wadmin | 2009. jún. 17.

Rövidítések jegyzéke

ÁFSZ
Állami Foglalkoztatási Szolgálat
AIFSZ
Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés
ÁMK
Általános művelődési központ
BKÁE
Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem
BM
Belügyminisztérium
BSc
felsőoktatási képzési szint
BTK
Bölcsészettudományi Kar
CEEPUS
Central European Exchange Program for University Studies, Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram
CLIL
Content and Language Integrated Learning, tartalomalapú integrált nyelvoktatás
DIFER
Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer
DLA
Doctor of Liberal Arts, művészképzésben megfelel a PhD-nek
EBH
Egyenlő Bánásmód Hatóság
ECDL
European Computer Driving Licence, Európai számítógép-használói jogosítvány
ECTS
European Credit Transfer System, Európai Kreditátviteli Rendszer
EKKR
Európai Képesítési Keretrendszer (az EQF magyar megfelelője, lásd még ott)
ÉKP
Értékközvetítő és képességfejlesztő program
ELTE
Eötvös Loránd Tudományegyetem
EMIR
Egységes Monitoring Információs Rendszer
EPICT
European Pedagogical ICT Licence, Európai Pedagógus IKT Jogosítvány
EQF
European Qualification Framework, Európai képesítési keretrendszer
EQUAL
Az EU által indított közösségi kezdeményezés (célja: olyan új foglalkoztatáspolitikai módszerek alkalmazása, amelyek segítenek a munkaerőpiacon tapasztalható hátrányos megkülönböztetés és egyenlőtlenség leküzdésében)
ERFA
Európai Regionális Fejlesztési Alapfoglalkozási információs tanácsadó rendszer
ESZA
Európai Szociális Alap
ESZCSM
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
EU
European Union, Európai Unió
EUROFIT
Európai foglalkozási információs tanácsadó rendszer
EUROSTAT
Statistical Office of the European Communities, az Európai Közösség Statisztikai Hivatala
EüM
Egészségügyi Minisztérium
FEOR
Foglalkozások Egységes Osztályozási rendszere
FIDÉV
Fiatal Diplomások Életpálya-vizsgálata (BKÁE kutatócsoportja)
FIT
Foglalkoztatási és Információs Tanácsadó
FKA
Fejlesztési és képzési alaprész
FKT
Fejlesztési és Képzési Tanács
FMM
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
FVM
Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
GDP
Gross Domestic Product, bruttó hazai termék
GKM
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
GYISM
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium
HEFOP
Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program
HISZ
Helyi integrációs szövetségek
IDEA
Integráció, decentralizáció, autonómia
IEA
International Association for the Education Achievement, Oktatási Teljesítményértékelés Nemzetközi Szövetsége
IH
Irányító Hatóság
IHM
Informatikai és Hírközlési Minisztérium
IKT
Információs és Kommunikációs Technológia
ILO
International Labour Organisation, Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
IM
Igazságügyi Minisztérium
IPR
Integrált Pedagógiai Rendszer
IRM
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
ISCED
International Standard Classification of Education, az oktatás nemzetközi standard osztályozási rendszere
ISO
International Organization for Standardization, Nemzetközi Szabványosítási Szervezet
ISSP
International Social Survey Program, Nemzetközi társadalomkutatási program
ISSUS
International Survey of Secondary Schools, Középfokú iskolák nemzetközi vizsgálata
KÁOKSZI
Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény
KÁOKSZI ÉK
Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Értékelési Központ
KÉT
Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
KFKI
Központi Fizikai Kutatóintézet
KID-program
Fiatalok munkaerő-piaci kirekesztődésének megelőzését szolgáló programok
KIFIR
Középiskolai Felvételi Információs Rendszer
KIR
Közoktatási Információs Rendszer
KIR-STAT
Közoktatási Információs Rendszer – Közoktatási Statisztika
KOMA
Közoktatási Modernizációs Közalapítvány
KOMT
Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa
KÖÉT
Közoktatási Érdekegyeztető Tanács
KSH
Központi Statisztikai Hivatal
KT
Közoktatás-politikai Tanács
Kt.
Közoktatási törvény
KTI
Közgazdaságtudományi Intézet
KüM
Külügyminisztérium
LLL
lifelong learning, egész életen át tartó tanulás
MÁK
Magyar Államkincstár
MeH
Miniszterelnöki Hivatal
MIASZÖSZ
Magyarországi Iskolaszövetségek Szövetsége
MIP
Minőségirányítási Program
MKM
Művelődési és Közoktatási Minisztérium
MÖB
Magyar Ösztöndíj Bizottság
MPA
Munkaerő-piaci Alap
MSZOE
Magyarországi Szülők Országos Egyesülete
MTA
Magyar Tudományos Akadémia
MTFRH
Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal
MTFT
Megyei Területfejlesztési Tanács
MüM
Munkaügyi Minisztérium
NAT
Nemzeti alaptanterv
NFH
Nemzeti Fejlesztési Hivatal
NFI
Nemzeti Felnőttképzési Intézet
NFT
Nemzeti Fejlesztési Terv
NFÜ
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
NKFP
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program
NKKA
Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány
NPK
Nemzeti Pályainformációs Központ
NSRK
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
NSZI
Nemzeti Szakképzési Intézet
NUTS
Nomenclature of Territorial Units for Statistics, statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája
NYEK
nyelvi előkészítő képzés
NYME
Nyugat-Magyarországi Egyetem
ODB
Országos Diákjogi Bizottság
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development, Gazdasági, Együttműködés és Fejlesztés Szervezete
OÉT
Országos Érdekegyeztető Tanács
OÉV
Országos Érettségi Vizsgabizottság
OFA
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
OFI
Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda
OFIK
Országos Felsőoktatási Információs Központ
OFKT
Országos Felnőttképzési Tanács
OGY
Országgyűlés
OKB
Országos Kisebbségi Bizottság
OKÉV
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
OKI
Országos Közoktatási Intézet
OKI IIK
Országos Közoktatási Intézet Iskolafejlesztési és Integrációs Központ
OKI KK
Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ
OKI PTK
Országos Közoktatási Intézet Program- és Tantervfejlesztési Központ
OKJ
Országos Képzési Jegyzék
OKM
Országos kompetenciamérés
OKNT
Országos Köznevelési Tanács
OKTK
Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány
OKTV
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
OM
Oktatási Minisztérium
OMAI
Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
OOIH
Országos Oktatási Integrációs Hálózat
OPKM
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
OSZÉT
Országos Szülői Érdek-képviseleti Tanács
OSZT
Országos Szakképzési Tanács
OSZTV
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
OTKA
Országos Tudományos Kutatási Alapprogram
ÖMIP
Önkormányzati Minőségirányítási Program
ÖTM
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
PEB
Programme on Educational Building, Iskolaépület-program
PEA
Pályázat Előkészítő Alap
PHARE
Poland–Hungary Assistance for the Reconstruction of the Economy, Lengyelország és Magyarország támogatása a gazdaság átalakítására
PH–FKI
Professzorok Háza – Felsőoktatási Kutatóintézet
PIRLS
Programme for International Reading Literacy Survey, Program az olvasásértés nemzetközi mérésére
PISA
Programme for International Student Assessment, Program a 15 éve diákok tanulmányi teljesítményének nemzetközi mérésére
PLA
Prior Learning Assessment, előzetes tudás felmérése
PM
Pénzügyminisztérium
PTMIK
Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ
RFKB
Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
RFT
Regionális Fejlesztési Tanács
RKPSZ
Régió és Kistérség a Pedagógiai Szakmai Szolgáltatásban
ROP
Regionális Operatív Program
SAPARD
Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development, Speciális Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Csatlakozási Program
SDT
Sulinet digitális tudásbázis
SIALS
Second International Adult Literacy Survey, Második nemzetközi felnőtt írásbeliségi mérés 16–65 évesek körében
SNI
sajátos nevelési igényű
SWOT
Strengths Weaknesses Opportunities Threats, Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek
SZAK
Szakértői és szakmai szolgáltató tevékenység igénybevételéhez biztosított közoktatási célú előirányzat
SZFP
Szakiskolai fejlesztési programot
SZMM
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
SZMSZ
Szervezeti és Működési Szabályzat
SZTAKI
Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet
TÁH
Területi Államháztartási Hivatal
TÁRKI
Társadalomkutatási Intézet Rt.
TIMSS
Third International Mathematics and Science Study, Harmadik nemzetközi matematikai és természettudományi mérés
TIOK
Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ
TISZK
Térségi Integrált Szakképzési Központ
TIT
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
TKT
Többcélú kistérségi társulás
T-STAR
Területi statisztikai adatbázisrendszer
TTE
Történelemtanárok Egylete
TTK
Természettudományi Kar
UNESCO
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete
WHO
World Health Organization, Egészségügyi Világszervezet
Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.