wadmin | 2009. jún. 17.

Digitalizált Oktatási Anyagok Katalógusa

Török Balázs

torokb@matavnet.hu
Oktatáskutató Intézet, Budapest

A számítógép használata vitathatatlanul egyre elterjedtebbé válik az emberi tevékenységformák különböző területein (tanulás, munkavégzés, szórakozás, kapcsolattartás). Ugyanakkor látható, hogy a számítógép-használat elterjedése eltérő tempóban zajlik az egyes tevékenységi körökben. Vannak szakmák, amelyekben hamar nélkülözhetetlen eszközzé vált a számítógép (pl. a csillagászat), más területeken viszont csak lassan fedezik fel a géphasználatban rejlő új lehetőségeket. Vajon mi a helyzet az oktatás területén? Több bíztató jele van annak, hogy az oktatási rendszerben dolgozók - elsősorban a pedagógusok - felfedezték a számítógép-használat előnyeit. A tanártovábbképzések legnépszerűbb tanfolyamai a számítógép-használattal ismertették meg a jelentkezőket. A Sulinet (Írisz) hálózat kiépítése óta a középiskolákban elérhetővé vált a világhálózat, és ugyanezen program keretében folyik a digitális tananyagok fejlesztésének munkája is. Látható tehát, hogy az oktatási rendszerben tevékenykedők közül is egyre többen bizonyítják: készek modern eszközökkel, modern formában tudást közvetíteni.

Sok szempontból azonban úgy tűnik, hogy a számítógép iskolai felhasználásában nagyon is a kezdet kezdetén járunk. Csak kevés oktatási intézményben lehetséges teljes osztályoknak órát tartani az iskolai géptermekben. Számítógépes kivetítők alig néhány iskolában állnak rendelkezésre. Kevés intézményben van jelentős mennyiségű digitalizált oktatási anyag (CD-ROM-tár), a meglévő anyagokat pedig csak kevesen ismerik, és még kevesebben alkalmazzák a tanításban. A jelen helyzetre természetes magyarázat a tanárok túlterheltsége, a rendelkezésre álló számítógépek korlátozott felhasználhatósága (netán hiánya) és talán az is, hogy nem áll a tanárok rendelkezésére megfelelő mennyiségű és minőségű oktatási anyag

A digitális oktatási anyagok katalógusának összeállításakor - látva a nehézségeket, mégis bízva a jövőben - arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen oktatóanyagok érhetők el manapság azok számára, akik a tanítás során alkalmazni kívánják a számítógépet. Előre bocsátjuk, hogy az "oktatási anyag" fogalmát tágan értelmeztük. Vizsgáltunk olyan digitális kiadványokat is, amelyek nem kifejezetten oktatási céllal kerültek piacra, de valamiképpen hasznosíthatók a tanári munkában. Feladatunk nem a rendelkezésre álló anyagok összegyűjtése, teljeskörű "katalogizálása" volt, sokkal inkább értékelésük abból a szempontból, hogy mennyiben vonhatók be az iskolai munkába.

A tapasztalatok

A lényegesen nagyobb volumenű könyvkiadás mellett jelenleg mellék üzletágként terebélyesedik a digitális anyagok fejlesztése és terjesztése. (Jellemző, hogy gyakran könyvkiadók viselik az előállítás költségeit.)

A forgalomba hozott CD-ROM-ok közül nagyon sok játékprogram, s csak egy részük olyan kulturális célú alkotás, amelynek iskolai felhasználása szóba jöhet. A piacon - érthető okokból - a külföldi eredetű kiadványok minőségi és mennyiségi fölénye érződik. A hazai készítésű CD-kínálat legszembetűnőbb tulajdonsága a sokféleség. Többségük értékes, továbbfejlesztésre érdemes kiadvány, de jócskán vannak köztük jelentéktelenek is.

Az értékelések sokfélesége

A digitális anyagok bírálatának jelenlegi eredményei) bárki számára elérhetők az ISZE honlapjáról (http://www.isze.hu/) Az oktatási anyagok értékelései közt böngészőnek már az első betekintéskor szembetűnik az értékelések sokfélesége. A vélemények jelentősen szóródnak az ötfokú minősítő skála kategóriái között (kiváló, jó, közepes, gyenge és káros). Mi lehet az oka annak, hogy a minősítést végző pedagógusok ennyire eltérően "pontozták" az egyes oktatási anyagokat? Nyilvánvalóan az, hogy jelenleg nincs kialakult normarendszere a digitalizált oktatási anyagok minősítésének. A jelenleg használatos minősítő szempontok azoktól a pedagógusoktól származnak, akik megismerték és használták az egyes anyagokat. A sokféleképpen is újdonságnak számító anyagokat természetszerűleg mindenki másképp értékelte aszerint, hogy a maga munkájában mennyire érezte azt hasznosíthatónak. Így eshetett meg, hogy ugyanaz a CD-ROM az egyik esetben kiváló, a másik esetben káros minősítést kap a pedagógiai használhatóság tekintetében. A meglévő ellentmondásosság nem azt jelzi, hogy felesleges folytatnunk a tananyag-értékelő munkát, hanem arra figyelmeztet, hogy sürgető szükség van a digitális oktatási anyagok értékelő rendszerének kialakítására. (Ehhez szükséges előfeltétel alapvonalaiban lefektetni a számítógépes órák hazai módszertanát.)

Szövegforrások

Az általam értékelt - elsősorban humán tudományterülethez tartozó - digitális anyagok között több típust különíthetünk el. Alapvető fontossággal bírnak azok a szöveges adatbázisok, melyek több tantárgy területén is - valószínűleg tartósan - forrásaivá válhatnak az iskolai oktatásnak.

Verstár CD-ROM

Korábban elterjedt változata 17 magyar költő valamennyi versét tartalmazta (Arcanum, 1997. Bp). Az újabb kiadás 50 költő mintegy 10 000 versét teszi elérhetővé, jó néhányat közülük neves művészek előadásában is. Kiváló keresőrendszere révén bármely szó/kifejezés alapján rátalálunk a keresett műre. A költemények között haladva mindig láthatjuk, hogy éppen mely költő mely kötetének mely ciklusában (alcímében) járunk.. Mivel a versek megjelenési évszámai is mindenütt szerepelnek, a Verstár nagyon jól alkalmazható egy adott költő életművének áttekintésére. Kiváló segédeszköz lehet a Verstár a szövegelemzés filológiai módszerét alkalmazók számára. A keresett szó egyes előfordulásait másodpercek alatt kigyűjthetjük, és máris vizsgálhatjuk a szó jelentésének kontextusát. Középiskolai nyelvtan órákon a jelentések diakron vizsgálata látványosan bemutatható egy szó múltbéli előfordulásainak feltárása révén. A készítők gondoltak arra is, hogy az egyes kiválasztott versek nyomtathatók legyenek. A kinyomtatott oldal fejlécében ott a költő neve, kötetének címe stb. Aki eddig szűknek érezte a szöveggyűjtemények előre megszabott versválogatását, a Verstár segítségével az adott költő bármelyik versét diákjai kezébe adhatja. (Verstár '98 Arcanum Adatbázis Kft., Osiris Kiadó, Hungaroton)

A Biblia 5.0 CD-rom

Bár az irodalom tantervben aligha jut 6-10 óránál több a Bibliára, az egyes bibliai témák vissza-visszatérnek a tananyagok más részeiben: a történelem, a művészettörténet, a néprajzi ismeretek vagy a modern irodalom terén. A szükséges szövegrészletek gyors kikeresését, mélyebb megértését segíti az a CD-ROM, amely görög, héber, angol, német és magyar nyelven is tartalmazza a bibliai könyveket. Magyarul a szöveg két változata is olvasható. Az egyik - az 1590-ben elkészült Károli Gáspár-féle bibliafordítás - nyelvtörténeti emlékként is említésre méltó. A másik - az ún. katolikus fordítás - a szövegértelmezést segítő jegyzetapparátusa révén válhat fontossá.. (Arcanum Databases, 1997.)

CompLEX CD-jogtár

Elsősorban nem oktatási anyagként figyelemreméltó kiadvány, de használatának ismerete - jogállamban - felfogható az állampolgári alapműveltség részeként. Értéke, hogy az aktuális jogszabályok, törvények bármelyikére kereshetünk. Az "időgép" segítségével tanulmányozhatjuk a törvényszövegek korábbi - esetleges módosítások előtti - állapotát is. Iskolai felhasználása esetén fontos, hogy a tanulók konkrét feladatot kapjanak a jogtár használatához kapcsolódóan. A diákjogok kiterjesztése vagy a történelmi események tükröződése az alkotmány változásaiban minden bizonnyal érdekelnék a tanulókat. (Kerszöv Computer Kft. 1994 óta negyedéves periodicitással.)

Multimédiás bemutatók

Az iskolák többségében használunk audiovizuális eszközöket. Ezek előnyeit egyesíti a multimédiás számítógép azzal a többlettel, hogy a puszta befogadói magatartás mellett mi magunk alakíthatjuk az ismeretszerzés folyamatát.

A magyar koronázási jelvények

A tanulás folyamatában fontos szerepe van az élményszerűségnek. A CD-n megtekinthető bemutató felér a legjobb ismeretterjesztő filmekkel. Osztálykeretben való megtekintésre is ajánlható. A kiadvány ezen kívül egyéb lehetőségeket is rejt magában. A koronázási jelvények történetét végigkövethetjük az uralkodók szerinti kronológiai rendben. A történészek, művészettörténészek és ötvös mesterek által sokat vizsgált Szent Koronáról részletes ismereteket szerezhetünk. Kinagyítható képek segítségével tanulmányozhatjuk az abroncs vagy a fejpánt zománcképeit, díszítő elemeit. A sokoldalú keresőrendszer segítségével minden fontos eseményhez, személyhez eljuthatunk. Ahol iskolai tananyagba illesztették a Szent Korona megtekintését, előzőleg, felkészülésképpen nagyon ajánlható a CD használata. A kiadványból rövidített Internetes bemutató is készült a Sulinet tananyag-fejlesztési program keretében: Ezredévnyi történelem a Szent Korona tükrében (http://www.sulinet.hu/tananyag/97122/on/index.htm). Akihez nem jutott el a CD-ROM kiadvány, itt is hozzáfér a képekhez, magyarázó szövegekhez, de aki teheti, használja inkább a gyorsabb és teljesebb CD-ROM változatot.

Bartók Béla (1881-1945)

A zeneszerzői életművek, vagy egy-egy zenemű bemutató-elemző feldolgozása az egyik első területe volt a multimédia alkalmazásának. Ma ott tartunk, hogy képeken, eredeti hang- vagy videó felvételeken, kézírásos leveleken keresztül idézhetjük meg egyes korszakalkotó művészek alakját. Közelebb kerülünk a művészhez mint emberhez, látjuk őt gyermekkorában rokonai közt; iskolásként a padsorok között vagy a tablóképek diáksokaságában; felnőttként az alkotás örömében-keservében elmerülve. Eredeti formájukban olvashatjuk prózai szövegeit, leveleit, vagy a rá vonatkozó korabeli kritikákat. Miközben belehallgatunk műveibe, komplex és valósághű kép alakul ki bennünk a művészről és koráról. (Magyar Rádió, Bp. 1995.)

A Microsoft Home sorozat

Még a kilencvenes évek első felében a Microsoft cég sorra jelentette meg a híres zeneszerzőket bemutató multimédiás CD-ROM-jait. (Beethoven, 1992; Schubert, 1993; Sztravinszkij, 1993; Mozart, 1993. stb.) Segítségükkel tanulmányozhatjuk a zeneszerzők életét, korát, és részletesen megismerhetjük a zeneművek felépítését, szerkesztő elveit. A kiadványok elsősorban a tanárok munkáját, órára készülését segíthetik.

A művészettörténetet oktató tanárok számára hasznos munkaeszköznek bizonyulhat az Art Gallery kiadvány, amely a londoni National Gallery képanyagának egy részét mutatja be. A művészek rövid életrajza, a képek rövid, de lényegretörő elemzése támpontot adhat a festészet történetének tanításához (National Gallery, London, 1993).

A neves cég egyéb CD-ROM anyagaiban többek között az ókor történetét (Ancient Lands 1994.), a veszélyes állatok "fegyverzetét" (Dangerous Creatures, 1994.), vagy a kutyák fajtáit, viselkedési szokásait ismerteti meg (Dogs). Az egyes CD-k véleményünk szerint kevéssé használhatók közvetlenül az oktatásban, de tanulságosak abból a szempontból, hogy témájukat mindig élvezetes, élményszerű, sőt olykor szórakoztató formában kínálják fel. Ha az iskolában tanítandó tananyagnak megfelelő részeket kikeressük a CD-n, biztos, hogy jónéhány olyan ötletre akadunk, amivel óráinkat élményszerűbbé, tanulóink számára élvezetesebbé tehetjük.

Újszerű témafelvetések

A számítógép új formai és tartalmi lehetőségeket kínál a tananyagfejlesztőknek. Oktatási anyagaik a megszokottól eltérő munkamódszerrel készülnek, témájukat a szokványostól eltérő megközelítésben mutatják be. A Sulinet program tartalomfejlesztői által készített prezentációknak is az adja az érdekességét, hogy a megszokottól eltérő módon közelítenek meg témákat, újszerűen vetnek fel kérdéseket (a halál, a jel, a nő).

A halálnak mint önálló témának a feldolgozása már csak azért is érdekes, mert a modern korban az öregség és a halál gondolatkörét perifériára szorította a populáris kultúra. Ha osztályfőnöki óra keretében, vagy egy műalkotás elemzése kapcsán (pl.: passió-történet vagy Tolsztoj: Ivan Iljics halála) beszélgetés témájává válna a halál, az Interneten elérhető prezentáció jó alapot teremt a fogalmak tisztázásához, az árnyalt problémafelvetésekhez. (http://www.sulinet.hu/tananyag/97109/on/index1.htm)

Hasonlóan érdekes, legalábbis a tankönyvek hasonló témájú feldolgozásaihoz képest, a Jelről - mint a középiskolai magyar nyelvi tananyag egyik témájáról - készített összeállítás. Az ötletes példák sokasága, a felvetett kérdések életszerűbbé teszik a tananyagot, s ezáltal az oktatás folyamatát. Ráadásul "böngészés" közben kiderül a tanulók számára, hogy az összeállítás készítésében velük egykorú diákok is részt vettek. E ténynek is határozott pedagógiai üzenete van! (http://www.sulinet.hu/tananyag/97223/on/) A magyar irodalom tananyag keretében korábban is megcsodáltuk Ady, Kosztolányi, József Attila vagy Vas István műveit, melyekben a női nem iránti hódolatukat fejezték ki.

Az Interneten megtekinthető oktató anyag mindezeken túl a nő képzőművészeti ábrázolásainak rövid történetét is adja, felidéz történelmi jelentőségű nőalakokat. Az emancipáció kérdéskörének iskolai megbeszéléséhez kiválóan használható a bemutató, mert számos fontos és vitára késztető véleményt gyűjtöttek össze a szerzők a Nő társadalmi szerepéről, "sorsáról" (http://www.sulinet.hu/tananyag/97208/on/no/indexjo.htm).

Összefoglalás

Megfigyelhető, hogy a pedagógus szakmán belül egyre többen állnak készen arra, hogy az iskolai munkájukban felhasználják a számítógépet, éljenek az új eszköz nyújtotta oktatási lehetőségekkel. Az ezzel párhuzamosan növekvő digitális tananyagigény azonban nehezen elégíthető ki, mert a tapasztalatok szerint az egyes tantárgykörökben ma még csekély számban vannak olyan oktatási anyagok, amelyeket eleve az iskolai munkára terveztek. Ez a hiány két úton szűntethető meg. Egyfelől a tanárképzés révén maguk a pedagógusok képessé válnak saját oktatóanyagaik létrehozására, másfelől bizonyos szakmai műhelyekben kifejezetten iskolai felhasználásra (a tananyaghoz illesztetten) készülnek majd kiadványok. Ehhez a munkához nagy segítséget nyújtana, ha az egyes tudományágakban elkészülnének olyan digitalizált kép- és szöveggyűjtemények, amelyeket forrásként lehetne alkalmazni az oktatóanyagok összeállításakor. Az elképzelt jövőhöz a jelen lehetőségeit megragadva juthatunk el. Ki kell dolgozni a már meglévő és az oktatásban hasznosítható digitalizált anyagok minősítésének kritériumait, és ki kell alakítani a digitális tananyagok felhasználásának iskolai közegeit, módszereit.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.