wadmin | 2009. jún. 17.

Czippán Katalin

Tanulás és oktatás a fenntarthatóságért – egy évtizednyi világméretű elköteleződés

A világban egyre nagyobbak a társadalmi feszültségek, fogyatkoznak az erőforrások, a gazdasági hatalom egyre kevesebbek kezében összpontosul, tehát erősödnek a nem fenntartható folyamatok annak ellenére, hogy ezen problémák megoldására, megelőzésére, enyhítésére egyre több nemzetközi kezdeményezés irányul. A Johannesburgban megrendezett világkonferencia csaknem valamennyi területen elhangzott előadása megállapította, hogy a fenntarthatóbb folyamatok – többek között a környezet állapotának megőrzése, javítása, az egészségi állapot javulása, a szegénység csökkenése, a természeti erőforrások fenntartható használata, a hozzáférés igazságosabb elosztása – irányába akkor következik be elmozdulás, ha az emberek tudatosan élnek és cselekednek. A világról, egy országról, egy faluról vagy egy családról fenntartható módon gondoskodni csak tudatos, a környezet, a gazdaság és a társadalom összefüggéseit, a problémákat ismerő, illetve azok megoldásáért közösen cselekvő emberek képesek.

A környezeti nevelés fogalma a szakmában az elmúlt harminc évben annyira kiszélesedett, hogy csaknem mindent tartalmaz, amit a fenntarthatóság eszméje megfogalmaz. Ugyanakkor a fenntarthatóság a környezetvédelem mellett többek között a szegénység, a népesedés, az egészségügy, az élelmezés és élelmiszerbiztonság, a demokrácia, az emberi jogok és a béke kérdéseit is magába foglalja. Ezért szükség van számos meglévő oktatáspolitika, program és módszer átalakítására, illetve az ezt segítő folyamatos párbeszédre. Az évtized célja az oktatásnak mint a fenntartható emberi társadalom alapjának támogatása, a környezeti információk terjesztése érdekében a nemzetközi szervezetek együttműködésének erősítése, az emberi életutak újragondolása azért, hogy megoldást találjunk a környezeti kérdésekkel szorosan kapcsolatban álló globális problémákra. Lehetőséget nyújt arra, hogy megfogalmazódjanak az eddigi tanulságok, a sikerek és kudarcok, valamint kidolgozzanak egy nemzetközi egyetértésen alapuló és a nemzeti viszonyok között kitűnően alkalmazható cselekvési kerettervet. Ekkora léptékű nemzetközi program során fokozott figyelem irányul majd az oktatásra és a sürgető környezeti problémákra, alkalom adódik együttműködések kiépítésére, alapvetések és prioritások tisztázására, koncepciók és stratégiák kidolgozására, a végrehajtás megszervezésére, ellenőrzésére nemzetközi, regionális, nemzeti és helyi szinten egyaránt.

Az ENSZ-határozat felhívás a kormányok számára, hogy az elkövetkező tíz évben kiemelten vegyék figyelembe a felkészülést, felkészítést a fenntartható fejlődésre. Építsék be nemzeti oktatási koncepciójukba és stratégiájukba, teremtsék meg a fenntarthatóság céljainak elérését segítő tanulás feltételeit. Az évtized programja az intézményi oktatás mellett kiemeli a nem kormányzati szervek, szervezetek és a társadalom valamennyi résztvevőjének szerepét és bevonásuk szükségességét a munkába. Az hazai felkészülés elindítására a 2003-ban rendezett „Utak egy élhető és fenntartható jövő felé” műhelykonferenciáján került sor, melynek résztvevői javasolták, hogy Magyarországon a program neve „Tanulás a fenntarthatóságért” legyen, ezzel is kifejezve a közösség minden tagja aktív felkészülésének és közreműködésének szükségességét a fenntartható társadalom kialakításában.

Az UNESCO az ENSZ felkérésére megalkotta a Nemzetközi Végrehajtási Tervet (IIS), amely keretet alkot az évtized nemzetközi és nemzeti programjainak elkészítéséhez, illetve megvalósításához. Ebben rögzítik, hogy a fenntarthatóságot szolgáló oktatás, nevelés, illetve hazai megközelítésben a fenntarthatóság érdekében folytatott tanulás elsődleges eszköz a változások előidézéséhez, így mindenki feladata és felelőssége. Célja értékek, magatartás és életvitel közvetítése, kompetenciafejlesztés a jövőre irányuló gondolkodás érdekében, olyan tanulási folyamat elindítása, illetve elmélyítése, mely hosszú távon valamennyi közösség számára igazságosságot, a gazdaságot és a környezetet figyelembe vevő döntéshozatalt alapozhat meg. Továbbá javaslatot tartalmaz arra, hogy a tíz év alatt mely tématerületeket emeljék ki hangsúlyosan.

A „Tanulás a fenntarthatóságért” évtizedének programja összhangban van a többi nemzetközi oktatási kezdeményezéssel, a párhuzamosan futó nevelési programokkal, nemzetközi megállapodásokkal és a fontosabb ENSZ-dokumentumokkal. Így az utóbbi szervezet Millenniumi célkitűzéseivel, a Dakari cselekvési keretprogrammal, az „Oktatást mindenkinek” programmal, az „Asszociált Iskolák” hálózatával, valamint a Tbiliszi és Thesszaloniki nyilatkozatban, a „Feladatok a XXI. századra” programban és az Európai Unió 6. akcióprogramjában megfogalmazottakkal.

A UNECE, az ENSZ Európai Gazdasági Biztossága a tagállamok aktív részvételével 2004 júliusára elkészítette az Oktatás a Fenntarthatóságért Stratégiát, mely az évtized kezdeményezésével összhangban levő, hosszabb távra szóló, a tagországok oktatási és környezetvédelmi miniszterei által megerősített stratégiai dokumentum.

Program többféle módon születhet: lehet íróasztal, számítógép mellett jól szerkesztett stratégiákat írni, majd kiadni, olvasni, tárolni. A nehezebb, lassabb, ám a megvalósulást jobban szolgáló út az érdekeltek bevonásával, folyamatos párbeszédben, együttgondolkodásban alakuló közös nyelv, közös célrendszer és egymást szinergikusan erősítő programok kidolgozása. A fenntartható társadalom együttműködő, közösségi gondolkodáson alapuló közösség is, így az azt szolgáló oktatás, nevelés programját is célszerű ezeket az értékeket, készségeket figyelembe véve kialakítani mind országos, mind helyi, intézményi szinten.

Az UNESCO által kidolgozott javaslat az évtized évenkénti témáira

Fenntartható fogyasztás
Kulturális sokszínűség
Egészség és életminőség
Víz és energia
Természetvédelmi területek mint tanulási színterek
Világörökség helyszínek mint tanulási színterek
Oktatás a fenntarthatóságért a tudástársadalomban
Társadalmi részvétel és jó kormányzás
A szegénység csökkentése és a fenntartható fejlődés
Generációk közötti igazságosság és etika

A fenntartható fejlődés irányvonalait követő tanterv céljai1

A fenntartható fejlődés felé elmozduló oktatási intézkedések átértékelése olyan jövőképet kíván meg a társadalomtól, mely nem csupán ökológiailag, de szociálisan, gazdaságilag és politikailag is fenntartható. Ennek valóra váltása érdekében az iskoláknak olyan tanulási élményt kell nyújtaniuk a diákok számára, mely lehetővé teszi számukra a következőkben ismertetett készségek, attitűd és tudás elsajátítását.


Készségek

 • Kritikus és kreatív gondolkodás
 • Szóbeli, írásbeli és vizuális kommunikáció
 • Társas képességek és együttműködés
 • Konfliktuskezelés
 • Döntéshozatal, problémamegoldás és tervezés
 • Megfelelő média és infokommunikációs technológiák használata
 • Állampolgári részvétel és cselekvés
 • Értékelés és mérlegelés

Attitűdök és értékek

 • A Föld, az élet és annak sokszínűségének tisztelete
 • Megértő, együttérző és szerető figyelem az élők – mind emberek, mind más élőlények – alkotta közösségek iránt
 • Igazságos, fenntartható, békés és az állampolgárok részvételén alapuló demokratikus társadalmak építése
 • A Föld gazdagságának és szépségének megőrzése a jelenlegi és eljövendő generációk számára

Tudás

A következő fogalmak megértése, illetve képesség az alkalmazásukra:

 • fenntartható fejlődés – a jelenlegi generációk szükségleteinek kielégítése olyan módon, mely nem veszélyezteti a jövő nemzedékek szükségleteinek kielégítését;
 • kölcsönös függőség – a minden elem és életforma (beleértve az embereket is) között fennálló kölcsönös függőségi kapcsolatok a természeti rendszerekben;
 • alapvető emberi szükségletek – minden ember és társadalom igénye és joga a túléléshez szükséges energiához és anyagokhoz való hozzáférésre, igazságos és egyenlő módon, a Föld lehetőségeihez mért kielégítő életminőség megvalósítása érdekében;
 • emberi jogok – az alapvető szabadságjogok, a lelkiismereti és vallásszabadság, a szólásszabadság, a szabad véleménynyilvánítás joga és a békés gyülekezési és egyesülési jog, melyek biztosítják a demokratikus részvételt az irányításban, továbbá az alapvető emberi szükségletek kielégítésének lehetőségét is;
 • demokrácia – a hozzáférés jogának biztosítása a közösségi döntéshozatal hivatalos útjaihoz;
 • a helyi és a globális szintek közötti összefüggések – az a felismerés, hogy a javak és szolgáltatások fogyasztása a világ egyik pontján a világ más pontjain történő energia- és anyagáramlástól függ, illetve ez a helyitől a globális szintekig ívelő láncolat minden pontján potenciális lehetőségeket és veszélyeket eredményez a gazdaság, társadalom és a környezetvédelem számára;
 • biológiai sokféleség – az ökológiai rendszereket alkotó életformák sokszínűsége, kölcsönös függősége, az energia- és anyagáramlás korlátlan fennmaradását biztosító változatossága;
 • fajok közötti méltányosság – azon elv, miszerint az embereknek tisztességesen kell bánniuk a többi élőlénnyel, és meg kell védeniük őket a kegyetlenségtől és az elkerülhető szenvedéstől;
 • ökológiai lábnyom – az a dinamikus változó, amely az adott közösség által elhasznált energia és anyagmennyiség előállításához szükséges földterület és vízmennyiség összegét jelöli;
 • az elővigyázatosság elve – a megfontolt, a nem kívánt következményekre is figyelemmel lévő döntéshozatal szükségessége olyan esetekben, amikor nem ismerünk minden körülményt, és/vagy amikor az adott kérdésre vonatkozó tudományos álláspont megosztott.

Esszencia

A 2002-ben Johannesburgban megrendezett Fenntartható Fejlődés világcsúcs után japán kezdeményezésre az ENSZ 57. közgyűlése a 2005 és 2014 közötti időszakot a „Tanulás a fenntarthatóságért” évtizedének2 nyilvánította, melynek témafelelőse az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO. Mint minden jelentős, a fenntarthatósággal kapcsolatos kezdeményezés, az évtized gondolata is visszavezethető a riói „Környezet és Fejlődés” világkonferenciájának záródokumentumára, a „Feladatok a XXI. századra” megállapításaira.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.