wadmin | 2009. jún. 17.

Az iskolarendszeren kívüli és belüli tényezők hatása a több tárgyból bukottak arányára

A továbbiakban azt igyekeztünk feltárni, hogy milyen mértékben hatnak az eredményesség, ill. az eredménytelenség egyes megragadható területeire iskolarendszeren belüli és iskolarendszeren kívüli tényezők. A kutatás adatait csoportosítottuk aszerint, hogy iskolán kívüli vagy iskolán belüli tényezőkre vonatkoznak, és többváltozós regressziós elemzéssel megvizsgáltuk, hogy mely tényezők függenek inkább össze egy kiválasztott eredményességi mutatóval, a több tárgyból való bukás magas iskolai arányával. Az iskolarendszeren kívüli, családi helyzetet jellemző tényezők közül az alábbiakat vontuk be az elemzésbe: a hátrányos helyzetű tanulók aránya, a munkanélküli szülők gyermekeinek aránya, a csonka családban nevelkedő gyermekek aránya, cigány származású gyerekek aránya az iskolában. Az iskolarendszeren belüli tényezők körében a következőket elemeztük: az iskola mérete, körzeten kívüli tanulók aránya az iskolában, nem megfelelő képesítéssel rendelkező pedagógusok aránya, használatban lévő számítógépek száma.

Az elemzést négy lépésben végeztük el: első lépésben csak a családi háttérrel összefüggő változók hatását vizsgáltuk a több tárgyból bukott gyerekek arányával összefüggésben – a cigány tanulók arányának kivételével. A második lépésben az iskolarendszeren belüli tényezők hatását vizsgáltuk, egy változó, a pedagógusok kivételével. A harmadik és negyedik lépésben a két korában kihagyott, önmagában is igen erős hatást mutató változót vizsgáltuk: a cigány tanulók arányát és a nem megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógusok arányát.

A vizsgált, iskolarendszeren kívüli, családi hátteret jellemző változók közül egyedül a munkanélküli szülők aránya mutatott szignifikáns összefüggést a több tárgyból bukottak arányával, de együtt a jelenség mintegy 20%-át magyarázták (1. lépés). A vizsgált iskolai tényezőkkel együtt a változók együttes magyarázó ereje 26%-ra emelkedett, de köztük már nem volt olyan változó, amely szignifikáns kapcsolatban lett volna a bukottak arányával – a munkanélküli szülők változója is veszített magyarázó értékéből (2. lépés). A cigány származású tanulók arányának változója erős szignifikáns kapcsolatot mutatott a több tárgyból bukottak arányával, s a változó elemzésbe történő bevonásával a modell magyarázó ereje 50%-ra emelkedett (3. lépés). Az utolsó lépésben a külön elemzett pedagógus-változó ismét szignifikáns kapcsolatban volt a függő változóval, a modell magyarázó értéke 69%-ra emelkedett (4. lépés).

62. táblázat • Regressziósmodell-sorozat, Béta együtthatók, Függő változó: több tárgyból bukottak aránya
Független változók 1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés
Szignifikancia: 0,05 *
0,01 **
0,001 ***
Iskolarendszeren kívüli változók
• hátrányos helyzetű tanulók aránya
• munkanélküli
szülők gyermekeinek aránya
• csonka családban
élő gyermekek aránya
-,254155 -,242253


-,467684
-,244679
,610956 *


,640284 ,343523 ,357213
-,068407 -,088901 -,027622 ,017994
Iskolarendszeren belüli változók
• tanulók száma összesen
• körzeten kívül lakó gyermekek aránya
• használt számítógépek száma
  ,341765


-,215382-,01928


  ,043653 -,265127 -198253
  ,044133 ,411154 ,29308
Cigány származású tanulók aránya     ,832258* ,445321
Nem megfelelő képesítéssel
rendelkező tanárok aránya
      ,513775 **
R2 0,19 0,26 0,50 0,69

Az iskolarendszeren belüli tényezők önmagukban valamivel kevesebb meghatározó erővel bírnak, köztük csak egy változó bizonyult szignifikánsnak, a nem megfelelő képesítéssel dolgozó pedagógusok. Jobban látszanak befolyásolni az iskolai sikertelenséget az iskolarendszeren kívüli tényezők, köztük is elsősorban a munkanélküli szülők, ill. még hangsúlyosabban a cigány származású szülők aránya. Elgondolkodtató azonban a szorosnak tűnő kapcsolat ezen tényezők között, s a tény, hogy végső soron úgy tűnik, a nem megfelelő képesítéssel rendelkező pedagógusok aránya erősebben hat az iskolai kudarcokra, mint a kedvezőtlen családi háttér. Az a tény, amivel a kisiskolák gyakran szembesülnek, hogy nincs, ill. nem tudnak alkalmazni elegendő megfelelő képesítéssel rendelkező pedagógust egyes szaktárgyakban, feltehetően erősen rontja a tanulók esélyeit, ennélfogva ez az iskolarendszeren belüli tényező inkább tovább gyengíti a már hátránnyal érkező tanulók esélyeit, mintsem kiegyenlíteni segítené azt, hiszen éppen ezekben az iskolákban magasabb az átlagnál a munkanélküli és a cigány tanulók aránya is.

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.