Álláspályázat bér- és munkaügyi referens munkakör betöltésére

A benyújtás határideje: 
2014. már. 21. 12:06
Kategória: 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet bér-és munkaügyi referens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott időre, várhatóan 2015. augusztus 31-ig

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős

A munkavégzés helye: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

A TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz- és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése c. kiemelt projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő, a projekt lebonyolítását segítő, közalkalmazottakkal és munkavállalókkal kapcsolatos bér-és munkaügyi feladatok ellátása és az ezzel kapcsolatos teljes körű adminisztráció, új belépők besorolása, közalkalmazotti kinevezések elkészítése, módosítása, átsorolások készítése, közalkalmazottak kiléptetése, nyilvántartások vezetése, részvétel a bérszámfejtési feladatokban, kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középiskola/gimnázium
 • minimum középfokú bér- és munkaügyi ügyintézői végzettség
 • legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
 • pontosság, precizitás
 • jó kommunikációs készség
 • rugalmasság
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Munka Törvénykönyvének és a Kjt-nek az ismerete
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási intézménynél szerzett gyakorlat
 • a központosított illetményszámfejtő program (KIR, KLR) kezelésében szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről szóló igazolás másolata az alkalmazás feltétele;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • az öregségi nyugdíjban részesülő pályázó tudomásul vevő nyilatkozata arról, hogy kiválasztása esetén – a 1997. évi LXXXI. törvény 83/C § (1) szerint – a nyugdíjának folyósítása szünetelni fog az alkalmazás idejére.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemenné Papp Annamária gazdasági főigazgató-helyettes nyújt, a +36-1/235-7241-os vagy a +36-30/339-4683-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatokat elektronikus úton Tárnyik Eszter személyügyi referens részére, az allas@ofi.hu címre kell benyújtani úgy, hogy a megpályázott munkakör neve a levél tárgyában szerepel.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a munkáltató által megbízott Pályázat Értékelő Bizottság mérlegelése alapján meghallgatásra, illetve az elvárt ismeretek ellenőrzésére is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (www.ofi.hu ) – 2014. február 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 22.

Pályázati felhívás - „A tudás felelőssége”

A benyújtás határideje: 
2014. már. 16. 23:59
Kategória: 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) és a Holokauszt Emlékközpont (továbbiakban: HDKE) – az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával – a zsidó-magyar együttélés pozitív hagyományaira építve közös nyílt pályázatot hirdet.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) és a Holokauszt Emlékközpont (továbbiakban: HDKE) – az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával – a zsidó-magyar együttélés pozitív hagyományaira építve közös nyílt pályázatot hirdet a magyarországi általános és középiskolákban tanító pedagógusok részére a holokauszt emléknap megszervezésének módszertani bemutatására.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) és a Holokauszt Emlékközpont (továbbiakban: HDKE) – az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával – a zsidó-magyar együttélés pozitív hagyományaira építve közös nyílt pályázatot hirdet a magyarországi általános és középiskolákban tanító pedagógusok részére a holokauszt emléknap megszervezésének módszertani bemutatására. A pályázat szakmai indoklása A holokauszt magyarországi emléknapja (április 16.) az Országgyűlés ajánlása alapján 2001 óta része a köznevelésnek. A magyarországi zsidó lakosság gettóba kényszerítésének évfordulóján minden oktatási intézményben lehetőség nyílik arra, hogy a pedagógusok és a diákok közösen emlékezzenek az áldozatokra. Az emléknap során olyan programokra van szükség, amelyek segítik az áldozatokkal való együttérzést, az elkövetők tetteinek elítélését, a közömbösség elutasítását és az embermentőkkel való azonosulást. Jelen pályázat keretében olyan programterveket (lehetőleg már megvalósítottakat) kívánunk összegyűjteni, amelyek mintát adnak az iskolák számára a holokauszt magyarországi emléknapjának méltó megrendezéséhez. 1. A pályázat célja Célunk az OFI és a HDKE által felkért szakmai zsűri által kiválasztott azon jó példákat bemutató pályaműveket közzétenni, amelyek hozzájárulnak a holokauszt 70. évfordulója kapcsán a magyarországi áldozatokról való méltó és pedagógiailag hatékony megemlékezéshez.. A pályázat során összegyűjtött, majd értékelt és közzétett alkotások segítsék megismertetni a magyarországi holokauszt tragédiáját. A programtervekben ajánlott aktivitás, foglalkozások, rendezvények segítsenek kiépíteni – a holokauszt eseményeinek megismerése alapján – a diákokban a társadalmi felelősségvállalást az üldözöttek, a kisebbségek, a hátrányos helyzetben lévők iránt. Ezt nevezzük a tudás felelősségének. A pályázat további céljai: – minél nagyobb számban legyenek jelen az OFI és a HDKE portálon olyan módszertani és pedagógiai anyagok, hasznos gyakorlati példák, amelyek segítséget jelentenek a holokauszt magyarországi emléknapjának megszervezésében; – minél több ötlet, tevékenység és elképzelés bemutatási lehetőségének megteremtése; – elősegíteni az érintettek között az egymástól való tanulást, a hálózatépítést; – minél nagyobb nyilvánosságot kapjon a magyar múlt ezen tragédiájának megismerése. 2. A pályázat kategóriái: A pályázat egy kategóriában kerül kiírásra: az oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok maximum 4–5 oldalas programleírása az általuk szervezett holokauszt emléknapról. A szöveg tartalmazza a program előkészítő szakaszának bemutatását, a konkrét megvalósítást (módszertani leírással), mutassa be a résztvevők körét és a program zárását követő reakciókat, eredményeket. Képes, illetve filmes illusztrációk is csatolhatóak a pályamunkához, amelyet/amelyeket (10 MB méret felett) FTP-re kell feltölteni. A hozzáféréshez szükséges információ (felhasználónév, jelszó és kiszolgálónév) a lent megjelölt e-mail címen igényelhető. 3. A pályázat szakmai követelményei A bemutatott pályaművekben szerepeljenek a következők: a) Részletes, átlátható programterv. b) Az emléknapot előkészítő foglalkozás(ok) vázlatszerű bemutatása. c) Hogyan vonta be a szerző kollégáit és diákjait a programba? d) Milyen visszajelzéseket kapott a program résztvevőitől (tanárok, diákok, szülők)? e) Hogyan kívánja beépíteni az emléknap tapasztalatait a holokauszttal kapcsolatos további oktatási tevékenységébe? 4. A pályamunkák díjazása A legsikeresebb pályamunkák készítői pénzjutalomban részesülnek: 1. helyezett: 150 ezer Ft 2. helyezett: 100 ezer Ft 3. helyezett: 50 ezer Ft 5. A pályázók köre Valamennyi magyarországi székhelyű iskola pedagógusa. 6. Egyéb tudnivalók: A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a benyújtott holokauszt emléknapi programjukat, valamint annak részét képező vizuális, audiovizuális dokumentációjukat az OFI és a HDKE felhasználhassa, azokat jó példaként bármely adathordozón közzétegye, terjessze, a pályázóknak nyújtott külön ellenszolgáltatás nélkül. Nem részesülhet díjazásban az a pályázó, aki a pályázati kiírásnak nem megfelelő dokumentációt küld be. 7. A pályázatok benyújtásának módja és helye A pályamunkákat elektronikus formában kell benyújtani, „A tudás felelőssége” jelige feltüntetésével az e-mail tárgyaként. Beküldési cím: holokausztpalyazat@ofi.hu 8. A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 16. 24.00 óra – A pályázatok benyújtásának módja: e-mailben, csatolt pdf dokumentumban. A határidőn túl, vagy nem megfelelő formátumban érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül. 9. Hiánypótlás A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség. 10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere A pályázatok értékelését az OFI és a HDKE által kijelölt szakmai zsűri végzi aszerint, hogy a pályázatra benyújtott alkotás mennyiben felel meg: · a holokauszt emléknap módszertani kihívásainak, · az oktatási intézményben valóadaptálhatóságának, · a pályázat céljában meghatározott nevelési céloknak (például a társadalmi felelősségvállalás, szolidaritás erősítése) Továbbá: · mennyiben használja a szerző a magyarországi holokauszt oktatás eredményeit, tapasztalatait, · mennyiben innovatív a szerző programja, · milyen eredményeket ért el a programban résztvevő diákok körében.. 11. A pályázók döntést követő értesítése A szakmai zsűri döntését követően a díjazott pályázók listáját az OFI és a HDKE közzéteszi a honlapján (www.ofi.hu és www.hdke.hu), továbbá e-mailben értesíti a díjazott pályázókat. Az eredményhirdetés várható időpontja: 2014. március 31. 12. A pályázati felhívás jogi háttere „Jelen pályázati felhívás, illetve pályázatok tekintetében elsősorban a 2011. évi CXC tv. (Nemzeti köznevelésről szóló törvény), a 20/2012. EMMI rend. (nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról), az 1999. évi LXXVI tv. (szerzői jogról szóló törvény), az 1959. évi IV. tv. (Ptk.), a 2011. évi CXII. tv. (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései az irányadóak." 13. A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségen kaphatnak e-mail: holokausztpalyazat@ofi.hu telefon: 06-1-235-7278; 06-30-789-1804 kapcsolattartó: Nagy-Király Vivien Budapest, 2014. február 5.

Pályázat diákcsoportok és tanáraik számára a magyarországi holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódóan

A benyújtás határideje: 
2014. júl. 30. 23:59
Kategória: 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) és a Holokauszt Emlékközpont (továbbiakban: HDKE) – az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával – közös nyílt pályázatot hirdet magyarországi középisolások és tanáraik számára a helyi zsidó közösség emlékeinek feldolgozására a magyarországi holokauszt 70. évfordulója alkalmából.

A pályázat szakmai indoklása

2014. a magyarországi holokauszt 70. évfordulójának emlékéve Magyarországon. Az állami és civil kezdeményezésű megemlékezések és projektek mellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy az adott településen élő és tanuló diákok önálló projektmunka keretében megismerjék, feldolgozzák a saját lakóhelyük zsidó közösségének történetét és emlékeit. Ezen keresztül megérthetik a multikulturális környezet előnyeit, átérezhetik az érintett családok és közösségek személyes sorsát.

Jelen pályázat keretében olyan projektterveket várunk, amelyeket egy-egy osztály vagy iskola közössége dolgoz ki azzal a céllal, hogy a települése zsidóságának múltját és jelenét megismerje és megismertesse az adott oktatási intézmény tanulóival és a településen élőkkel (temetőgondozás, helytörténeti kiállítás, emlékséták a helyi autentikus helyeken, illetve interjú és dokumentumfilm készítése, valamint a témával kapcsolatos internetes tartalmak – egyedi honlap, Facebook-oldal – megalkotása stb.).

1. A pályázat célja

Célunk az OFI és a HDKE által felkért szakmai zsűri által kiválasztott azon jó példákat bemutató projekteket közzétenni, amelyek például szolgálhatnak más iskolák tanárai és diákjai számára is.

A pályázat során összegyűjtött, majd értékelt és közzétett projektek segítsék a helyi zsidó közösségek történetének, tragédiájának megismertetését, feldolgozását. A projektek váljanak ismertté a helyi közösség előtt is, hogy az emlékezésen és emlékeztetésen keresztül a helyi társadalom megértse azt a hiányt, amely a hetven évvel ezelőtti tragédiát követően jelen van hazánkban. A programtervekben felvázolt – a holokauszt eseményeinek megismerését célzó – aktivitások és foglalkozások erősítsék a diákokban a társadalmi felelősségvállalást az üldözöttek, a kisebbségek, a hátrányos helyzetben lévők iránt.

A pályázat további céljai:

– minél nagyobb számban legyenek jelen az OFI és a HDKE portálon olyan projekt tervek, hasznos gyakorlati példák, amelyek segítséget jelentenek a pedagógusok számára;

– minél több ötlet, tevékenység és elképzelés bemutatási lehetőségének megteremtése;

– elősegíteni az érintettek közötti egymástól való tanulást, a hálózatépítést;

– minél nagyobb nyilvánosságot kapjon a magyar múlt ezen tragédiájának megismerése.

2. A pályázat kategóriái:

A pályázat egy kategóriában kerül kiírásra: az oktatási intézmények diákcsoportjai (max. 10 diák + 1 felkészítő tanár) küldjenek egy maximum 3–5 oldalas projektleírást arról a programról, amit terveznek végrehajtani a magyarországi holokauszt 70. évfordulójának emlékévében. A szöveg tartalmazza a program előkészítő szakaszának bemutatását, a konkrét megvalósítás tervét, mutassa be a résztvevők körét és a program zárását követő várható reakciókat, eredményeket, esetleges továbblépési lehetőségeket és kapcsolódó jövőbeni terveket.

 3. A pályázat szakmai követelményei

A bemutatott pályaművekben szerepeljenek a következők:

a) Részletes, átlátható programterv.

b) A projektet előkészítő foglalkozás(ok) vázlatszerű bemutatása.

c) Hogyan vonják be a kollégáikat, az iskolájuk diákjait és a helyi lakosokat a programba?

d) Hogyan kívánja beépíteni a pályázó a projekt tapasztalatait a holokauszttal kapcsolatos további oktatási tevékenységekbe, megemlékezésekbe?

4. A pályamunkák díjazása

A négy legjobb projekt tervet benyújtó csoport (iskola, osztály stb.) 10-10 diákja, 1-1 kísérő tanárral részt vesz az OFI és a HDKE által közösen szervezett négynapos tanulmányúton, ahol a kísérő történész-pedagógusok további ismeretek nyújtanak. Helyszínei Krakkó és Auschwitz. Az utazás dátuma: 2014. április 10-13.

5. A pályázók köre

Valamennyi magyarországi székhelyű középiskola diákcsoportjai (10 diák + 1 felkészítő tanár).

6. Egyéb tudnivalók:

A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a benyújtott projektjüket, valamint annak részét képező vizuális, audiovizuális dokumentációjukat (amelyet a program megvalósulását követően, de legkésőbb 2014. június 30-ig el kell juttatniuk a pályázat kiíróihoz) az OFI és a HDKE felhasználhassa, továbbá azokat jó példaként bármely adathordozón (honlapon) közzétegye, terjessze, bemutassa, a pályázóknak nyújtott külön ellenszolgáltatás nélkül.

Nem részesülhet díjazásban a pályázó csoport, amennyiben a pályázati kiírásnak nem megfelelő dokumentációt küld be.

7. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályamunkákat elektronikus formában kell benyújtani, „Emlékezni és emlékeztetni” jelige feltüntetésével az e-mail tárgyaként.

Beküldési cím: holokausztpalyazat@ofi.hu

8. A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 2. 24.00 óra

– A pályázatok benyújtásának módja: e-mailben, csatolt pdf dokumentumban.

A határidőn túl, vagy nem megfelelő formátumban érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

9. Hiánypótlás

A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.

10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere

A pályázatok értékelését az OFI és a HDKE által kijelölt szakmai zsűri végzi aszerint, hogy a pályázatra benyújtott alkotás mennyiben felel meg:

· a pályázat céljában meghatározott nevelési céloknak, (például a társadalmi felelősségvállalás és a szolidaritás erősítése)

· mennyiben innovatív a szerzők projektje,

· milyen eredményekkel járt a projektben résztvevő diákok motiválásában,

· mennyire sikerül a helyi közösség megszólítása

· a program adaptálhatóságnak,

11. A pályázók döntést követő értesítése

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2014. március 17.

A szakmai zsűri döntését követően a díjazott pályázók listáját az OFI és a HDKE közzéteszi a honlapján (www.ofi.hu és www.hdke.hu), továbbá e-mailben értesíti azokat a pályázókat, akiknek pályamunkái díjazást értek el.

12. A pályázati felhívás jogi háttere

„Jelen pályázati felhívás, illetve pályázatok tekintetében elsősorban a 2011. évi CXC tv. (Nemzeti köznevelésről szóló törvény), a 20/2012. EMMI rend. (nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról), az 1999. évi LXXVI tv. (szerzői jogról szóló törvény), az 1959. évi IV. tv. (Ptk.), a 2011. évi CXII. tv. (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései az irányadóak."

13. A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségen kaphatnak

e-mail: holokausztpalyazat@ofi.hu

telefon: 06-1-235-7278; 06-30-789-1804

kapcsolattartó: Nagy-Király Vivien

Budapest, 2014. február 5.

Pénzdíjas pályázat természettudományos kísérletek elkészítésére pedagógusok számára

A benyújtás határideje: 
2012. szep. 30. 23:59
Kategória: 

Intézetünk pedagógusoknak szóló „OFI-evobox Dobozolt Tudás” pályázata az evopro Automatizálási és Informatikai Kft. társadalmi felelősségvállalás programja részeként és anyagi támogatásával valósul meg.

 

A pályázat célja

A pályázat hozzá kíván járulni az általános iskola 5-8. évfolyamán tanuló diákok természettudományos érdeklődésének felkeltéséhez, a természettudományos tantárgyak oktatásához használható szemléltető, kísérletező eszközök, interaktív módszertani megoldások összegyűjtésével.

 

A pályázók köre

A pályázati kiírás keretében olyan természettudományi területen jártas oktató, kutató, hallgató, szakember, aktív vagy nyugdíjas pedagógus nyújthat be pályázatot, aki rendelkezik egy magyarországi általános iskola vagy középiskola ajánlásával.

 

A támogatandó tevékenységek köre

Olyan konkrét kísérletező eszközök, módszerek, a kísérlethez kapcsolódó tevékenységek, mérés-értékelés részletes bemutatására vonatkozik a pályázat, amelyek élményszerű pedagógiai módszereken keresztül támogatják a természettudományos műveltség kialakítását és a műszaki tudományok iránti érdeklődés felkeltését.

 

A pályamunkák díjazása

A pályázaton a Támogató által felajánlott pénzjutalomban részesül a 3 legjobbnak bizonyuló pályamunka mindhárom kategóriában. A pénzjutalom összege nyertesenként 100.000, azaz összesen 900.000 forint. A támogatás keretében az evopro kialakít egy nyilvános, hozzáférhető online tudástárat, ahonnan elérhetőek lesznek a zsűri által megfelelőnek ítélt pályamunkák. A pályázott szemléltetőeszközök közül a legjobbakat a Támogató legyártja és dobozba csomagolva („OFI-evobox Dobozolt Tudás”) eljuttatja az ezt kérő iskolákhoz.

 

A pályázat beadásának határideje: 2012. szeptember 30. 24 óra.

 

A pályázat további részletei a pályázati dokumentációban olvashatók, amely letölthető az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapjáról (www.ofi.hu). Amennyiben a felhíváson túl is szeretne kérdéseket feltenni, megteheti a rövidesen aktiválódó zöld számon: 06 80/205340.

Jó nyári pihenést és pályázást kíván az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nevében:

 

Budapest, 2012. június 5.

 

 

dr. Kaposi József

főigazgató

 

Mellékletek:

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.