Szerző: 
Megjelenés éve: 
2015

Jelen tanulmány a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 Új stratégia a pedagógus pálya hazai népszerűsítésére c. projekt   keretében készült. A tanulmány elkészítésében nagymértékben támaszkodtunk a kutatás során készült háttértanulmányokra, amelyeknek szerzői a kutatócsoport tagjai voltak: dr. Bárdos Jenő, Czók Brigitta, dr. Győri János (kutatásvezető), Majorosné Kovács Györgyi, dr. Mogyorósi Zsolt, Oláhné Téglási Ilona, dr. Tarnóc András, dr. Ütőné Visi Judit, dr. Virág Irén. Jelen stratégiai ajánlásokban kisebb-nagyobb szövegátvételek találhatók a munkacsoport által készített háttértanulmányokból – ezeket a szövegrészeket azonban a munka jellege miatt jelen szövegben nem tüntettük fel idézőjellel, szerzői utalásokkal vagy más módon. 

Jelen TÁMOP-kutatás központi témája a tanári pálya népszerűsítése módszereinek és ezek mediatizáltságának feltárása a nemzetközi tapasztalatok alapján, valamint az ezekből levonható stratégiai ajánlások megfogalmazása a hazai fejlesztés érdekében. A téma feltárásának különös nehézsége részben annak újszerűségéből fakad, minthogy (különböző országokra, illetve különböző résztémákra vonatkozóan más és más érvénnyel)

  • egyes országok esetében nem lehet a tanári pálya népszerűsítésének kidolgozott stratégiájáról vagy stratégiáiról (több más pedagógiai stratégia egybefüggő részelemeiről) beszélni,
  • amennyiben ilyen létezik, az nem feltétlenül publikus, külföldi kutatók számára nem vagy csak nehezen hozzáférhető
  • inkább a már megvalósuló programok érhetők el, amelyekből kutatóilag csak a visszakövetkeztetés módszerével lehet mögöttük meghúzódó stratégiákat konceptuálisan megkonsturálni (ami viszont a tévedés és félreértelmezés kockázatát hordozza magában)
  • ebből következően többnyire csak mozaikos kép állítható össze egy-egy ország stratégiájára vonatkozóan
  • hatással van a téma feltárására az is, hogy a pedagógus pálya népszerűsítésének stratégiai és gyakorlati elemei jelentős eltéréseket is mutathatnak, többek között olyanféle torzító/befolyásoló folyamathatások miatt, mint amilyenek a fentről lefelé vagy a lentről felfelé ható pedagógiai innovációk disszeminációja és implementációja során is általánosságban megfigyelhetők
  • illetőleg hogy ettől nem függetlenül a pedagógus pálya népszerűsítésének nemcsak tudatos, megtervezett és központilag vezérelt formái, hanem (a központi stratégiáktól és módszerektől akár lényegesen elütő) helyi, lokális, intézményi stratégiái és formái is vannak, míg más elemei gyakorlatilag spontán folyamatok formájában zajlanak.

Így sem a feltáró kutatás, sem a stratégiai ajánlások műfajilag nem vállalkozhatott és vállalkozhat arra, hogy egyetlen kompakt képben, illetve egy minden elemében összeillesztett ajánlásban foglalja össze a legfontosabbakat. Nem is beszélve arról, hogy miközben a jelen tanulmány elkészítésében részt vevő kutatók számára a pedagógus életpályamodell és más dokumentumok, törvények és rendelkezések, alkalmasint már megvalósult és kutatott gyakorlat vonatkozásában egy sor, a téma szempontjából releváns információ a rendelkezésére állt, a pedagóguspályát érintő éppen jelenleg zajló további kutatások eredményeinek szignifikáns része és más, az oktatásügy egészét érintő oktatáspolitikai és policy jellegű elképzelések, dokumentumok és tevékenységek nem voltak ismertek előttük. Így az ajánlásokat ebben a tekintetben csak „dekontextualizáltan”, a közvetlen hazai oktatáspolitikai szándékok és cselekvési tervek ismeretének hiányában lehetett elkészíteni.

Ezért – valamint lentebb, a kutatás elméleti kereteinek összefoglalásában olvasható további szakmai okokból – kutatócsoportunk úgy döntött, hogy a szakmai ajánlásokban

  • megfontolásra érdemes nemzetközi gyakorlatokat mutatunk be, illetve az ezekből levonható javaslatokat fogalmazunk meg, anélkül, hogy ezek egymással való harmonizációjára, egyetlen logikai szerkezetbe szerveződésére törekednénk vagy törekedhetnénk
  • ezek bemutatása során nem veszünk tekintetbe olyan vetületeket, amelyekről nem rendelkezünk és munkastátusunkból fakadóan szükségképp nem is rendelkezhetünk ismeretekkel (például a témára vonatkozó hazai nemzeti stratégia majdani kivitelezésére rendelkezésre álló anyagi, humán erőforrásbeli, logisztikai, jogi és egyéb tényezőkről).   

Mindazonáltal kutatómunkánk során munkacsoportunk tagjainak egyre inkább meggyőződésévé vált, hogy a téma sokkal szerteágazóbb és gazdagabb, mint azt korábban gondolni lehetett, különösen azért, mert a tanári léttel és munkával kapcsolatosan egy egész sor dimenziót képes átfogni és szintetizálni, s új szempontok mentén elrendezni azokat, új megértéseket hozva létre. Mindezeket az országtanulmányokban és a szakmai összefoglalóban rögzítettük.     

Címke: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.