Medvey Tamás | 2013. okt. 14.

A témaegység a közoktatás fenntartói rendszerének közelmúltbeli átalakulását vizsgálja. Arra koncentrál, hogy a számokkal leírható folyamatok mögött milyen események húzódnak meg, s ezek milyen hatással járnak a közoktatás működésére, mennyiben járulnak hozzá a színvonalas és hatékony oktatáshoz. Nemcsak a folyamat átfogó jellemzőit kutatja, hanem vizsgálja az átalakulás különböző tanulói rétegekre gyakorolt hatását, különös tekintettel a városi központoktól távoli, kisebb települések tanulóira.

A kutatás elsősorban a szakpolitikusok és az oktatást irányító szakemberek számára kíván visszajelzést adni arról, hogy az iskolarendszer fenntartását, működtetését, finanszírozását érintő, utóbbi három évben megvalósult intézkedések, folyamatok milyen módon, s milyen eredménnyel valósultak, valósulnak meg, melyek a statisztikák mögött nem látható esetleges folyamatok, s melyek az intézkedések megvalósulását gátló tényezők. A kutatás hozzá kíván járulni ahhoz is, hogy a tankerületekben dolgozó szakemberek megismerjék a sikeres megoldási lehetőségeket, illetve elkerüljék azokat, amelyek eredménytelenek.

A kutatás három elemet tartalmaz:

 1. A fenntartói rendszer átalakulása
 2. Az iskolavezetés szerepének átalakulása
 3. Kistelepülési iskolák újraéledése

Tervezett produktumok

 • Tanulmánykötet, mely a következő tanulmányok rövidített, szerkesztett változatát tartalmazza:
  • A jogszabályi és finanszírozási rendszer átalakításának folyamata és hatása a hazai közoktatásra
  • A közoktatás fenntartói szerkezetének és az intézményrendszer struktúrájának átalakulása
  • Az iskolavezetés szerepének változása – nemzetközi kitekintés
  • Kilenc kistérségi tanulmány
  • Három újonnan indított iskolával kapcsolatos esettanulmány
  • A települések oktatásának átalakulása
  • Az intézményvezetés hazai szerepének módosulása
 • Szakpolitikai ajánlások

a.) A fenntartói rendszer átalakulása

Kapcsolattartó: Györgyi Zoltán

Az egy-egy tankerület egészének, vagy azok egy-egy nagyobb városának folyamatait feltáró kutatás kilenc térségben zajlik. A munka országos statisztikai adatok feldolgozására, helyi adatgyűjtésre, dokumentumok elemzésére és a folyamatban érintett helyi, tankerületi szakemberekkel készített interjúkra támaszkodik. A kutatás terepéül szolgáló kilenc térség közül hétben a “21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 elnevezésű kiemelt projekt keretében végzett kutatás korábbi fázisában már feltártuk az ezredfordulót követő évtized helyi oktatáspolitikai folyamatait (megjelent a Korlátok közt szabadon című kötetben). A jelenlegi kutatás lehetőséget biztosít arra, hogy ne csak az eseményeket, s azok mozgatórugóit, illetve következményeit írjuk le, hanem a közoktatás területén dolgozó szakemberek oktatással kapcsolatos célkitűzéseiben bekövetkező változásokat is feltárjuk.


b.) Az iskolavezetés szerepének átalakulása

Kapcsolattartó: Simon Mária

A fenntartói rendszer átalakulása nemcsak az intézménystruktúrát, hanem az iskolavezetés szerepét, funkcióját is befolyásolja. Feltételezésünk szerint az iskolavezetésben az eddig erős menedzseri típusú tevékenységek és gondolkodásmód helyett a szakmai tevékenységek és gondolkodásmód erősödik meg, előtérbe helyezve ezzel az iskola szakmai tevékenységét. A hipotézis vizsgálata hozzájárul ahhoz, hogy mind az oktatási ágazatirányítás, mind a tankerületek vezetői érzékeljék a szakmai irányba történő elmozdulást vagy annak hiányát, akadályait, s ez alapján – ha szükséges – újabb intézkedéseket tegyenek. A kutatás 1000 fős intézményvezetői kérdezésen alapul, terepét tekintve alkalmazkodik az e projekt keretében zajló pedagógusvizsgálathoz, s integrálódik az óvodakutatásba, valamint az óvodavezetői felmérésbe is. A felmérés tartalmát tekintve igazodik az OFI korábbi, e tárgyban végzett intézményvezetői kérdezéseihez, lehetővé téve ezzel a korábbi állapottal való összehasonlítás lehetőségét.


c.) Kistelepülési iskolák újraéledése

Kapcsolattartó: Jankó Krisztina

A kistelepülési kisiskolák újjáalakulásának lehetősége a 2010 utáni változások egyik markáns eleme. Tekintettel arra, hogy az ilyen iskolák újjáalakításához a lakossági érdekek mellett sok esetben erős érzelmek is társulnak, ugyanakkor az előző évtizedek folyamatai következtében az újjáalakulás infrastrukturális és személyi feltételei nem könnyen teremthetők meg, fontos feltárni az oktatáspolitika és az oktatásirányítás területén dolgozó szakemberek számára, hogy melyek azok a feltételek, amelyek mellett ezek az iskolák nemcsak újraindulhatnak, hanem megfelelő színvonalon működőképesek is lesznek. Ennek megfelelően a kutatás célja, hogy hozzájáruljon olyan intézkedések meghozatalához, amelyek a kistelepüléseken élők számára megkönnyítik a színvonalas oktatáshoz való hozzáférést, javítva esélyeiket a mind magasabb iskolai végzettség megszerzésére. A kutatás három, iskoláját újraindító kistelepülés tapasztalatait dolgozza fel, elsősorban interjúkra alapozott esettanulmányok keretében.

Tags: 
Prefix: 
tamop311

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.