wadmin | 2009. jún. 17.

Pluhár Zsuzsa:

A Logo és az Internet

Bevezetés

A számítógép megjelenése az oktatásban nagy kérdéseket vetett fel. Ezek a kérdések még most is vitákat kavarnak, és lehetőségeink minél jobban bővülnek, annál élesebb, hevesebb viharokra számíthatunk. Mindig lesznek ellenzői és támogatói a felbukkanó irányzatoknak, lehetőségeknek, hasonlóan a televízió és a mobiltelefon használatához. Szükséges egy bizonyos számítógépes kultúra kialakítása (ami sajnos még mind a televízió, mind a mobiltelefon tekintetében hiányzik), és elsajátítása, a megjelenő új módszerekkel pozitív irányba történő terelése.

Célunk egy összefoglaló, osztályozó és iránymutató tanulmány készítése volt, mely a Logo- pedagógia jelenlegi, az Interneten elérhető, rendelkezésünkre álló anyagait sorolja fel. Rövid leírásainkkal (ismertetőinkkel) próbálunk segítséget nyújtani a Logóval még csak most ismerkedőktől kezdve a Logót már jól használókig mindazoknak, akik a Logo oktatásához keresnek segédanyagokat és Internetes lehetőségeket.

Válogatásunk nem teljes (hogy is lehetne az?), nem foglalkoztunk például a csak általános leírásokat tartalmazó oldalak zömével, azokkal amelyek nem hordoztak számunkra megfelelő mennyiségű, minőségű információt, valamint "csak" a magyar, angol és német nyelvű oldalak közül válogattunk. (Azokat az oldalakat, amelyek a Logo-filozófia megvalósításának "útvonalát" is támogatják, az Î ikonnal jelöltük.)

Mielőtt azonban rátérnénk az összegyűjtött oldalak ismertetésére, "beszéljünk" egy kicsit a Logo-ról!

Logo

"A teknőc számítógéppel vezérelt kibernetikus lény." [1]

A Logo-filozófia

"Hogy valamit megtanulhass, először találd meg az értelmét."

A Logo egy pedagógiai szemléletfilozófia elnevezése, "amely a számítógépnyelvek egyre népesebb családjában ölt testet" [1].

Maga az elnevezés (Logo), a görög logos szóból származik, melynek jelentése igen sokrétű. Jelentheti az észt, de a szót, nyelvet, beszédet, továbbá a gondolkodást, bizonyítást, kutatást, rendszert és bölcsességet, logikát is.

A következőkben összefoglaljuk a nyelvcsalád és a filozófia sajátosságait, amiből kiderül az elnevezés megválasztásának oka is:

A Logo és filozófiájának kialakítása az Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutató- laboratóriumában, Seymour Papert és Wallace Feurzieg irányításával kezdődött. Egy olyan eszköz, számítógépes "gondolati fogódzó" kifejlesztésére törekedtek, aminek segítségével a gyerekek megtalálják az értelmet abban, amit meg akarnak tanulni, és ez az értelem egybe essen azzal, amit ők fontosnak tartanak.

A Logo egy olyan eszköz, amelyben "kultúra, beépült ismeretek és személyes azonosulás lehetősége találkozik" [1], s melyet a gyerekek saját elképzeléseik szerint vehetnek birtokukba. A fejlesztések arra a Piaget-i megfigyelésre épültek, hogy "a gyerekek saját gondolati struktúráik építői". Azonban nem a semmiből építkeznek, hanem mindabból, amit a környeztükben találnak, amit a környezetük nyújt nekik, "kiváltképp a környezeti kultúra által felkínált modelleket és képleteket" [1] hasznosítják.

Ahhoz, hogy ezt a tanulást használhassuk az iskolában is, magát az iskolai tanulás folyamatát kell átalakítani, a tanulókat aktívabbá és önállóbbá tenni. Ehhez nyújt eszközt a Logo.

A nyelvi elemek és lehetőségek alapján egy interpretált, rekurzív, listakezelő, a LISP-ből származtatott nyelvcsaláddal állunk szemben, amelynek jelenleg szinte megszámlálhatatlan alcsoportja van.

Mikor magáról a Logo-filozófiáról és ezzel kapcsolatosan a Logo-ról beszélünk, általában az eredeti nagy Logo-nak csak egy részhalmazát, a "Teknőc utasításokat tartalmazó részhalmazt", azaz a Teknőc-geometriát tekintjük.

Az euklideszi geometria alapegységéhez, a ponthoz hasonlóan a Teknőc-geometria alapegysége a "Teknőc", aminek (vagy akinek) a helyén kívül van még iránya (néz valamerre). "Ebben hasonlít az emberre (ahogy én is itt állok és észak felé nézek) vagy egy állatra, vagy akár egy csónakra." [1] Ennek köszönhetően a gyermek azonosulni tud a teknőccel, és így saját testére, mozgására vonatkozó ismereteit tudja átvinni a formális geometria tanulásába.

A teknőccel egy "titkos teknős" [1] nyelven kommunikálhatunk, amelynek minden nyelvjárásában megtalálhatjuk az alábbi alapparancsokat:

  • előre (forward) és hátra (back), melyekkel egyenes vonalban, változatlan irányban mozdíthatjuk el a teknőcöt, azaz a helye megváltozik, de az iránya nem;
  • jobbra (right) és balra (left), melyekkel a teknőc iránya változtatható.

Mindezen parancsokhoz meg kell adnunk egy paramétert, ami megmondja, hogy mennyit kell a teknőcnek előre vagy hátra mennie, illetve, elfordulnia. A legtöbb gyereknek izgalmas, játékos folyamat során kell felfedeznie, mit is jelentenek ezek a számok.

A Logo környezetben történő oktatás egyik lényege, hogy a gyerekekben felmerülő "hogyan" kérdésekre a pedagógus nem ad kész választ, "hanem olyan módszert mutat, amelyen nem csak ezt, hanem hasonló problémák egész sorát meg lehet oldani"[1]. Ez a módszer a "Játszd el Te a Teknőcöt!", azaz amikor a gyereknek a feladat megoldásához úgy kell mozognia, ahogy azt elvárja a képernyőn található teknőctől ahhoz, hogy az például a kívánt alakzatot meg tudja rajzolni. Ezzel gyakorlatilag szoros kapcsolat teremthető a személyes cselekvés és a formális tudás kialakítása között.

A Logo környezet másik fontos "alapköve", hogy nem éri bírálat a gyereket, ha rosszul rajzol. (Egyes vélemények szerint nem rossz a program, illetve a rajz, csak nem az elvárásainknak megfelelően működik). A programozásnak, a program megértésének szerves része a hibakeresés és hibajavítás folyamata is. A hibát nem kell kudarcként megélni és azonnal elfelejteni. A programozás során a tanuló látja a haladást, és azt, hogy valami ritkán teljesen rossz vagy teljesen jó.

A programozás így tulajdonképpen nem más, mint új dolgok (például szavak) megtanítása a Teknőcnek.

A megvalósításhoz kifejlesztett eszközök között találunk a képernyőn lakó "fény-Teknőcöt", és robot-Teknőcöt (illetve azt irányító programokat) egyaránt. Mindkét fő irányzatnak megvannak az előnyei ("erős oldalai") a másikkal szemben, egyik sem jobb, vagy rosszabb mint a másik.

A Logo oktatása

"Manapság az oktatási szituációk nagy részében a gyerekek úgy találkoznak a számítógéppel, hogy kipróbálja képességeiket: megfelelő nehézségi szintű feladatot ad nekik, a megoldásról visszajelez és információkat közöl - tehát a számítógép programozza a gyereket. A LOGO környezetben ez a viszony megfordul: már jóval az iskoláskor előtt is a gyerek irányít, ő programozza a komputert. És miközben gondolkodni tanítja a számítógépet, felfedező munkába kezd saját gondolkodásáról. Ez az élmény felkavarhatja a gyereket: a gondolkodásról gondolkodva episztemológussá válik, ami a legtöbb felnőttel sohasem esik meg." [1]

Mint azt az előzőekben említettük, maga a Logo az oktatási filozófia megváltoztatását is követeli.

Sokan "csak" a programozási, vagy bizonyos matematikai feladatok megoldásának lehetőségét látják a Logóban. "Egy nyelv, mint a BASIC vagy a PASCAL, csak valamivel közelebb áll a gyerekekhez" - hangoztatják, és arra használják a Logót, hogy a szokásosan elvárt tudáshalmazt ugyanazokkal a módszerekkel, csak más eszköz bevetésével tömjék a tanulókba.

Ahhoz, hogy valóban sikeres legyen ez a pálfordulás, rengeteg irodalom és szakmai fórum, magyar és külföldi konferencia áll rendelkezésünkre. Legelső lépésként mindenkinek Seymour Papert Észrengés (Mindstorms) [1] című könyvét ajánlom elolvasásra. S ha Papertnek az olvasót is sikerült elvarázsolnia, akkor bátran belevághat a Logo további tanulmányozásába, használatába.

Internet

Az Internet megjelenése életünkben legalább olyan nagy áttörést okozott, mint maga a számítógép bekerülése az oktatásba. Elterjedését, fejlődését és veszélyeit számos cikk és tanulmány taglalja, feszegeti; napjaink divatos vitatémájává vált. Érdekes bevezetőként ajánljuk Umberto Eco (http://www.hf.ntnu.no/anv/Finnbo/tekster/Eco/Internet.htm) cikkét.

Az "Internet" témakörben kiemelt helyet foglal el annak alkalmazása az oktatásban. Nem kívánunk állást foglalni, vagy újabb vitát kirobbantani, csak segítséget nyújtani ahhoz, hogyan hasznosítsuk ezt a ránk zúduló információ-áradatot és felvillantani néhány lehetőséget az Internet hasznosítására, alkalmazására az oktatásban. Ehhez nyújthat még segítséget a sajnos Logo-val kapcsolatos konkrét javaslatokat nem tartalmazó, de az általánosan megfogalmazott szempontjaiban (tanácsaiban) jól alkalmazható Communication Technology Laboratory at Michigan State University (http://commtechlab.msu.edu/sites/letsnet/noframes/bigideas/index.html) angol nyelven publikált projektje is.

Az összegyűjtött lapok egy lehetséges feldolgozásához és oktatásba történő implementálásához nyújt segítséget az EASIER (Explore, Adopt, Setup, Implement, Evaluate és Re-construct)- megközelítés [2], melynek elolvasását és megszívlelését mindenkinek ajánljuk.

A vizsgált Internet-oldalakat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:

1. Módszertani útmutatók

Pedagógusoknak, szülőknek szóló oldalak, amelyek anyagai az órák megtervezése mellett azok kivitelezésében is segítséget nyújtanak. Ide sorolhatjuk a konkrét tapasztalatokat, módszereket, óravázlatokat, valamint feladatokat és azok megoldását leíró oldalakat, melyek elsősorban gyűjtésre, letöltésre buzdíthatják a keresőt (tantervek, leckék, órák tervezése, diákok aktivitását növelő módszerek, útmutatók), valamint a Logo tanításához kiadott könyvek, folyóiratok és alkalmazások (nyelvek és kiadóik) oldalait (Logo tanításához ajánlott irodalmak, CD-k, software-ek és leírásaik).

Ilyenek például a könyváruházak, melyeknek oldalain általában lehetőség van referenciák megadására és elolvasására is, azaz hogy ki, mikor vásárolt és milyen véleményt alkotott (és természetesen a mi visszajelzéseinket is szívesen fogadják).

Ebbe a kategóriába sorolhatjuk be a Logo terjesztésével, oktatási segédanyagok forgalmazásával foglalkozó cégek ismertetéseit is. Annak ellenére, hogy ezekért fizetnünk kell, az ismertetőikből meríthetünk ötleteket, módszereket.

Ugyancsak ide sorolhatóak a tanárok, szülők számára fenntartott levelező listák, fórumok is, melyek segítségével a felmerült problémák, ötletek "megbeszélésére" kerülhet sor.

2. Diákok által használható oldalak

Ide tartoznak azok az oldalak, ahova a tanulók juthatnak el több-kevesebb tanári irányítással. A diákok esetében nagyon fontos, hogy élvezzék a feladatok megoldását, és kézzelfogható, értékelhető eredményt tudjanak felmutatni az elvégzett munka befejeztével. Ebben segíthetnek nekik az interaktív játékokat, feladatokat tartalmazó oldalak és chat-csatornák, kimondottan nekik fenntartott levelezőlisták.

Ezen oldalakat három osztályba sorolhatjuk:

2.1 Információ-gyűjtő oldalak

A Logo-ról, annak lehetőségeiről, történetéről csoportos, vagy egyéni feldolgozásra alkalmas feladatoknál láthatjuk ezen oldalak hasznát. Érdekesebb feladványok, galériákban elhelyezett anyagok gyűjtésére, letöltésére alkalmas oldalak. Interaktív beavatkozásra nem alkalmasak, de az 1. pontban ajánlott módszerekkel könnyen és hatékonyan integrálható mind órai, mind órán kívüli tevékenységekhez.

Ide sorolhatjuk a diákok "csevegő"-csatornáit, levelező listáit ahol egymással, vagy valamilyen vezetővel konzultálhatnak a Logo-val kapcsolatos problémáikról, ötleteikről.

2.2 Online használható, interaktív oldalak

Ezek az oldalak tanári segédlettel, vagy anélkül feladatokon keresztül vezetik be a diákot egy vagy több probléma területére, és segítik a megoldáshoz.

Az ebbe a csoportba tartozó oldalak főleg az órai munka keretében a probléma vizuális megoldásával segítik a megértést.

Ebbe a kategóriába sorolhatjuk a játékos feladatokat, melyek alkalmasak arra, hogy a diák "észrevétlenül" tanuljon, szívja magába a tudást a kellő helyen, időben és módon történő alkalmazásukkal.

*

Sajnos a Logo-val foglalkozó oldalak között elsősorban felnőtteknek szóló, a pedagógus irányításával használható, az 1. kategóriába sorolható oldalakat találhatunk. Kevés az interaktív kipróbálási lehetőséget nyújtó, kimondottan gyerekeknek készült lap.

A konkrét oldalak általában "kevertek", nem sorolhatóak be tisztán csak az egyik kategóriába. Ezért inkább egy felsorolást alkalmaztunk és az oldal "lehetőségeire" annak leírásakor kerítünk sort.

Logo az Interneten

Magyar nyelvű oldalak

Magyar nyelvű logo oldal (http://www.logo.hu/)

A magyarországi Logo oktatás és környezetek összefoglaló oldala. Találhatunk itt információt a hazánkban legelterjedtebb Logo-környezetekről (Comenius Logo, Imagine, MicroWorlds, LogoWriter), OszTV versenyekről, pályázatokról és rendezvényekről. Logo témájú tanmenetek, óratervek és szakdolgozatok gyűjtését is elkezdték, csak a beküldőkön múlik, mikor töltődik fel az adatbázis.

Az oldal tartalma az elmúlt év során sok érdekes információval bővült (bár néhol még mindig hiányzik az eredeti forrás megjelölése). Hátránya, hogy a témák fő csoportosítása alatt hiányzik a továbbontás (például könyvek, linkek), mely az oldalak fejlődése miatt aktuálissá vált.

Sajnos a készítő minden oldalt program segítségével generál (a menüket például majdnem minden kattintás után feleslegesen), ami lassúsága miatt az oldalak élvezhetőségét veszélyezteti.

Comenius Logo oldalak (http://caesar.elte.hu/~comlogo/)

Kimondottan gyerekeknek és pedagógusoknak létrehozott oldal, amely angolul és magyarul is élvezhető. Jól felépített, újra fellendült pályázatokkal, galériával és oktatási segédanyagokkal és bővülő kincstárral, és egy nagyobb lélegzetű fejlesztői tananyagra vonatkozó ígérettel áll az érdeklődők rendelkezésére.

Az oldalak létrehozásakor a cél az volt, hogy konstruktív kapcsolatot létesítsenek a programok, problémák, játékok tervezői azokkal, akik ezeket használják, elősegítsék ezeknek a szerepeknek az alternatív váltakozását az oldalak segítségével mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten, hogy az egyes programok megalkotása valóban nemzetközi erő összeadásából származó kollektív összmunka legyen.

A kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium oldalain (http://www.csokonai-kap.sulinet.hu/Oktatas/Modszertan/LOGO/logo.html) az iskola Logo munkáját követhetjük nyomon. Meghirdetett versenyek, gyerekek által készített munkák, óravázlatok közül választhatunk.

Logo témakörben érdekes oldalak gyűjteményének elkészítésére láthatunk kezdeményezést a (http://www.externet.hu/mikrokozmosz/htm/logos.htm) oldalon. Sajnos csak egy link- gyűjtemény, ahol hiányzik az oldalak leírása, osztályozása.

Külföldi oldalak

Az MIT oldalain rengeteg Logo-lehetőséget találhatunk, ne higgyük, hogy csak Papert nevéhez fűződően. A felsorolást kezdjük azért vele:

Î Seymour Papert legjobban követhető és összefogott oldala: http://www.papert.org/.

Innen linkeket találhatunk írásaira, publikációira és munkáira (pl.: "The Future of Learning" csoport http://learning.media.mit.edu/, MaMaMedia: http://www.mamamedia.com/ kimondottan gyerekeknek szóló oldal) nem csak Logo témakörben. Angolul olvasóknak érdemes (kötelező!) olvasni, tanulmányozni.

Î Logo Foundation (http://el.www.media.mit.edu/logo-foundation/)

Az MIT Logo alapítványának oldala, melyen belül egy "negyedévenként megjelenő újságot" (Logo Update http://el.www.media.mit.edu/logo- foundation/pubs/logoupdate/) is lapozgathatunk.

Az oldalakon a kezdetektől indulhatunk: olvashatunk a Logo múltjáról és jelenéről, a nyelvcsalád sajátosságairól is.

Összefoglalót kapunk a Logo-val foglalkozó könyvekről (valamint megrendelési lehetőségükről :o)), és a legelterjedtebb Logo fajtákról, linkeket találunk a fejlesztőkhöz, illetve a demo, shareware vagy ingyenes verziók letöltéséhez.

A publikációk között hosszabb-rövidebb cikkeket, írásokat olvashatunk, melyek a Logo nyelv előnyeiről, lehetőségeiről, projektekről, könyvekről, ötletekről tájékoztatnak. Érdemes végigböngészni folyamatosan bővülő kínálatukat.

Innen juthatunk el (más) Logo-csoportokhoz is. Oldalaik és az általuk összegyűjtött linkek jól szervezettek, áttekinthetők.

Egy rövidebb MIT projekt (http://el.www.media.mit.edu/groups/el/projects/circles/), annak bemutatására, hogy gondolkodjunk (hogy tanítsunk gondolkodni) a körökről.

Érdemes erre az angol nyelvű leírásra időt szakítani.

Î StarLogo (http://www.media.mit.edu/starlogo/)

A StarLogo olyan speciális Logo, ahol teknőcök "ezreinek" adhatunk ki egyszerre (párhuzamosan) grafikai parancsokat. Előnye, hogy több operációs rendszerre is letölthető.

Megismeréséhez és használatához lépésről lépésre vezetnek minket végig az oldal készítői.

A mellékelt feladatok jól kidolgozottak, használattal és továbbfejlesztéssel, tovább lépéssel kapcsolatos leírásokat és ötleteket is tartalmaznak.

Példaprojekteket a biológia, matematika, "grafika", fizika és "mindennapjaink" (pl. közlekedés) témakörben találhatunk (a feladatoknál megismert alapossággal kidolgozva).

Az ide kapcsolódó levelezési lista tartalma 2000. augusztusáig terjed, ami sajnos nem árulkodik túl nagy aktivitásról.

Az általuk megadott referencia-lista (jelentkezett StarLogo használók, tanárok) ugyan nem túl hosszú, de értékes elemeket rejt, mint például

a Maine Starlogo Communities (http://www.asap.um.maine.edu/StarLogo/), ahol komolyabb StarLogo-ban megvalósított modellekkel ismerkedhetünk meg a fraktálok, a pszichológia, a fizika és egyéb területeken, valamint
az Önszervező biológiai modellek, melyeket letölthetünk a Pen State egyetem oldaláról (http://www.psu.edu/dept/beehive/R- so/starlogo/starlogo.htm).

Az 1998-tól évente rendezett továbbképzés (workshop) képei, és leírásai sajnos csupán kedvcsinálónak tekinthetők, mivel az érdemi részek csak jelszóval érhetőek el.

MicroWorlds (http://www.microworlds.com/ vagy http://www.lcsi.ca/)

Az ugyancsak MIT által kialakított Logo-nyelv elsősorban Macintosh alá készült el, de most már elérhető más operációs rendszerek alá is.

Projektek, feladatok és módszerek angol nyelvű forrásának tekinthető oldal több témakörben (matematika, játékok, természettudomány, animáció, …). Nem csak a MicroWorlds-el foglalkozóknak ajánljuk.

Nem MIT kézben lévő MicroWorlds oldalak:

Kids And Computer (http://www.kidsandcomputers.com/)

Don Sleeth két lányát tanította programozni MicroWorlds segítségével. Ennek az előzményeit, lépéseit (7 napos kalandtúrájukat) és eredményeit olvashatjuk igen kedves és közvetlen formában web-oldalán.

E bevezető oldal után érdemes ellátogatni a Kids Can Program (http://www.kidscanprogram.com/) oldalra, melyen ugyancsak a MicroWorlds Logo-val kapcsolatos információkra lelhetünk:

A leckéket tartalmazó (és azokon átvezető) oldalakon kis példákon keresztül mélyedhetünk el a MicroWorlds Logo lehetőségeiben. Itt nincs lehetőségünk a valós idejű kipróbálásra (kivéve, ha mellette futtatunk egy MicroWorlds Logo alkalmazást), és sajnos a leírt utasítások eredményeit sem mindig láthatjuk például képen megjelenítve, viszont elég magas szintig eljuthatunk (és a folytatást a készítő ígéri).

A galériában "működés közben" is láthatjuk a gyermekek munkáit. Érdemes mind az ötleteket, mind a megvalósításokat megcsodálni.

Ha Javat futtató böngészőnk van, érdemes ellátogatni, illetve visszatérni a (http://www.kidsandcomputers.com/lessonette/current.htm) oldalra is, ahol egy teknőccel kipróbálhatunk néhány Logo utasítást. Ehhez egy kis segítséget is kapunk két lecke erejéig, és egy kis animációt is lejátszhatunk. Inkább csak figyelemfelkeltő, csalogató oldalnak ajánlanám.

"Logo programozási nyelv tanulóknak", hirdeti angolul a (http://www.atlantic.net/~caggiano//logo/) kezdőoldala, ahol szintén a MicroWorlds Logo rajongók mazsolázhatnak.

Az oldalakról nyíló linkek általában a már általunk is említett külső oldalakra mutatnak, illetve máshol is olvasható információkat tartalmaznak. Ami miatt mégis érdemes ellátogatni ide, az a gyerekek által készített kisebb feladatokat tartalmazó rész (projekts menüpont). A feladatok megoldásai azonnal élvezhetők, de le is tölthetők.

Visszatérve az MIT oldalaira, érdemes kitérni a Logo fizikai megvalósítására, a Logo-robotokra és azokhoz készített nyelvekre:

LEGO/Logo (http://lcs.www.media.mit.edu/people/fredm/papers/nato/nato.html)

Fred Martin és Mitchel Resnick által kifejlesztett Logo, mely hitvallásuk szerint Papert Matematika-országa (ld. [1]) alapján a Tudomány-ország (Scienceland) megvalósítása a "tudomány- fóbia" leküzdésére, elkerülésére.

Mindazoknak ajánlott olvasmány, akiket a Logo fizikai megvalósítása (LEGO), kiegészítése is érdekel. A programozható LEGO téglákról, elemekről általános áttekintést és iránymutatást ad.

Érdemes még felsorolni "kisebb" LEGO irányítását segítő Logo fajtákat, típusokat, mint pl. Brian Silverman fejlesztése a

Cricket Logo (http://lcs.www.media.mit.edu/people/fredm/projects/cricket/), amelyik két összetevővel bővíthető (használható): az ikon alapú Logo Blocks (http://llk.media.mit.edu/projects/cricket/logoblocks/) Fred Martin, Mitchel Resnick, Bakhtiar Mikhak fejlesztésében, és a Logo Graph, mely az interface-ek által szolgáltatott adatok feldolgozását és kirajzolását végezheti. Ezen Logo családtagokról általában csak a fejlesztők (illetve munkatársaik) leírását, ismertetőjét (specifikációját) olvashatjuk, és letölthetjük magukat az alkalmazásokat. Ha valahol a Világhálón találunk publikáló "felhasználókat", azok általában a kódokat (illetve a fizikai modelleket) teszik csak közre.

Logotron (http://www.logo.com/)

A Logotron kiadó alapos és jól felépített, angol nyelvű oldala, ahol az általuk forgalmazott Logo környezetekről, szakkönyvekről és a programozásról kaphatunk információkat. A programok (illetve demo változatuk) és érdekes kiegészítők (alkalmazások) rövid regisztráció után letölthetőek.

Az itt fellelhető Logo fajták:

SuperLogo (http://www.logo.com/catalogue/titles/superlogo/index.html)
First Logo (http://www.logo.com/catalogue/titles/first_logo/)
WinLogo (http://www.logo.com/catalogue/titles/winlogo/)
Imagine (http://www.logo.com/catalogue/titles/imagine/)

Î "Logo" oldala (http://library.thinkquest.org/18446/)

Ahol bemutatkozik Logo (a teknősbéka) és végigvezet minket a világán. Gyerekektől (maga a fordító és az oldal 16-18 évesek munkája) gyerekeknek szóló magyarázatokkal, fejezetekre bontott feladatokkal. Minden fejezet végén egy kis ablakban (módosítható szövegmezőben) lehetőségünk van a parancsok azonnali kipróbálásra, akár lépésenkénti végrehajtással is.

Érdemes többszőr, folyamatosan látogatni az oldalt, hiszen minden hónapra új feladat kerül kitűzésre, s a beküldők közül a legjobb három a honlapot díszíti (pl. logo animáció készítése a közlekedésről, a számítógépről…). Lehetőség van a versenyen kívül készített munkák fel- és letöltésére is. Sajnos a feltöltött munkák nincsenek rendszerezve, és ahogy bővülnek, egyre nehezebb átvizsgálni azokat.

Az oldalak elérhetők németül, angolul és franciául is, a vitafórum azonban ajánlottan angol nyelvű.

Állami Gimnázium Goch (http://www.kle.nw.schule.de/gymgoch/index.htm)

A gimnázium oldalain a Logo nyelvről általános leírást találhatunk németül. Konkrét tantervvel és alapos WinLogo kiegészítésekkel, projektleírásokkal.

"Lernen in und mit internationalen Computernetzen: Das World Wide Web" projekt keretében született a Logo és a matematika kapcsolatával foglalkozó oldal, (http://www.erzwiss.uni- hamburg.de/Sonstiges/Logo/logomath.htm) mely angolul és németül is olvasható.

Î Innen juthatunk el a Gerhard Otte által kifejlesztett (és megvásárolható) win-logo 2.0 (http://www.win-logo.de/) oldalára, ahol egy német nyelvű, Windows-on futtatható Logo leírását, és a matematika, fizika és informatika tantárgyakba történő "haszonsításának" lehetőséget, ezekre vonatkozó ötleteket (sajnos jelenleg még csak témakörönként egyet) találhatunk.

Érdekesség, hogy nem csupán a programozási környezet, hanem a Logo utasítások is német nyelvűek. Az általa ajánlott projekteket tartalmazó oldalakon csupán 1-1 általános probléma megvalósításáról olvashatunk. Talán a legkecsegtetőbb a Drezdai Technikai Egyetem - TU- (http://www.inf.tu-dresden.de/~bt1/l_homep.html) Logo Forum oldala, amely sajnos még feltöltésre, aktualizálásra vár.

Terrapin Logo (http://www.terrapinlogo.com/)

A gyártó és forgalmazó cég honlapján található információk között angolul olvashatunk a Logo nyelv előnyeiről, történetéről, arról, hogy kiknek, miért és hogyan ajánlják a terméküket (aki jól megalapozott indokokat keres a Logo oktatására, bevezetésére, az itt mindezt megtalálhatja).

Sajnos az általuk felsorolt referenciák (iskolák, projektek) elérhetőségei nincsenek megadva, pedig érdekes és tanulságos lenne megismerni az általuk tartott foglalkozásokat, kidolgozott feladatokat.

Aranyos ötletet vázolnak fel (Turtle Talk) a labirintus rajzolás és útkeresés (esetleg több teknőccel) problémájára, melynek megvalósítása (egy órán, foglalkozáson történő alkalmazására) egy lelkes pedagógus szükséges.

Berkeley Logo (http://www.cs.berkeley.edu/~bh/)

A unix alapú UBCLogo központi oldalán a leírások és példák mellett maga a logo is letölthető. Egy rövid, magyar nyelvű ízelítő (http://www.sulinet.hu/cgi- bin/db2www/lm/frame/cikk?id=629&kat=bj) után érdemes végiglapozni az angol oldalt is.

LogoRing (http://www.atlantic.net/~caggiano//logo/logoring.html)

Kereső-rendszer a regisztrált Logo-val foglalkozó oldalak között. Sajnos nem működik elég biztosan, van hogy a találatot nem tudja kiírni, megjeleníteni. Adatbázisa is frissítésre szorul.

MSWLogo

A gyártó oldalára (http://www.softronix.com/logo.html) csupán az ingyenes program letöltésére (többek között angolul, németül és franciául) érdemes ellátogatni.

Magáról az MSWLogo-ról alapos és ingyenesen elérhető leírást kapunk Paul Dench oldalain (http://www.ecu.edu.au/pa/ecawa/sig/logo/paul_dench/turtle/index.html).

Speciálisan MSWLogo-ra készített oldalakon általában a "galériákat" érdemes böngészni.

Néhány érdekesebbet kiemeltünk:

Yehuda Katz Logo Galériája

(http://www.geocities.com/CollegePark/lab/2276/), ahol ugyan érdekes rajzokat találhatunk, de sajnos sem a kód, sem szöveges leírás nem szerepel, és sok javascript hibával is szembetaláljuk magunkat az oldal letöltése közben. A képeket, rekurzív ábrákat érdemes mint feladatot (kihívást) felfogni.

Mike Koss

(http://members.aol.com/mckoss/logo.htm), egy fiát és annak osztályát MSWLogo-ra oktató "tanár", kinek tapasztalatairól olvashatunk, valamint megtalálhatjuk az oktatás során kiadott segédanyagait is. Sajnos a példákból csak a kódokat láthatjuk, képek csak elvétve találhatóak az oldalon.

MSWLogo tanfolyam

(http://www.yukoncollege.yk.ca/~srudge/comp052/notes.html), ahol Simon Rudge által jól kidolgozott és felépített 13 hétre beosztott tanfolyam anyagát használhatjuk. Akár a Logo nyelvcsaládot még nem ismerők is végigjárhatják. Gyermekeknek önálló feldolgozásra nem alkalmas, de tanári "sorvezetőnek" ajánlhatjuk. Mint forrás támaszkodik a NetLogo projektre (ld. ott), ami tartalmában is észrevehető, bár nem olyan alapos és a megoldásokban MSWLogo utasításokat használ.

Jamie Hunter

(http://www.the-hunters.org/logo/), aki a Tic-tac-to játékon keresztül vezet be az MSWogo rejtelmeibe. Érdekes, általánosan (más Logohoz) is használható leírás.

a hammi Beisenkamp Gimnázium

(http://www.ham.nw.schule.de/beisenkamp/Logo/) egyszerűen felépített oldalain ismert és kevésbé ismert logo rajzok és megvalósításuk (MSWLogo-val) található.

Olly Parnaby (http://www.sebas.vic.edu.au/staff/oparnaby/) oldalain az alapos, képekkel illusztrált MSWLogo-leírások mellett más LogoWriter és MicroWorlds-projekteket is találhatunk. Oldalaikat folyamatosan frissítik, és minden kellő információt tartalmaznak a feladatokkal kapcsolatban.

Érdekesség, hogy MSWLogoval is irányíthatunk LEGO robotokat.

Erről találhatunk további információkat, feladatokat Jim Fuller oldalain (http://www.southwest.com.au/~jfuller/robotic.html).

Comenius Logo (http://www.edi.fmph.uniba.sk/logo/)

A pozsonyi Comenius Egyetemen fejlesztette ki Andrej Blaho, Ivan Kalas és Péter Tomcsányi a Comenius Logo-t. Ez a nyelvjárás, "a Logo nyelv új implementációja" lehetővé teszi a Windows környezet lehetőségeinek megfelelően a legtöbb érzékszerv bevonását a törvényszerűségek vizsgálatába. A nálunk is igen elterjedt verziót lefordították angol, bolgár, cseh, görög, lengyel, magyar, német, portugál, spanyol, szlovák nyelvekre, amelyek mindegyikében az anyanyelvi parancsszavakon kívül az angol utasításkészlet is használható. Egyes verzióit SuperLogo-nak is nevezik.

A program fejlesztői által készített oldalon a készítők mellett megismerhetjük a Comenius Logo történetét, lehetőségeit, eddigi szlovák alkalmazásait, eredményeit is. Letölthetjük a demo verziókat, leírásokat, dokumentációkat. Jól elkészített oldal, érdemes felkeresni. Linkgyűjteményüket érdemes lenne bővíteni, frissíteni.

Monika Tomcsányiová (http://www.edi.fmph.uniba.sk/tomcsanyiova/indexA.html)

angol nyelvű oldalain sok letölthető játékot, érdekes (és tanulságos) ötletet találhatunk, többek között Janának (3 éves lányuknak) írt programokat, és a 10-13 éves diákjai által készített anyagokat Comenius Logo segítségével.

Bulgár "központi" Comenius Logo oldal (http://projects.edte.utwente.nl/ism/online96/project/kiosk/team4/bc04.htm) megjelenését tekintve nem túl biztató, sok rosszul betöltődő oldallal, linkkel rendelkezik. Projektjeiket, kidolgozott feladataikat is általában a külső linkek jelentik elsősorban az "iskolák a web-en" témakörben.

A bulgáriai Comenius Logoval kapcsolatos munkák tekintetében érdemesebb az angol nyelven is olvasható LogoValue (http://iea.fmi.uni-sofia.bg/value/) -The Virtual Almanac for LOGO Users and Educators- oldalakat lapozgatni.

A diákoknak szóló oldalakat tanári előkészítéssel használható, bővíthető állapotban találtam (elég kevés a letölthető probléma, kép, …). A tanároknak szóló információk (rövid leírások, feladat ötletek, egyszerű leckék) is letölthető formátumban érhetőek el, ami megnehezíti az olvasásukat. Az oldalak jól felépítettek, gyorsan betölthetőek, mindemellett kellemes látványt nyújtanak. Vendégkönyvük és a fórumuk még üres.

Orosz Logo oldal (http://www.ort.spb.ru/personal/tch/tuzova/logo/main.htm)

Jól szerkesztett angol nyelvű Logo oldal. Projektek, feladatok, diákmunkák gyűjteménye, melyekért érdemes ide ellátogatni.

Szlovén Logo oldal (http://vlado.fmf.uni-lj.si/educa/logo/logo.htm)

Az egyszerre kétnyelvű oldalak jól szerkesztett, egyszerű felépítéssel színvonalas linkgyűjteménnyel várnak látogatásunkra. A gyűjtemény kitér a legtöbb Logo-fajtára, módszertani oldalra és érdekes projektre is. Mindezek mellett példafeladatok, képek letöltésére is van lehetőségünk.

Î MathsNet (http://www.mathsnet.net/logo.html)

A matematika oktatásával foglalkozó angol nyelvű oldalakon a Logo hasznosításával is találkozhatunk. Leírásokat olvashatunk a Terrapin Logo, SuperLogo, LogoWriter, MSWLogo, UCBLogo és MicroWorlds témakörökben, valamint matematikai feladatok, témakörök Logo-val történő megvalósításáról. Mindenkinek, aki ezt a két témakört (matematika és Logo) szeretné összekötni, érdemes ellátogatnia ezekre az oldalakra.

NETLogo (http://www.netlogo.org/)

A Logo távoktatására nemzetközi együttműködéssel kidolgozott anyag központi, angol nyelvű oldala. A projektben a magyar TEAM Labor is részt vett. Ennek köszönhetően, párhuzamosan elkészültek a magyar nyelvű oldalak is (Î HáLogo: http://caesar.elte.hu/~comlogo/fea000f.htm), amelyek távoktatási kipróbálására a magyar Teleházakkal folyik közös projekt és remélhetőleg hamarosan mindenki számára teljes terjedelmében elérhetővé válik.

Különös örömmel üdvözöltem a Schleswig-Holstein oktatási szerverén (http://www.lernnetz-sh.de/html/projekte/opensource/unterricht/logo/logo.html) található német nyelvű logo-oldalakat. Az "opensource" program keretében ingyenesen letölthető windows-os és linux-os verziójú logo-k és leírásaik miatt érdemes ide ellátogatni.

rLogo (http://www.embry.com/rLogo/)

Az rLogo egy kimondottan Internet-oldalakra kialakított interaktív Logo, melynek angol nyelvű oldalain példaprogramok, leírások és dokumentációk (fejlesztői, felhasználói egyaránt) mellett maga a forráskód is letölthető. Az oldalak jól felépítettek, egyszerű szerkezetűek, ahol a leírt feladatokat azonnal kipróbálhatjuk.

A programozási nyelvekkel foglalkozó munkacsoport (Arbeitsgruppe Programmiersprachen) szakmódszertani kutatásaik keretében foglalkozott a Logo az informatikai oktatásban történő alkalmazásával.

Oldalaikon (http://www.ab.shuttle.de/ab/dalberg/logo/index.htm) tanterveken vizsgálták, hogy a Logo nyelvvel kielégíthetőek-e az eddig BASIC és Pascal által kielégített kritériumok és milyen módon.

A drezdai egyetemen (http://hyperwave.inf.tu- dresden.de/informatikunterricht/studarb/didaktik/ps/html/uebersicht.htm) is megtalálhatjuk a Logo-t egy történeti és elhelyezkedési áttekintés erejéig. Érdemes forrásként használni Marion Gartlgruber (http://linux1.pa.asn- graz.ac.at/~mgartlgr/index-Dateien/studimums-Dateien/informatik/logo.htm) rövid, szintén német nyelvű általános ismertetőjével, leírásával kiegészítve, melynek érdekessége, hogy rövid kritikát is ad a Logo-ról.

EWG (oktatási közösség) oldalain (http://www.wbn.wien.at/ice/arge/ihs/curric/) 5., 6. és 7. (h5st/logo.htm, 6st/logo.htm, 7st/prog.htm) évfolyamok programozás oktatására kaphatunk németül rövid didaktikai alátámasztással segítséget. Sajnos a feladatok csak egy-egy mondatban kerültek megfogalmazásra, és sem a megoldásukról, sem konkrét megvalósításukról nem olvashatunk bővebben.

Érdemes még megemlíteni a virtuális könyvtárakat, pedagógiai cikkek, tanulmányok, írások tárházait. Ezek adatbázisában többnyire valamilyen kereső segítségével szűrhetünk, a találatokat pedig regisztrációs díj ellenében olvashatjuk.

AskEric (http://ericir.syr.edu/)

Oktatási cikkek, írások jól feltöltött adatbázisa. Sajnos a legtöbb cikket csak regisztráció (ellenérték befizetése) után használhatjuk.

Országos Pedagógiai Könyvtár (http://www.opkm.hu/opac/index.html) a neveléstudomány és a közoktatásügy információs központja, országos feladatkörű szakkönyvtár. "A teljesség igényével gyűjti a magyar oktatáspolitikai, neveléstudományi, módszertani, neveléstörténeti, nevelés- és ifjúságszociológiai dokumentumokat, a magyar tankönyveket, továbbá a hazai gyermek- és ifjúsági irodalmat. Válogatva gyűjti a szakterületek külföldi irodalmát."

A "Tárgyszó: logo" alapján történő keresés 21 értékes találatot eredményezett, melyekért érdemes ellátogatni az intézménybe.

Konferenciák és anyagaik

A nemzetközi és hazai oktatási, pedagógiai konferenciákon egyre gyakrabban és nagyobb eredménnyel kerülnek publikálásra Logo-val (akár mint nyelvvel, akár mint filozófiával) kapcsolatos projektek, ötletek, megvalósítások. Mint a legtöbb ilyen irányú érdeklődést egybefogó törekvések, az alábbi három konferenciát emelnénk ki:

Eurologo (http://www.eurologo.org)

A logo európai alkalmazásáról szóló, 2 évente megrendezett konferencia
(Î 1997. Budapest: http://caesar.elte.hu/~eurologo/ ahol a konferencia anyagai is megtalálhatóak,
1999. Szófia: http://iea.fmi.uni-sofia.bg/eurologo99/,
2001. Linz: http://www.eurologo.org/eurologo2001/).
Érdemes a tapasztalatokat, módszereket leíró cikkeket, publikációkat Európa "leghíresebb" Logo szakértőinek tollából elolvasni, meghallgatni.
IFIP (www.ocg.or.at) oktatási szekciói
INFO ÉRA és INFO Savaria Konferencia (http://www.infoera.hu/)

Levelezési listák, fórumok

A levelezési listák, fórumok elsősorban a pedagógus-rétegeknek szólnak. Az alábbi kettőt emelnénk ki:

http://w3.szolnok- ped.sulinet.hu/mailman/listinfo/logolist http://www.egroups.com/group/LogoForum

de ne feledkezzünk meg például a robotika, LEGO és pedagógia kapcsolódó témakörök listáiról, fórumairól sem.

Prológus

A kultúránkban élő emberek többsége valóban nem tudja elképzelni, hogy az iskolai oktatás (nem csak az informatika vagy a matek) egész másmilyen is lehetne - ez az egyetlen oktatási, tanulási forma, amit ismernek. "Paradox módon a számítógép leggyakoribb felhasználása az oktatásban az lett, hogy segít a gyerekeket megtömni a számítógép előtti időkből visszamaradt emészthetetlen anyaggal. A teknőc-geometriában a számítógép egészen másfajta felhasználásra lel" [1], és ez az Internet lehetőségeivel tovább bővíthető, módosítható. Ehhez próbáltunk ízelítőt összeállítani jelen tanulmánnyal.

Sajnos a Logo-val foglalkozó oldalak legtöbbje csupán link-gyűjtemény, általános leírás, amelyek a kezdő szintet elégítik ki. Ritka a haladó gondolatokat, feladatokat tartalmazó oldal, mely a haladás irányát, útvonalát is kijelöli, és a Logo-t nem csak mint célt jelöli meg a tanulás végén, hanem mint eszközt is, mely a Logo filozófia megvalósítását segíti. Ezeket az oldalakat - mint már említettük -, az Î ikonnal kiemeltük a többi (ugyancsak érdemes, érdekes) oldal közül.

Kevés a Logo igazi interaktív megjelenési, megjelenítési lehetősége az Interneten, és így a gyerekeknek nyújtott interaktív lehetőség is. Csupán Java alkalmazások és a MicroWorld web-es kiegészítője, és remélhetőleg hamarosan az Imagine nem csak béta változata segíti az Internetes publikációt, interaktivitást.

Reméljük ez a tanulmány és az itt felsorolt oldalak segítik az olvasót a Logo filozófia elsajátításában, a Logo nyelv magasabb szintre történő emelésében és természetesen a "web-en" történő publikálásban, hogy e tanulmány hamar hiányossá, "elavulttá" válhasson :o): mind a diákok, mind a pedagógusok számára minél több színvonalas oldal, fórum és lehetőség jelenjen meg az Interneten is.

Irodalomjegyzék

[1] Papert, Seymour, Észrengés. A gyermeki gondolkodás titkos útjai. SZÁMALK, Budapest, 1988.
[2] John Ronghua Ouyang, A Web Link for the Teaching Mathematics in Early Childhood Education (http://www.coe.uh.edu/insite/elec_pub/HTML1998/yc_ouy2.htm)
Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.