Medvey Tamás | 2010. ápr. 20.

A "tanitoter.ofi.hu" honlap fejlesztését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta. A honlap a TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 - 6.7.2. "Az eredményes iskola és tanulásfejlesztés infrastrukturális feltételeinek meghatározása, tanulás centrikus útmutató megalkotása iskolatervezők számára" elemi projekt gondozásában készült.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

További információ >>A közoktatást szolgáló épületek tervezése,
kialakítása, a hazai és nemzetközi
jó gyakorlatok tapasztalatai és tanulságai


Felvesszük-e a ritmust?

Világunk egyre gyorsabban változik – megállják-e a helyüket az iskolák ebben a forgatagban?
Mi kell ahhoz, hogy újra sikeressé és vonzóvá váljanak? Mitől lesz jó a tanulási környezet? Hogyan járul hozzá a fizikai környezet az élményszerzéshez, tapasztaláshoz? Hogyan segíti az épület a pedagógusok folyamatos megújulását? Hogyan késztet közös alkotó munkára? Mitől válik az intézmény épülete a közösségalakulást segítő, a települések életét meghatározó, népszerű hellyé?


Az iskolatervezés: jövőtervezés. A jó iskolaépület az igazi
iskolateremtés eszközévé válik.

Az Európai Unió támogatásával évek óta jelentős összegek fordíthatók a magyarországi közoktatási intézmények épületállományának megújítására. Ezek a fejlesztések hosszú évtizedekre meghatározzák az adott településen élők sorsát. Egy igényes épület maga is a jövőre nevel, egy rossz épület azonban megnehezíti a pedagógiai munkát: elkedvetlenít, közömbössé tesz. Minden egyes beruházás esetében nagy a tét, mert ilyen mértékű fejlesztések megvalósítására ritkán nyílik lehetőségünk.

Közös érdekünk, hogy lelkes, érdeklődő, ismereteiket jól alkalmazó, tevékeny fiatalokat nevelni, akik jó emlékeket őriznek a közoktatás rendszerében töltött éveikről. Ezt úgy érhetjük el, ha az emberről és az épületekről szerzett tudást együtt használjuk. Szükség van tehát az ezeken a területeken jártas szakemberek – pedagógusok, pszichológusok, építészek, tájépítészek, tervezők – együttműködésére.


Projektünk célja elősegíteni olyan épületek kialakítását, amelyek révén az oktatási intézmények megtalálják méltó szerepüket változó világunkban.

A szakirodalom, a szakértők párbeszéde és a jó gyakorlatok elemzése során az ehhez szükséges tudást gyűjtjük össze és rendszerezzük. Ezzel két célunk van.

  • Egyfelől ajánlásokat fogalmazunk meg és adunk közre döntéshozók számára arról, hogyan építhetők a nevelési célokat támogató iskolák.
  • Másfelől hazai tapasztalatokat felvonultató kézikönyvet készítünkintézményvezetőknek, pedagógusoknak és az iskolai élet iránt érdeklődőknek ahhoz, hogy a már megvalósult példa értékű kezdeményezések minél több intézményt a lehetőségek tudatos kihasználására, ezáltal eredményesebb pedagógia megvalósítására ösztönözzenek.

A tanulás helye meghatározó – együttes felelősségünk, hogy az anyagi és szellemi forrásokkal bölcsen gazdálkodjunk. Az egybegyűjtött anyaggal szeretnénk megszólítani az építész- és pedagógustársadalmon túl a szülőket és több olyan érdekcsoportot is, akikre a jövőbeni eredményes iskolaépületek tervezésében és létrehozásában partnerként számíthatnak az iskolák.


Letölthető

Kapcsolat a kutatókkal: lippai.edit@ofi.hu és reti.monika@ofi.hu

Tanító Tér naptár (Letölthető)Educating Space
Designing buildings that serve public education based on experiences from national and international good practices

Can we get into the swing?
Our world is changing faster and faster – can schools meet this challenge?
What do they require to become successful and promising alternatives? What makes a good learning environment? How can physical environments contribute to gaining meaningful experiences? How can a building contribute to the perpetual renewal of teachers? How can it make them engaged in a joint creative process? How can a school building become a respected and popular place that shapes the life of towns and contributes to forming real communities?


Designing schools is designing our future. Good buildings can become real vehicles for creating schools.

With the help of EU significant amounts have been spent on renewing Hungarian public educational buildings in the recent years. These developments shape the life and fate of people living in the affected area for long decades. A building of high standards can educate for future itself whereas poor design itself makes teaching more difficult: it makes us neglectful and unconcerned. Each investment has a high stake as there is seldom an opportunity to realize developments at such costs.

It is our common interest to raise enthusiastic, open-minded, active and sensible youth treasuring good memories from the years they spent in the public educational system. To achieve this, we must unite our knowledge of buildings and of people. Therefore the cooperation of such experts – teachers, psychologists, architects, landscape architects and designers – is needed.


Our project aims at promoting the development of buildings that assist schools with finding their place in our changing world.

We collect and systemize knowledge emerging from the dialogue of experts, from analysis good practices and from related literature. We have two aims with this. On the one hand, to give recommendations to policy-makers on how to build schools that support pedagogical aims. On the other hand, based on good examples in Hungary we compile a resource book for school principals, teachers and those interested in school life to inspire them to use the experiences of already existing good practices in a conscious way maximize local opportunities and thus introduce a more efficient pedagogy.
The space for learning is determinative – it is our common responsibility to manage our material and intellectual resources wisely. Beyond architect and teacher communities we would like to address our material to parents and other groups of stakeholders that school might rely on as partners in efficient future school building programmes.


TÁMOP 3.1.1 - 21st centrury public education– development, coordination

6.7.2. project: „Determining infrastrucutral criteria for efficient schools and for the
developkment of learning – creating a learning-focused guide for school designers”


Download

Quality criteria

Contact: reti.monika@ofi.hu and lippai.edit@ofi.hu

Educating Space calendar (Download)Der lehrende Raum

  • Entwerfen und Gestaltung von Unterrichtsgebäuden
  • Erfahrungen und Konsekventen der heimischen und der internationalen Übung


Können wir den Rhytmus annehmen?
Unsere Welt ändert sich immer schneller – ob unsere Schulen in diesem Wirbel standhalten? Was ist zu tun, um die Schulen wieder erfolgreich und anziehend zu machen? Wie wird die Umgebung zum Lernen geeignet sein? Was trägt die physische Umgebung zu den Erlebnissen und der Erfahrung bei? Wie hilft das Gebäude bei der ständigen Erneuerung der Pädagogen? Wie inspiriert es für gemeinsame schöpferische Arbeit? Wie wird das Gebäude des Instituts zum populären, bei der Gemeinschaftsgestaltung helfenden Platz, der das Leben der Orte bestimmt?

Schulenplanung: Zukunftplanung. Das gute Schulgebäude wird zum Mittel der echten Schulenschaffung.
Mit der Unterstützung der Europäischen Union können seit Jahren bedeutende Summen zum Zweck der Erneuerung vom Unterrichtsgebäudenstand in Ungarn verwendet werden. Diese Entwicklungen bestimmen das Schicksal der am gegebenen Ort Lebenden für lange Jahrzehnte. Ein anspruchsvolles Gebäude erzieht auch selbst für die Zukunft, aber ein schlechtes macht schwierig die pädagogische Arbeit: nimmt einem die Lust, macht einen gleichgültig. Der Einsatz ist bei jeder Investition hoch, denn man hat für solche Entwicklungen nur selten Möglichkeit.
Es ist unser gemeinsames Interesse, begeisterte, interessierende, ihre Kenntnisse richtig verwendende, aktive Jugendliche zu erziehen, die gute Erinnerungen über ihre im Schulsystem verbrachten Jahre bewahren. Das kann man so erreichen, wenn man das Wissen vom Mensch und den Gebäuden zusammen gebraucht. Es ist also nötig, dass die auf diesen Gebieten erfahrenen Fachleute - Pädagogen, Psychologen, Architekte, Landschaftsarchitekte, Entwerfer – zusammenarbeiten.

Das Zweck unseres Projekts ist die Förderung von Gestaltung solcher Gebäude, durch die die Unterrichtsinstitute ihre würdige Rolle in unserer sich ändernden Welt finden.

Wir sammeln und systematisieren die dazu nötigen Kenntnisse durch die Analyse der Fachliteratur, den Dialog der Fachleute und die erfolgreiche Übung. Damit haben wir zwei Zwecke: Wir schreiben und geben Empfehlungen heraus für diejenigen, die im Thema Entscheidungen treffen, wie Erziehungszwecke unterstützende Schulgebäude zu bauen sind. Wir schreiben ein Handbuch über die heimischen Erfahrungen für Institutsleiter, Pädagogen und fürs Schulleben Interessierende, damit die schon verwirklichten, musterhaften Initiativen je mehr Institutionen zum bewussten Ausnutzen der Möglichkeiten
und dadurch zur Verwirklichung einer wirksameren Pädagogie bewegen.
Der Ort des Lernens ist bestimmend – unsere gemeinsame Verantwortung ist die materiellen und geistigen Quellen weise zu nutzen. Mit der angesammelten Materie möchten wir jenseits der Architekten- und Pädagogengesellschaft die Eltern und mehrere Interessengruppen ansprechen, auf die die Schulen bei dem Entwerfen und dem Zustandebringen der künftigen erfolgreichen Schulengebäude in der Zukunft als Partner rechnen können.


Download

Kontakt: lippai.edit@ofi.hu
Espace éducative
La formation et la conception des bâtiments qui servent l'éducation public basées sur des expériences de bonnes pratiques nationales et internationales

 

Peut-on etre dans le bain?

Notre monde change plus vite et tres rapidement - les écoles peuvent-elles rester sur leur position dans ce tourbillon? Qu'exigent-ils pour devenir des alternatives réussies et prometteuses? Qu'est-ce qui fait une bonne education environnementale? Comment l’environnement physique peut-il contribuer à l'obtention d'expériences significatives? Comment une construction peut-elle contribuer au renouvellement perpétuel d’enseignants? Comment peut-il les faire engager dans un processus créatif commun? Comment une école peut-elle devenir un lieu respecté et populaire qui définit la vie de cités et contribue à la formation de vraies communautés?


La Conception d’établissements scolaires est la conception de notre avenir. De bonnes constructions scolaires peuvent devenir de vrais locomotives pour la création d'écoles.


Avec l'aide de l'Union Européenne, des sommes significatives ont été dépensés sur le renouvellement d’etablissment publique hongroises ces dernières années. Ces développements forment la vie et le destin des personnes vivant la zone affectée pendant de longues décennies. Un bâtiment de normes élevées peut instruire pour l'avenir lui-même tandis qu’une mauvaise conception elle-même rend l'enseignement plus difficile: elle nous rend négligents et insouciants. Chaque investissement a un intérêt élevé comme il y a rarement d’occasion de réaliser le developpement à de tels coûts

C'est notre intérêt commun de d'augmenter l’enthusiaste, l’ouvert d'esprit, la jeunesse active et sensible prisant de bonnes mémoires des années qu'ils ont passées dans le système éducatif public.

Pour y parvenir, nous devons unir nos connaissances des constructions et des personnes. Par conséquent, la coopération de ces experts - enseignants, psychologues, architectes, et concepteurs est nécessaire.

 

Notre projet vise à promouvoir le développement des bâtiments qui aident les écoles à trouver leur place dans notre monde en mutation.

Nous collectons et suivons la méthodologie des connaissances issus du dialogue d'experts, de d'analyse de bonnes pratiques et de la littérature liée.. Nous avons deux objectifs à cet égard. D'une part, de donner des recommandations aux décideurs sur la façon de construire des écoles qui soutiennent des buts pédagogiques. D'autre part, fondée sur de bons exemples en Hongrie, nous compilons un ouvrage de référence pour les directeurs d'école, les enseignants et ceux qui s'intéressent à la vie scolaire pour les inciter à utiliser les expériences de bonnes pratiques déjà existantes d'une manière consciente de maximiser les possibilités locales et donc d'introduire une pédagogie plus efficace.

 

L'espace d'apprentissage est déterminante - il est de notre responsabilité commune de gérer nos ressources matérielles et intellectuelles à bon escient. Au-delà de d'architecte et de communautés d'enseignants, nous aimerions adresser notre matériel aux parents et d'autres groupes d'intervenants dont l'école peut compter comme des partenaires dans les futurs programmes de construction scolaire efficaces.


Télécharger

Contact: reti.monika@ofi.hu

Prefix: 
tanitoter

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.