Tisztelt Technikatanárok!

 

A 2012-es új NAT és a Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettanterve jelentős változásokat hozott, elsősorban nem tartalmával, hanem szemléletével, módszereivel. Örvendetes változás, hogy az 5–7. évfolyamon minden iskolatípusban kötelező jelleggel bevezetésre kerül tantárgyunk.

A Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy fő célja a mesterséges (technikai), a természeti és a társas-társadalmi környezet tapasztalati megismerése, elsősorban a mindennapi életvezetéshez szükséges gyakorlati tudás megszerzése, azaz a gyakorlati tevékenységekhez szükséges készségek és képességek fejlesztése, a szakszerű eszközhasználat elsajátítása, az alapvető technológiai folyamatok megismerése, a munka megbecsülése, végső soron a pozitív alkotó magatartás kialakítása.

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célok, értékek és kompetenciák mindegyike megjelenik tantárgyunkban. Úgy kell azt tanítanunk, hogy a kulcskompetenciák széles körét fejlessze, kiemelten persze a természettudományos és technikai kompetenciát. Az elkészült és elkészítendő anyagok ennek a célnak a szellemében készültek, remélve, hogy azok segítséget nyújtanak a mindennapi tanítás során.

Tantárgyunk tanítása olyan speciális oktatási környezetet igényel, amely nem minden iskolában áll rendelkezésre, ezért fontosnak tartottuk, hogy ajánlásokat készítsünk a műhelyterem, a tankonyha kialakításához, felszereléséhez.

A Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettanterveit összehasonlítva elemeztük az egyes változatok közötti különbségeket, és ajánlásokat adtunk az egyes iskolatípusokra vonatkoztatva. A helyi tantervi javaslatokkal, illetve az azokhoz készült tanmenetekkel segítséget szeretnénk adni a kerettantervi ismeretek életkori sajátosságokat figyelembevevő elosztásához, tanításához. Fontosnak tartjuk, hogy teljes mélységében feltárjuk a kerettantervi kapcsolódásokat a Technika, életvitel és gyakorlat, valamint az összes többi tantárgy között. A közelmúlt szakmódszertani változásit figyelembe véve általános útmutatót készítettünk a tantárgy tanítása során alkalmazható módszerekről, óravezetési stílusokról.

Az általános anyagokon kívül készültek, illetve folyamatosan készülnek az egyes témakörökhöz kapcsolódó, azok egy-egy tematikai egységét feldolgozó szakmai anyagok, óravázlatok, projekttervek.

Főbb témaköreink:

  1. Ételkészítés
  2. Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben
  3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés
  4. Közlekedés
  5. Továbbtanulás, munkakörnyezetek megismerése

A szakmódszertani anyagok az egyes témakörökön belül találhatók, 5–6., illetve 7. osztály szerint csoportosítva.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.