-Datorg Rt., Budapest.

Konjunktúrajelentés 2003/1–2. (2003): Kopint-Datorg Rt., Budapest.

Kovács Katalin (1999): A NAT eurokompatibilitása. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Okker Kiadó, Budapest.

Kovács Zoltán – Perjés István (2002): 30 év. A Pszichológiai és Pedagógiai Tanszék története. Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest.

Kozma Tamás (1999): Elszámoltatható iskola. Educatio, Ősz.

Köllő János (2000): Iskolázottság és életkor szerinti különbségek: az „emberi tőke” átértékelődése. In: Fazekas Károly (szerk.): Munkaerőpiaci tükör 2000. MTA Közgazdaság-tudományi Kutatóközpont – Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest.

Kőpatakiné Mészáros Mária – Salné Lengyel Mária (2003): A fogyatékos gyerekek-tanulók integrált nevelése felé. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Környei László (2002): A mérés és értékelés oktatáspolitikai funkciói. Új Pedagógiai Szemle, 2. sz.

Középiskolai munka mutatói vizsgálat, 1991–2002: lásd Adatbázisok.

Közoktatás a közvéleményben (2002): Előzetes adatok a „Közoktatás a közvéleményben” című kutatásból. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Közoktatási Közalapítványi Mozaik (2002): Megyei, Fővárosi Közoktatási Közalapítványok Országos Képviselete, Nyíregyháza.

Kunics Adrienn (2002): A Comenius-program iskolai értékelési szempontjai és eredménye. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Kutatási zárójelentés a kistérségi közoktatási társulások minőségfejlesztéséről I–II. (2000): Kézirat. Expanzió Humán Tanácsadó Kft.

Lafferthon Judit – Mendi Rózsa – Szira Judit (2002): Mentorprogram a roma gyerekek továbbtanulásáért. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Oktatáspolitikai Elemzések Központ.

Laky Teréz (2002): Munkaerőpiac 2001-ben. In: Fazekas Károly (szerk.): Munkaerőpiaci tükör 2000. MTA Közgazdaság-tudományi Kutatóközpont – Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest.

Lannert Judit (1999): Szerkezetváltási tendenciák és a továbbtanulási arányokat befolyásoló tényezők a közoktatásban. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Okker Kiadó, Budapest.

Lannert Judit (2002): Az alternativitás helye a magyar közoktatásban. Taní-tani, 1. különszám.

Lannert Judit (2003): Középiskola-választás a kilencvenes évek végén. Tanulói jelentkezések vizsgálata. In: Nagy Mária (szerk.): Mindenki középiskolája. Középfokú képzés az ezredforduló Magyarországán. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

László Mónika (2002): Oktatás a sajtóban 2000/2001. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Learning to Bridge the Digital Divide (2000): OECD, Paris.

Leney, T. – Deluca, M. (1998): Trends of convergence and divergence in the systems of education and vocational education and training of the member states of the EU. In: Comparative Vocational Education and Training Research in Europe, CEDEFOP – DIPF, Paris.

Létszám és keresetek (2003): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Ligeti György – Márton Izabella (2002): Diákjogok és pedagógusjogok az iskolában. Beszámoló az Oktatási Minisztérium Oktatási Jogok Miniszteri Biztosának Hivatala megbízásából a Kurt Lewin Alapítvány által a 2000–2001-es tanév során végzett országos szociológiai kutatásról. Kézirat. Kurt Lewin Alapítvány, Budapest.

Ligeti György – Márton Izabella (2003): A szülők és az iskola. Új Pedagógiai Szemle, 4. sz.

Liskó Ilona (2001): A cigány gyerekek oktatása és a pedagógus továbbképzés. Kutatási zárótanulmány a Roma Pedagógiai Szolgáltató Iroda számára. Kézirat. Roma Pedagógiai Szolgáltató Iroda.

Liskó Ilona (2002): Cigány tanulók a középfokú iskolákban. Új Pedagógiai Szemle, 11. sz.

Literacy in the Information Age. Final report of the International Adult Literacy Survey (2000): OECD, Paris.

Loboda Zoltán (2002): Az oktatási kormányzat romák esélyeit javító közoktatási programjai és támogatásai. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Lortie, Dan C. (1975): Schoolteacher. A Sociological Study. University of Chicago Press, Chicago, London.

Magániskolák almanachja (2001): Szerk.: Bak Zsófia – Kocsis Lilla. Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, Budapest.

Magyar Gallup Intézet (2002): Pedagógusok a digitális, információs tudásszerzés szükségességéről és új módjairól. Kézirat. Oktatási Minisztérium.

Magyar statisztikai évkönyv. 1991 –2001. (1992–2002): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Magyar statisztikai zsebkönyv 2002 (2003): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terve 2004–2006. Stratégia (2002): Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EU-támogatások Hivatala, 2002. szeptember 19.

Making a European Area of Lifelong Learning a Reality. Communication from the Commission (2001): European Commission, Brussels.

Making the Curriculum Work (1998): OECD, Paris.

Marián Béla (1999): A lakossági vélemények alakulása a közoktatásról. Kézirat. Marketing Centrum – Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Martin, Michael O. et al. (2003): Trends in Children’s Reading Literacy Achievement 1991–2001. IEA’s Study of Trends in Reading Literacy Achievement in Primary School in Nine Countries. International Study Center – Lynch School of Education, Boston College.

Mártonfi György (1999): A 9–10. osztály problémájáról. Gyorsjelentés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Mártonfi György (2002a): Szakiskolai programok, szakiskolások a 9. osztályban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Mártonfi György (2002b): Munka és tanulás integrációja. Probléma, megvalósítás, politika. Szakképzési Szemle, 2. sz.

Mártonfi György (2002c): Gazdaság és oktatás kapcsolódásai a Leonardo da Vinci program első szakaszában. In: Mártonfi György – Tordai Péter (szerk.): A Leonardo da Vinci program első szakasza Magyarországon. Tempus Közalapítvány – Leonardo Nemzeti Iroda, Budapest.

Mártonfi György (2002d): A Leonardo da Vinci program első szakaszának összefoglaló értékelése – megállapítások és javaslatok. In: Mártonfi György – Tordai Péter (szerk.): A Leonardo da Vinci program első szakasza Magyarországon. Tempus Közalapítvány – Leonardo Nemzeti Iroda, Budapest.

Mártonfi György (2002e): Összefoglaló értékelés a Leonardo da Vinci program első szakaszáról. Új Pedagógiai Szemle, 3. sz.

Mártonfi György (2003a): Az iskolai rendszerű szakképzés átalakulása. In: Nagy Mária (szerk.): Mindenki középiskolája. Középfokú képzés az ezredforduló Magyarországán. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Mártonfi György (2003b): Szakiskolai programok, szakiskolások a 9. osztályban. Kutatási gyorsjelentés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Mártonfi György (2003c): Tartalmi változások a szakképzésben. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Mártonfi György (2003d): Foglalkozási és továbbtanulási aspirációk. In: Lannert Judit (szerk.): Pályaválasztási aspirációk. Országos Közoktatási Intézet. (Megjelenés alatt.)

Mátrai Zsuzsa (2002): IEA Civic Education nemzetközi projekt. Kutatási záróbeszámoló. Kézirat. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Értékelési Központ.

Measuring Student Knowledge and Skills. The PISA 2000 Assessment of Reading, Mathematical and Scientific Literacy (2000): OECD, Paris.

Mesterházi Zsuzsa (2002): A speciális oktatás és az integráció. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Mihály Ildikó (2002). Milyen lesz a jövő iskolája. OECD-tanulmányok magyarul. http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=oecd-Mihaly-Milyen.html

Mihály Ottó (2002): Mai magyar körkép az alternatív pedagógiáról. Taní-tani, 1. különszám.

Minőség és közoktatás (1999): III. Közoktatási minőségbiztosítási konferencia. Qualitas, Szeged.

M. Nádasi Mária (1995): Útban a pedagógiai többszólamúság felé. In: Kereszty Zsuzsa – Hajabács Ilona (szerk.): Több út. IFA – MKM – BTF, Budapest.

M. Nádasi Mária (1999): Oktatási módszerek. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Molnár Edit Katalin (2002): Iskolai teljesítmény, nem és társadalmi-gazdasági háttér: két vizsgálat adatainak továbbelemzése. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Munkaerő-piaci helyzetjelentés (2001): Foglalkoztatási Hivatal, Budapest.

Müller András (2001): A tankönyvpiac alakulásának főbb tendenciái. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz.

Nagy Mária (2002a): Tanulók, munkaterheik és iskolai eredményességük. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz.

Nagy Mária (2002b): Cigány tanulók az iskolában. A tanárok beszélnek. Magyar Pedagógia, 3. sz.

Nahalka István (2002): Korreferátum a PISA-felmérések eredményenek értékeléséről. Új Pedagógiai Szemle, 4. sz.

NAT-vizsgálat, 1997: lásd Adatbázisok.

Nemzeti Fejlesztési Terv (2003): Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EU-támogatások Hivatala.

Népszámlálás 2001/2. Részletes adatok a képviseleti minta alapján (2002): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Népszámlálás 2001/6. Területi adatok. 6.21. Összefoglaló adatok I. kötet (2002): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Neuwirth Gábor (2002): A középiskolai munka néhány mutatója 2001. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Neuwirth Gábor (2003): A középiskolai munka néhány mutatója 2002. Országos Közoktatási Intézet. Budapest.

New Approaches to Work Experience (2002): New Perspectives for Learning – Briefing Paper 3. http://www.pjb.co.uk/npl/bp3.htm

Nikolov Marianne (2001): Minőségi nyelvoktatás – a nyelvek európai évében. Iskolakultúra, 8. sz.

N. Kollár Katalin (2002): Tanulás és iskolai közérzet. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Oktatás és munkaerő-piaci érvényesülés (2001): Szerk.: Semjén András. MTA Közgazdaság-tudományi Kutatóközpont, Budapest.

Oktatási adatok 1999/2000 (2000): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Oktatási adatok (előzetes adatok) 2001/2002 (2002): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Oktatási adatok 2002/2003 (2003): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Oktatásügyi közvélemény-kutatások, 1990 és 2002 között: lásd Adatbázisok.

OM oktatásstatisztikai adatbázisa, 1996/1997–1999/2000: lásd Adatbázisok.

OM Statisztikai tájékoztató, Alapfokú oktatás 1999/2000 (2000): Oktatás Minisztérium, Budapest.

OM Statisztikai tájékoztató, Felsőoktatás 2001/2002 (2002): Oktatás Minisztérium, Budapest.

OM Statisztikai tájékoztató, Középfokú oktatás 1999/2000 (2000): Oktatás Minisztérium, Budapest.

OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 1999/2000 (2000): Oktatási Minisztérium, Budapest.

OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002 (2002): Oktatási Minisztérium, Budapest.

OM 2001/2002. évi oktatásstatisztikai adatbázisa: lásd Adatbázisok.

Országos képzési jegyzék (2001): 6. átdolgozott kiadás. Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest.

Óvodavizsgálat, 2001: lásd Adatbázisok.

Önkormányzati adatfelvétel, 2001/2002: lásd Adatbázisok.

Összefoglaló a 2001. évi gimnáziumi matematikadolgozatok vizsgálatáról (2002): OKÉV, Budapest.

Összefoglaló a 2001. évi közös érettségi-felvételi dolgozatok vizsgálatáról (2002): OKÉV, Budapest.

Paksi Borbála (2002): Ifjúságkutatási adatok, a fiatalok jellemzői. Devianciák elterjedtsége és tendenciái a fiatalok körében. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Palócz Éva (2001): A pályakezdők iránti vállalati kereslet és a velük való elégedettség egy vállalati felmérés tükrében. MKIK – GVI, Budapest.

Palotás Zoltán (1997): Az önkormányzati pedagógiai szakmai szolgáltatások helyzete. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Palotás Zoltán (2000): Regionális és lokális szintű humán erőforrások és a közoktatási tervezés, valamint az intézményi képzési profilok átalakulása az északnyugat-magyarországi régióban. Kutatási jelentés. Kézirat. PHARE Preparity projekt – Magyar Gallup Intézet.

Pályaválasztási aspirációk (2003): Szerk.: Lannert Judit. Országos Közoktatási Intézet. (Megjelenés alatt.)

Pedagógus-továbbképzés adatbázis (2003): Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ, Pilisborosjenő.

Petriné Feyér Judit (2001): Pedagógusok a differenciálásról. In: Golnhofer Erzsébet – Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

PIRLS 2001 International Report. IEA’s Study of Reading Literacy Achievement in Primary School in 35 Countries (2003): International Study Center – Lynch School of Education, Boston College.

PISA 2000 adatbázis: lásd Adatbázisok.

Polinszky Márta (2002): A pedagógus-továbbképzési rendszer kialakulása és jellemzői Magyarországon. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Polónyi István (2000): Tankönyvet fogtam, nem enged. Educatio, Ősz.

Pőcze Gábor (1999): Pedagógiai rendszerek a közoktatásban. Zárótanulmány. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Pőcze Gábor (2002): Minőségbiztosítás a közoktatásban. Kézirat. Közoktatási Vezetőképző Intézet.

Pőcze Gábor – Horváth Attila (2001): Közoktatási önellenőrzési kézikönyv. Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Comenius Igazgatóság, Pilisborosjenő.

Promoting quality teaching and learning. Progress report and work proposals (2001): OECD DEELSA/ED (2001/4), Paris.

Radó Péter (2001): Bevezetés az oktatáspolitikai elemzésbe: a romák és az iskola. Iskolakultúra, 12. sz.

Radó Péter: (2003): A leszakadó, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatásának, képzésének lehetőségei a tudás alapú társadalomban. In: Mayer József – Singer Péter (szerk.): A tanulás kora. Felnőttoktatási Akadémia. Gyula, 2002. október 16–19. Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ, Budapest.

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 12 February 2001 on European cooperation in quality evaluation in school education (2001): European Parliament and Council (2001/166/EC).

Rivkin, Steven G. – Hanusek, Eric A. – Kain, John F. (2000): Teachers, Schools, and Academic Achievement, 6691. sz. munkairat. National Bureau of Economic Research, Massachusetts. In: Teacher demand and supply. OECD DEELSA/ED (2001/9), Paris.

Rodák Margit (2000): Karrierinformációs rendszerek: a jelenlegi és a várható magyar helyzet áttekintése. In: Foglalkozási útmutatás és tanácsadás. Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest.

Ruszthy Lívia (2003): Grundtvig tanulási kapcsolatok: növekvő magyar részvétel. Socrates Magazin, január.

Rychen, D. S. – Salganik, L. H. (ed.) (2001): Key Competencies. Hogrefe & Huber Publishers, Seattle – Toronto – Bern – Göttingen. http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=oecd-Mihaly-Kulcskompetenciak.html

S. Faragó Magdolna (2002): Összefoglaló zárótanulmány a „Pedagógusok továbbképzése a felsőoktatási intézményekben...” c. kutatásról. Kézirat. Oktatási Minisztérium.

Salné Lengyel Mária – Kőpatakiné Mészáros Mária (2001a): Az együttnevelés jelenlegi helyzete. Fejlesztő Pedagógia, 3. sz.

Salné Lengyel Mária – Kőpatakiné Mészáros Mária (2001b): Fogyatékos tanulók helyzete az ezredfordulón. Új Pedagógiai Szemle, 7–8. sz.

School self-evaluation in thirteen European countries/regions (2001): European Commission – SICI, Brussels.

Scoreboard on implementing the social policy agenda (2002): Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 19. 2. 2002 COM(2002) 89 final.

Secondary Education in the European Union (1997): Structures, organisations and administration. Eurydice – European Commission, Brussels.

Segédlet az országos kompetenciamérés eredményinek értelmezéséhez (2002): OKÉV – Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény – Oktatási Minisztérium.

Semjén András (1999): Hatékonyság a közoktatásban. Educatio, Ősz.

Setényi János (1997): Hatékonyság és minőség. A kilencvenes évek iskolája. Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, Budapest.

Simon Mária (2002): Intézményi változások a közoktatásban. Gyorsjelentés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Sinka Edit (2002): Országos kompetenciamérés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Socrates program pályázati útmutató (2000): Tempus Közalapítvány, Budapest. http://www.tpf.iif.hu/newsite/socrates/docs/SOC_HU.doc

Special Needs EducationStatistics and Indicators (2000): OECD, Paris.

Standaert, R. (2001): Inspectorates of Education in Europe. A critical analysis. Acco. Leuven.

Stevens, B. – Miller, R. – Michalski, W. (2000): Social Diversity and the Creative Society for the 21st Century. In: The Creative Society of the 21st Century. OECD, Paris.

Stinebrickner, T. (1999): Using latent variables in dynamic, discrete choice models: the effect of school characteristics on teacher decisions, Research in Labour Economics, Vol. 18. Idézi: Education Policy Analysis (2002): The teaching workforce concerns and policy challenges. OECD, Paris.

Sugár András (1997): A közoktatás statisztikai információs rendszerének problémái. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Sugár András (2003): A közoktatási rendszer szerkezeti változásai, jellegzetes trendek az oktatási statisztika tükrében. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Sum István (2002): A felnőttképzés minőségbiztosítása, különös tekintettel az intézményi akkreditációra. Szakképzési Szemle, 4. sz.

Szabó Andrea – Bauer Béla – Laki László (2002): Ifjúság 2000. Tanulmányok I. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest.

Szabó Ildikó (1998): A szakma hangja. In: Balázs Éva (szerk.): Iskolavezetők a 90-es években. Okker Kiadó, Budapest.

Szabó Ildikó – Örkény Antal (1998): Tizenévesek állampolgári kultúrája. Minoritás Alapítvány, Budapest. /Minoritás könyvek 5./

Szabó László (1999): A pedagógiai szakmai szolgáltatások. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Szabó László (2001): A megyei (fővárosi) pedagógiai intézetek (szakmai szolgáltatók) tapasztalatai a SZAK ’99 keretében megvalósult önkormányzati megrendelésekről, teljesítésükről. Kézirat. Vas Megyei Pedagógiai Intézet.

Szabó Mária (2002): A tantervi szabályozók hatásai az iskolák életére. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Szakirányú továbbképzési szakok, amelyeket a felsőoktatási intézmények 2001. január 1-jétől saját hatáskörben indíthatnak (2000): Háttéranyag. Kézirat. Oktatási Minisztérium.

Szakiskolai Fejlesztési Program (2003): http://www.om.hu/

Szakiskolai felmérés, 2002: lásd Adatbázisok.

Szekszárdi Júlia (2000): Még egyszer az osztályfőnöki szerepről. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz.

Szekszárdi Júlia (2002): Az osztályfőnöki szerep helyzete és fejlesztési feladatai. http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=tantargyak-Szekszardi-Osztalyfonoki.html

Szekszárdi Júlia et al. (2000): A serdülők erkölcsi szocializációja. Magyar Pedagógia, 4. sz.

Szép Zsófia (2003): A pedagógusok foglalkozási jellemzői. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Szilágyi Klára (2000): A tanácsadóvá válás lehetőségei Magyarországon. In: Foglalkozási útmutatás és tanácsadás. Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest.

Tájékoztató a Socrates program 2000-es programévének eredményeiről (2001): Tempus Közalapítvány Socrates Nemzeti Iroda, Budapest.

Tankönyvkutatás, 2001: lásd Adatbázisok.

Tantárgyi obszerváció – iskolai adatfelvétel, 2002: lásd Adatbázisok.

Tanulói munkaterhek vizsgálat, 2002: lásd Adatbázisok.

Tanulói terhelésvizsgálat, 2002: lásd Adatbázisok.

Társadalmi helyzetkép 2002 (2003): Központi Statisztika Hivatal, Budapest.

Taylor, William (1997): Aims and Odjectives of Secondary Education European Journal of Education, Vol. 32. No. 1.

Teacher demand and supply (2001): Improving teaching quality and addressing teacher shortages. OECD DEELSA/ED (2001/9), Paris.

The New Economy: Beyond the Hype (2001): The OECD Growth Project. OECD, Paris.

The Teaching Profession in Europe (2001): Profile, Trends and concerns. Report No. 1. Eurydice – European Commission, Brussels.

The Well-being of Nations (2001). The Role of Human and Social Capital. OECD, Paris.

Torba Nándor (2000): Az önkormányzati felelősségi és hatáskörök új értelmezési lehetőségei. In: Palotás Zoltán (szerk.): Önkormányzat és közoktatás 2000. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Torba Nándor (2003): Az évszázad iskolafejlesztése. Iskolakultúra. (Megjelenés alatt.)

Tordai Péter (2002): A Leonardo da Vinci program megvalósulása Magyarországon a számok tükrében. In: Mártonfi György – Tordai Péter (szerk): A Leonardo da Vinci program első szakasza Magyarországon. Tempus Közalapítvány – Leonardo Nemzeti Iroda, Budapest.

Torney-Purta, J. et al. (2001): Citizenship and Education in Twenty-eight countries. Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen. IEA.

Tót Éva (2001a): Számítógépek az iskolában. Oktatáskutató Intézet, Budapest. /Kutatás közben. No. 239./

Tót Éva (2001b): Informatikai eszközök az iskolában. Iskolakultúra, 8. sz.

Tót Éva (2002a): Felnőttképzés és az életpályát átfogó tanulás. Szerkezeti és továbbhaladási folyamatok, rendszerkapcsolatok. Vitaindító előadás. In: Monostori Anikó (szerk.): Magyar Közoktatás 2001. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Tót Éva (2002b): A nem formális tanulás elismerése. Szakképzés Szemle, 2. sz.

Tóth András (2002): Közoktatási intézményirányító, illetve intézményfenntartó társulások. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Tóth István György (2002): Jövedelemeloszlás az 1990-es években. In: Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2002. TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Rt., Budapest.

Tóth László (2002): MPI-vizsgálat 2001– 2002. Mérés. Kézirat. Vas Megyei Pedagógiai Intézet.

Török Balázs (2000): Az informatikaoktatás a diákok ismereteinek és igényeinek tükrében. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Török Balázs (2001): Óvodások szüleinek körében végzett vizsgálat előzetes eredményei. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Új megközelítések az iskolavezetésben. (2001): Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Vágó Irén (1996): Tankönyvpolitika, tankönyvhelyzet a kilencvenes években. Iskolakultúra, 6–7. sz.

Vágó Irén (1999a): Tartalmi változások a közoktatásban. A „rejtett” helyi tantervektől a valóságos helyi tantervekig. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Okker Kiadó, Budapest.

Vágó Irén (1999b): Az élő idegen nyelvek oktatása. Egy modernizációs sikertörténet. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Okker Kiadó, Budapest.

Vágó Irén (2001): Ami az átlagok mögött van – egyenlőtlenségek a nyelvoktatásban. Iskolakultúra, 8. sz.

Vágó Irén (2002a): Tanulói továbbhaladás – hátrányos helyzetben. Iskolakultúra, 3. sz.

Vágó Irén (2002b): Óvodai intézményrendszer, óvodai nevelés az ezredfordulón. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz.

Vágó Irén (2003a): Tantervi szabályozás – helyi tantervek a középiskolákban. Iskolakultúra, 1. sz.

Vágó Irén (2003b): A tartalmi-tantervi változások és az intézményi reagálások a középiskolai expanzió folyamatában. In: Nagy Mária (szerk.): Mindenki középiskolája. Középfokú képzés az ezredforduló Magyarországán. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Vámos Ágnes (2002a): Nemzeti kisebbségek oktatása. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Vámos Ágnes (2002b): Külföldi tanulók a magyar közoktatásban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Varga Attila (2002a): A magyarországi ökoiskola-hálózat. In: Mihály Ildikó (szerk.): Környezeti nevelési együttműködés. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Varga Attila (2002b): Beszámoló az általános iskolában végzett obszervációs vizsgálatról. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központ.

Varga Júlia (2002a): Munkaerő-piaci folyamatok. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Varga Júlia (2002b): Foglalkoztatás és keresetek az alsó- és középfokú oktatásban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Varga Júlia (2003): A közoktatásban foglalkoztatottak összetételének és keresetének változása 1996–2002. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Varga Mária Beáta (2002): Jogszabálygyűjtemény a közoktatási intézmények vezetőinek. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Vári Péter et al. (2001a): Felnőtt írásbeliség vizsgálat 3. Iskolakultúra, 5. sz.

Vári Péter et al. (2001b): A PISA 2000 vizsgálatról. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz.

Vári Péter et al. (2001c): Országos Kompetencia Mérés 5. és 9. évfolyamon. Zárótanulmány a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Értékelési Központjának tevékenysége alapján. Kézirat. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Értékelési Központ.

Vári Péter et al. (2002): Gyorsjelentés a PISA 2000 vizsgálatról. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz.

Vári Péter (szerk.) (2003): PISA-vizsgálat 2000. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Vaskovics László (2000): A posztadoleszcencia szociológiai elmélete. Szociológiai Szemle, 4. sz.

Vass Vilmos (1999): Az oktatás tartalmi szabályozása – nemzetközi kitekintés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Vass Vilmos (2000): A tantárgyköziség pedagógiai megközelítése. ÖNKONET. /Soros Oktatási Könyvek./

Vass Vilmos (2003): A Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata. Új Pedagógiai Szemle, 6. sz.

Vekerdy Tamás (2002): Inspiráció a közoktatásnak. Taní-tani, 1. különszám.

VÉP életmódprogram (2002). Tájékoztató anyag. Veresegyháza és térsége fejlesztésért. Veresegyháza.

„Világ–Nyelv”az idegennyelv-tudás fejlesztésének stratégiája (2003): Kézirat. Oktatási Minisztérium.

Villányi Györgyné (2002): Az óvodai nevelési dokumentumok elemzése, az óvodai nevelőmunka megfigyelése és az interjúk tapasztalatai. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz.

Virtual Platform: http://groups.yahoo.com/group/quael

Vukovich Gabriella (2002): Főbb népesedési folyamatok. In: Kolosi Tamás – Tóth István János – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2002. TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Rt., Budapest.

What Schools for the Future. Schooling for tomorrow (2001): OECD, Paris.

Where are the resources for Lifelong Learning? (2000): OECD, Paris.

2001. évi országos kompetenciamérés az 1., 5. és 9. évfolyamos tanulók körében: lásd Adatbázisok.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.