wadmin | 2009. jún. 17.

Adatbázisok

A cigány tanulókkal kapcsolatos pedagógiai problémák megjelenése a pedagógusképzésben és a frissen végzett pedagógusok munkájában, 2000/2001, OKI KK – PTMIK – TÁRKI

Felvétel időpontja: 2000. március és 2001. március között.

Megkérdezettek köre: feltáró jellegű vizsgálat a pedagógusképzésért felelős vezetők, oktatók és fiatal pályakezdő pedagógusok körében.

Téma: a cigány tanulókkal kapcsolatos pedagógia problémák megjelenése a pedagógusképzésben (cigánysággal kapcsolatos, illetve a kisebbség tanításával kapcsolatos módszertani ismeretek), a kurzusok bemutatása, a fiatal pedagógusok véleménye felkészítésükről, iskolai sikereikről és kudarcaikról, továbbá javaslataik a cigány tanulók sikeresebb oktatására/nevelésére, valamint a pedagógusképzés minőségének javítására.

A szülők, a gyerekek és a tanítás vizsgálat, 2000, OM – Magyar Gallup Intézet

Felvétel időpontja: 2000. augusztus 3. és 7. között.

Minta: véletlen országos felnőtt minta (18 éven felüli népesség), amely a nemekre, az életkori csoportokra és a lakóhely településtípusára nézve reprezentatív.

Megkérdezettek köre: 1011 fő két csoportba osztva: 1) akiknek gyermeke oktatási intézménybe jár (óvodába, iskolába); 2) akiknek nincs gyermekük, vagy ha van, még/már nem óvodás- vagy iskoláskorú.

Téma: az oktatási intézmények munkájának értékelése, az azzal szembeni elvárások (mire tanítsanak, neveljenek, szempontok a pedagógiai munkában), a kapcsolat jellege a szülők és az intézmények között, a két megkérdezett szülői csoport véleménye közti különbségek.

Az integráltan nevelt-oktatott fogyatékos tanulók helyzete, 2000, OKI PTK

Felvétel időpontja: 2000. december.

Minta: az integrált oktatást folytató intézmények vezetői.

Megkérdezettek köre: az 1998/1999. évi oktatásstatisztika alapján integráltan oktató 116 intézményvezető személyes megkérdezése kérdőív és interjú segítségével (Baranya megyében 27, Hajdú-Bihar megyében 29, Budapesten 60 intézmény).

Téma: az intézmények dokumentumainak elemzése, a tárgyi, személyi feltételek feltárása, az intézményvezetők véleménye az integráció vállalásából eredő konfliktusokról, az integrált nevelés eredményét befolyásoló tényezőkről, a szakemberszükségletről, a pedagógusok továbbképzésének irányairól.

Cigánykutatás, 2000/2001, MTA Szociológiai Intézet

Felvétel időpontja: 2000/2001.

Minta: nem reprezentatív.

Megkérdezettek köre: azon általános iskolák, ahol az 1992-es KSH-adatok szerint a cigány gyerekek aránya nagyobb mint 25%, illetve ahova több mint 100 cigány gyerek jár; 192 iskola vezetőinek, osztályfőnökeinek kérdőíves megkérdezése, kiegészítve az érintett gyerekek szüleivel, a települési önkormányzat képviselőivel készült kérdőívekkel, valamint helyszíni megfigyelésekkel.

Téma: az életút alakulása az óvodától a középiskolába történő felvételiig, intézmény-finanszírozási kérdések, szegregáció, szülői háttér.

Cigányvizsgálat, 1993/1994, MTA Szociológiai Intézet

Felvétel időpontja: 1993/1994.

Minta: többlépcsős, a cigány háztartásokra nézve országosan reprezentatív minta.

Megkérdezettek köre: a mintavétel során összeírt 15 468 háztartásból a mintába bekerült 2222 háztartás 9906 tagjának kérdőíves megkérdezése.

Téma: a kutatás kiterjedt a demográfiai helyzet alakulására, az iskolázottságra, az egészségi állapotra, a munka és a megélhetés kérdésére, a gyermekek iskolai pályafutására, a lakáshelyzetre, a családok vagyoni-jövedelmi helyzetére, az anyanyelv, a nemzetiségi öntudat, a lakóhelyi szegregáció, a diszkrimináció és a politikai magatartás témaköreire.

Diák- és pedagógusjogok az iskolában, 2000/2001, Kurt Lewin Alapítvány

Felvétel időpontja: az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala megbízásából a 2000. október–december; 2001. március–április, három almintán további adatfelvétel.

Minta: a főminta a képzés és település típusára, az ország régióira nézve reprezentatív, többlépcsős, csoportos mintavételi eljárással készült; az alminták: egy megyeszékhely négy iskolájának húsz osztálya, egy budapesti egyházi iskola négy évfolyamának összes osztálya, illetve egy vidéki szakközépiskola valamennyi évfolyamának összes osztálya.

Megkérdezettek köre: önkitöltős kérdőívvel kérdezték a főmintában 19 iskola 60 osztályának 1447 (11. évfolyamos) diákját és 54 osztályfőnökét; az almintákban összesen 39 osztály 996 diákját és 37 osztályfőnökét.

Téma: a diákok iskolához, munkához való viszonya, iskolai élményei és eredményei, jövőbeli terveik, a demokratikus magatartásformák vizsgálata az attitűdök-képességek, cselekvési dimenzió és az ismeretek szintjén; a szülők iskolai végzettsége, a család anyagi, gazdasági háttere; a pedagógusok jogismerete, jogviszonya, a jogszerű magatartásokról alkotott vélemények.

Esélyegyenlőség-kutatás – szülői és pedagógus mintán, 2002, TÁRKI – OM

Felvétel időpontja: 2002. november–december.

Minta: a szülők és pedagógusok megkérdezése ún. „fürtös” mintavételi eljárással, a lakossági megkérdezés többlépcsős, arányosan rétegzett valószínűségi mintán történt.

Megkérdezettek köre: 2138 szülő és 460 pedagógus megkérdezése önkitöltős kérdőívvel, 1023 fő megkérdezése személyes interjúval.

Téma: a szabad iskolaválasztással és az iskolai esélyegyenlőséggel kapcsolatos vélemények, a cigány és nem cigány gyerekek közötti konfliktusok megítélése, iskolaválasztás és iskolai integráció (az iskolai integráció lehetőségei, az iskolai integrációt elősegíteni tervezett programok fogadtatása), előítéletesség.

Fiatalok egészségi állapota és egészség-magatartása, 2002, WHO Európai Irodája – ÁNTSZ

Felvétel időpontja: 2002.

Minta: 10–18 éves fiatalok országosan reprezentatív, nemzetközileg összehangolt mintája.

Megkérdezettek köre: 5826 diák kérdőíves megkérdezése (5. évfolyam: 1368, 7. évfolyam 1476, 9. évfolyam 1389, 11. évfolyam 1593 fő).

Téma: Magyarország 1986-ban kapcsolódott be az Egészségügyi Világszervezet által koordinált nemzetközi kutatásban. A kutatás négyévenként megismételt adatfelvételekre épül. Magyarországon öt, országosan reprezentatív adatfelvétel történt (1986, 1990, 1993, 1997, 2002). A kutatás feltérképezi az iskolások egészségi állapotának jellemzőit, szokásait, életrendjük jellemzőit, feltárja az egészségmagatartást befolyásoló környezeti tényezőket, többek között a család és az iskola szerepét az egészségi állapot, illetve az egészségmagatartást meghatározó tulajdonságok alakulásában.

Helyitanterv-vizsgálat, 1998, OKI KK – Szocio-Reflex Kft.

Felvétel időpontja: 1998 őszén.

Minta: országos, településtípus és iskolatípus szerint reprezentatív.

Megkérdezettek köre: 1175 iskolavezető, valamint 750 iskolafenntartónál az oktatással foglalkozó szakember.

Téma: a helyi tanterv bevezetésének körülményei, problémái, fogadtatása.

Helyitanterv-vizsgálat, 2001/2002, OKI KK

Felvétel időpontja: 2001.

Minta: Ugyanazokban az iskolákban történt adatfelvétel, mint az OKI KK 2001/2002-es iskolai szintű vizsgálatában. 800 iskolában óratervi lap kitöltésére is sor került.

Megkérdezettek köre: 1100 iskolaigazgató.

Téma: a kerettantervi implementáció, helyi tantervi óratervek.

Ifjúság 2000, GYISM – Nemzeti Ifjúságkutató Intézet

Felvétel időpontja: 2000.

Minta: területileg, nemek és korcsoportok szerint reprezentatív.

Megkérdezettek köre: a 15–29 éves korosztályt reprezentáló 8000 fős országos minta.

Téma: ifjúsági korszakok, egyenlőtlenségek, informatikai eszközök használata, iskolázottság, munkaerő-piaci helyzet, munkanélküliség, vállalkozás, lakásviszonyok, családi helyzet, egészségi állapot, sport, kulturális fogyasztás, értékek, vallási hovatartozás, politikai aktivitás, EU-csatlakozás megítélése.

Iskolai szintű adatfelvétel, 2001/2002, OKI KK

Felvétel időpontja: 2001 novemberétől 2002 júniusáig.

Minta: országos, a képzési programok, a fenntartó típusa, valamint a településtípus és -méret szerint reprezentatív minta.

Megkérdezettek köre: 1100 iskolaigazgató (kérdezőbiztossal történő lekérdezés és postai úton visszajuttatott önkitöltős kérdőív felhasználásával).

Téma: az általános és középiskolák fenntartói és igazgatási státusának, illetve képzési profiljának változása; a pedagógusok foglalkoztatási adatai, munkakörülményei, munkaerő-gazdálkodás; az oktatott tartalmak, az oktatási formák és a pedagógiai módszerek korszerűsítése; az infrastruktúra működési feltételrendszere, eszközellátottság, ICT, iskolai könyvtár; gazdálkodás az iskolák szintjén, hatékonysági problémák; az iskolavezetés szerepe a változások menedzselésében, helyi innovációk, az iskola mint szervezet; a tanulók és a szülők jellemzői; minőségbiztosítás, az iskolák önértékelése.

KIFIR 2000., 2001. és 2002. évi adatbázisa, Középiskolai Felvételi Iroda

Felvétel időpontja: 2000, 2001, 2002.

Minta: teljes körű.

Megkérdezettek köre: minden évben az ország összes általános iskolájából középfokra jelentkező teljes populáció.

Téma: az adatbázis tartalmazza az általános iskolából továbbtanulók bizonyos adatait: életkor, a jelentkezés iránya (tagozat) és száma, a középfokú képzési hely, ahova felvételt nyertek, az általános iskola és középiskola települési, területi adatai, továbbá a jelentkezők iskolák általi minősítését (tagozatonként): előzetesen felvett, felvételre ajánlott és hányadik helyen, felvételre nem ajánlott, valamint a felvételre ajánlottak rangsorolását, illetve azokról is szolgáltat információt, akiket sehova sem vettek fel az első körben.

Középiskolai munka mutatói vizsgálat, 1991–2002, MKM – OM – OKI KK

Felvétel időpontja: 1991-től évente.

Minta: teljes körű. Az OFFI adatbázisa alapján a középiskolák utolsó éveseinek felvételi adatai.

Téma: a középiskolai munka eredményességének vizsgálata a felvételi vizsgák adatai (felsőoktatási felvételi arányok, felvételi írásbeli dolgozatok átlageredményei, felvételizők nyelvtudása), továbbá az országos tanulmányi (OKTV), szakmai (OSZTV) és kb. 70 egyéb országos versenyen elért helyezések alapján. Ezen teljesítménymutatók mentén – a településtípusok, a megyék, a nagyvárosok, az iskolafenntartó szervezetek, továbbá az iskolatípusok szerint – iskolasorrendek készítése.

Középiskolai oktatásba belépők vizsgálata, 1999–2002, OKI KK

Felvétel időpontja: 1999, 2000, 2001, 2002 ősze.

Minta: teljes körű.

Megkérdezettek köre: a magyar (érettségit adó) középiskolák 9. évfolyamot elkezdő összes diákjának kérdőíves megkérdezése (a kérdőív kitöltése nem volt kötelező és név nélkül történt).

Téma: a diákok lakóhelye és általános iskolájuk településnagysága, szüleik iskolázottsági, munkanélküliségi jellemzői, a tanulók szociális helyzete (pl. részesültek-e nevelési segélyben), a kibocsátó iskolák szakköri kínálata, az ezekben való részvétel, általános iskolai tanulmányi eredmények, az iskolai keretek közötti, illetve az azon kívüli nyelvtanulás időtartama.

NAT-vizsgálat, 1997, OKI KK

Felvétel időpontja: 1996/1997. tanév.

Minta: országos, településtípus és iskolatípus szerint reprezentatív.

Megkérdezettek köre: 1175 iskolavezető.

Téma: tartalmi szabályozás, fejlesztés, iskolavezetési koncepciók és iskolavezetési problémák.

Oktatásügyi közvélemény-kutatások, 1990 és 2002 között, OKI KK – Marketing Centrum – Szonda Ipsos

Felvétel időpontja: 1990, 1995, 1997, 1999 és 2002.

Minta: országos, településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerint reprezentatív.

Megkérdezettek köre: felnőtt lakosság (1000 fő).

Téma: az oktatással való elégedettség, aktuális oktatáspolitikai témákkal kapcsolatban alkotott vélemények.

OM oktatásstatisztikai adatbázisa, 1996/1997–1999/2000

Felvétel időpontja: adott év októbere.

Minta: teljes körűen átfogja a magyar közoktatási intézményeket.

Megkérdezettek köre: a közoktatási intézmények

OM 2001/2002. évi oktatásstatisztikai adatbázisa (lásd még a Függelék előtti ismertetőt)

Felvétel időpontja: 2001. október.

Minta: teljes körűen átfogja a magyar közoktatási intézményeket.

Megkérdezettek köre: az éves kötelező oktatásstatisztikai adatgyűjtésnek három megfigyelési szintje van: az intézmény (igazgatási szervezet, önálló, saját alapító okirattal); a feladatellátási hely (a feladatellátás helye és az ellátott közoktatási feladat); a tanterv (program).

Óvodavizsgálat, 2001, OKÉV – OKI – OI

Felvétel időpontja: 2001.

Minta: országos, a település és az óvodák igazgatási típusa szerint reprezentatív.

Megkérdezettek köre: 469 óvodavezető, 463 óvodapedagógus, 463 dajka, 364 fenntartó.

Téma: az óvodai nevelés országos alapprogramjának hatása az óvodákra.

Önkormányzati adatfelvétel, 2001/2002, OKI KK

Felvétel időpontja: 2001 novemberétől 2002 júniusáig.

Minta: az adatfelvétel az OKI, KK 2001/2002-es iskolai szintű vizsgálatához kapcsolódott. Azok az önkormányzatok kerültek a mintába, amelyek 1) települési (illetve budapesti kerületi) önkormányzatok és az adott településről (illetve kerületből) az iskolai mintába szerepeltek, vagy 2) megyei, fővárosi önkormányzatok.

Megkérdezettek köre: 508 települési és megyei önkormányzat.

Téma: a helyi oktatásirányítás szervezeti keretei, az intézmények finanszírozási rendszere, költségvetési tervezés, a finanszírozási döntések háttere, költségvetési prioritások, a helyi intézkedési tervek és pedagógiai programok elkészítésének folyamata, azok tartalmi kérdései, az intézményhálózat változásai, képzési programkínálat, fenntartói társulások, iskolák értékelése.

PISA 2000 adatbázis, OECD – KÁOKSZI ÉK

Felvétel időpontja: 2000. március 27-e és április 7-e között.

Minta: nemzetközi szinten: 32 ország, kb. 17 millió 15-16 éves népességének mintegy 250 000 fős reprezentatív mintája; Magyarországon a középfokú programtípusok és régió szerint reprezentatív, 150 iskolát tartalmazó mintája.

Megkérdezettek köre: 8000 fő 15 éves közép- és általános iskolás tanuló. A megkérdezés eszköze 9 tesztfüzet és egy tanulói kérdőív; vizsgált évfolyamok: 8., 9. és 10.

Téma: az olvasás-szövegértés vizsgálata a szövegekhez kapcsolódó feladatokkal (konkrét információ visszakeresése, a szöveg értelmének átfogó megértése, a szöveg tartalmára és formájára való reflektálás). A matematikatudás terén az egyszerű matematikai műveletektől kezdve a matematikai gondolkodáson át az átfogó problémalátás, illetve számos alkalmazási területet feltérképezése. A természettudományos műveltséget az alapvető tudományos koncepciók ismeretével, a természettudományos kérdések felismerésével, a bizonyítékok használatának és a tudományos következtetések levonásának képességével mérték. A kapcsolódó tanulói kérdőív témái: családi háttér, tanulási szokások, attitűdök, számítástechnikai ismeretek, tanulási stratégiák.

Elérhető a http://www.pisa.oecd.org/ weblapon.

Szakiskolai felmérés, 2002, OKI KK

Felvétel időpontja: 2002.

Minta: a szakiskolák teljes körű megkérdezésére került sor.

Megkérdezettek köre: 355 iskolaigazgató, 687 (9. és 10. évfolyamos) osztályfőnök, valamint 25 172 diák kérdőíves megkérdezése.

Téma: intézményi alapadatok, a szakiskolai programok tartalmi kérdései, a diákok szociális háttere, pályaútja, tanulmányi eredményeik, aspirációik a diákok és az osztályfőnökök szemével, a gyakorlati szakmai képzés kérdései, pedagógusok, tantárgyak, szaktárgyak.

Szülők jogainak érvényesülése a közoktatásban, 2001/2002, Kurt Lewin Alapítvány

Felvétel időpontja: az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala megbízásából a 2001/02-es tanévben.

Minta: nem reprezentatív: a bekerült kilenc falu, három város és egy megyeszékhely véletlenszerűen lettek kiválasztva, majd kiegészültek a főváros XIII. kerületével. A kiválasztott települések, illetve kerület összes iskoláját felkeresték.

Megkérdezettek köre: a vizsgálat 35 általános iskola (1., 4. és 8. osztályos tanulóinak), 7 óvoda és 3 középiskola diákjainak szüleit érintette, akikhez az önkitöltős kérdőív az iskolán keresztül jutott el, és így került összegyűjtésre is; a teljes minta 2325 fős lett, a budapesti 1217 fős.

Téma: a szülők jogismerete, a tájékozódáshoz való joguk érvényesülése, a szabad iskolaválasztás kérdései, a szülői érdekérvényesítési és önszerveződési területei.

Tankönyvkutatás, 2001, TÁRKI

Felvétel időpontja: 2001.

Minta: általános iskolák településtípus, régió és fenntartó szerinti reprezentatív mintája.

Megkérdezettek köre: 500 általános iskolában kérdőíves felvétel iskolaigazgatókkal, 414 tankönyvfelelőssel, 971 pedagógussal, 883 szülővel, interjú 11 tankönyvkiadó vezetőjével.

Téma: tankönyvválasztás, tankönyvhasználat az általános iskolákban, a tankönyvrendelés forrásai, mechanizmusa, támogatási formák és azok felhasználási módjai, iskolán belüli szerepmegosztás, szülők és egyéb partnerek elégedettsége.

Tantárgyi obszerváció – iskolai adatfelvétel, 2002, OKI PTK

Felvétel időpontja: 2002.

Megkérdezettek köre: a közoktatás 16 tantárgyi területén helyzetfelmérés, tanításuk és tanulásuk nyomon követése.

Téma: a tantárgyak helyzete, fejlesztésük lehetőségei (fejlesztési szükségletek és irányok), tantárgyközi kapcsolatok, tartalmi változások, a képességfejlesztés, a módszertani képzettség, a pedagógusképzés és -továbbképzés problémái. Kiemelt területek: az iskoláskor előtti intézményes nevelés, a hazai gyógypedagógiai gyakorlat, a fogyatékos tanulók integrált nevelésének kérdései.

Tanulói munkaterhek vizsgálat, 2002, OKI KK

Felvétel időpontja: 2002.

Minta: az iskolák országos reprezentatív mintája.

Megkérdezettek köre: 147 iskola 1770 hetedikes, és 1643 kilencedikes tanulói.

Téma: a tanulók teljes tevékenységstruktúrája (tanórai, tanórán kívüli iskolai, iskolán kívüli rendszeres elfoglaltságaik, otthoni munkavégzés, szórakozási és pihenési szokásaik), azokkal kapcsolatos attitűdjeik, iskolai osztályzatokban mért eredményességük, a tanórák megítélése, tantárgy-preferenciák. A tanulók munkához, illetve terheléshez való viszonyulásának megismeréséhez pszichológiai felmérésre is sor került: három vizsgálati eszköz (pszichológiai immunkompetencia kérdőív, Flow-kérdőív és Cattell-féle IQ-teszt) alkalmazásával.

Tanulói terhelésvizsgálat, 2002, OKI FKK – Medián

Felvétel időpontja: 2002.

Minta: országosan reprezentatív, kétlépcsős véletlen mintavétel.

Megkérdezettek köre: 2702 családban került sor a tanuló és a szülő (elsősorban az édesanya) kérdőíves megkérdezésére; a vizsgált évfolyamok: 1) általános iskolák 4., 6. és 8. évfolyamos tanulói, 2) gimnáziumok 8., 10. és 12. évfolyamos tanulói, 3) szakközépiskolák 10. és 12. évfolyamos tanulói, 4) szakiskolák 10. évfolyamos tanulói; Budapest, Nógrád és Zala megye 30 iskolájában interjúk iskolavezetőkkel, pedagógusokkal, fenntartókkal

Téma: iskolaválasztási szempontok, nevelési kérdések, a tanulók elfoglaltsága (iskolai, iskolán kívüli, otthoni), tanórákra való felkészülés, pihenés, különórák formái, a különóra-választás okai, vélemények a tanórákról, az órai munkáról, a tanításról, a tanulás hatékonyságáról, tantárgy-preferenciák, leterheltség megítélése, iskolához való hozzáállás, önértékelés, családi viszonyok.

2001. évi országos kompetenciamérés az 1., 5. és 9. évfolyamos tanulók körében, OM – KÁOKSZI ÉK

Felvétel időpontja: 2001.

Minta: teljes körű mérés.

Megkérdezettek köre: 1., 5. és 9. évfolyamos tanulók.

Téma: az 1. évfolyam esetében alapkészségek (írásmozgás-koordináció, beszédhanghallás, relációszókincs, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés-megértés, számolás és szociabilitás) vizsgálata PREFER-tesztcsomaggal; az 5. és 9. évfolyamos tanulók esetében olvasás-szövegértés (elbeszélő, magyarázó és dokumentum típusúak), valamint matematika.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.