wadmin | 2009. jún. 17.

Felhasznált irodalom

A Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program (1999): Minőségfejlesztési kézikönyv. I. Oktatási Minisztérium, Budapest.

Adatgyűjtés a helyi önkormányzatok közoktatási intézményeiben alkalmazásban álló közalkalmazottak besorolás szerinti illetményének változásáról (1999): Kézirat. Oktatási Minisztérium.

A decade of Reforms at Compulsory Education level in the European Union (1996): Euridyce, Brussels.

AIFSZ Konferencia. Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés helye a magyar oktatási struktúrában (2000): Számalk Rt. OKK Szakképzési Igazgatóság, Budapest.

A kormányzati szintek közötti felelősségmegosztás és a közoktatás (2000). Készítette: Balázs Éva, Halász Gábor, Imre Anna, Moldován Judit, Nagy Mária. In: Balázs Éva - Halász Gábor (szerk.): Oktatás és decentralizáció Közép-Európában. Okker Kiadó, Budapest.

A középfokú nevelés-oktatás kerettantervei I. Gimnázium (2000): Oktatási Minisztérium, Budapest.

A középfokú nevelés-oktatás kerettantervei II. Szakközépiskola, szakiskola (2000): Oktatási Minisztérium, Budapest.

Agenda 2000 - For a stronger and wider Union (1997): European Commission, Brussels.

Alpárné Zoltán Katalin (1998): NAT-tanfolyamok a megyei pedagógiai intézetek szervezésében. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Altricher, Herbert - Halász, Gábor (2000): A közép-európai országok decentralizációs politikái és azok eredményei - összehasonlító elemzés. In: Balázs Éva - Halász Gábor (szerk.): Oktatás és decentralizáció Közép-Európában. Okker Kiadó, Budapest.

Andor Mihály (1999): Az iskolán át vezető út. Új Pedagógiai Szemle, 10. sz.

Andor Mihály - Liskó Ilona (2000): Iskolaválasztás és mobilitás. Iskolakultúra, Budapest.

Antal László (1999): Nemzetközi pénzügyi válság és hazai gazdaságpolitikai dilemmák. Külgazdaság, szeptember.

ÁNTSZ iskolaorvosi vizsgálatok (1993-1998)

ÁNTSZ ifjúsági egészségmagatartás-vizsgálatok (1995)

Argejó Éva (2000): Oktatás a sajtóban 1998/99. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Aszmann Anna et al. (1997): Iskolás gyermekek egészség-magatartása 1986-1993. WHO nemzetközi kutatás keretében végzett magyar vizsgálat. Anonymus Kiadó, Budapest.

Aszmann Anna et. al. (1999): 11-18 éves tanulók egészség-magatartásának nemzetközi vizsgálata. Kézirat. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat.

A tartalmi szabályozás korrekciójának szakmai koncepciója (2000): Kézirat. Oktatási Minisztérium.

Átmenet a tanulásból a munka világába (1999): OECD - Phare, Budapest. /OECD-tanulmányok./

Az alapfokú nevelés-oktatás kerettantervei (2000): Oktatási Minisztérium, Budapest.

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának OBH 6213/1998. számú jelentése a diákokat megillető jogok érvényesüléséről a középfokú oktatási intézményekben (1998): Kézirat. Oktatási Minisztérium.

Az iskola türelmetlen az esélytelenebbekkel (1998): Beszélgetés Pokorni Zoltánnal, a Fidesz - Magyar Polgári Párt alelnökével (Schüttler Tamás). Új Pedagógiai Szemle, 5. sz.

Az iskola-egészségügy kézikönyve (1998): Anonymus Kiadó, Budapest.

Az iskolai kudarc leküzdése (1999): Kihívás az európai építkezési folyamat számára. Vál. és szerk. Szabó Balázs Gábor. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz.

Az oktatás minősége és az önkormányzati oktatásirányítás (1997): Szerk. Halász Gábor. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ - Okker Kiadó, Budapest.

Az Oktatási Minisztérium tájékoztatója a kerettantervi koncepciót érintő felmérés eredményeiről (1999): Kézirat. Oktatási Minisztérium.

Az új évezred küszöbén (1998): Kormányprogram a polgári Magyarországért.

Bak Zsófia (1999): Magániskolák Magyarországon. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Balázs Éva (1999a): Területi tervezés a közoktatásban. Kutatási záróbeszámoló. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Balázs Éva (1999b): Önfejlesztő iskolák. Egy alapítványi kezdeményezésű innováció. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ - Okker Kiadó, Budapest.

Balázs Éva (1999c): Területi egyenlőtlenségek a közoktatásban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Balázs, Éva - van Wieringen, Fons - Watson, Leonard (szerk.) (2000): Quality and educational management. A European issue. ENIRDEM Conference papers, Budapest, 1999. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Balázs István (1998): Igazgatási felelősségmegosztás és oktatás. Összegző jelentés a közoktatási hatásköri lista alapján. Kézirat. Miniszterelnöki Hivatal.

Ballér Endre - Krug Ferenc (1998): Az iskolai pedagógiai program és a helyi tanterv kidolgozásának tapasztalatai a gimnáziumokban. Új Pedagógiai Szemle, 9. sz.

Balogh Miklós (1998): NAT - önkormányzatok - intézmények. Educatio, Tél.

Balogh Miklós (1999): Gazdasági és társadalmi folyamatok. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Bánfalvy Csaba (1998): Speciális iskolákban tanuló gyermekek reintegrációját szolgáló lehetséges eszközök. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Bánfalvy Csaba (1999): A fogyatékosok oktatása és képzése Magyarországon. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Bánfi Ilona (1999): Az iskolai teljesítményt befolyásoló háttértényezők. Új Pedagógiai Szemle, 6. sz.

Bánfi Ilona (2000): A felnőtt írásbeliség vizsgálata (SIALS) tanulságai. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Baráth Tibor (szerk.) (1999): Minőség és oktatás - III. Közoktatási Minőségbiztosítási Konferencia (Szeged, 1998). Qualitas, Szeged.

Bárdossy Ildikó (2000): Esély(teremtés) és együttműködés. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz.

Barlai Róbertné (1999): A pedagógus szakmai szervezetek. In: Hoffmann Rózsa (szerk.): Évkönyv a magyar köznevelésről 1998. Oktatási Minisztérium - Országos Köznevelési Tanács, Budapest.

Bencze Péterné (1999): A közoktatás-finanszírozás változása a közoktatási törvény módosításával összefüggésben. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Benedek András (1999): A szakképzés helyzete. Szakoktatás, 1. sz.

Béni Gabriella (2000): Phare-program a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatására. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz.

Beszámoló a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának tevékenységéről 1999. január 1.-1999. december 31. (2000): 4. sz. melléklet: A kisebbségi ombudsman a cigány gyermekek speciális (kisegítő) iskolai oktatásával kapcsolatos vizsgálati jelentése. Országgyűlési Biztosok Hivatalának honlapja:
http://www.obh.hu/nekh/hu/beszam/99/mellek4.htm

Bognár Mária (1999): Az OKI közoktatási szolgáltatásairól és az iskolák tantervválasztásáról. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Bostingl, John Jay (1996): A minőség iskolái. I-II. School Bt., Nyíregyháza.

Chisholm, Lynne (1999): The transition to Knowledge Society and its implications for the European social model, XVIIth European Carrefour on Science and Culture, Bruges.

Classifying educational programmes. Manual for the Implementation of ISCED-97 in OECD Member Countries (1999): OECD, Paris.

Curriculum Reform: An overview of Trends (1990): OECD, Paris

Cs. Czachesz Erzsébet (1998): Olvasás és pedagógia. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.

Csákó Mihály (1999a): Belépés a felsőoktatásba. Az 1998. évi jelentkezések vizsgálatának főbb kérdései. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Csákó Mihály (1999b): Pedagógus attitűdök az iskolai informatikával szemben különös tekintettel az internetre. Kutatási beszámoló. Kézirat.

Csákó Mihály et al. (1998): A felsőfokú továbbtanulás meghatározói 1998-ban. Kézirat. ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ.

De Groof, J. (1999): Az oktatásjog általános helyzete: az összehasonlító és a nemzetek feletti oktatásjog. Ford. Forgács András. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. sz.

Deák Zsuzsa (1998): A pedagógusok munkája. In: Nagy Mária (szerk.): Tanári pálya és életkörülmények 1996/97. Okker Kiadó, Budapest.

Disabilities, learning and behaviour difficulties, and disadvantage. Developing comparable education statistics and indicators (2000): Kézirat. OECD, Paris.

Economic Surveys. Hungary (1999): OECD, Paris.

Education and Equity in OECD Countries (1997): OECD, Paris.

Education at a Glance (1997): OECD, Paris.

Education at a Glance (1998): OECD, Paris.

Education at a Glance (2000): OECD, Paris.

Education Policy Analysis (1997): OECD, Paris.

Education Policy Analysis (1998): OECD, Paris.

Education Policy Analysis (1999): OECD, Paris.

Einhorn Ágnes (1999): Nyelvtudás és vizsga. Educatio, Ősz.

Elekes Zsuzsanna - Paksi Borbála (1996): A magyarországi középiskolások alkohol- és drogfogyasztása. Népjóléti Minisztérium, Budapest.

Erkölcsi nevelés és/vagy etikaoktatás (1999): Szerkesztőségi beszélgetés az erkölcsi nevelés problémáiról. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. sz.

Értékelés és minőségbiztosítás a magyar közoktatásban (1999): Jelentés. Magyar Gallup Intézet, Budapest.

Evaluating quality in school education (1999): A European pilot projekt Final Report (by John MacBeath, Denis Meuret, Michael Schratz, Lars Bo Jakobsen). European Commission, Brussels.

E. Vámos Ágnes (1999): Közoktatás-fejlesztési alapok és alapítványok Magyarországon. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Fábri György (1999): A magyar felsőoktatási rendszer a kilencvenes években. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Falus Iván et al. (1989): A pedagógia és a pedagógusok. Egy empirikus vizsgálat eredményei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Falus Iván (1999): Az oktatás módszerei. Iskolakultúra, 9. sz.

Falus Katalin - Jakab György (1999): Erkölcs és jog. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. sz.

Farkas Péter (1996): A leszakadó rétegek oktatása. Educatio, Tavasz.

Farkas Péter (1997): A peremcsoportok szakképzésének helyzete. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Ferge Zsuzsa et al. (1972): A pedagógusok helyzete és munkája. Kézirat. MTA Szociológiai Kutató Intézet.

Forray Katalin (1994): A nemzetiségi-etnikai oktatás kiegészítő állami támogatása. Szakértői jelentés. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

From Initial Education to Working Life. Making Transition Work (2000): OECD, Paris.

Gábor Kálmán (1999): Tanuló fiatalok a kilencvenes években. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Gál Ferenc (2000): Tankönyvek. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Garay Jánosné - Palotás Zoltán (1999): Minőségpolitika - minőségbiztosítás. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Gáspár László (1984): A szentlőrinci iskolakísérlet. I. Tankönyvkiadó, Budapest. /Korszerű nevelés./

Golnhofer Erzsébet (1999): A pedagógiai tevékenység meghatározói és változásai. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Gönczöl Enikő (1999): A pedagógus-továbbképzés a magyar közoktatás rendszerében. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet. Kutatási Központ.

Growth, competitiveness, employment. The challenges and ways forward into the 21st century. White Paper (1994): European Commission, Brussels.

Gyenge Eszter (1999): Az óvodás és iskolás gyermekek pszichés problémái. In: Aszmann Anna (szerk.): Egészségvédelem az oktatásban. Anonymus Kiadó, Budapest.

Halász Gábor (1999): Oktatáspolitikai megfontolások. Educatio, Ősz.

Halász Gábor (2000): A közigazgatás továbbfejlesztése és a közoktatás: a települések közötti együttműködés kérdése. In: Helyi önállóság és önkormányzati feladatok. Tanulmányok. Know How Found - Miniszterelnöki Hivatal Közigazgatás- és Területpolitikai Államtitkárság, Budapest. /Közigazgatási füzetek 1./

Havas Péter - Varga Attila (1999): Pedagógusok a környezeti nevelésről. Új Pedagógiai Szemle, 5. sz.

Health and health-behavior among young people (2000): WHO Policy Series: Health policy for children and adolescence. Issue 1. International Report WHO/Euro-Universität Bielefeld.

Helyitanterv-felmérés (1999): A Nemzeti alaptanterv bevezetése, az iskolák helyi tanterve 1998 őszén. Kézirat. Szocio-Reflex Kft. - Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Helyitanterv-vizsgálat (1998): Kutatási adatbázis. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Herczog Mária (1999): Iskolai gyermekvédelem. In: Aszmann Anna (szerk.): Egészségvédelem az oktatásban. Anonymus Kiadó, Budapest.

Hetes óraterv az osztott általános iskolák számára (1988): Művelődési Közlöny, 9. sz.

Hoffmann Rózsa (1999a): Pedagógiai helyzetkép 1998/1999. Új Pedagógiai Szemle, 5. sz.

Hoffmann Rózsa (1999b): A tartalom szabályozása a közoktatásban. In: Hoffmann Rózsa (szerk.): Évkönyv a magyar köznevelésről 1998. Oktatási Minisztérium - Országos Köznevelési Tanács, Budapest.

Hortobágyi Katalin (1997): Projektmódszer. In: Pedagógiai Lexikon. Keraban Könyvkiadó, Budapest.

Horváth Attila (1999): Minőségbiztosítási technikák. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

Horváth Attila - Tóth Tiborné (1999): Igazgatók a minőségbiztosításról. Új Pedagógiai Szemle, 6. sz.

Horváth István (1999): Kollégiumi kiegészítés a Jelentés a magyar közoktatásról 2000 c. kiadványhoz. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Horváth Zsuzsa (1999a): Az érettségi reform történéseinek elemzése. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Horváth Zsuzsa (1999b): Egy fogalom karrierje. Educatio, Ősz.

Horváth Zsuzsa (2000): A 9. évfolyamos tanulók tanulási problematikája a szakképző iskolákban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Értékelési és Vizsgaközpont.

IEA TIMSS-vizsgálat (1999): Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Értékelési és Érettségi Vizsgaközpont.

Igazgatóvizsgálat (1997): Kutatási adatbázis. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Imre Anna (1999a): Iskolaszerkezeti változások és tanulói továbbhaladás. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Imre Anna (1999b): A katolikus egyház és az oktatás. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Imre Anna (1999c): Az idegennyelv-oktatás kiterjedésének hatása a nemzetiséginyelv-oktatásra. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ - Okker Kiadó, Budapest.

Imre Anna (2000a): A középfokú oktatás indikátorai. Kutatási zárótanulmány. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Imre Anna (2000b): A nemzetiségi oktatás a tanulók szemével. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Írisz-SuliNet Program (2000): Az Írisz-SuliNet Programiroda jelentése. Kézirat. Oktatási Minisztérium.

Jakab János - Molnár Géza (1999): A szakképzés irányítása. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Jelentés a KOMA 1998-1999 között meghirdetett pályázatairól (2000): Közoktatási Modernizációs Közalapítvány, Budapest.

Jelentés a magyar közoktatásról 1995 (1996): Szerk. Halász Gábor - Lannert Judit. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Jelentés a magyar közoktatásról 1997 (1998): Szerk. Halász Gábor - Lannert Judit. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

Kapitánffy Johanna (1999): Az OM idegennyelv-oktatási programja. Előadás. 1999. november.

Karlovitz János (1999): Tankönyv- és taneszközellátottság. In: Hoffmann Rózsa (szerk.): Évkönyv a magyar köznevelésről 1998. Oktatási Minisztérium - Országos Köznevelési Tanács, Budapest.

Karlovitz János Tibor (1998): Tankönyvválasztás az iskolában. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Kerékgyártó László (1999): Mire való a 9. és 10. évfolyam a szakiskolákban? Szakoktatás, 1. sz.

Key data on education in Europe (2000): Eurydice - European Commission, Brussels.

Kiss Éva (1999): A magyar fiatalok egészségi állapota. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Kocsis Mihály (1993): A képességfejlesztő tanítóképzés modellje. Kandidátusi értekezés. Kézirat.

Kocsis Mihály (1999a): Az alternatív pedagógiák hazai kínálatának elterjedtsége, képzési és továbbképzési rendszereik jellemzői. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Kocsis Mihály (1999b): A pedagógusképzés és -továbbképzés tartalmi változásainak tendenciái az 1990-es években. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet.

Kocsis Mihály (1999c): A pedagógusképzés szerkezeti és tartalmi változásai az 1990-es években. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Okker Kiadó, Budapest.

Kósáné Ormai Vera (1999): A gyerekek és a pedagógusok mentálhigiénéje. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Kovács Katalin (1999): A NAT eurokompatibilitása. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ - Okker Kiadó, Budapest.

Középfokú közoktatási intézmények felvételi információs rendszere (1999): Országos Közoktatási Intézet Információs és Informatikai Központ, Győr.

Közoktatási információs rendszer (1999): Kézirat. Oktatási Minisztérium.

KSH statisztikai kiadványai a vonatkozó évekre: A KSH jelenti, 1998/12. és 1999/7.; Demográfiai Évkönyv 1998.; Életszínvonal. 1990-1998; Háztartás-statisztikai Közlemények 1999/12.; Időszaki tájékoztatók: Oktatási adatok (előzetes adatok) 1998/1999 és 1999/2000, A bruttó hazai termék 1997-ben, A szegények jellemzői a mai Magyarországon 1999; Magyarország 1998; Magyar Statisztikai Évkönyv. 1970, 1980, 1989-1998; Magyar Statisztikai Zsebkönyv '96 és '98; Munkaerő-felvétel 1999. I. és II. negyedév; Munkaerő-piaci jellemzők 1998/IV.; Statisztikai Havi Közlemények. 1992, 1999, 2000. I. negyedév; Területi Statisztikai Évkönyv. 1990-1998. TSTAR adatbázis.

Lannert Judit (1999a): Továbbhaladás az általános és középfokú iskolákban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Lannert Judit (1999b): Szerkezetváltási tendenciák és a továbbtanulási arányokat befolyásoló tényezők a közoktatásban. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ - Okker Kiadó, Budapest.

Lányi András - Jakab György (1999): Erkölcsi esettanulmányok. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. sz.

Lifelong Learning for All (1996): OECD, Paris.

Liskó Ilona (1998a): A NAT és a helyi oktatáspolitikák. Educatio, Tél.

Liskó Ilona (1998b): Pedagógusközvélemény-kutatás a NAT-ról. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Liskó Ilona (1999): A hátrányos helyzetű tanulók és az általános képzés meghosszabbítása. Kutatási zárótanulmány. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Liskó Ilona (2000): Társadalmi esélyek és iskola. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz.

Literacy in the Information Age. Final Report of the International Adult Literacy Survey (2000): OECD, Paris - Stastics Canada, s. l.

Loránd Ferenc (1999): A családi hatások és az iskolai érvényesülés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központ.

Lukács László (1999): Közoktatási feladatellátás társulásban és együttműködési formában B.-A.-Z. megyében. In: Palotás Zoltán (szerk.): Önkormányzat és közoktatás 99. Tolna Megyei Pedagógiai Intézet, Szekszárd.

Madarász Sándor (1997): Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés. In: Benedek András (szerk.): Szakképzés Magyarországon 1996. Munkaügyi Minisztérium, Budapest.

Magyar Háztartás Panel (1998): Zárótanulmány. Szerk. Sík Endre és Tóth István György. TÁRKI, Budapest. /Műhelytanulmányok 9./

Makai Éva (1999): Szétszakadt és meg nem font hálók. Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem a 90-es években. Doktori disszertáció. Kézirat.

Making the Curriculum Work (1998): OECD, Paris.

Marián Béla (1999a): A lakossági vélemények alakulása a közoktatásról. Kézirat. Marketing Centrum - Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Marián Béla (1999b): A közvélemény a közoktatásról. Gyorsjelentés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Marián Béla (1999c): Telefonos felmérés az új munkaerővel szembeni elvárásokról. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Marián Béla (2000): A nemzeti, etnikai kisebbségek és a közoktatás. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Marián Béla - Szabó Ildikó - Szekszárdi Júlia (1999): Tanárok szakmai világképe. Tanárok, igazgatók, osztályfőnökök közoktatási elképzelései az empirikus kutatások tükrében. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Mártonfi György (1999a): Tartalmi modernizáció az iskolarendszerű szakképzésben. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Országos Közoktatási Intézet - Okker Kiadó, Budapest.

Mártonfi György (1999b): A helyi tanterv készítésének folyamata és hatása a szakképző iskolákban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Mártonfi György (1999c): A 9-10. osztály problémájáról. Gyorsjelentés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Mártonfi György (2000): A szakképzés átstruktúrálódása és a 9-10. osztály. Kutatási beszámoló. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Megyei/fővárosi pedagógiai intézetek összegzései a pedagógiai programokról (1999): Kézirat. Oktatási Minisztérium.

Mi lesz veled, Emberismeret? (1998): Kerekasztal-beszélgetés. Szerk. Bencze Diána. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz.

Minőségfejlesztés a közoktatásban (1999): Kézirat. Oktatási Minisztérium.

MNB Éves jelentés (1995; 1997; 1998)

Modláné Görgényi Ildikó (1999): A szakképzés központi programjainak kifejlesztése. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ - Okker Kiadó, Budapest.

Monitor (1999): TÁRKI Monitor jelentések. Szerk. Szívós Péter - Tóth István György. TÁRKI, Budapest.

Monitor vizsgálatok (1986-1999): Országos Közoktatási Intézet Értékelési és Érettségi Vizsgaközpont.

Munkaerő-piaci információk (1999): Országos Munkaügyi Módszertani Központ, Budapest.

Művelődési Évkönyv (1993): Lásd OM oktatási statisztikái.

M. Nádasi Mária (1999): Oktatási módszerek. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Nagy Mária (szerk.) (1998a): Tanári pálya és életkörülmények. Okker Kiadó, Budapest.

Nagy Mária (1998b): Szakmai szerveződések a magyar közoktatásban. Iskolakultúra, 1998. 6-7.

Nagy Mária (1999a): Közoktatás a politikai rendszerváltás után Közép-Európában. Új Pedagógiai Szemle, 11. sz.

Nagy Mária (1999b): A helyitanterv-készítés az iskolai változások folyamatában. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Nagy Mária (1999c): Az iskolai személyzet létszámváltozása a kilencvenes évek magyar iskoláiban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Nagy Mária (2000): Van-e középiskolai expanzió Heves megyében? Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Nahalka István (1998): A magyar iskolarendszer átalakulása befejeződött. Új Pedagógiai Szemle, 5. sz.

Neave, Guy (1992): The Teaching Nation. Prospects for teachers in the European Community. Pergamon Press, Oxford.

Nemzeti alaptanterv (1995): Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest.

Neuwirth Gábor (1997): Kutatási jelentés. Kézirat. Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda.

Neuwirth Gábor (1999a): III. Kutatási jelentés. A középiskolák objektív összehasonlítására alkalmas adatok összegyűjtése, csoportosítása, megőrzése és közzététele. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Neuwirth Gábor (1999b): A középiskolai munka néhány mutatója. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ, Budapest.

Neuwirth Gábor (1999c): A felsőoktatási felvételek adatai. Nevelés- és művelődéstudományi doktori program. Kézirat. Oktatáskutató Intézet.

Neuwirth Gábor (2000): IV. Kutatási jelentés. A középiskolák objektív összehasonlítására alkalmas adatok összegyűjtése, csoportosítása, megőrzése és közzététele. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Nicaise, Ideas (1999): Mindenkinek sikerül? Nevelési stratégiák hátrányos helyzetű fiataloknak hat európai országban. Esélyteremtés és iskola. Lillafüred, 1999. B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Intézet - Új Pedagógiai Szemle.

Nordic approach to transition (1999): Kézirat. OECD, Paris.

Oktatás - rejtett kincs (1997): A Jacques Delors vezette nemzetközi Bizottság jelentése az UNESCO-nak az oktatás XXI. századra vonatkozó kérdéséről. Osiris Kiadó - Magyar Unesco Bizottság, Budapest.

Oktatáspolitikai felmérések. Magyarország (1995): OECD, Paris.

Oktatásügyi közvélemény-kutatások a vonatkozó évekre: Marketing Centrum, 1994. szeptember, 1995. február, 1996. június (1000 fős, országos reprezentatív mintákon); Országos Közoktatási Intézet - Marketing Centrum, 1996. november, 1997. május, 1999. június (1000 fős, a magyar felnőtt lakosságot reprezentáló mintákon); Országos Közoktatási Intézet - Szocio-Reflex Kft. 1990 és 1995 tavaszán (1000 fős, a magyar felnőtt lakosságot reprezentáló mintákon).

OM oktatási statisztikái a vonatkozó évekre: Az Oktatási Minisztérium (éves) statisztikai tájékoztatói (óvoda, alapfokú oktatás, középfokú oktatás, művészetoktatás, szakmunkásképzés, felsőoktatás). 1985/86-1999/00; Művelődési Évkönyv 1993. (A kiadványokat 1980 és 1990 között a Művelődési Minisztérium [MM], 1990 és 1998 között a Művelődési és Közoktatási Minisztérium [MKM], 1998 őszétől az Oktatási Minisztérium [OM] adta ki.)

OM tankönyvi adatbázis: http://www.tankonyv.info.hu/

Országgyűlési beszámoló a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az ország területi folyamatairól (1999): Kézirat. Oktatási Minisztérium.

Overcoming Failure at School (1998): OECD, Paris.

Palotás Zoltán (1997): Az önkormányzati pedagógiai szakmai szolgáltatások helyzete. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Pályaválasztási aspirációk három kistérségben (1998): Kutatási adatbázis. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Papik Péter - Riedlné Péter Etelka - Szabó László (1998): A pedagógiai programok és a helyi tantervek készítésének tapasztalatai. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Pásztor Miklósné (1999): Ifjúság, deviancia, bűnözés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Pedagógus-továbbképzés: befektetés a jövőbe (1998): Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ, Pilisborosjenő.

Péteri Gábor (1998): A közoktatás pénzügyi és ellátási jellemzői. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Pik Katalin (1999): Roma gyerekek és a speciális szakiskolák. Educatio, Nyár.

Pőcze Gábor (1999a): Pedagógiai rendszerek a közoktatásban. Zárótanulmány. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Pőcze Gábor (1999b): A közoktatási intézmények tevékenységének helyi tervezése. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Pőcze Gábor (1999c): A pedagógiai programok készítése az iskolákban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Prepared for Life? How to measure Cross-Curricular Competencies (1997): OECD, Paris.

Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council (2000): Kézirat. European Comission.

Radó Péter (1997): Jelentés a magyarországi cigány tanulók oktatásáról. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, Budapest.

Radó Péter (1999): Transition in Education and the Key Education Policy Areas in the Central-European and Baltic Countries. Kézirat. Institute for Education Policy, Open Society Institute, Budapest.

Radó Péter (2000): Esélyegyenlőség és oktatáspolitika. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz.

Salné Lengyel Mária (2000): A minősített gyógypedagógiai programok és tantervek felhasználásának vizsgálata. Kutatási beszámoló. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központ.

Sammons et al. (1995): Key characteristics of effective schools. A review of school effectiveness research. A report by the Institute of Education for the Office for Standards in Education. Kézirat.

Schooling for tomorrow. Learning and schooling in the knowledge society (1998). Report of the OECD/Dutch Ministry of Education, Culture and Science on Schooling for Tomorrow in the Knowledge Society. Held in Sceveningen, The Netherlands, 21 -22, April. Kézirat.

Schüttler Tamás (1998): Változások az iskolai nevelés funkcióiban és az osztályfőnöki szerepben. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Schüttler Tamás (1999): A közoktatás a magyar politikai pártok 1998. évi választási programjaiban és a kormányprogramban. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Semjén András (1999): Hatékonyság a közoktatásban. Educatio, Ősz.

Setényi János (1996): Felzárkóztató programok az alapfokú oktatásban. Regio, 2. sz.

Setényi János (1997a): Régi oktatási szektorok és új képzési utak: a posztszekunder oktatás. Educatio, Nyár.

Setényi János (1997b): Hatékonyság és minőség: a kilencvenes évek iskolája. Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, Budapest.

Setényi János (1999a): Vevőközpontú iskola. Educatio, Ősz.

Setényi János (1999b): A minőség kora - bevezetés az iskolai minőségbiztosítás gyakorlatába. Raabe, Budapest.

Sió László (1997): Intézményfenntartói társulások. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Socrates Pályázati Útmutató 1997 (1996): Európai Bizottság, Socrates Nemzeti Iroda, Budapest.

Soros Alapítvány Évkönyv (1997; 1998): Soros Alapítvány, Budapest.

Spéder Zsolt (1998): Szegénység. In: Magyar Háztartás Panel. Zárótanulmány. Szerk. Sík Endre és Tóth István György. TÁRKI, Budapest. /Műhelytanulmányok 9./

Sugár András (1999): A közoktatási rendszer szerkezeti változásai, jellegzetes trendek az oktatási statisztika tükrében. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Szablyár Anna (1998): A hazai némettanítás áttekintése. In: Einhorn Ágnes (szerk.): Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I. Német nyelv. OKI Értékelési és Érettségi Vizsgaközpont, Budapest. /Mérés - értékelés - vizsga 5./

Szabó Ildikó (1998): Tanárok szakma- és szerepfelfogása a 90-es években. In: Nagy Mária (szerk.): Tanári pálya és életkörülmények. Okker Kiadó, Budapest.

Szabó Ildikó (1999): Közoktatás és közvélemény. A lakossági vélemények alakulása a közoktatásról 1990-1999 között. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Szabó Ildikó (2000): A kisebbségi oktatás az osztályfőnökök szemével. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Szabó Ildikó - Örkény Antal (1998): Tizenévesek állampolgári kultúrája. Minoritás Alapítvány, Budapest. /Minoritás Könyvek 5./

Szabó Ildikó - Szekszárdi Júlia (1998): Osztályfőnöki munka, osztályfőnöki óra. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Szabó László (1999): A pedagógiai szakmai szolgáltatások. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Szabó László Tamás (1998): Tanárképzés Európában. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

Szakképzés Magyarországon 1996 (1997): Szerk. Benedek András. Munkaügyi Minisztérium, Budapest.

Szebenyi Péter - Szidiropulosz Archimédesz (1997): Látlelet a fővárosi pedagógiai szakmai szolgáltatásokról. In: Varga Lajos (szerk.): Közoktatás-kutatás 1996-1997. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest.

Szekszárdi Júlia (1996): Az osztályfőnöki szerep tegnap, ma és holnap. Új Pedagógiai Szemle, 5. sz.

Szép Zsófia (1999): A pedagógusok létszámának, munkaerő-piaci viszonyainak és bérhelyzetének alakulása. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Szüdi János (1998): Igazgatás, szervezés, vezetés a közoktatási intézményekben. Okker Kiadó, Budapest.

Szüdi János (szerk.) (1999): 1999. évi LXVIII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról - egybeszerkesztve magyarázatokkal. Iskolaszolga, 1-2. sz.

Tájékoztató a pedagógiai szakmai szolgáltató és szakértő igénybevételéhez biztosított előirányzat felhasználására kiírt pályázat lebonyolításáról (1999): Kézirat. Oktatási Minisztérium.

Tájékoztató a Socrates-program 1999-es programévének eredményeiről (2000): Tempus Közalapítvány Socrates Nemzeti Iroda, Budapest.

Tanárvizsgálat (1997): Kutatási adatbázis. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Tantárgyiasítás vagy integráció (1999): Kerekasztal-beszélgetés a modern tartalmak kerettantervbeli helyéről (Kerber Zoltán). Új Pedagógiai Szemle, 12. sz.

The curriculum redefined. Schooling for the 21st Century (1994): OECD, Paris.

The OECD Jobs Study. Facts, Analysis, Strategies (1994): OECD, Paris.

The World in 2020. Towards a new global age (1997): OECD, Paris.

Tomlinson, Carol Ann (1999): The Differentiated Classroom. Responding to the Needs of All Learners. Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, USA.

Tót Éva (1999): Az oktatás és a munka közötti átmenet folyamata és a felnőttképzés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Tóth Tiborné (2000): Minőségbiztosítás a láthatáron. Új Pedagógiai Szemle, 1. sz.

Towards Lifelong Learning in Hungary. OECD proceedings (1999): OECD, Paris.

Trencsényi László (1991): "Csak ami nincs, annak van bokra". Adalékok a pedagógiai reformelit történetéhez. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. sz.

Tuskáné Papp Erzsébet (1999): A megyei jogú városok intézményfenntartó tevékenysége. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Udvardi-Lakos Endre (1999): Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Új kiadványok az etikaoktatáshoz (1999): Új Pedagógiai Szemle, 7-8. sz.

Vágó Irén (1997): Tankönyvek - taneszközök. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Vágó Irén (1998): Közoktatási modernizáció - intézményvezetői reagálások In: Balázs Éva (szerk.): Iskolavezetők a kilencvenes években. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ - Okker Kiadó, Budapest.

Vágó Irén (1999a): Tartalmi változások a közoktatásban - A "rejtett" helyi tantervektől a valóságos helyi tantervekig. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ - Okker Kiadó, Budapest.

Vágó Irén (1999b): Az élő idegen nyelvek oktatása. Egy modernizációs sikertörténet. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ - Okker Kiadó, Budapest.

Vámos Ágnes (1999): Helyzetkép a nemzeti kisebbségi és a két tanítási nyelvű oktatásról. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Varga Júlia (1999): A közoktatás-finanszírozási rendszer hatása az egyenlőségre. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Varga Júlia (1998): Iskoláztatási költségek. In: Magyar Háztartás Panel. Zárótanulmány. Szerk. Sík Endre és Tóth István György. TÁRKI, Budapest. /Műhelytanulmányok 9./

Varga Mária Beáta (2000): Jogszabálygyűjtemény a közoktatási intézmények vezetőinek. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Várhegyi György (1996): Független iskolák Magyarországon. Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, Budapest.

Vári Péter (szerk.) (1997): A Monitor '97 vizsgálat főbb eredményei. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Vári Péter (1998): A TIMSS-vizsgálat magyarországi eredményei. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Értékelési és Érettségi Vizsgaközpont.

Vári Péter (1999): Beszámoló a Monitor '99 felmérés eredményeiről. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Vass Vilmos (1999): Az oktatás tartalmi szabályozása - nemzetközi kitekintés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Vidákovich Tibor (1999): Az alapműveltségi vizsga fejlesztése folytatódik! Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Alapműveltségi Vizsgaközpont.

Vidákovich Tibor - Csapó Benő (1998): A szövegesfeladat-megoldó készségek fejlődése. In: Varga Lajos (szerk.): Közoktatás-kutatás 1996-1997. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest.

Vidákovich Tibor - Cs. Czachesz Erzsébet (1999): Az olvasási képesség fejlődése. Iskolakultúra, 6-7. sz.

Villányi Györgyné (1999a): Az iskoláskor előtti nevelés. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Villányi Györgyné (1999b): Az iskoláskor előtti nevelés tartalmi változásairól. Kézirat. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ.

Virág Rudolf (1999): A közigazgatás reformja és az oktatási feladatellátás rendszere. In: Palotás Zoltán (szerk.): Önkormányzat és közoktatás '99. Tolna Megyei Pedagógiai Intézet, Szekszárd.

Zarándy Zoltán (szerk.) (1999): Európa az iskolában - az iskola Európában. Kézikönyv az oktatás európai dimenziójáról. H. n., k. n.

Zsolnai József (1978): Beszédművelés kisiskoláskorban. Tankönyvkiadó, Budapest.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.