<

Az Országos Közoktatási Intézet „Informatika gyermekkorban” című, 2002-ben megrendezett konferenciáján merült fel egy olyan szakmai fejlesztő műhely megszervezése és működtetése, amely összefogja azokat a hazai oktatási intézményeket, ahol az információs és kommunikációs technika (IKT) gyermekkori alkalmazásának eddigi „legjobb tapasztalatai” szerezhetők. A műhely megszervezésének ötletét az OKI és a szakmai szervezetek is támogatták. A műhely tagjai óvodapedagógusok, tanítók, gyógypedagógusok, tanárok, tanítóképzésben oktatók. Céljuk az, hogy megismerjék egymás munkáját (információcsere levelezéssel, szakmai találkozók, bemutató foglalkozások szervezése, publikációk írása, tanácsadás stb.); összegyűjtsék és népszerűsítsék az eddigi eredményeket (helyi didaktikai anyagok, tantárgyi tematikák, óravázlatok, módszertani útmutatók, szoftver-részletek stb.); ötleteik alapján további fejlesztéseket kezdeményezzenek és végezzenek (pályázatokkal, az OKI-hoz vagy a megyei pedagógiai intézetekhez kapcsolódó megbízásokkal, szponzorok keresésével stb.).
A műhely fejlesztéseit, szakmai-módszertani anyagait rendszeresen publikáljuk e honlapon. Az érdeklődő pedagógusok szakmai információt kérhetnek a műhely vezetőjétől:

Kőrösné Mikis Márta
tudományos munkatárs
OKI Program- és Tantervfejlesztési Központ
1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Tel.: (1) 235-7247,
Fax: (1) 235-7242
KorosneM@oki.hu


Tartalom

 • Gyermekinformatika – tanulmányok
  Az iskolába kíváncsian lépő kisdiákok számára nem mindegy, hogy a számítógéppel, mint az informatika legjelentősebb képviselőjével milyen körülmények között találkoznak. Bár informatikai élményeik már lehetnek az óvodából, a családból vagy éppen a barátoktól, ezek rendszerezése, majd bővítése egyértelműen az iskolára hárul. Ha a találkozás motiváló és sikeres, nemcsak az iskolai kudarcok kerülhetők el, hanem az ismeretszerzés lehetőségei megsokszorozódnak. A felkészült tanító szerepe ebben a folyamatban meghatározó! A rovat tanulmányai a gyermekinformatika témája iránt nyitott, innovatív pedagógusoknak segítenek a 21. század iskolájának és változó tanulási környezetének megismerésében.
 • Gyermekinformatika – gyógypedagógia
  A számítógép, az informatika rendkívül fontos szerepet játszik a gyógypedagógiában, a sérült funkciók pótlásában. Lehetőséget ad a sajátos nevelési igényű gyermekeknek arra, hogy könnyebben, eredményesebben tanuljanak. Esettanulmányokat készítünk halmozottan sérült gyermekek (értelmileg és mozgásban is) számítógéppel segített tanításáról. A gyógypedagógusok számára olyan elemzéseket is közzéteszünk, amelyben megfelelő szoftvert ajánlunk a tanulók speciális igényeihez igazodva.
 • Gyermekinformatika – informatika az óvodában
  Az elmúlt évtizedekben nagyon sok vitát váltott ki a számítógép az újító szándékú óvodapedagógusok, valamint a korai gyermekkori alkalmazást ellenzők között. Az ellenzők legfőbb érvei szerint a gép elmagányosodást okoz, a szocializáció lelassulását eredményezheti, a kommunikáció hiánya miatt nem fejlődik a gyermek beszéde, valamint egészségkárosodáshoz vezethet. A technikai fejlődés elől azonban az óvodák ajtajait sem lehet bezárni! Azok a kisgyermekek, akiket ma az óvodában nevelünk, a 21. század információs társadalmában élnek, majd később tanulnak, dolgoznak, amelyre fel kell őket készíteni. Nem hunyhatunk tehát szemet az informatika jelenléte előtt, nem ijedhetünk meg eszközeitől, hanem inkább törekednünk kell azok megismerésére és fejlesztő alkalmazására. Az óvodák feladata éppen az, hogy az információs és kommunikációs kultúra befogadásában, megalapozásában segítsék a gyermekeket. A rovat publikációi ehhez kívánnak szakirodalmat nyújtani.
 • Gyermekinformatika – tantervek
  E rovattal konkrét szakmai segítséget adunk ahhoz, hogy a tanítók az eddig alsó tagozaton informatikát még nem tartalmazó helyi tantervüket miként bővítsék, illetve a már meglévő informatika tantárgyat milyen módszerekkel tanítsák. Tantervi mintákat adunk, amelyek összhangban állnak az új NAT előírásaival. Olyan „alkalmazott” informatikatantervet is bemutatunk, amely a meglévő tantárgyakba „rejti el” az IKT ismereteit. Módszertani ajánlást és bőséges, kipróbált óravázlat-mintákat is közzéteszünk a tanítók motiválására a számítógép képességfejlesztő alkalmazása érdekében.
 • Gyermekinformatika – informatikai játékok
  Az informatika világával való megbarátkozást – különösen az iskolába lépő gyermekek korcsoportjában – sohasem a számítógépekkel kezdjük. Nagyon sok olyan játékot játszhatunk a teremben, az udvaron, vagy éppen hagyományos módon rajzolhatunk, írhatunk, barkácsolhatunk, amely tevékenységekkel az információs kultúrát és a későbbi eszközhasználatot megalapozzuk. Az informatikai készségfejlesztő játékok csoportjába tartoznak a számítógép nélküli Logo-játékok, mozgásos teknőcjátékok, labirintusok, kirakók, stb.; egyrészt ezek gyűjteményét tartalmazza e rovat. Ezek mind a tanteremben, mind az iskolaudvaron játszhatók. Másrészt a gyermekek informatikai tudását is felmérhetjük változatos feladatokkal. A Gyermekinformatika Szakmai Műhely pedagógusainak „Tarka-barka informatika” c. feladatgyűjteményéből is közlünk ízelítőül példákat.
 • Gyermekinformatika – szoftverelemzések
  Az informatikát használó tanítási órák megtartásához annotált mutimédiakalauz készült, amely segít eligazodni a tanítóknak a kereskedelmi forgalomban kapható, oktatási célú szoftverek, CD-ROM-ok „káoszában”. Az oktatási célra alkalmasnak talált, már kipróbált CD-ket röviden ismertetjük, tantárgyanként csoportosítva. Az ajánlások alapján az érdeklődő pedagógusok már könnyebben választhatnak az adott tanulócsoporthoz és tanítási témához illő kínálatból. Egyes jól bevált, kicsiknek készített, népszerű didaktikai szoftverek részletes, pedagógiai szempontú elemzését is közreadjuk e rovatban.
 • Gyermekinformatika – tehetséggondozás
  A közoktatási törvény több pontban is előírja a tehetséggondozást. Hogyan mutatkozik meg egy gyermek informatikai tehetsége? Vajon miféle tehetségről beszélhetünk a 6-10 éves korcsoportban? Mikor mondhatjuk, hogy a kisdiáknak különös tehetsége van az informatikához? Rovatunkban módszertani javaslatokat adunk közre a kérdés megválaszolásához, továbbá ötleteket az informatikában tehetségesnek talált tanulók szakirányú versenyekre való felkészüléséhez, már az első osztálytól kezdve.
 • Gyermekinformatika – nemzetközi tapasztalatok
  Műhelyünk nemzetközi projekthez is csatlakozott. A MMM projekt (Mini-web, Többnyelvűség, Maxi tanulás) az információs társadalom forradalmian új tanulási stratégiáit vetíti elénk. A gyermekek és nevelőik e-mail segítségével kommunikálnak: írnak, olvasnak, leveleiket, rajzaikat, fotóikat cserélik egymással a különböző országokban, miközben új ismereteket szereznek, anyanyelvük írott változatát és idegen nyelvek alapjait sajátítják el. A 3-10 éves kicsik nemcsak informatikai tudásukat bővítik, hanem megismernek más kultúrákat, nyelveket, szokásokat. Több országban zajló, közös kollaboratív projekteket is bemutatunk. Figyelemmel kísérjük a gyermekkori informatika nemzetközi konferenciáit is (pl. IFIP), ezek egyes előadásait, a sikeres, adaptálható pedagógiai tapasztalatokat magyar fordításban jelentetjük meg.
 • Gyermekinformatika – „Best Practice”
  A pedagógusok szívesen megismerik egymás munkáját, oktatási-nevelési eredményeit is. Ugyanakkor nincs alkalmuk arra, hogy az országon belül egymás tanóráit, foglalkozásait meglátogassák. Ilyenkor az esettanulmányok segítenek, amelyek bemutatják az egyes iskolákban szerzett „legjobb tapasztalatokat” (angolul: best practice). Összegyűjtjük és terjesztjük azokat az adaptálható, másutt is alkalmazható pedagógiai tapasztalatokat, amelyeket az informatika alkalmazása órák során szereztünk, és terjesztésre ajánlunk.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.