wadmin | 2009. jún. 17.

6. Az iskolák belső világa

6.1. táblázat
Az iskolai problémák nagysága az iskolákban az igazgatók szerint, 2005 (ötfokú skálán)

A probléma megnevezése Átlag
Papírmunka 3,98
Pénzszerzés 3,95
Tartalmi szabályozók gyakori változása 3,93
A tanári munka ösztönzésének lehetősége 3,63
A tanulók teljesítménye 2,89
A tankönyvek színvonala 2,71
A beiskolázási létszám biztosítása 2,71
A továbbképzésen lévő pedagógusok helyettesítése 2,68
Taneszközök hiánya 2,66
A továbbképzések színvonala 2,64
A tanulók iskolai magatartása 2,63
A tanárok lelki-szellemi kondíciója 2,38
A tanárok módszertani felkészültsége 2,16
A tanárok iskolán kívüli munkavállalása 1,95
N 971

Forrás: Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005

A feltett kérdés: „Olyan dolgokat olvasok fel, amelyek egy iskolában problémát jelenthetnek. Értékelje ezeket azon a skálán, ahol az 1-es azt jelenti, hogy Önöknél ez nem jelent problémát, az 5-ös pedig azt jelenti, hogy nagy problémát jelent. Természetesen a közbülső osztályzatokat is használhatja. Tehát mekkora problémát jelentenek az Önök iskolájában a következők?”

6.2. táblázat
A jó igazgató ismérvei az iskolaigazgatók szerint, 2005 (%)

Ismérvek Általános iskola Középfokú iskola
(zárójelben a rangsorpozíció)
Együttműködési készség 79 76 (1)
Vezetői szakismeretek 63 50 (3)
Menedzseri képességek 62 63 (2)
Gyermekszeretet 50 48 (5)
Szilárd értékrend 49 56 (4)
Határozottság 42 40 (6)
Kiemelkedő szaktudás 34 31 (7)
Saját pedagógiai koncepció 24 23 (8)
Érdekérvényesítési készség 21 23 (9)
Önismeret 20 19 (10)
Tűrőképesség 15 16 (11)
Közmegbecsülés 14 16 (12)
Humorérzék 12 16 (13)
Tekintély 7 7 (14)
Jó fellépés 6 9 (15)
Megfelelő összeköttetések 5 8 (16)
N 594 406

Forrás: Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005
A feltett kérdés: „Ahhoz, hogy valaki jó igazgató legyen, a következők közül melyekre van leginkább szüksége? Kérem, hogy a válaszlapon felsoroltak közül válassza ki az öt legfontosabbat!”

6.3. táblázat
Az iskolai szereplők bizonyos tevékenységeket érintő döntésekben való részvétele az iskolaigazgatók válaszai alapján, 2005 (%) (N=960)

Tevékenységek Általános iskola
Igazgató Igazgató-
helyettes
Egész tan-
testület
Munka-
közösség-
vezető
Osztály-
főnök
Szak-
tanár
Felelős Egyéb
Tantárgyfelosztás 85 72 33 42 5 7 1 1
Tantervválasztás 50 33 73 33 5 18 1 1
Tankönyvválasztás 29 16 45 34 6 53 7 4
Tanárok értékelése 93 76 10 65 2 1 3 5
Tanulók felvétele 88 34 6 6 14 6 5 7
Szülői panaszok kezelése 93 52 12 6 59 21 4 4
Tanulók magatartás-problémáinak kezelése 79 41 32 5 61 14 13 7
Minőségirányítás 66 41 19 14 3 6 57 8
Középiskola
Igazgató Igazgató-
helyettes
Egész tan-
testület
Munka-
közösség-
vezető
Osztály-
főnök
Szak-
tanár
Felelős Egyéb
Tantárgyfelosztás 80 80 22 64 6 13 3 2
Tantervválasztás 61 46 56 45 3 18 1 5
Tankönyvválasztás 20 20 26 58 4 64 8 5
Tanárok értékelése 92 84 8 66 4 3 3 6
Tanulók felvétele 88 47 12 11 8 7 10 3
Szülői panaszok kezelése 89 58 7 6 61 21 5 3
Tanulók magatartás-problémáinak kezelése 72 50 26 4 59 14 21 10
Minőségirányítás 60 45 19 14 3 11 56 8

Forrás: Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005
A feltett kérdés: „Kérem, mondja meg a válaszlap segítségével, hogy ki, illetve kik vesznek részt az iskolában meghatározó módon a döntésekben a következő területeken? (Több válasz is lehet.)”

6.4. táblázat
Tantestületi értekezletek gyakorisága iskolatípusonként az iskolaigazgatók válaszai alapján, 2005 (N=959)

Gyakoriság Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Összesen
Kevesebb mint 9 30 46 34 49 33
Havonta 61 46 40 32 55
Hetente 9 8 26 19 12
Összesen 100 100 100 100 100

Forrás: Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005
A feltett kérdés: „Milyen gyakran van a tantestület egésze számára megbeszélés, értekezlet?”

6.5. táblázat
A pedagógusértékelés alapja az iskolaigazgatók válaszai alapján, 2005 (%)

A pedagógusok értékelésének forrásai Használják
Általános iskola
N=534
Középiskola
N=361
Óralátogatások tapasztalatai 98 96
Közös szakmai feladatok 94 93
Versenyeredmények 92 88
Felzárkóztatás 88 69
Szülők elégedettsége 75 68
Egyéb diagnosztikus mérés 74 63
Kollégák értékelése 69 67
Tanulók értékelése 54 67
Kompetenciamérés 52 39
Iskolán kívüli szakmai teljesítmény 48 64
Egyéb eszköz 18 18

Forrás: Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005
A feltett kérdés: „A következők közül melyeket használják a pedagógusok értékelésére?”

6.6. táblázat
A tizenévesek kikkel osztják meg problémáikat, 2001 és 2004, (ötfokú skálán)

Személyek 2001 országos adat 2004 Budapest
Átlag Szórás Átlag Szórás
Kortárs barát 3,56 1,26 4,05 1,08
Anya 3,50 1,39 3,74 1,22
Partner 3,32 1,54 3,95 1,31
Idősebb, tapasztaltabb barát 3,16 1,38 3,6 1,32
Testvér 2,90 1,51 3,19 1,47
Apa 2,63 1,39 2,84 1,43
Más rokon 2,14 1,22 2,44 1,28
Orvos 2,07 1,26 2,28 1,30
Más felnőtt 1,73 1,07 1,87 1,18
Osztályfőnök 1,71 1,05 1,84 1,13
Pszichológus 1,68 1,19 2,04 1,31
Más tanár 1,51 0,90 1,71 1,05
Hitoktató/lelkész 1,42 0,96 1,58 1,13
Összesen 2,41 2,68

Forrás: Paksi–Schmidt, 2005
A feltett kérdés: „Az alábbi személyek közül kivel milyen szívesen beszéled meg problémáidat, kérdéseidet?”

6.7. táblázat
A pedagógusok véleményeinek megoszlása arról, hogy a különböző tevékenységek milyen mértékben tartoznak a tanári feladatkörbe (%)

Tevékenységek Kevéssé (1–3) Inkább (4) Teljes
mértékben (5)
Összesen
Szakmai tudás átadása 1,8 11,4 86,8 100,0
Tanulási jellegű problémák kezelése 5,6 29,2 65,1 100,0
Tanulási készségek fejlesztése 5,1 27,7 66,7 100,0
Diákok jövőképének alakítása 10,0 37,4 52,6 100,0
Egyéb készségek fejlesztése 11,6 39,7 48,5 100,0

Forrás: Paksi–Schmidt, 2005

A feltett kérdés: „Az Ön iskolai tevékenysége mennyire terjed ki ezekre? A skálán az 1-es az

6.8. táblázat
Gondot okozó viselkedésformák gyakorisága az iskolában iskolatípusonként az iskolaigazgatók válaszai alapján, 2005 (ötfokú skálán)

Problématípus Álta-
lános
Szak-
iskola
Gim-
názium
Szak-
közép-
iskola
Össze-
sen
Verbális agresszió, ordítozás 2,89 2,77 2,10 2,17 2,74
Rendszeres hiányzás 2,35 4,00 2,91 3,45 2,61
Rendbontás a tanteremben 2,42 2,82 1,99 2,25 2,39
Rongálás 2,27 2,56 2,12 2,13 2,26
Dohányzás 1,81 3,79 2,87 3,29 2,17
Fizikai bántalmazás 2,26 1,98 1,44 1,58 2,11
Lopás 1,83 2,15 1,79 1,83 1,84
Számítógépesjáték-függőség 1,57 1,81 1,74 1,74 1,62
Alkoholfogyasztás 1,23 2,12 1,81 1,78 1,39
Terhesség 1,15 1,85 1,16 1,38 1,22
Drogfogyasztás 1,07 1,74 1,41 1,56 1,19

Forrás: Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005
A feltett kérdés: „Milyen gyakran kell az iskola dolgozóinak a következő tanulói viselkedésformákkal foglalkozniuk? Értékelje ötfokú skálán! Az 1 jelentse azt, hogy soha, az 5-ös, hogy nagyon gyakran!”

6.9. táblázat
Tanulásszervezési módok az iskolai gyakorlatban az iskolaigazgatók válaszai alapján, 2005 (%)

Tanulásszervezési mód Egyál-
talán nem fordul elő
Egy-egy tantárgy esetében vagy egy-egy tanár gyakor-
latában fordul elő
Több tantárgy esetében vagy több tanár gyakor-
latában is előfordul
2002-ben egyál-
talán nem fordult elő
45 percnél hosszabb órák szervezése 89,43 5,41 5,16 90,5
45 percnél rövidebb órák szervezése 88,94 6,16 4,90 89,5
Tantárgyak epochális formában való tanítása 88,86 7,43 3,71 79,0
Összevont évfolyamok alkalmazása 80,34 6,49 13,17 ..
Projektmódszer alkalmazása 59,06 21,82 19,12 68,5
Bizonyos órák alóli felmentés, ezzel önálló tanulás segítése 56,16 29,20 14,64 67,6
Párhuzamos osztályokból szerveződő csoportos tanítás 55,33 23,60 21,08 60,7
Integrált tantárgyak tanítása 54,73 27,09 18,17 49,0
A kronologikus tárgyak lineáris tanítása 52,26 22,48 25,27 46,5
A nagyobb tananyagrészekből való beszámolás 45,62 17,91 36,47 52,2
Iskolán kívüli tanulási alkalmak beépítése az oktatásba 33,73 25,85 40,42 42,4
Differenciált tanulásszervezés 17,65 22,56 59,79 ..
Tantárgyak informatikai eszközök használatára támaszkodó tanítása 17,21 39,93 42,86 25,6

Forrás: Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005
A feltett kérdés: „Az Önök iskolájában a tanítási órákon jelenleg milyen tanulásszervezési módokat alkalmaznak?”

6.10. táblázat
Differenciálás, informatikai eszközök használata és iskolán kívüli alkalmak gyakorisága pedagógiai programonként az iskolaigazgatók válaszai alapján, 2005 (%)

Álta-
lános
Szak-
iskola
Gimn-
ázium
Szak-
közép-
iskola
Differenciált tanulásszervezés Egyáltalán nem 14,1 24,1 24,3 33,6
Több tantárgy, tanár esetében is 66,8 38,9 43,2 34,5
Iskolán kívüli tanulási alkalmak Egyáltalán nem 31,5 45,5 35,1 42,1
Több tantárgy, tanár esetében is 43,3 32,7 31,1 31,6
Informatikai eszközökre támaszkodó tanítás Egyáltalán nem 20,5 13,0 4,0 6,1
Több tantárgy, tanár esetében is 35,0 61,1 69,3 69,3

Forrás: Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005
A feltett kérdés: „Az Önök iskolájában a tanítási órákon jelenleg milyen tanulásszervezési módokat alkalmaznak?”

6.11. táblázat
Az iskolai feladatokkal kapcsolatos társadalmi igények és ezek változása, 1990 és 2005 között (százfokú skálán)

Társadalmi igények Rang-
pozíció (lakos-
ság,
1990– 1999 átlaga)
Rang-
pozíció (lakos-
ság, 2002)
Sorrend 2005 Pontszám (lakosság)
1990 1995 1997 1999 2002 2005
Tisztességre, erkölcsre nevelés 1 1 7 84 87 95 94 92 94
A gondolkodás, az értelem fejlesztése 3 2 3 78 90 93 93 89 95
Az egyéni képességek fejlesztése 4 3 4 78 86 90 89 84 94
Felkészítés a továbbtanulásra 5 4 6 74 86 89 92 90 94
Az anyanyelv megfelelő elsajátítása 2 5 1 81 89 93 93 90 95
Idegen nyelvek tanítása 8 6 5 73 86 87 89 88 94
Rendre, fegyelemre nevelés 6 7 8 79 81 90 89 85 92
Egy jó szakma elsajátíttatása 7 8 2 77 80 92 87 82 95
Tudományos ismeretek átadása 12 9 17 65 73 84 84 76 83
Szeretetteljes bánásmód 9 10 13 68 77 84 86 79 88
Másokkal való együttműködésre nevelés 13 11 9 62 70 86 83 77 91
A nemzeti hagyományok megismertetése 14 12 16 64 69 83 80 71 87
A közösségi szellem fejlesztése 16 13 56 70 82 83 74
Megfelelő étkezés, napközi ellátás 15 14 11 59 70 83 83 78 90
A haza szeretetére való nevelés 11 15 14 63 73 87 84 77 88

Forrás: Oktatásügyi közvélemény-kutatások 1990 és 2005 között
A feltett kérdés: „Ezekre a kártyákra az iskolák tevékenységeit, feladatait írtuk fel. Kérem, rendezze ezeket három csoportba. Az első csoportba rakja azokat, amelyeket nem tart fontosnak, a másodikba azokat, amelyeket csak kissé tart fontosnak, a harmadikba pedig azokat, amelyeket nagyon fontosnak tart!

6.12. táblázat
Az iskolai arculat kialakítása, a hagyományteremtés, illetve a hagyományápolás eszközeinek elterjedtsége pedagógiai programonként az iskolaigazgatók válaszai alapján, 2005 (%) (N=998)

Közösségi aktivitás Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Összesen
Diákönkormányzat 90,97 92,73 100,00 93,91 92,09
Iskolai napok 86,51 92,73 98,68 92,17 88,42
Iskolai énekkar 71,85 45,45 77,63 38,60 67,03
Szülői bál 76,42 25,45 50,67 28,07 66,17
Névadó 58,20 72,73 89,47 74,56 63,24
Jelkép 54,10 80,00 90,79 84,35 61,78
Iskolai póló, sapka 52,25 62,96 88,16 67,54 57,31
Öregdiák-találkozó 52,19 38,18 81,58 57,39 54,25
Színjátszó kör 54,71 41,82 68,00 36,84 52,96
Iskolai újság 50,73 36,36 76,32 56,52 52,55
Iskolarádió 44,62 57,41 69,74 64,91 49,55
Saját honlap 35,36 80,00 93,42 92,98 48,80
Évkönyv 32,19 45,45 78,95 65,22 40,26
Iskolai zenekar 20,45 10,91 32,89 19,30 20,74
Iskolai klub 14,87 27,78 36,84 28,07 18,76
Saját vállalkozás 1,99 10,91 2,63 10,43 3,50

Forrás: Az iskolai eredményesség vizsgálata, 2005
A feltett kérdés: „Van-e az önök iskolájában, illetve van-e az Önök iskolájának …?”

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.