Szerkesztette: Kállai Gabriella
Lektorálta: Fuszek Csilla

Tehetséggondozással foglalkozó intézmények megyei bontásban
Budapest
Bács-Kiskun megye
Baranya megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

Gyűjteményünk döntően azon közoktatási intézményeket és országos hatókörű programokat tartalmazza, amelyek részt vesznek a tehetséggondozásban. Mellettük néhány témában, elsősorban a tehetségpontok között, megjelennek egyesületek, alapítványok is, ám ez utóbbiak feltérképezése nem teljes körű: nem tartalmaz minden tehetségtámogatással (például ösztöndíjak juttatásával) foglalkozó civilszervezetet, továbbá önkormányzatot sem.

A tematikus jegyzék összeállításával az volt a célunk, hogy segítsük a tehetséggondozás iránt érdeklődő szülők és pedagógusok tájékozódását, az elektronikus felület adta lehetőséget felhasználva pedig, a linkek segítségével, közvetlenül az intézményekhez is eljuttathassuk őket.

Ennek megfelelően a regiszter kialakítása két szerkesztési elv mentén történt. Az egyik, a földrajzi elérhetőség, a másik a szolgáltatás tartalma. Az információk tehát egyrészt megyei bontásban, azon belül a települések betűrendjében (a megyeszékhelyek előresorolásával) kereshetőek, másrészt az egyes ellátási formák megnevezése (önálló listákba rendezetten), profilja szerint. Ezek a következők:

Pedagógiai szakszolgálatok; Alapfokú művészeti iskolák; Művészeti oktatás, párhuzamos művészeti oktatást végző középiskolák; Az Országos középiskolai tanulmányi versenyeken sikeresen szereplő iskolák; Sportiskolák; Arany János Tehetséggondozó Program; Útravaló – Út a tudományhoz Program, Tehetségpontok.

Az adatokat a Köznevelési információs rendszerből (KIR), egyes programok honlapjairól válogattuk, a tehetségpontok listáját pedig a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) bocsátotta rendelkezésünkre. Nagy segítségünkre szolgált Neuwirth Gábor adatbázisa az Országos középiskolai tanulmányi versenyeken (OKTV) sikeresen szereplő tanulókról, iskolákról.

Az információgyűjtést 2014 őszén zártuk le.

Pedagógiai szakszolgálatok

A gyermekek, tanulók gondozása keretében a pedagógiai szakszolgálatok kiemelt feladata: közreműködni a tehetség korai felismerésében, a tehetségazonosításban. Tevékenységi körükbe tartozik a tehetséges gyermekek személyiségfejlődéséhez szükséges támogatások biztosítása, például önismereti csoportok szervezése és vezetése, a tehetségneveléssel kapcsolatos tanácsadás mind a szülők, mind a pedagógusok számára, közös tehetség-tanácsadási fórumok szervezése, javaslattétel a tehetséges diákok programokba delegálására. A tehetségazonosítás, -gondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot tart a feladatellátási körzetében működő tehetségfejlesztő programok vezetőivel, az iskola-, illetve az óvodapszichológussal, javaslatot tesz a gyermek, tanuló számára a tehetségprogramokba történő bekapcsolódásra. Feladata továbbá a kimeneti mérések elvégzése, valamint konzultációs lehetőség biztosítása a tehetségfejlesztő műhelyek vezetőinek, melyet a tehetséggondozó koordinátor lát el.

Adatbázisunk a megyei pedagógiai szakszolgálatokat, valamint a fővárosi kerületekben működő intézményeket tartalmazza. Forrás: KIR (http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek)

Megyei pedagógiai szakszolgálatok

Alapfokú művészeti iskolák

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény értelmében az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen a művészi szakmákban szakirányú továbbtanulásra. Az alapfokú művészeti iskolának legalább hat és legfeljebb tizenkettő évfolyama van, amelynek keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon, zeneművészet, képző- és iparművészet, báb- és színművészet, táncművészet ágakban folyhat. A tanulók az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehetnek. Az alapfokú művészeti iskolában a főtárgy elméleti és gyakorlati oktatása, valamint a konzultációs tanórai foglalkozás egyéni foglalkozás keretében is folyhat.

Forrás: KIR (http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek)

Alapfokú művészetoktatási intézmények

A minősített alapfokú művészetoktatási intézmények közérdekű adatai között lehetőség van részletes keresésre mind intézményi, mind minősítési szinten. A keresőfelület lehetőséget teremt arra, hogy az egyes művészeti ágak, tanszakok között is keressünk, lásd (http://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/alapfoku_muveszeti_iskolak).

Művészeti oktatás, párhuzamos művészeti oktatást végző középiskolák

A művészeti szakközépiskolák a különféle művészeti területeken párhuzamos oktatás segítségével biztosítják a tanulóknak a közismereti és a magas szintű művészeti képzést. Ezen oktatási területek egymással mellérendelt viszonyban állnak, ugyanakkor szerves egységet alkotnak. Forrás: KIR (http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek)

Párhuzamos művészeti képzést nyújtó középfokú intézmények

Az Országos középiskolai tanulmányi versenyeken sikeresen szereplő iskolák

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Oktatási Hivatal által közösen meghirdetett, többfordulós Országos középiskolai tanulmányi versenyen (OKTV) kiválóan szereplő tanulók iskoláiból állítottuk össze a listát.

Az OKTV-re azok a tanulók jelentkezhetnek, akik nappali tagozaton, a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamon vagy azt közvetlenül megelőző évfolyamon tanulnak. A verseny a következő tantárgyakból zajlik: angol nyelv, biológia, filozófia, fizika, földrajz, francia nyelv, informatika, kémia, latin nyelv, magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, mozgókép- és médiaismeret, művészettörténet, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, rajz és vizuális kultúra, spanyol nyelv, történelem, nemzetiségi nyelv és irodalom. Forrás: Neuwirth Gábor adatgyűjtése.

Országos középiskolai tanulmányi verseny sikeres iskolái

Sportiskolák

A Sportiskolai program egy speciális utánpótlás-nevelési rendszer, amely az 1–12. (esetenként 13.) évfolyamos tanulók iskolai nevelését és oktatását, továbbá sportnevelését és sportoktatását támogató komplex pedagógiai és sportszakmai rendszert foglalja magában. A közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv alapján történő szakmai munkát a 2007/08-as tanévtől lehet alkalmazni. Az iskolák fő feladata a sportiskolai kerettanterv adaptációja, alkalmazási tapasztalatainak összegyűjtése, együttműködés a sportiskolai program megvalósításában közreműködő szervezetekkel (sportkormányzat, utánpótlás-nevelésért felelős intézet, sportági szövetségek, egyesületek), és a sportiskolai program terjesztése.

A Sportiskolai program kiemelt partnerei – az irányító szerepét betöltő sportkormányzat mellett – az oktatási kormányzat, a sportági (szak)szövetségek és a Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ). Forrás: SIOSZ (www.siosz.hu).

Sportiskolák településenként

Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)

A program nyolcadik évfolyamos, hátrányos helyzetű, főként kistelepüléseken élő, tehetséges gyermekek számára biztosít továbbtanulási lehetőséget olyan középiskolákban, kollégiumokban, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. A jelentkező diákok bekerülésük esetén egyéves előkészítő évfolyamon emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt, s eközben valamennyien kollégiumi elhelyezést is kapnak. A tanulók a program öt éve alatt felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára, nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudáshoz juthatnak, továbbá térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői engedélyt (jogosítványt). Forrás: AJTP (http://www.ajtp.hu)

Arany János Tehetséggondozó Program

Útravaló – Út a tudományhoz program

A program a középfokú iskolai oktatásban részt vevő, természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozását célozza oly módon, hogy a diákok mentori támogatással kipróbálhassák magukat egyéni és csoportosan végzett kutatómunka során is.

A program keretében a köznevelési intézmények – kötelező elemként – kutatással foglalkozó szervezetekkel, így különösen kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, országos szakmai intézetekkel működnek együtt annak érdekében, hogy kialakuljon a tanulók természettudományos és komplex kutatási szemlélete, bővüljön jártasságuk a kutatásmódszertanban, valamint szélesedjen kapcsolatrendszerük is.

A részvételre minden évben projekttervekkel pályáznak a középfokú iskolák. Jelen összeállításban a 2010–2013 között támogatást nyert iskolák listája szerepel.

Forrás: (http://www.emet.gov.hu/hatter_1/ut_a_tudomanyhoz/ )

Út a tudományhoz program, résztvevő iskolák (2010-2014 összesítés)

Tehetségpontok

A 2007 óta dinamikusan fejlődő Magyar Tehetségpont Hálózat alapelemeit alkotó Tehetségpontok alapítását a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kezdeményezte és támogatja mind Magyarországon, mind a határon túli magyar kisebbségek körében.

A Tehetségpontok feladatai körébe tartozik a tehetségek felfedezése, azonosítása, gondozása, a tanácsadás a tehetség témakörben. Kiemelt feladatuk a tehetséggondozó vagy -támogató lehetőségek, azaz személyre szabott információk megmutatása, átadása a fiatalok számára. Céljuk, hogy hatékony segítséget nyújtsanak az érdeklődőknek tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához. Figyelemmel kísérik az intézményi, a helyi, a térségi és a regionális tehetséggondozó kezdeményezéseket, segítve egyrészt a minél intenzívebb egymás közötti kapcsolatrendszer kiépítését, másrészt az együttműködést a tehetséges fiatalokkal, az ő környezetükkel, a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, a segítő önkormányzatokkal, egyházakkal, civilszervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel. Forrás: MATEHETSZ (http://tehetseg.hu/tehetsegpontokrol). további információk: http://tehetseg.hu/tehetsegpontok

Tehetségpontok

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.