<

Tartalom

 • Kötet a szegedi ENSI-Seed konferenciáról • Fenntartható közösségek és iskolafejlesztés • „Innováció a tanárképzésben, az akciókutatás és a környezeti nevelés lehetőségei”
  A környezeti nevelés az egyik legdinamikusabban fejlődő területe a pedagógiának. Egyre több és több területtel keresi meg kapcsolódási pontjait, egyre komplexebb megközelítésmódokat alkalmaz. Az OKI legújabb kiadványa egy olyan nemzetközi konferencia magyar nyelvű kötete, mely híven tükrözi ezt a fejlődést. A konferencián környezeti nevelési tematikájú fejlesztések kerültek bemutatásra, melyek célja, egységes rendszerbe foglalni az iskolafejlesztést és a helyi közösségek fejlesztését. Mindezen célok érdekében a konferencia résztvevői mozgósítják a tanárképző intézmények innovációs készségeit, és a pedagógiai akciókutatás eszköztárát.
 • Átfogó mintaprogramok az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez
  A dokumentum négy különböző iskola (városi, illetve természeti környezetben lévő általános iskola, gimnázium és szakközépiskola) átfogó környezeti nevelési programját tartalmazza. A négy program csupán mintaként szolgál, melyekből minden iskola – adottságaihoz, jártasságához és felkészültségéhez illeszkedően – meríthet ötleteket, példákat. A négy mintaprogram egyúttal alapjául szolgált az OM kezdeményezésére és kiadásában, a KöNKomP szerkesztésében, az MKNE és az Országos Közoktatási Intézet (OKI) közreműködésével megjelent Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez című kiadványhoz, mely szintén megtalálható a dokumentumban.
 • Beszámoló: • ENSI-SEED konferencia Szegeden, 2003. szeptember 3-6. • "Fenntartható közösségek és Iskolafejlesztés"
  "Innováció a tanárképzésben az akciókutatás és a környezeti nevelés lehetőségei"

  A konferencia célja környezeti nevelési nemzetközi tanárképzési projektek bemutatása és újak útnak indítása volt. Elsősorban olyan projektekről esett szó, melyek a gyakorlóiskolákkal szoros együttműködésben integrálják az akciókutatást a tanárjelöltek képzésébe. Az akciókutatási és a gyakorlóiskolai munka egyidejű bevonása a projektekbe biztosítja a legkorszerűbb pedagógiai módszertant hallgatóknak, és segítséget nyújt a gyakorlóiskola iskolafejlesztési munkájához is...
 • Havas Péter, Széplaki Nikolett, Varga Attila • A környezeti nevelés magyarországi gyakorlata
  Az Országos Közoktatási Intézet 2003 tavaszán a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából kutatást végzett a magyarországi általános és középiskolák környezeti nevelési tevékenységéről, mely kiterjedt az ország mind a hét eurorégiójára. A kutatás, helyzetértékelést ad a jelenlegi hazai környezeti nevelési gyakorlatról, megmutatja a legfontosabb problématerületeket, és a javaslatokat fogalmaz meg a legsürgetőbb fejlesztési irányokra.
 • Varga Attila • A környezeti nevelés helyzete a magyar közoktatásban
  A 2001-es év fodulópont volt a magyar közoktatás törénetében. Bevezetésre kerültek a kerettantervek. Minden iskolának újra át kellett gondolnia tevékenységét, a kerettantervekehez kellett igazítania helyi szabályozó dokumentumait. Az Országos Közoktatási Intézet Program és Tantervfejlesztési Központja 2001 folyamán figyelemmel kísérte milyen változásokat okozott a kerettantervek bevezetése az környezeti nevelés terén.
 • Erdei iskolai tanulásszervezés Magyarországon 2001-ben • Kutatás
  "Az 1980-as években éledt újjá az erdei iskola. Az addigra alaposan megváltozott közoktatási helyzetben természetesen nem volt értelme egyszerűen reprodukálni a 20-as évek pedagógiai gyakorlatát, hanem új funkcióval ruházták fel azt. A környezeti nevelés szemléletével és eszközrendszerével, a projektpedagógia tanulásszervezési formáival gazdagodva több pedagógiai alternatíva, többféle nevelési tapasztalat és elképzelés szövedékéből alakultak ki a jelenkori erdei iskolák. A kezdetben tanóraszerű foglalkozásokat mindinkább felváltotta a környezet komplex megismerését célzó tanulás..."
 • Lehoczky János • Az iskolai környezeti nevelés jogi szabályozása
  A környezeti nevelés – mint az intézményes nevelés-oktatás egyik, egyre nagyobb figyelmet érdemlő területe – nem független azoktól a szabályozóktól, amelyek a közoktatás egészének működését, a tanítás tartalmát és munkaformáit meghatározzák. Vajon e dokumentumok által meghatározott keretek milyen lehetőségeket jelentenek e nevelési terület kibontására, s milyen jogi korlátokba ütközhet annak megvalósulása?

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.