wadmin | 2009. jún. 17.

Varajti Károly

Felnőttoktatási földrajzi kerettantervek sajátos vonásai

A "Földrajz" tantárgy egyik fontos sajátossága, hogy a ma világával foglalkozik. E tény különösen fontos a felnőttoktatásban, mert e korosztály közelebb van a napi információ-áradáshoz mint a normál tagozat tanulói. Hasonlóan fontos tényező, hogy a felnőttek a mindennapi gyakorlati életről más tapasztalattal rendelkeznek mint a fiatalabb korosztály.

A fentiek figyelembevétele alapvető követelmény a földrajzi kerettantervek készítésekor. Ez természetesen vonatkozik a "helyi tantervek" szerkesztésére is.

Továbbá fontos sajátossága tantárgyunknak, hogy komplex tantárgy. Két arca van. Az egyik a természet, a másik a gazdaság. Ezért alapvető követelmény a tantárgyi koncentráció következetes alkalmazása. E kétarcúság igen jó lehetőséget nyújt a környezetvédelmi nevelés területén.

A kerettantervek felépítése

  1. Célok és feladatok
  2. Fejlesztési feladatok

/Mindkét pontban a képző fokozatra vonatkoznak a feladatok/

Évfolyamonkénti felépítés

  1. Belépő tevékenységformák
  2. Szintrehozás
  3. Tartalmak
  1. Témakörök
  2. Törzsanyag
  3. Kiegészítő és tájékoztató anyag

A felnőttoktatás földrajzi kerettantervei az alábbi iskolai szakaszokra készülnek:

5 - 8 évfolyam (általánosan képző fokozat)
9 - 10 évfolyam (felzárkóztató szakiskolai fokozat)
9 - 12. évfolyam (gimnáziumi fokozat)

5 - 8. évfolyam kerettanterve

E szakasz földrajztanításának elsődleges célja, hogy az 1 - 4. évfolyam környezeti ismeret tantárgyra építve megismertesse a tanulókat a szűkebb és a tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel.

A fejlesztési követelmények közül az ismeretszerzési, a tájékozódási és alkalmazási készségek prioritást kapnak. A belépő tevékenység formák közül a szöveges és a képi információk értelmezése, tájékozódás térképen, földgömbön, iránymeghatározás ugyancsak kiemelt tevékenység.

A tartalom felépítése:

5. osztály: Földrajzi alapfogalmak és hazánk nagy tájainak jellegzetességei

tájékozódás a térképen, térképismeret
időjárás és az éghajlat elemei, éghajlati övezetek
földfelszín változása
hazánk nagy tájainak jellegzetességei

6. osztály: Európán kívüli kontinensek

tájékozódás a földtörténeti időben
Afrika
Amerika
Ázsia

7. osztály: Európa

Európa
Észak-Európa
Nyugat-Európa
Közép-Európa
Dél-Európa
Kelet-Európa

8. osztály: Hazánk, Magyarország

hazánk természeti adottsága
hazánk társadalma és gazdasága
Magyarországi régiói

A tanterv évfolyamonként részletezi a tevékenységformákat, a szintrehozás feladatait és az egy évfolyam tartalmához kapcsolódó "kiegészítő és tájékoztató" anyagokat. Ezek alkalmazását a helyi tantervek programjaiban kell megfogalmazni az iskola környezetének és speciális céljainak megfelelően.

9 - 10. évfolyam kerettanterve

A felzárkóztató szakiskolai fokozat földrajztanításának az a célja, hogy a tantervi előzményekre építve elősegítse az általános természeti és társadalmi- gazdasági- földrajz legfontosabb ismeretelemeinek elsajátítását.

A fejlesztési követelmények közül kiemelt a tanulók önálló ismeretszerző, elemző, értékelő készségének kialakítása és ezek alkalmazása. Legyenek képesek a természeti és társadalmi kölcsönhatások érzékelésére, értékelésére és indoklására. Legyenek képesek a speciális információhordozók (térképek, folyóiratok, szakkönyvek, CD-rom, Internet használatára.)

A tartalom felépítése:

9. osztály: Általános természeti földrajz

a Föld, mint égitest
a Föld kialakulás és szerkezete
a Föld története
a vízburok
Légkör
a Föld éghajlata

A belépő tevékenységformák közül az ásvány és kőzetvizsgálati gyakorlatok, az időjárási térképek elemzése, a természetföldrajzi tematikus térképek elemzése kapjon prioritást.

A szintrehozásban az általános iskolában tanult földrajzi alapismeretekre valamint a fizikai, kémiai és biológiai tantárgyakban tanult ismeretek alkalmazásával segítsük elő az elvont természetföldrajzi, fogalmak, folyamatok összefüggések megismertetését. Az egyszerű kísérletek bemutatásával felidézhetjük a korábban tanult ismereteket.

10. osztály: Általános társadalmi-gazdasági földrajz

az ember szerepe a társadalmi és gazdasági folyamatokban
a gazdasági élet ágazatai és szerkezete
a gazdasági élet területi szerveződése
napjaink globális problémái és ezek megoldási lehetőségei

A belépő tevékenységformák közül kapjon kiemelt szerepet a tematikus térképek elemzése, a statisztikai adatok elemzése, a lakóhely vagy a tágabb környezet fejlődését befolyásoló tényezők bemutatása, vizsgálata, elemzése.

9 - 12. évfolyam kerettanterve

A gimnáziumi földrajztanítás felkészíti a tanulókat a tantárgyi érettségi vizsga sikeres teljesítésére. Komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, felkészíti őket a szakirányú felsőfokú tanulmányokra is.

A fejlesztési követelmények közül kiemelt a speciális információhordozók használatának készsége, a gondolkodási, a szintetizáló képesség folyamatos fejlesztése.

A tartalom felépítése:

9. osztály: Általános természeti földrajz.
10. osztály: Általános társadalmi-gazdasági földrajz.
11. osztály: A világ regionális földrajza.
12. osztály: A világ és hazánk képe.

A belépő tevékenységformák közül kapjon prioritást az adatok gyűjtése, majd azok alapján véleményalkotás az emberi beavatkozás környezetre gyakorolt hatásairól. Önállóan tudjanak elemezni aktuális cikkeket, globális környezeti problémákat.

Tudjanak beszámolót készíteni az ipari parkok létesítéséről, a multinacionális vállalatok szerepéről, a regionális és a globális környezeti veszélyek összefüggéseiről.

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.