wadmin | 2009. jún. 17.

Előszó

Az elmúlt négy évben a roma tanulók iskolai eredményességének növelése ér­de­ké­ben hozott kormányzati és nem kormányzati intézkedések egyik legfontosabb eleme a hálózatépítés volt. Az Oktatási Minisztérium fennhatósága alatt 2002-ben létrejött az Országos Oktatási Integrációs Hálózat (OOIH), amelynek célja az oktatásirányítás integrációs célkitűzéseinek gyakorlati megvalósítása. A hálózati szerveződés az iskolai sikerek érdekében nem előzmény nélküli elképzelés, ilyen jellegű kezdeményezés a civil szféra oktatási tevékenységei között is megtalálható. A roma tanulók deszegregációja például a Nyílt Társadalom Intézet prioritásai között is megjelenik, gyakorlatba ültetése lehetséges eszközéül a helyi intéz­mény­szövetségek (HISZ) létrehozását választva1.

A jelen tanulmánykötet célja e két, időben párhuzamosan folyó kísérlet ered­mé­nyességének vizsgálata, valamint a helyi gyakorlati tapasztalatok összegyűj­tése, bemutatása. Az oktatásirányítók és a civil szféra képviselői által életre hívott integrációs kezdeményezés vizsgálata két olyan szerveződés bemutatását teszi lehetővé, amelyek a hátrányos helyzetű és a roma tanulók iskolai eredményessége javításának legmegfelelőbb eszközeként az integrált nevelést nevezik meg, vi­szont az integráció megvalósításának mikéntjében megközelítésük egymástól eltér.

Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat 2003–2004-es pilotprogramjának bá­zis­intézményi szintű monitoring­vizsgálata, valamint a helyi integrációs szövetsé­gek munkájának feltérképezése során mind kvalitatív, mind kvantitatív mérési mód­sze­reket alkalmaztunk2. Így a tanulmánykötetben kutatási beszámolókat, elem­zé­se­ket, valamint esettanulmá­nyo­kat is közreadunk annak érdekében, hogy a két el­méleti modell gyakorlatba ültetésének eredményességét minél szemléleteseb­ben mutathassuk be. Az esettanulmányok az OOIH esetében egy integrációs bá­zis­in­téz­mény, valamint egy integrációs normatívát ugyan igénylő, de bázisiskolaként nem mű­kö­dő intézmény hétköznapi integrációs gyakorlatát hivatott bemutatni, míg a he­lyi integrációs szövetségek tevékenységét és célkitűzéseinek megvaló­sí­tá­sát egy nagy­városi és egy kistelepülési eset alapján rekonstruáljuk.

A tanulmánykötetben megjelenő egyes írások nemcsak az integrált nevelés prob­lémakörének körüljárását, az irányelvek gyakorlati megvalósulása egyes lé­pé­seinek megismertetését, tanulságok levonását, hanem az esetlegesen felme­rü­lő nehézségek meg­ol­dá­sára policy-javaslatok megfogalmazását is lehetővé teszik.

A szerkesztő

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.