<

Tartalom

 • Előszó
  Ez a kötet iskolavezetőkről szól – iskolavezetőknek és más, az oktatásügy, azon belül is a vezetés iránt érdeklődőknek. Az oktatásirányítás és az oktatáskutatás érdeklődését az intézményi szintű vezetés iránt az indokolhatja, hogy a decentralizált oktatási rendszerekben az intézmények jelentős önállósággal működnek, vezetőik felelőssége és játéktere meglehetősen tág, ezért komoly hatásuk van az egész oktatásügyre...
 • Balázs Éva • Iskolavezetés és iskolavezetők Magyarországon
  Az intézményi szintű vezetésre irányuló kutatói figyelem a hetvenes években jelent meg az európai oktatásügyben. Az új, igen gyakorlatorientált megközelítés viszonylag gyorsan bekerült a hazai oktatástudományok főáramába, elsősorban az oktatásfejlesztést támogató kutatások és a vezetőképzés köreibe...
 • Balázs Éva – Szabó Ildikó: • Pedagógusok vagy iskolamenedzserek?
  A nyolcvanas évektől kezdődően az iskolavezetőkkel szembeni szakmai és társadalmi elvárások alapvető változásokon mentek keresztül, amelyek nyomán az igazgatói szerepkör maga is átalakult. Ez az átalakulás azonban nem tekinthető egyetlen és egységes folyamatnak...
 • Vágó Irén • Közoktatási modernizáció
  Az 1994-es választások után hivatalba lépő kultuszkormányzatnak azzal a helyzettel kellett szembenézni, hogy az oktatási rendszer működésének törvényi keretei – a közoktatási, szakképzési és felsőoktatási törvény révén – megteremtődtek ugyan, de a mindenki számára kötelező oktatás tartalmát szabályozó új dokumentumok a rendszerváltást követő időszakban vagy nem készültek el, vagy megszülettek, de később visszavonásra kerültek1, miközben a 70-es és 80-as években kiadott korábbi szabályozók legitimitásukat vesztették, az iskolákat körülvevő gazdasági és társadalmi viszonyok gyökeres átalakulása következtében elavultak, szabályozó erejük elporladt anélkül, hogy a központi vagy helyi oktatásirányítás hatálytalanította volna azokat...
 • Baráth Tibor • A közoktatás hatékonysága
  A modern társadalmak oktatási rendszereiben az iskoláztatás minősége, az ennek során felhasznált anyagi és humán források mértéke, ezek felhasználásának hatékonysága kulcsfontosságú kérdéssé vált. Ez olyan kutatásokat indított el, amelyek segítségével növelhető a rendszer működésére vonatkozó tudásunk, másrészt ez a problémakör ösztönözte azoknak az irányítási mechanizmusoknak, technikáknak a kialakítását és alkalmazását is, amelyek segítségével a hatékonyság növelhető...
 • Szabó Ildikó • A szakma hangja
  Iskolaigazgatók és pedagógusok körében párhuzamosan két vizsgálatot végzett az OKI Kutatási Központja 1996–97 fordulóján, az iskolákat területi elhelyezkedésük és képzési profiljaik szerint reprezentáló mintákon. Ennek során az 1200 igazgató körében végzett vizsgálat egyik témáját közoktatással kapcsolatos elképzeléseik és értékeik alkották...
 • Balázs Éva: • Iskolaképek
  A rendszerváltás szándéka és a közoktatási törvény betűje egyaránt a pluralista iskolázás mellett tört lándzsát. Ez nem csak lehetségessé, hanem kívánatossá is teszi azt, hogy egymástól eltérő intenciójú és szakmai törekvésű iskolák működjenek az országban. A tartalmi-tantervi reform a rendszer egységessége és átjárhatósága érdekében döntött arról, hogy a kötelező oktatásban töltött idő nagyobb része az egységes minimumkövetelmények szolgálatában áll. Így az iskoláknak a NAT keretében kell vállalni és megvalósítani saját céljaikat...
 • Függelék I. (Igazgatói kérdőív – Önkitöltős)
 • Függelék II. (Tartalmi szabályozás – Iskolavezetői koncepciók)

Impresszum

Szerkesztette: Balázs Éva; Lektorálta: Somlai Péter; Olvasószerkesztő: Landauer Attila; Műszaki szerkesztő: Oláh Attila - Psycho Star Bt.; Borító: Szepessy Ákos
Írták: Balázs Éva, Baráth Tibor, Szabó Ildikó, Vágó Irén

A tanulmányokat megalapozó kutatásokat és a kötet megjelenését a Művelődési és közoktatási Minisztérium (OKI, 1997-98-as vezetésfejlesztési program), a KOMA (493. számú program) valamint az OTKA (T020548 számú kutatási program) támogatta.

Országos Közoktatási Intézet - Kutatási Központ
Okker Kiadó
Budapest, 1998

ISBN 963 7315 82 9

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.