wadmin | 2009. jún. 17.

Adatbázisok

A munkaerő-felmérés idősorai, 1992–2005, KSH

Felvétel időpontja: 1992 óta negyedévente.

Minta: többlépcsős, rétegzett minta, földrajzi egység, településméret, lakóövezet rétegképző ismérvekkel. Negyedéves minta nagysága 33 000 háztartás.

Megkérdezettek köre: magánháztartásokban élő 15–74 éves személyek.

Téma: gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság és munkanélküliség vizsgálata a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) fogalmait felhasználva.

A pedagógus-továbbképzés rendszere, 2003, Sulinova Kht.

Adatfelvétel időpontja: 2003 tavasza.

Minta: országos statisztikai adatok alapján régiókra, településtípusokra és képzési formákra reprezentatív.

A megkérdezettek köre: 500 közoktatási intézmény igazgatójának kikérdezése kérdő­ívvel.

Téma: iskolai szervezet működése, iskolavezetés-

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Bértarifa-felvétele(i)

Felvétel időpontja: minden év májusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (korábban Országos Munkaügyi Módszertani Központ) évente gyűjti az ún. Bértarifa-felvétel adatait. Minta: 10 fősnél nagyobb vállalkozások, valamint költségvetési dolgozók. A vállalatokon belül 10%-os mintát vesznek az alkalmazottakról, a költségvetési intézményekben az adatfelvétel teljes körű. Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében, az ÁFSZ megbízásából rendszeresen elemzett, a válaszmegtagadásokat is figyelembe vevő, átsúlyozott minták 150-160 esetet tartalmaznak. A Jelentés... kötet számára készített számításokhoz a nemzetgazdaság egészére vonatkozó Bértarifa-felvétel adatainak az MTA KTI által átsúlyozott mintáit használtuk, az oktatási szektorra vonatkozó számításokhoz pedig a teljes körű, költségvetési mintát.

Az idegen nyelvi készségek fejlettsége angol és német nyelvből a 6. és 10. évfolyamon a 2002/2003-as tanévben, OKÉV

Felvétel időpontja: 2002/2003.

Minta: országos reprezentatív minta.

Megkérdezettek köre: 236 általános iskola és 86 középiskola (1405 nyelvi csoport, 20 804 tanuló).

Téma: Az idegen nyelvi készségeket három területen vizsgálták: a hallott és olvasott szöveg értése és az íráskészség. A 6. és 10. évfolyamok számára különböző tesztfüzetek készültek. A nyelvi felmérést egy háttérkérdőív egészítette ki.

Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005, OKI KK

Felvétel időpontja: 2005.

Minta: országos, a képzési programok, a fenntartó típusa, valamint a településtípus szerint reprezentatív minta.

A megkérdezettek köre: 1200 iskolaigazgató.

Téma: eredményesség az iskolában – vezetői célok, attitűdök, vezetési gyakorlat, pedagógusmunkaerő-gazdálkodás, pedagógusmunkaidő-szervezés, pedagógusok értékelése, pedagógusokkal való elégedettség szempontjai, a 2004. évi Országos kompetenciamérés eredményei, egyéb mérési gyakorlat, tanulásszervezési módok, oktatási formák, tantervek, iskolai problémák gyakorisága, felvételi gyakorlat, a gyerekek társadalmi háttere, pénzügyi források, adatok az osztályok tanulmányi átlagáról, a mulasztott órákról, a 2001/2002. és 2003/2004. évi kompetenciamérések eredményeiről, kiadásokról, bevételekről, aktuális változások az oktatáspolitikában.

Fekete pedagógia, 2003/2004, ELTE munkacsoportja

Felvétel időpontja: 2003/2004. tanév, nyílt írásbeli kikérdezés, kvalitatív tartalomelemzés.

Minta: 935 fő.

A megkérdezettek köre: 532 fő, tanulmányaik kezdetén álló fővárosi és vidéki egyetemista és főiskolás (közülük 333 fő valamilyen pedagógus (tanító, óvó, tanár) szakon tanult, 199-en más szakokon (mérnök, gyógytestnevelés, jogász, bölcsész, katonai) folytatták tanulmányaikat; 403 fő (236 általános és 167 középiskolás) tanuló.

Téma: az iskola diszfunkcionális hatásainak kutatása („fekete pedagógia”).

Idegennyelv-tanulási utak adatbázis, 2004, OKI KK

Felvétel időpontja: 2004. február.

Vizsgálati eszköz: iskolában csoportosan kitöltött kérdőív.

Minta: 99 311 fő (az alapsokaság 79%-a).

Megkérdezettek köre: 9. évfolyamos tanulók a nappali képzésben teljes körűen.

Téma: idegennyelv-tanulási utak (az intézményes nevelésben és iskolán kívül), nyelvválasztás, nyelvtanulási célok, motivációk.

Ifjúság 2000, GYISM – Nemzeti Ifjúságkutató Intézet

Felvétel időpontja: 2000.

Minta: területileg, nemek és korcsoportok szerint reprezentatív.

Megkérdezettek köre: a 15–29 éves korosztályt reprezentáló 8000 fős országos minta.

Téma: ifjúsági korszakok, egyenlőtlenségek, informatikai eszközök használata, iskolázottság, munkaerő-piaci helyzet, munkanélküliség, vállalkozás, lakásviszonyok, családi helyzet, egészségi állapot, sport, kulturális fogyasztás, értékek, vallási hovatartozás, politikai aktivitás, EU-csatlakozás megítélése.

Ifjúság 2004, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet (a 2000. évi kutatás folytatása)

Felvétel időpontja: 2004.

Minta: 8000 fő, 15–29 éves fiatalok korra, nemre, településtípusra, régióra és megyére reprezentatív mintája.

A megkérdezettek köre: 15–-29 éves fiatalok.

Téma: társadalmi közérzet, értékrend, közéleti aktivitás.

Iskolai honlapok, 2005, AULA Bt.

Felvétel időpontja: 2005.

Minta: 60 intézmény.

Megkérdezettek köre: véletlenszerű kiválasztás.

Téma: iskolai honlapok elemzése.

ISSUS adatbázis, 2001, OECD–OKI KK

Felvétel időpontja: 2001. november.

Minta: 4400 középfokú iskola 14 országban, Magyarországon 299 középfokú iskola.

Megkérdezettek köre: iskolaigazgatók.

Téma: tanulók beiskolázása, osztályba sorolása, pályaorientáció, tanárok foglalkoztatása, szakmai fejlődése, információs- és kommunikációs eszközök léte és használata az iskolában és az oktatásban.

ISSP 2004, TÁRKI

Felvétel időpontja: 2004. december.

Minta: többlépcsős, arányosan rétegzett, valószínűségi mintavétel, mintanagyság 1035 fő.

Megkérdezettek köre: az ország felnőtt népessége.

Téma: állampolgárság: állampolgári jogok, és kötelezettségek, politikai hatékonyság, bizalom a demokrácia intézményeiben, politikai részvétel, demokrácia működésének megítélése, korrupció percepciója.

KIFIR 2000–2004. évi adatbázisa, Educatio Kht.

Felvétel időpontja: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.

Minta: teljes körű.

Megkérdezettek köre: minden évben az ország összes általános iskolájából középfokra jelentkező teljes populáció.

Téma: az adatbázis tartalmazza az általános iskolából továbbtanulók bizonyos adatait: életkor, a jelentkezés iránya (tagozat) és száma, a középfokú képzési hely, ahova felvételt nyertek, az általános iskola és középiskola települési, területi adatai, továbbá a jelentkezők iskolák általi minősítését (tagozatonként): előzetesen felvett (2001), felvételre ajánlott és hányadik helyen, felvételre nem ajánlott, valamint a felvételre ajánlottak rangsorolását, illetve azokról is szolgáltat információt, akiket sehova sem vettek fel az első körben.

Középiskolai munka mutatói vizsgálat, 1991–2005, MKM – OM – OKI KK

Felvétel időpontja: 1991-től évente.

Minta: teljes körű. Az OFI adatbázisa alapján a középiskolák utolsó éveseinek felvételi adatai.

Téma: a középiskolai munka eredményességének vizsgálata a felvételi vizsgák adatai (felsőoktatási felvételi arányok, felvételi írásbeli dolgozatok átlageredményei, felvételizők nyelvtudása), továbbá az országos tanulmányi (OKTV), szakmai (OSZTV) és kb. 70 egyéb országos versenyen elért helyezések alapján. Ezen telje­sít­mény­mutatók mentén – a településtípusok, a megyék, a nagyvárosok, az isko­la­fenntartó szervezetek, továbbá az iskolatípusok szerint – iskolasorrendek készítése.

Középiskolai oktatásba belépők vizsgálata, 1999–2004, OKI KK

Felvétel időpontja: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.

Minta: teljes körű.

Megkérdezettek köre: a magyar (érettségit adó) középiskolák 9. évfolyamot elkezdő összes diákjának kérdőíves megkérdezése (a kérdőív kitöltése nem volt kötelező és név nélkül történt).

Téma: a diákok lakóhelye és általános iskolájuk településnagysága, szüleik iskolázottsági, munkanélküliségi jellemzői, a tanulók szociális helyzete (pl. részesültek-e nevelési segélyben), a kibocsátó iskolák szakköri kínálata, az ezekben való részvétel, általános iskolai tanulmányi eredmények, az iskolai keretek közötti, illetve az azon kívüli nyelvtanulás időtartama.

Megyei jogú városok vizsgálata, 2005, OKI KK

Felvétel időpontja: 2005.

Minta: a megyei jogú városok teljes köre.

Megkérdezettek köre: a megyei jogú városok oktatási vezetői, valamint a megyei jogú városok önkormányzatai oktatási bizottságainak vezetői

Téma: az oktatás eredményességének, minőségének és hatékonyságának kérdései, problémái, összefüggései, az önkormányzati minőségirányítási programok kidolgozásának folyamata.

Nyelvvizsga adatbázis, 2000–2005, Nyelvi Akkreditációs Központ – OKI KK

Felvétel időpontja: folyamatos.

Vizsgálati eszköz: önkitöltős kérdőív + nyelvvizsga bizonyítványban szereplő adatok.

Minta: 297 112 fő.

Megkérdezettek köre: 14–19 éves sikeres nyelvvizsgázók teljes körűen.

Téma: középiskolások nyelvtanulásának eredményessége a nyelvvizsgák tükrében.

Oktatásügyi közvélemény-kutatások, 1990 és 2005 között, OKI KK – Marketing Centrum, OKI KK – Szonda Ipsos, OKI KK – Magyar Gallup Intézet

Felvétel időpontja: 1990, 1995, 1997, 1999, 2002, 2005.

Minta: országos, településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerint reprezentatív.

Megkérdezettek köre: felnőtt lakosság (1000 fő).

Téma: az oktatással való elégedettség, aktuális oktatáspolitikai témákkal kapcsolatban alkotott vélemények.

OM oktatásstatisztikai adatbázisa, 1996/1997–1999/2000

Felvétel időpontja: adott év októbere.

Minta: teljes körűen átfogja a magyar közoktatási intézményeket.

Megkérdezettek köre: a közoktatási intézmények.

OM oktatásstatisztikai adatbázisa, 2001/2002–2004/2005

Felvétel időpontja: adott év októbere.

Minta: teljes körűen átfogja a magyar közoktatási intézményeket.

Megkérdezettek köre: az éves kötelező oktatásstatisztikai adatgyűjtésnek három megfigyelési szintje van: az intézmény (igazgatási szervezet, önálló, saját alapító okirattal); a feladatellátási hely (a feladatellátás helye és az ellátott közoktatási feladat); a tanterv (program).

Pedagógusok a pedagógus-továbbképzésről, 2003, Sulinova Kht.

Felvétel időpontja: 2003.

Minta: országos reprezentatív minta, kérdőíves vizsgálat.

Megkérdezettek köre: 488 iskola 1930 pedagógusa valamennyi intézménytípusból.

Téma: tanulói összetétel változásai, a továbbképzések hatása a tantestületre.

Pedagógusok mentálhigiénés állapotának vizsgálata, 2003–2006, OKI KK–Corvinus Egyetem Viselkedéskutató Központ–Nemzeti Drogprevenciós Intézet

Felvétel időpontja: 2004.

Minta: 600 fő, kiválasztásuk két lépcsős, rétegzett véletlen mintavétellel történt. Első lépcsőben a középfokon (is) oktató intézményekből 10%-os mintavételre került sor. A második lépcsőben került sor az egyes mintavételi rétegekben iskolánként kiválasztandó pedagógusok számának meghatározására.

Megkérdezettek köre: középfokú képzést (is) folytató intézmények pedagógusai.

Téma: az iskolák és az ott tanító pedagógusok egészségfejlesztéssel, prevencióval kapcsolatos magatartásának, véleményének, gondolkodásának, illetve igényeinek megismerése, a pedagógusok önmagukról alkotott képe, az iskola feladatairól való vélekedésük, a munkájukkal kapcsolatos érzéseik, a tantestületi légkör, az iskola megítélése, vezetés és pedagógusok együttműködése.

PISA 2000 adatbázis, OECD

Felvétel időpontja: 2000. március 27-e és április 7-e között.

Minta: nemzetközi szinten: 32 ország, kb. 17 millió 15-16 éves népességének mintegy 250 000 fős reprezentatív mintája; Magyarországon a középfokú programtípusok és régió szerint reprezentatív, 150 iskolát tartalmazó mintája.

Megkérdezettek köre: 8000 fő 15 éves közép- és általános iskolás tanuló. A megkérdezés eszköze 9 tesztfüzet és egy tanulói kérdőív; vizsgált évfolyamok: 8., 9. és 10.

Téma: az olvasás-szövegértés vizsgálata a szövegekhez kapcsolódó feladatokkal (konkrét információ visszakeresése, a szöveg értelmének átfogó megértése, a szöveg tartalmára és formájára való reflektálás). A matematikatudás terén az egyszerű matematikai műveletektől kezdve a matematikai gondolkodáson át az átfogó problémalátás, illetve számos alkalmazási területet feltérképezése. A természettudományos műveltséget az alapvető tudományos koncepciók ismeretével, a természettudományos kérdések felismerésével, a bizonyítékok használatának és a tudományos következtetések levonásának képességével mérték. A kapcsolódó tanulói kérdőív témái: családi háttér, tanulási szokások, attitűdök, számítástechnikai ismeretek, tanulási stratégiák.

PISA 2003, OECD – Sulinova Kht.

Felvétel időpontja: 2003.

Minta: nemzetközi szinten: 41 ország 15-16 éves népességének 250 000 fős reprezentatív mintája; Magyarországon a középfokú programtípusok és régió szerint reprezentatív, 250 iskolát tartalmazó mintája

Megkérdezettek köre: 4700 fő 15 éves közép- és általános iskolás tanuló.

Téma: 2003-ban a matematika állt a középpontban, a feladatlapok tartalmaztak még olvasás-szövegértésbeli, természettudományi, problémamegoldó gondolkodást mérő, továbbá a diákok tanulási szokásaival és az iskolához fűződő viszonyukkal kapcsolatos kérdéseket, továbbá feltérképezték a tanulói teljesítményt meghatározó különféle egyéni, iskolai, oktatáspolitikai és támogatottságbeli tényezőket.

Prevenciós/egészségfejlesztési tevékenység a közoktatásban, 2004, Corvinus Egye­tem–Viselkedéskutató Központ–Nemzeti Drogprevenciós Intézet

Felvétel időpontja: 2004.

Minta: 126 intézmény, országos reprezentatív minta.

Megkérdezettek köre: 1000 pedagógus kérdőíves vizsgálata, 10 fókuszcsoportban 87 interjú. Téma: a programok iskolai elterjedtsége, valamint az azokkal szemben támasztott iskolai igények vizsgálata.

Szakiskolai felmérés, 2002, OKI KK

Felvétel időpontja: 2002.

Minta: a szakiskolák teljes körű megkérdezésére került sor.

Megkérdezettek köre: 355 iskolaigazgató, 687 (9. és 10. évfolyamos) osztályfőnök, valamint 25 172 diák kérdőíves megkérdezése.

Téma: intézményi alapadatok, a szakiskolai programok tartalmi kérdései, a diákok szociális háttere, pályaútja, tanulmányi eredményeik, aspirációik a diákok és az osztályfőnökök szemével, a gyakorlati szakmai képzés kérdései, pedagógusok, tantárgyak, szaktárgyak.

Szülők jogainak érvényesülése a közoktatásban, 2001/2002, Kurt Lewin Alapítvány

Felvétel időpontja: az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala megbízásából a 2001/02-es tanévben.

Minta: nem reprezentatív: véletlenszerű kiválasztás alapján bekerült kilenc falu, három város és egy megyeszékhely, majd kiegészültek a főváros XIII. kerületével. A kiválasztott települések, illetve kerület összes iskoláját felkeresték.

Megkérdezettek köre: a vizsgálat 35 általános iskola (1., 4. és 8. osztályos tanulóinak), 7 óvoda és 3 középiskola diákjainak szüleit érintette, akikhez az önkitöltős kérdőív az iskolán keresztül jutott el, és így került összegyűjtésre is; a teljes minta 2325 fős lett, a budapesti 1217 fős.

Téma: a szülők jogismerete, a tájékozódáshoz való joguk érvényesülése, a szabad iskolaválasztás kérdései, a szülői érdekérvényesítési és önszerveződési területei.

Tankönyvi adatbázis, 2003–2006, Educatio Kht.

http://tankonyv.kir.hu/kir_tkv_jegyzék

Tankönyvrendelési adatbázis, 2004/2005, Educatio Kht.

http://www.kir.hu/tkstat2004/index.asp

Tantárgyi obszerváció, kereszttantervi kompetenciák, 2005, OKI IIK

Felvétel időpontja: 2005 tavasza.

Minta: a korábbi obszervációs vizsgálat reprezentatív mintáját vette alapul. 276 intézményben (145 általános és 131 középiskola) 828 fő megkérdezésére került sor.

Megkérdezettek köre: igazgatók, magyar nyelv és irodalom, illetve matematikatanárok kérdőíves megkérdezése.

Téma: a kereszttantervi (az iskola egészét átható) kompetenciák fejlesztésének lehetőségei és a tantárgyközi tanítási gyakorlat helyzete. A kutatás fókuszában három kereszttantervi kompetencia állt: problémamegoldás, kommunikáció és együttműködés. Az igazgatóktól elsősorban azt tudakolták, hogy milyen az iskola viszonya a tantárgyköziséghez, a kereszttantervi tartalmakhoz, milyen módon valósítják meg. A tanároknak feltett kérdésekben az órai gyakorlatra, a tanulásszervezési módokra, a kompetenciafejlesztés és az értékelés gyakorlatára koncentráltak, a három kereszttantervi kompetenciát középpontba állítva.

2004. évi Országos kompetenciamérés a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók körében (3.), Sulinova Kht.

Felvétel időpontja: 2004. május.

Minta: teljes körű mérés.

Megkérdezettek köre: 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók.

Téma: a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának vizsgálata. A méréseknek kettős céljuk van: egyrészt a tanulók teljesítményének a megismerése, másrészt az iskolák mérési-értékelési gyakorlatának a kialakítása.

World Internet Project (WIP), 2005, TÁRKI

Nemzetközi longitudinális vizsgálat magyar adatbázisa.

Felvétel időpontja: 2005. szeptember.

Vizsgálati eszköz: kérdezőbiztosokkal lekérdezett kérdőív.

Minta: többlépcsős arányosan rétegzett; megyénként 1-2 város és 1-4 község felnőtt lakosaiból egyszerű véletlen mintavételi eljárással kialakított.

Megkérdezettek köre: számítógépet használó és nem használó 18 éven felüli személyek.

Téma: internet és infokommunikációs technikák terjedése és annak társadalmi hatása, a számítógép- és internethasználatot és -hozzáférést serkentő és gátló tényezők.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.