Szerző: 
Megjelenés éve: 
2016

Bevezetés

Mielőtt rátérnénk a tantervi tartalomszabályozás kérdéseire, vizsgáljuk meg röviden, milyen szerepet tölthet be a tanterv az oktatási rendszerek fejlesztésében és azok szabályozásában. Ez ugyanis meghatározza a tartalomszabályozás módját és azt is, hogy az egyes szereplők hogyan vesznek részt a fejlesztés folyamatában, milyen eszközökkel mérik a tartalmi szabályozók beválását. A tanterveket most a tartalomszabályozás célrendszere, a tartalomszabályozás és a tartalomfejlesztés kapcsolata, a tartalomszabályozást meghatározó szereplők és a tartalomszabályozás szerkezete, szintjei és eszközei, valamint szempontjai szerint vizsgáljuk. Tanulmányunk ugyanis azt tűzi célul, hogy mindezen tényezőket általánosságban és néhány konkrét ország példájával is illusztrálva röviden bemutassa.

Az oktatási rendszerek fejlesztését számos intézkedéssel el lehet érni. Ezeket rendszerszinten elemzi az a tanulmány, amelyet a McKinsey & Co. 2010-ben jelentetett meg.[1] A vizsgált oktatási rendszerekben az alapvető kihívást az jelentette, hogy hogyan tereljék rendszereiket a tanulói teljesítmények javulása felé. A rendszerek irányítóinak olyan döntési helyzetekkel kellett megbirkózniuk, amelyek során egy-egy hibás döntés azt eredményezhette, hogy szándékuk ellenére letértek arról az útról, amely a kitűzött célokhoz képest a kívánt irányba vezet. A jelentés kulcsmegállapításai, illetve néhány, szempontunkból releváns fejezete alapján megállapíthatjuk, hogy a tantervi szabályozás az oktatási rendszerek szabályozásának csak az egyik eszköze, és ezen belül is a tartalmi fejlesztés a lehetséges intézkedéstípusok közül csak egy, bár kétségkívül kiemelten fontos (hiszen folyamatjellegű) beavatkozási módot jelent (McKinsey, 2010). A tartalomfejlesztés központi, illetve nyílt jellege, érdekcsoportok bevonása és az implementáció módja annak fényében lehet célravezető, hogy az adott oktatási rendszer milyen fejlettségi állapotot[2] képvisel. Kevésbé fejlett rendszerek esetén egyértelműen a zárt tanterv, a kötelező bevezetés és a központi tartalomfejlesztés tűnik eredményesebbnek, míg az átlagosnál fejlettebb rendszerek továbblépését a mind nagyobb fokú decentralizáció segítheti (Mourshed–Chijioke–Barber, 2010). A tartalomfejlesztés eltérő utakat találhat a gyakorlati megvalósulás során. Követheti tankönyv- vagy taneszköz-, esetleg tanulásikörnyezet-fejlesztés, de tartalmi elemei megjelenhetnek a pedagógusképzés és a továbbképzések tartalmában, vagy a mérés-értékelés, illetve a központi mérő-értékelő (vizsga)rendszerek követelményeinek tartalmi reformjában is.

Tanterv és tartalom

A tantervek típusai

Már az ókori gondolkodók felvetik a tanulás tartalmának kérdését – gondoljunk csak Platón Állam című művére –, a mai szemmel tantervnek tekinthető művek (a curriculum szó használatával együtt) azonban a XVI. századra tehetők. A tanulás intézményesítésével, a formális oktatási rendszerek kialakulásával ugyanis egyre erősebbé vált az igény, hogy szabályozó dokumentumok mentén tervezhető és előre jelezhető legyen az a tanítási folyamat, amely az iskolákban végbemegy. A tananyag kiválasztása és elrendezése más rendszer szerint történt az angolszász, és megint más elvek mentén más európai területeken. Noha e történeti előzmények a mai tantervek készítésében és szerkezetében is megjelennek, jelen tanulmány a tantervtörténeti összehasonlítást nem vállalhatja fel: ehelyett csak röviden értelmezi a tanterv különböző fogalmait.

A sillabusz klasszikusan a tananyag terve. Ez a tantervi műfaj történetileg a nevelési célok és a tananyag rövid kifejtését, a tantárgyakra és tanévekre előírt tartalom vázát és óratervét tartalmazta, és – nevéhez híven – elsősorban a tanítandó, tanulandó tartalom vázlatos rögzítését jelentette. Nem tartalmazta a tananyag tematikus kibontását, és nem adott iránymutatást a tanítás sorrendjére, menetére vagy módszereire. Jelenleg is használatosak sillabuszok, például egy-egy szakképzési programra vagy a felsőoktatásban.

Az oktatási tervek az előíró tantervnek feleltethetők meg. Ezek tantárgyi célokat, feladatokat, órakereteket, de emellett tartalmi szerkezetet, követelményeket és módszertani, tantárgy-pedagógiai utasításokat is tartalmaztak. Ehhez később tanórán (iskolán) kívüli nevelési feladatok is csatlakoztak, általános művelődési célokat véve alapul. Az úgynevezett zárt tantervek alaptantervi szinten ezen oktatási tervek mai utódai.

A curriculum (mely további elemzésünk tárgya) az oktatási folyamat komplex tervezésére vállalkozik, a nevelési-oktatási célok megfogalmazásától egészen az értékelés módjáig. Ehhez adott esetben konkrét műveltségtartalmakat is rendelnek. A curriculumnak alapvetően két szintje terjedt el: a core (common) curriculum (alaptanterv[3]), illetve a local curriculum (helyi tanterv). Azokat az oktatási rendszereket, ahol a core curriculum mellett local curriculum is használatos, kétpólusú tantervi szabályozással rendelkező rendszereknek nevezik. A core curriculum a tanterv „lelke”: azokat a tartalmakat rögzíti az oktatási, képzési folyamattervben, programban, amelyek az adott oktatásban, képzésben részesülők teljes körére nézve alapvető fontosságúak, közösek, hozzáférhetőek, és irányt mutatnak a helyi tanterv, illetve tanítási programok megalkotóinak. A helyi tanterv ennek alapján olyan intézményi, helyi sajátosságokkal egészül ki, amelyek a képzés egészén belül az egyes (tantárgyi, képzési) modulokra, a képzőkre (pedagógusokra) és a képzettekre (tanulókra) is vonatkoznak.

A tantervi szabályozás szintjei

Minden tantervre jellemző, hogy a tanulást tervezett és irányított (szabályozott) folyamatként fogja föl. Fontos tehát a tanterv készítőinek felmérnie és összegeznie, milyen célokat és hogyan kíván elérni. A tanterv mindig oktatási rendszerekhez kötődik: leggyakrabban iskolák, tantárgyak és tanítási egységek (tanítási órák) rendszerében értelmezhető. A tanterv közvetítési és tartalmi folyamatok révén is szabályozza a formális oktatási rendszereket. A továbbiakban tanulmányunk a tartalomszabályozás szempontjait követi figyelemmel.

A tantervek öt szinten határozhatják meg a tanulás folyamatát; a szinteket egyaránt a tervezés-fejlesztés-értékelés algoritmus jellemzi (Letschert idézi: Perjés–Vass, 2008):

 1. Szupra (nemzetközi, összehasonlító)
 2. Makro (rendszer, társadalom, nemzet, tartomány)
 3. Mezo (iskola, intézmény, program)
 4. Mikro (osztály, csoport, lecke)
 5. Nano (egyéni, személyes)

Globális tendencia, hogy – noha a nemzetközi szervezetek deklaráltan nem kívánják a nemzeti oktatási rendszerek prioritásait, tartalmait befolyásolni – a szupraszintű curriculum szerepe egyre erősödik. Ennek oka részben a nemzeti versenyképesség megőrzése. Ha például az Európai Unióban nagyobb összegeket különítenek el a műszaki-természettudományos oktatás erősítésére (és az ezzel kapcsolatos kutatásokra), illetve az ilyen jellegű álláshelyekre, akkor magától értetődő érdekük a tagállamoknak, hogy e képzési területeiket felülvizsgálva (egymáshoz is hasonlítva, illetve hangolva) fejlesszék. Hasonló folyamatok zajlottak le az infokommunikációs eszközök alkalmazásának terén is. (Talán nem véletlen, hogy épp a két említett aspektusból született a legtöbb nemzetközi összehasonlító tantervi elemzés is.)

Igen erős a nemzetközi pedagógiai mérések-értékelések szabályozó ereje is: gondoljunk csak a „PISA-sokk” hatására elindult fejlesztésekre, tantervi reformokra számos OECD-tagállamban, például Németországban vagy az Egyesült Államokban. (Ezek egy része tartalmi elemeket is érintett, illetve – például éppen az Egyesült Államokban – felvetette, majd magával hozta az egységes tartalmi minimum követelmények, azaz tartalmi standardok megállapításának kérdését is.) A másik tendencia, hogy (elsősorban a posztindusztriális társadalmakban) az egyéni érvényesülés, az individualizált oktatás igényének megjelenésével a mikro- és nanoszintű tervezés is egyre nagyobb súlyt kap.

A fenti kétpólusú folyamat azért érdekes, mert részben az egyes tantervek (és tartalmi elemek) harmonizációja felé hat (szupraszinten), részben pedig azok ellenében.

A tartalomszabályozást elsősorban az informatikai és matematikai-természettudományos-műszaki területeken jellemzi a szupraszint mind erősebb befolyása, melyet számos nemzetközi program (például az Európai Unió FP7 keretprogramja) támogat. (Hasonló, több ország együttműködésével zajló – és jelentős anyagi forrásokkal támogatott – programok zajlanak Ázsiában, Észak-, illetve Közép- és Dél-Amerikában is.)

A tartalmi szabályozást meghatározó szereplők

A fenti öt szinten a tantervi szabályozás előíró jellege alapvetően két modellel jellemezhető. A zárt paradigmájú tantervekben a szabályozást központilag végzik: a nemzeti (országos) szinten megállapított törzsanyag-követelmények kötelezően elvárt standardokat jelölnek ki. A zárt paradigmájú tantervek célja a helyi, illetve intézményi különbségek olyan mérséklése, amely a kimeneti követelmények révén is a standardizálást tűzi ki célul.

A nyitott paradigmájú tanterv rugalmas. Lehetőséget ad a tanároknak és tanulóknak arra, hogy az ezekben foglalt anyagokat szükségleteiknek, érdeklődésüknek és elképzeléseiknek megfelelően megszervezhessék, illetve a helyi igényeknek megfele­lően értelmezhessék és továbbfejleszthessék. Ezáltal a közös tanítási és tanulási folya­matok meghatározó szubjektív tényezőivé válnak. Vagyis a nyitott paradigmájú tanterv a szociális tanulást előtérbe helyezi, és az intézményi/lokális különbségeket erősíti.

Jellemzően a két pólus közötti átmenetekkel találkozunk, amint azt a későbbiekben látni fogjuk. A zárt paradigmájú tantervek a centralizált tantervi szabályozás mellett jelennek meg: olyan központi tantervek, amelyeket az iskolák nem maguk választanak, hanem központilag rendelnek el számukra, érvényességük pedig területileg, illetve fenntartó szerint változó.

A nyitott paradigma felé való elmozdulást jelentik a minél változatosabb központi tantervek, illetve az ezek mellett megjelenő minél többféle és minél több helyi tanterv. A „nyitott paradigmájú tantervi szabályozás” kapcsán Perjés István a következőkre hívja fel a figyelmet:

„A nyílt szabályozás posztcurriculáris természetű, azaz nem arra törekszik, hogy a tantervfejlesztés során egy »maradandó«, »értékálló« tanterv szülessen meg, éppen ellenkezőleg, azzal a munkahipotézissel dolgozik, hogy a tanterveknek dinamikusan kell együtt változniuk a világ, az adott tanulási környezet változásaival. Egy tanterv fejlesztése ilyen értelemben sohasem fejeződik be, mindig újabb és újabb verziókat kell kidolgozni, az éppen érvényes tanterv (magtanterv, alaptanterv, kerettanterv) felhasználásával. A diskurzusokban, vitákban születő tanterv egyik figyelmet érdemlő vonása, hogy mindig ‚eső után köpönyeg’, azaz egy élő vita, verseny, konszenzus rögzítése.” (Perjés, 2003. 149–150. o.)


Nahalka István a konstruktivista pedagógia elvei alapján így ír:

„a valóban érvényesülő kurrikulumot magának a tanuló közösségnek kell össze­állí­tania, természetesen legfontosabbként a pedagógus szakértő asszisztálásával. Az oktatás tartalma, eljárásrendszerei, ezek kompozíciója, az eszközrendszer ott, a valóságos, életszerű pedagógiai szituációkban formálódik ki, az ottani döntések formálják egységes egésszé a kurrikulumleírásokban megtalálható elemeket, s nem a pedagó­giai szituáció igazodik valamely kurrikulum elvárásaihoz. Ebben a folyamatban az előzetes tudás a döntő tényező. Ez szabja meg a tartalom kiválasztását s a tanulási környezet felépítését.” (Nahalka, 2002. 75. o.)


A fenti megállapítások tartalomszabályozással kapcsolatos folyománya, hogy a fejlesztő munka a hagyományos keretek között (például a tantervkészítés à tan­könyv­írás -> módszertani továbbképzések folyamat mentén) nehezen valósítható meg. A nyitott tantervet sikeresen alkalmazó országok esetén a tartalmi elemek és ezek tantárgy-pedagógiai vonatkozásai elsősorban a képzéseket határozzák meg.

A két paradigma mentén a tartalomfejlesztésbe bevont szereplők (érdekcsoportok) köre nyilvánvalóan eltér. Alapvetően négy esetet vázolhatunk ebből a szempontból.

A curriculum (az oktatás, képzés deklarált programja) egy társadalom ügye, a szó legtágabb értelmében közügy, hiszen meghatározó (értékjelölő, folyamatorientáló) jelentősége van az állampolgárrá, a munkaerővé válásban. Ezért a fejlesztésben jellemzően központilag összeállított szakértői bizottságok (esetleg a nemzeti kerekasztal szereplői) vagy az állam által felkért szakértői csoportok (egyetemek, pedagógiai intézetek) vesznek részt. A demokratikus döntéshozatal elemeként a fenti szakértői csoportok, bizottságok által megalkotott tanterveket társadalmi vita nyomán hagyják jóvá. Ez a forma az egyik leggyakoribb.

A curriculum a helyi társadalom ügye, hiszen egy régió, egy település társadalmi, gazdasági fellendülése, népesség- és munkaerő-megtartó ereje nagymértékben függ az oktatási, képzési lehetőségektől, az oktatás, képzés tartalmától, minőségétől. Egyúttal a régió, a település társadalmi, gazdasági viszonyai vannak hatással és befolyással arra, hogy milyen oktatásra, képzésre tart igényt, nyújt lehetőséget a helyi társadalom. Következésképpen a tartalomfejlesztésbe bevont szereplők köre elsősorban a helyi társadalom érdekcsoportjaiból kerül ki – természetesen nem nélkülözve pedagó­giai szakértők közreműködését. A kanadai Québec tartomány tanterve szép példája a regionális tantervalkotás folyamatának.

A curriculum az adott intézmény ügye, hiszen annak léte, működőképessége függ – többek között – attól, hogy programja elfogadott-e, támogatott-e, hogy nő vagy csökken azok száma, akik az intézményt, a képzést választják. Ebben az esetben a fejlesztők elsődlegesen a pedagógusok, illetve mindazok az egyéb érdekcsoportok, amelyek az intézménnyel kapcsolatban állnak. Az Innovatív Iskolák Európai Hálózata (ENIS) számos ilyen példát állít. A helyi tantervek megalkotása a kétpólusú oktatási rendszerekben szintén ilyen folyamat (bár ez számos oktatási rendszerben centralizált ajánlások, kerettantervek alapján, azok adaptálásával történik). Rendszerszinten például a finn oktatási rendszerben különösen jelentős az intézményi fejlesztésnek ez a munkája.

A curriculum a közvetlen felhasználók ügye. Fontos a pedagógusnak, aki ez alapján tervezi, szervezi, értékeli alapvető tevékenységét, vagyis az oktatást és képzést; akinek egzisztenciális kérdés, hogy szakmai hozzáértéssel és felelősséggel használja, adaptálja, állítsa össze, fejlessze tovább a curriculumot. Fontos a tanuló egyénnek, hiszen a curriculum tartalma, szerkezete, minősége alapvetően befolyásolja azt, hogy miféle oktatásban, képzésben részesül, hogy ténylegesen részese-e, alkotó részese-e a tanulás, képzés, önművelés, önképzés folyamatának, hogy miféle továbbtanulási, munkába állási esélyek teremtődnek meg számára. Jellemzően az iskolaszék feladata a tantervalkotás folyamatának szabályozása az Amerikai Egyesült Államok számos déli államában (például Texasban vagy Új-Mexikóban), illetve Új-Zélandon.

A tantervi fejlesztés főbb elveit a következőkben foglalhatjuk össze:

 • kontinuitás (a tanulás folyamatának folytonossága),
 • egyensúlykeresés (tantárgyak, tartalmak és fejlesztési feladatok[4] között),
 • értékelés: tartalmi elemek (relevancia, szervezettség, teljesség), tartalmi elemek szervezettsége és tanulási folyamatok (tervezettség, tartalmi elemekhez való kapcsolódás, kipróbálás-beválás), résztvevők (hatás a tanulókra, pedagógusokra), várható eredmények (és mérhetőségük).

Ezek az alapelvek mind a zárt, mind a nyitott tantervekben érvényesülnek.

A tartalmak megjelenése

A központi tartalomszabályozás szerepe, formái

Az 1988-ban bevezetett angol nemzeti tanterv szerint minden tantárgy tanterve fejlesztési területekre oszlik, és minden fejlesztési terület (követelményosztály) 10 szinten valósítható meg.

A tanterv előírja, hogy adott tantárgyból adott fejlesztési területen adott képzési szakaszban mely követelményszint teljesítése elégséges a minimális, illetve a maximális eredmény eléréséhez. A tanterv ugyanakkor tananyagot is előír, de a feldolgozandó témák nem veszik igénybe a rendelkezésre álló teljes időt, ami bizonyos rugalmasságot biztosít az alkalmazás során.

Az azóta bevezetett angliai-walesi tantervek (például a How Science Works tantervi elemek) még inkább nyitott szerkezetűek.

A formális oktatási rendszerek többségében megjelenik az igény a központilag megállapított minimumkövetelmények megfogalmazására. Ez még olyan államokban is eredményez időről időre fellángoló oktatáspolitikai vitákat, ahol az ilyen típusú állami szintű előírásoknak nincsen hagyományuk, még ha a tartalmi szabályozást elsősorban a kimeneti szabályozás eszközei (így a központi vizsgarendszerek) biztosítják is (például az Egyesült Államokban, annak ellenére, hogy a szövetségi államok saját tanterveket alkottak meg). Ennek az állami igénynek az indoklására legtöbbször a következő érveket fogalmazzák meg (Bárdossy I., 2006):

 • Biztosítani kell a közvetített tudás (a nemzeti műveltség) alapvető egységét. Súlyos következményekkel járna, ha a különböző iskolákból kikerülő növendékek tudása drámaian eltérne egymástól.
 • Biztosítani kell, hogy egy minimális tudást minden tanuló megkapjon. A központi tanterv e szerint megakadályozza, hogy a közvetített tudás szintje egy meghatározott minimum alá süllyedjen.
 • Biztosítani kell az iskolarendszer átjárhatóságát. Az iskola- vagy iskolatípus-változtatás járjon kiszámítható következményekkel a tananyag vonatkozásában.
 • Lehetővé kell tenni, hogy a tananyag lépést tartson a kor követelményeivel. Ebben a folyamatban fontos szerepet játszanak a központilag kezdeményezett tantervi reformok.

A legfőbb kérdés a fenti érvekkel kapcsolatban az, hogy a központi tantervek milyen módon és milyen részletességgel szabályozzák a tananyagot. Az Európai Unióban a kompetenciaalapú megközelítés vált általánossá. Ennek példája – illetve a természettudományos tantárgyak esetében előfutára – az Anglia és Wales területére vonatkozó tanterv, amely az 1980-as évektől ezt a megközelítésmódot követi.

A kompetenciaalapú megközelítés nemcsak pedagógiai paradigmákon alapulhat. Az Egyesült Államokban például a matematikai-műszaki-természettudományos (STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics) tantárgycsoport esetében olyan nemzeti kerekasztalok állapítottak meg fejlesztendő kompetenciákat, amelyeknek iparvállalatok, illetve nemzetközi tekintetben is jelentős kutatóintézetek (például a NASA), valamint a nemzeti egészségügyi központ is résztvevőik voltak.

A tartalmi fejlesztések jellemzői (1. ábra): társadalmi-gazdasági elvárásokat elégítenek ki, figyelembe véve a tudományképpel kapcsolatos narratívákat; a közösség által elfogadott tudományos álláspontot rögzítenek; szem előtt tartják az adott tanulói csoportok célzott igényeit és jellemzőit (például életkori sajátosságait); a tanulásról és tanításról szóló, általánosan elfogadott elméleten alapulnak; az implementáció és az értékelés szempontjait (megközelítésmódok, módszerek) is figyelembe veszik.

A központi tartalomszabályozás eszközei a tantervi kompetenciák, illetve tudás­elemek rögzítésén túl a tanulási programok, tudásbázisok, platformok, tankönyvek és más segédletek is lehetnek. Ezek szabályozó szerepe számos eltérést mutat. Míg például Norvégiában vagy Svédországban a központilag előírt és általánosan alkalmazott tankönyv mára már gyakorlatilag ismeretlenné vált (azaz a pedagógus a helyi tanterv alapján, az alaptantervben meghatározott kompetenciákhoz és fejlesztési feladatokhoz, illetve célokhoz választ tartalmakat, és ezekhez tervez tevékenységeket, amiben számos platform segíti), addig Ausztriában vagy Svájcban a tanterv gyakorlatilag meghatározza a tanítandó tartalmakat és a segédletek révén az ezekhez kötődő tevékenységeket is.

Itt jegyzendő meg, hogy a tartalomszabályozást ilyen módon nemcsak a tantervi szabályozás és az ahhoz kötődő fent felsorolt implementációs elemek befolyásolják, hanem számos tanterven kívüli tényező is. Ezek például a következők:

A SINUS rendszert Németországban alkották meg, az 1990-es évek TIMSS mérési eredményeinek nyomán (ahol a tanulók közepes teljesítményt nyújtottak ugyan, de igen aggasztónak tűnt, hogy problémahelyzetekben különösen bizonytalanok voltak, ismereteiket az egyszerű hétköznapi helyzetekre is csak nehezen tudták alkalmazni).

A modulokban a résztvevőket aktív, tudatos, önreflexióra képes felnőtteknek, autonóm és problémamegoldásra képes szakembereknek tekintik, és ebben erősítik meg. A program háromdimenziós célrendszer mentén dolgozik: a tudáselemek és kompetenciák fejlesztése; a tanulási stratégiák diverzitása; motiváció, attitűdök formálása. A modulok a konstruktivista tanuláselméletek szemléletmódját tükrözik, és az „inquiry based” tanulási módszerek alkalmazását helyezik elő- térbe. A tanár mint reflektív szereplő, a tanuló pedig mint aktív, önreflexiójában támogatott résztvevő jelenik meg. Alapvető elem a tanár-diák, tanár-tanár, iskolán belüli és iskolák közötti együttműködés és a hálózati tanulás megerősítése.

A rendszert végül a matematika és a természettudományok tanításának támogatására dolgozták ki (bár más területeken, például nyelvből is megindult a fejlesztőmunka). Jelenleg az összes német iskola bevoná- sa zajlik, valamint több Európai Unió által támogatott kutatás foglalkozik a módszer más országokban történő adaptálási lehetőségeivel (Majer–Réti, 2013).

A SINUS-modulokkal kapcsolatos alapvető publikációk: http://www.sinus-an-grundschulen.de/

Vizsgák. Az Eurydice elemzései vi­lá­gos párhuzamot találtak a vizs­ga köve­tel­ményei, általánosan alkalmazott fela­dat­típusai és a tanított tartalmak (és tevékenységformák) között. Az iskolák kétségtelenül feladatuknak tekintik, hogy a tanulókat ezekre a vizsgákra készítsék fel, így azok követelményei vitathatatlanul hatást gyakorolnak az oktatás tartalmára. Néhány országban a vizsgák tartalomszabályozó szerepe erősebb, mint a központilag előírt követelményeké (pél­dául az Egyesült Államokban). A vizsgák ilyen „backwash” hatása[5] abban nyilvánul meg, hogy a tanulókat csak a vizsgán való megfelelésre készítik fel, figyelmen kívül hagyva készségeik, kompetenciáik fejlesztését és bárminemű nevelési célt. Az angol backwash szó utóhatást jelent: a hangsúly kizárólag azon az utóhatáson van, hogy a felkészítés végén sikeres lesz-e a vizsga; minden egyéb eredmény és teljesítmény (beleértve a szocializációt és más területeken való fejlődést) háttérbe szorul.

Teljesítménymérések. A központi teljesítménymérések általában akkor gyako­rolnak hatást az oktatásra, ha van valamilyen tétjük az iskola számára, például nyilvánosak, és befolyásolják a szülők iskolaválasztását. A természettudományokkal kap­csolatos nemzetközi felmérések (például OECD, 2005) szerint a teljesítménymérés (pél­dául kompetenciamérés) puszta léte is a tartalmi elemek szigorúbb követésére sarkallja a pedagógusokat (ott, ahol vannak tartalmi előírások).

Tankönyvek. Ahogyan a fentiekben már tárgyaltuk, a tankönyvek szerepe néhány országban (például Törökországban vagy Franciaországban) meghatározza a közoktatás tartalmi elemeit (így a helyi tantervekre egységesítő hatással van), az elsősorban kompetenciaalapú, nagy tanári szabadságot feltételező és elváró tantervek esetén azonban a tankönyvek más szabályozókhoz és információforrásokhoz képest háttérbe szorulnak (a már említett országokon kívül például Dániában vagy Skóciában).

Pedagógusképzés és -továbbképzés. A tanár legszívesebben azt tanítja, amihez ért, azaz amit a pedagógusképzés során megtanult: ez a tartalmi elemek esetén is jellemző, ugyanakkor a képzés és továbbképzés feladata az is, hogy a tartalomfejlesztésre, illetve az ilyen jellegű munkákba való bekapcsolódásra is felkészítse a pedagógusokat. A pedagógusképzés és -továbbképzés a tartalmi elemekkel kapcsolatban számos országban (például Olaszországban, Franciaországban vagy Argentínában) elsősorban azok elsajátítására és a tudományos újdonságok megismertetésére helyezi a hangsúlyt, míg egyre erősebb nemzetközi tendencia, hogy a pedagógusokat önálló fejlesztő munkára is felkészítsék (ebben élen jár Skócia, Norvégia, Mexikó vagy Dánia).

A tantervi tartalmak megállapítását a természettudományos műveltség szempontjából Douglas A. Roberts (2007) alapvetően két megközelítéshez kapcsolja:

I. vízió: a tudomány felé fordulás („Vision I: looking inward to science itself”)
A tudomány eredményei és folyamatai alkotják a tartalmi elemek alapját, és a (természettudományos) műveltséget ezek megismerése jelenti. Azaz a (természettudományos) műveltség a (természet)tudományon belüli tudást jelenti, de az alkalmazás akár annak területén kívül eső kérdésekhez is kötődhet.

II. vízió: külső helyzetek felől a tudomány felé fordulás („Vision II: looking inward from situations to science”)
A megismerés olyan helyzetekhez kötődik, amelyeknek van (természet)tudományos komponensük, és amelyekkel a tanulók állampolgárként, köznapi életük során találkozhatnak. A (természettudományos) műveltség tartalma e komponensek megismerése és a (természet)tudományos elvek, megismerésmód, szabályok gyakorlati alkalmazása.

A fenti tartalmak kétféle típusú tantervben jelenhetnek meg. Az úgynevezett „gyűjteményes tantervben” a tananyag elrendezése a tudományok logikáját követi, a tantárgyak között merev határok vannak, erős tanári irányítás a jellemző. Az „integrált tantervben” komplex, integrált tantárgyakban, a tantárgyakat is összefűző problémaközpontú tartalmak feldolgozása folyik, rugalmas tanári irányítással, nagy tanulói önállósággal. A kompetenciaalapú tartalomszervezéssel párhuzamosan az integrált szemléletű tartalomfeldolgozás is világszerte egyre általánosabbá válik.

A tantervi tartalmakat meghatározó tényezők

Számos tantervi összehasonlító elemzés alapvetően négy fő csoportba sorolja azokat a tényezőket, amelyek a tantervi tartalmakat meghatározzák (Dolence, 2003, Mylona, 2009, Smith, 2000).

 1. A tanulásról alkotott nézetek
  A tanulás szerepéről, folyamatáról elfogadott nézetek döntően befolyásolják, hogy – amint arról a későbbiekben még szó lesz – milyen tantervi típus és modell szerint és mely szinteken jelenik meg a tartalomszabályozás. Az egyes modellek ezek eszközeit is meghatározzák.
 2. Földrajzi-politikai tényezők
  A földrajzi és a politikai tényezők befolyása már az egységes nemzeti szabályozás szintjén is jelentkezik: jellemzően nem (vagy csak az utóbbi években) születtek egységes tantervek a szövetségi államokban, noha az igény az egységes szabályozásra ott is jelentkezik. A geopolitikai tagoltság általában a nyitott tantervi formáknak kedvez – jó példa erre Argentína vagy Brazília tanterve.
 3. Vallási és etnikai különbségek
  A vallási és etnikai különbségeket általában a helyi vagy regionális tantervek szintjén biztosított nagyobb szabadsággal, illetve a pedagógusok módszertani szabadságának biztosításával igyekeznek figyelembe venni. Izraelben például háromféle vallási szemlélettel készültek természettudományos tantervek.
 4. Egyéb tényezők
  Valójában a tantervek szabályozó ereje csak akkor érvényesül, ha valamiféle ellenőrzési rendszer is társul hozzá. Könnyen belátható, hogy ha senki nem ellen­őrzi a tanterv betartását, akkor az senkinek nem is lesz fontos. Hasonlóképpen a tanterv szabályozó ereje ellen hat, ha a külső értékelés más hangsúlyokat követ (Osborne, 2008). Amikor Angliában a Nuffield Alapítvány természettudományos tantervét bevezették, annak implementációját akadályozta, hogy a vizsgarendszer másfajta követelmények mentén mérte és értékelte a tanulókat, mint ahogyan a (haladóbb szellemű) tanterv fejleszteni kívánta őket: a pedagógusok elsősorban a külső értékelés elvárásainak próbáltak eleget tenni, ugyanakkor ez a disszonancia zavarta a munkájukat (Millar–Osborne, 1998, Dillon, 2009).

Tantervi modellek

A tanterveket négy vetület mentén közelítjük meg:

 1. a tanterv mint az átadandó tudás halmaza
 2. a tanterv mint bizonyos, a tanulókkal elérendő célok összessége: termék
 3. a tanterv mint folyamat
 4. a tanterv mint gyakorlat (praxis)

A tudás arisztotelészi modelljét alapul véve ez a négyféle tanterv így alkothat rendszert, más-más módon közelítve meg a tudás megszerzésének folyamatát, illetve annak eredményét (2. ábra).

Más megközelítésben a tanterveket két csoportba osztják: a teljesítmény- (eredmény)orientált tantervi modellek a tervekre és szándékokra, míg a folyamatorientált modellek a tevékenységekre és azok hatásaira koncentrálnak. A fenti négy modell mindegyike vizsgálható ebben a kontextusban is. Az előző felsorolásban az első két modell (azaz a tanterv mint tudáshalmaz és tanterv mint a célrendszer) a teljesítményközpontú, míg a második kettő (vagyis a tanterv mint folyamat és a tanterv mint praxis) a folyamatközpontú modellek csoportjába tartozik.

Az eredmény- és a folyamatmodell különbségeit a 3. ábrán foglaljuk össze (O’Neill, 2010 nyomán).

A tanterv mint az átadandó tudás halmaza

A tanterv mint az átadandó tudás halmaza modell szerint a tanterv a közösség által elfogadott (egyfajta szempontrendszer szerint támogatott, fontosnak tartott) tudás tartalom-, illetve tématerületek szerint rendezett egysége. A tanterv tehát a közműveltséget támogatja; az oktatás célja ebben a kontextusban az, hogy a lehető leghatékonyabb módon átadja („kézbesítse”) ezt a tudást a tanulók felé.

Az ilyen tantervi modell hátránya, hogy nagyon könnyen összemosódik a sillabusz-szal: maguk a tervezők is egyfajta tartalomlajstromra koncentrálnak, miközben az egyes tantárgy-pedagógiák és a nevelési célok szempontrendszere háttérbe szorul. Ez a szemlélet a hagyományos pedagógusi szerepkör (a tanár mint a tudás birtokosa, őrzője és átadója) számára kényelmes és jól elfogadható, ugyanakkor kérdéseket vet fel mind a „tudás” természetét illetően, mind a tartalomszabályozás módjára vonatkozóan.

A tanterv mint átadandó tudástömeg modelljében a tartalomszabályozás elsősorban az explicit tudásra fókuszál, és a tanulás kognitív tényezőit tartja lényegesebbnek a folyamatszintű, illetve metakognitív elemeknél.

A természettudományos műveltség elemeit feltáró nemzetközi kutatássorozatban (Mind the Gap, illetve S-TEAM[6]), amely 11 ország (Anglia és Wales, Dánia, Egyiptom, Franciaország, Izrael, Magyarország, Németország, Norvégia, Skócia, Spanyolország, Törökország) nemzeti alaptanterveit hasonlította össze fogalmi térképek készítése révén,[7] két lényeges különbség látszott. Eltért egyrészt a tacit, illetve explicit tudás aránya a műveltséggel kapcsolatos állításokban, másrészt pedig a tanulás folyamatának (és a tanár, illetve a tanuló ebben betöltött szerepének) megközelítése. A tantervek egy része a tacit tudásra és a tanuló aktív közreműködésére építve, nyitott szabályozással közelítette a természettudományok tanítását (például Skócia vagy Dánia). Más tantervek (például Törökország vagy Izrael) az explicit tudást és a tanár tudásátadó szerepét hangsúlyozták. Miközben a PISA-2006 természettudomány definíciójának elemei mindegyik elemzett tantervben megjelentek, a két megközelítésmód hatása másként jelentkezett a PISA-mérésekben mutatott tanulói teljesítményekre. A második csoport esetén (amely a tanterv mint az átadandó tudás halmaza modellnek feleltethető meg) a tanulók alkalmazás- és attitűderedményei lényegesen rosszabbak voltak.

Az ezzel a modellel operáló rendszerek az eredmények elmaradása esetén jellemzően a tananyag mennyiségén változtatnak (például csökkentik), de annak kontex-tusára és az implementációra kevesebb súlyt helyeznek, és ez önmagában többnyire nem hoz sikert (Eurydice, 2006).

Ugyanakkor a hosszú távon ilyen tantervi modellel dolgozó rendszerekben fennáll annak a veszélye is, hogy a tanterv szabályozó szerepe csökken, és helyét a tankönyvek vagy a tanári kézikönyvek veszik át: azok a dokumentumok, amelyeket a tanárok „hasznosnak találnak”, amelyek szerintük megbízható és „fontos” tudást közvetítenek, amelynek átadásában elkötelezettek. Ilyen esetben a tanterv tartalmi változásai csak késéssel és kis hatékonysággal képesek a rendszer egészén végighaladni.

A tanterv mint termék

A mai oktatási rendszerek többségében a tanterv teljesítményorientált, és gyakran egy tervezési folyamat vagy szabályozási törekvés termékeként jelenik meg. A közoktatás feladata e szerint a modell szerint elsősorban bizonyos mérhető teljesítményszintek elérése a megadott célok, tervek és eljárások alapján. Ez a gondolkodásmód az Egyesült Királyságban az 1970-es évek óta jelen van, és elsősorban Franklin Bobbitt elméleti munkásságán alapul, aki The Curriculum című művében (Bobbitt, 1918. 42. o., ford.: Réti M.) így fogalmaz:

„A (tanterv) központi elmélete egyszerű. Az emberi élet, legyen az bármilyen változatos is, bizonyos tevékenységek ismétlésén alapul. Az az oktatás, amely az életre készít fel tehát, határozottan és adekvát módon e tevékenységsorozatokra készít elő. Ezek a tevékenységek bármilyen sokfélék legyenek is, minden társadalmi osztályra nézve megismerhetők. Csak arra van szükség, hogy valaki elmenjen és megnézze a valós életben, milyen elemekből tevődnek össze ezek a cselekvések. Ezek megadják azokat a készségeket, attitűdöket, szokásokat, értékeket és tudásformákat, amelyekre az embereknek szükségük van. Ezek adják a tantervi célokat. Az így kapott célok megszámlálhatók, végesek és körülírhatók. A tanterv így olyan tapasztalatok sorozatát adja, amelyek révén a gyermekek és az ifjak eljutnak ezekhez a célokhoz.”

 

Ezt a gondolkodásmódot erősíti az indusztriális társadalmakban a taylori szemlélet, melynek három fő pillére beépül ezekbe a tantervekbe:

 • a munkamegosztás révén az egyes munkafeladatok leegyszerűsíthetők;
 • a menedzsment szerepének kiterjesztésével a munkahely minden eleme ellen­őrizhető;
 • a rendszeres idő/mozgás ellenőrzése révén a rendszer költséghatékonyabbá tehető.

Így a tanterv mint termék modellje elsősorban arra alapoz, hogy:

 • mit kell tudniuk az embereknek ahhoz, hogy munkateljesítményük megfelelő és a társadalom által elfogadott legyen, és a társadalom (illetve a gazdaság) szempontjából leginkább megfelelő életvitellel stabilizálják a működését;
 • milyen mérhető elemek (kritériumok) mentén határozhatók meg ezek a célok;
 • hogyan tehető a kimeneti szabályozók, illetve az ellenőrzés-értékelés révén a rendszer hatékonnyá.

Ezeknek a tanterveknek a készítésekor egy kompetencialista alapján vázol­-ják a szükséges tartalmi elemeket, és ez után helyeződik arra a hangsúly, hogy a tacit tudás hogyan alapozható meg.

Találó hasonlattal: a tanterv nem íróasztal mögötti spekuláció, hanem szisztematikus kutatások és kompromisszumok eredménye.

Az Amerikai Egyesült Államokban például a természettudományokkal kap­csolatos szövetségi állam szintű tantervek kereteinek, illetve a nemzeti minimum követelményeknek a megállapításához kerek­asztal-tárgyalásokat folytattak, amelyekben nagy szerepük volt az ipartestület ajánlásainak.

Ebben a tantervi modellben szintén gyakori, hogy a tanterv bírálatát szélesebb körű közösségekre bízzák (nemcsak pedagógiai vagy szakmódszertani szakértők, hanem különböző érdekcsoportok – például az ipar vagy a gazdaság és a társadalom más szereplőit képviselő – vegyes bizottságai végzik ezt a munkát). A bírálat nem egyszerű hibajegyzék: konstruktív, a későbbiekben a csoport tagjaival megvitatandó javaslatok gyűjteménye. A bíráló közösség tehát az alkotó munka részese. A tanterv ennek az egyeztetési folyamatnak a révén valóban kompromisszumok (ideális esetben konszenzus) eredménye lehet.

Más, tanulóközpontú vagy folyamatorientált változatai a tanterv mint termék modellnek elsősorban négy alapkérdésre építenek:

 1. Milyen oktatási célokat kíván elérni az iskola?
 2. Milyen tanulási tapasztalatok révén lehet ezeket a célokat a legvalószínűbben elérni?
 3. Hogyan lehet ezeket a tanulási tapasztalatokat a leghatékonyabban megszer­vezni?
 4. Hogyan határozható meg az, hogy ezeket a célokat elérték?

Ebben a változatban a tanterv megvalósulása nem elsősorban a pedagógus tudás­átadó tevékenységén múlik, hanem azon, hogy a tartalmi elemek révén milyen viselkedésbeli változás érhető el, és ez hogyan nyilvánul meg (mennyiben mérhető).

A tervezés lépései ebben a modellben a következők:

 1. igényfelmérés
 2. a célok megfogalmazása
 3. a tartalom kiválasztása
 4. a tartalom csoportosítása, tartalomszervezés
 5. a tanulási tapasztalatok kiválasztása
 6. a tanulási tapasztalatok csoportosítása, szervezése
 7. az értékelés és mérés meghatározása

Mivel ezek a lépések igen világosak és követhetők, ez a tantervi modell igen vonzó mindazon rendszerek számára, amelyek a központi tartalomszabályozás megerősítésén fáradoznak. Szintén előnye a modellnek, hogy az előre meghatározott cél- és mérési-értékelési rendszer révén a tanterv bevezetésének eredményei könnyen kommunikálhatók.

A tanterv mint termék modell legnagyobb pozitívumai közé tartozik, hogy a tartalom mint elvont fogalmak halmazától a tartalom kontextusba helyezése felé irányul: nem feltételezi az önmagában és önmagáért hasznos tudáselemek átadásának kizárólagosságát, e helyett a tartalomszabályozás célja, hogy a tudáselemek beválását és gyakorlatba épülését segítse. Mindezt elsősorban úgy, hogy a tartalmi elemeket igyekszik kompetenciák köré szervezni, fejlesztési feladatokhoz rendelni. Az ilyen tanterveket kontextusalapú tanterveknek nevezi a szakirodalom. Több évtizedes tendencia világszerte, hogy a tartalomalapú („content based”) tantervektől a kontextusalapú („context based”) tantervek felé mozdul el az oktatásirányítás, és ezeket a tanterveket igyekeznek a szupraszintű szabályozókkal (nemzetközi egyezményekkel – például az Európai Unióban a Lisszaboni Egyezménnyel vagy az EU-2020-as stratégiával) is össz­hangba állítani.

Ennek a tantervi modellnek a fő kritikája az, hogy a társadalom és a gazdaság folyamatos változásai mellett nagyon nehéz víziókat vázolni, amelyek biztos megoldásokat jelentenek a jövő generációi számára. Ráadásul számos kutatás mutat rá arra, hogy a kompetenciák közül az úgynevezett dinamikus kompetenciákra, illetve dinamikus kritériumokra van napjainkban igazán szükség (és várhatóan a jövőben még inkább így lesz). Mindezek mellett a mérés-értékelés rendszere is kérdéseket vet fel: bizonyos célok, hosszú távú beválások (például felnőttkori magatartásminták) a tanulási folyamatnak nem minden szakaszában mérhetők biztonsággal (ha egyáltalán mérhetők). Bár maga a tervezési folyamat demokratikusnak tűnik, felveti az esélyegyenlőség kérdését: még a kerekasztal során születő vagy társadalmi párbeszéden alapuló tantervi keretek között sem biztos, hogy a célok és eredmények kiválasztásába minden érdekcsoport bevonható, illetve szempontjai megfelelő súllyal képviselhetők.

A modellnek az is a veszélye, hogy az általában kompetenciák és tartalmi elemek révén megfogalmazott célrendszerben elsikkad a nevelés klasszikus, illetve érték­átadó szerepe, az affektív elemek pedig különösen elhanyagolódnak. (Az ebben a modellben sikeres iskola egyfajta termelő egység, amely adott mérhető – „objektív” – követelmények mentén a legjobban teljesítő tanulókat „állítja elő”.)

Ez a tantervi modell erős programozottságot feltételez, ugyanakkor figyelmen kívül hagyja az informális és nonformális tanulási tapasztalatokat, az iskolán kívüli tanulási lehetőségeket. Általános tapasztalat, hogy a tanterv mint termék modell bevezetése korlátozza a tanulói autonómiát (és ezáltal gátat szab a kreativitás kibontakozásának), és csak kevés teret enged a helyi kritériumok megjelenésének.

Ugyanakkor a szupraszintű szabályozás – a nemzetközi mérések rendszere révén – számos esetben ezt a tantervi modellt támogatja. Ennek oka az is, hogy ez a modell áll legközelebb az ipari szabványokhoz, illetve a termelőszféra minőségirányítási folyamataihoz: és éppen ebben rejlik az implementáció további veszélye is. Nyilvánvaló, hogy a nemzetközi közösségek, amelyek bizonyos esetekben (például a műszaki-természettudományos oktatás erősítése céljából) komoly összegeket fordítanak a fejlesztésre vagy a közösen megállapított kritériumok (például olvasási készség, matematikai vagy természettudományos kompetenciák) mentén a mérésre, olyan, jól kommunikálható és egyszerűen értelmezhető kimeneteket várnak, amelyek a befektetők (például a tagállamok) számára megnyugtató visszajelzést jelentenek.

Ezzel kapcsolatban a kutatások (egyebek között Stenhouse, 1975; Cornbleth, 1990) még egy veszélyre hívják fel a figyelmet. A legtöbb mérési-értékelési rendszer egy idő után kiismerhető, és az ebben a tantervi modellben szocializálódott pedagógusok (akiknek a munkáját leggyakrabban a tanulói teljesítmények nyomán értékelik) leginkább ezeknek a méréseknek a sikeres teljesítményére drillezik növendékeiket.
E miatt a tantervi reformok a valós pedagógiai (osztálytermi) folyamatokra alig vannak hatással.

A tanterv mint folyamat

Az előző modellekben a tantervi tartalom egyfajta közmegállapodás eredménye, mely vagy az átadandó információt (tudástömeget) vagy a kívánatos viselkedésmintákat és készségeket helyezi középpontba. A tanterv célja ezekben az esetekben az implementáció segítése oly módon, hogy az elvárásokat fogalmazzon meg. Ezt a tartalomszabályozást értelemszerűen a központilag elkészített tanulási programok támogatják.

Létezik azonban a tanterveknek más megközelítésük is. A folyamatorientált tanterv egyfajta nyitott tanterv: előírásai elsősorban a pedagógus-növendék interakciók módjára, illetve a tudásépítés folyamatára vonatkoznak. Másképpen fogalmazva: ennek a tantervi modellnek a középpontjában az áll, hogy mi történjék az osztályteremben, és hogy az hogyan készíthető elő, illetve hogyan értékelhető. Az ilyen tantervnek az egyes elemei szoros és folytonos kölcsönhatásban vannak egymással.

A folyamatorientált modell a pedagógus részéről az önreflexió és a kritikus gondolkodás készségeit kívánja meg, és a szituált tanulásra épít. Ebben a modellben a rendszer minden szintjén megjelenik a segítő értékelés és a tanulási folyamat diagnózisra épülő újratervezése.

Ezt a modellt alternatív oktatási programokban, illetve közoktatási rendszerekben egy-egy kisebb csoportot megcélzó tantervi programcsomagok kapcsán alkalmazták először. A legtöbb európai tantervben a fejlesztési feladatok részben folyamatorientált szemlélettel jelennek meg a tantervben. Talán nem véletlen az sem, hogy az első módszertani kísérletek is éppen ilyen kereszttantervi fejlesztési feladatokhoz kötődően születtek.

Skóciában az 1965-ös tanterv vezette be az általános iskolákban a környezetvédelem és a művészi kifejezőkészség integrált tanítását. A tantervalkotók szándéka szerint ezek nem különálló tantárgyként jelentek meg, hiszen számos tudományterülettel érintkeznek, azonban az implementáció eleinte nem hozta a várt eredményeket. Két évvel később kutató-fejlesztő intézeti munka nyomán, annak módszertani ajánlásából született az azóta Storyline néven elterjedt módszertan. A Storyline módszert hagyományosan az általános iskolások környezeti nevelésében alkalmazták sikerrel, azonban számos országban (különösen Hollandiában, Németországban, Izlandon és Dániában) a természettudományos tantárgyak és különböző más korcsoportok esetében is komoly eredményekkel adaptálták.

Ezt a tantervi modellt szokás gasztronómiai hasonlattal illetni. Maga a tanterv olyan, mint egy szakácskönyv, amelyben a receptek lehetőségként szerepelnek, és amelynek alapján a gyakorlatban (a szakács saját gyakorlata, tapasztalatai és lehetőségei révén) születik étel. Mindeközben maguk a receptek is egyfajta gyakorlatból született beszámolók. A folyamatorientált tanterv ajánlásai szintén osztálytermi tapasztalatokon (gyakorlaton és megfigyelésen) alapulnak, a felhasználók tudásához mérten kommunikáltak, és annak tapasztalatai révén ültethetők gyakorlatba (akár változtatásokkal).

Mit tartalmaz a tanterv ebben a modellben? Először is a tanulási szakaszok tervezésének elveit, másrészt ezekhez néhány gyakorlati javaslatot, a következők szerint:

I. Tervezés:

 1. a tartalom kiválasztásának elvei: mit kell megtanulni, illetve megtanítani
 2. a tanulási módszer tervezésének elvei
 3. a tartalomszervezés elvei (hogyan szerveződjön a tanmenet)
 4. az erősségek és gyengeségek felmérésének elvei, az egyéni fejlesztést is szem előtt tartva

II. A tanulás gyakorlata:

 1. elvek, hogy mit és hogyan értékeljen a pedagógus a tanuló fejlődésében
 2. elvek, hogy mit és hogyan értékeljen a pedagógus saját munkájában
 3. irányelvek, hogy miképp valósítható meg a tanterv implementációja különböző iskolatípusokban, tanulási környezetekben és helyzetekben
 4. információ az egyes változatokkal kapcsolatban: a különböző kontextusok hatása, az eltérő eredmények okai

III. A tanterv háttere: a tantervi szándékok, célok, azok indoklása, relevanciája.

Ez a tantervi modell a tanulás-tanítás folyamatát kísérletként fogja fel. Ezzel kapcsolatos kritika vele szemben, hogy objektív (és főként kvantitatív) módon a tanulási hatékonyság nehezen mérhető: vagyis implementációja nehezen kommunikálható, és hatása központi, kemény standardok mentén nem állapítható meg. Még nehezebben követhető a központi (nemzeti) értékek, tartalmi elemek egységes megvalósulása. Minőségirányítási szempontból a helyi kritériumok súlyozottsága miatt a modell szintén aggályokat vet fel.

Másfelől az ilyen tantervi modell implementációja csak erős képzési támogatással lehetséges, hiszen gyakorlata a tanári hivatás professzióként való megélését feltételezi. Azokban az oktatási rendszerekben, ahol a modellt sikeresen alkalmazták (például Kalifornia államban), a modell bevezetését a pedagógus munkáját támogató külső rendszer is segítette.

Elmondható ugyanakkor, hogy fejlett oktatási rendszerekben és különösen az egyéni fejlesztés, illetve a helyi közösség igényeinek figyelembevételében ez a modell különösen ígéretes. A modell természeténél fogva segíti tanulóhálózatok kialakulását is. A modellben az egységesítést segítheti, ha külső szabályozók (például központi vizsgák) is jelen vannak. (Ugyanakkor Svédországban a tanterv mint folyamat modell bevezetése az árnyékoktatás erősödését is kiváltotta, hiszen a „talk and chalk” helyett az interakciókra épülő oktatás gyakran „sit and talk” folyamatot eredményezett, amelyre válaszul a szülők a magántanárok segítségét vették igénybe.)

Végül elmondható, hogy a képzési támogatás ellenére is ebben a modellben a legerősebb a tanári kvalitások nyomán jelentkező eltérés, mind a nevelési feladatok, mind a tartalmi elemek átadásának terén.

A tanterv mint gyakorlat

Ez a modell a folyamatmodell továbbfejlesztett változata. Míg a tanterv mint folyamat modell az általános irányelvek mellett a kritikus értékelésre és az értelmezésre helyezi a hangsúlyt, addig a tanterv mint gyakorlat modell a szituált tanulást, az elvek gyakorlati megjelenítését hangsúlyozza.

Ez a modell tehát a pedagógustól elkötelezettséget vár a közös emberi értékek iránt, egyúttal az előző modellhez hasonlóan kritikus gondolkodást, a szerepével kapcsolatos elvárások felmérését és értelmezését, továbbá kezdeményezőkészséget is előtételez. A tanulást problémahelyzetek sorozatában képzeli el, amelyben a tanár a tanuló felfedező társaként, kritikus barátjaként vesz részt, miközben magát a helyzetet is ő készíti elő.

A tanterv ilyen módon elsősorban a tervezést és az értékelést segíti, ilyen értelemben a négy modell közül a leginkább nyitott. Az oktatás céljaként a valós helyzetekben megjelenő megalapozott cselekvést képzeli el. Ez a tantervi modell nagymértékben függ a megvalósítóktól és a kontextustól, ezért központilag ez a legkevésbé szabályozható (és így a döntéshozók bizalmatlanságát váltja ki). Hatása ennek a legkevésbé standardizálható, és bevezetéséhez alaposan kidolgozott támogatórendszert (képzések, továbbképzések, tanácsadóközpontok, hálózatosodás segítése) igényel. Kevés példa ismert általános bevezetésére, noha – például a fenntarthatóság pedagógiájában vagy egyes tehetségsegítő rendszerekben – számos kísérletet tettek erre.

A szintézis egyik útja: a tanulási környezet modell alkalmazása a tervezésben

A tanulási környezet modell jelentősége, hogy a tanulás környezetét nem pusztán a nevelési-oktatási folyamatok színtereként (díszleteként) értelmezi, hanem olyan tényezők összességeként, amely a tanulók tanulásában és fejlődésében szerepet játszik. Ebben az értelemben a tanulási környezet tervezése egyfajta tartalomszabályozási eszköz. A tanulási környezet modellben való gondolkodás végső soron tehát a tantervek készítését segíti, noha ennek jelenleg elsősorban helyi (intézményi) szintű jó gyakorlatai ismertek, különösen Finnországból.

Jyri Manninen és munkatársainak modellje (2007) a tanulási környezetnek öt vetületét írja le (4. ábra):

Ez a modell a didaktikai célokat és azon belül a tartalmakat a tanulás folyamatában négy vetületben képezi le: a fizikai és technikai kontextusban, illetve a szociális és helyi szokásokkal, értékekkel, hagyományokkal és szempontokkal való kölcsönhatásában.

A finn nemzeti alaptanterv megalkotásakor a tanulási környezet keretrendszerét a következő meghatározással közelítették meg:

„Olyan tér, amelyet az aktív tanulási folyamat szempontjait figyelembe véve szerveznek, azzal a céllal, hogy a tanuló tanulási lehetőségeit elősegítse.” (Vahtivuori, Wager és Passi, 1999, idézi: Manninen és mtsai, 2007, 11. o.)


Ez a meghatározás a 2004-es finn alaptantervbe a következőképpen épült be:

„A tanulási környezet a tanulással összefüggő fizikai környezetre, pszichológiai tényezőkre, társas kapcsolatok rendszerének teljességére utal. Az a színtér, ahol a tanulás történik.” (Finn Nemzeti Alaptanterv az Alapképzésre, 2004. 16. o.)

 

A definíció – és maga a tény, hogy a nemzeti alaptanterv követelményeiben sze­repel – arra utal, hogy a tanulás tervezésekor (nemzeti, de helyi szinten is) figyelem­-mel kell lenni a tanulási folyamat és az arra ható tényezők komplexitására, kölcsön­hatásaira.

A tanulási környezet tehát olyan pedagógiai modell, amely a tanulási folyamat tervezését, a nevelés és az oktatás folyamatszintű irányítását, a különböző szintű tanulásszervezést segíti azáltal, hogy a tartalmak és kompetenciák figyelembevételével, tudatos didaktikai tervezés révén választ a pedagógus (illetve a tanulási folyamat tervezője) színteret, kontextust, tevékenységtípust a tanuláshoz.

Ez a szemléletmód az észak-európai országokban a tartalomtervezésnek és a tartalomszabályozásnak is bevált eszközévé vált. A tanulási környezet didaktikai vetületét meghatározzák az átadandó tartalmak, ugyanakkor a helyi és szociális környezet adottságai és elvárásai, valamint a fizikai és technikai környezet lehetőségei révén a pedagógusok (általában a pedagógusok alkotó közössége) rugalmasan formálhatják a célok eléréséhez vezető tanulási folyamatot. Ugyanakkor a tartalmi elemek konkrét megjelenése lehetővé teszi a mérést és értékelést is.

Összegzés

A tantervi szabályozás egyik alapvető kihívása: hogyan terelhető az oktatási rendszer a tanulói teljesítmények javulása felé. A tanterv természetesen csak egy eszköz számos lehetséges beavatkozás és szabályozási folyamat közül, ugyanakkor vitathatatlan jelentősége van a kívánatos irányok kijelölésében és a tartalomszabályozás alapelveinek a rögzítésében. A tantervkészítők felelőssége jelentős, hiszen egy-egy téves megállapítással szándékuk ellenére a kívánt céloktól eltérő utakra terelhetik a rendszert. Ugyanakkor előremutató gondolataik akkor is hosszabb távon kedvezően befolyásolhatják az oktatási rendszer működését és a tanulói teljesítményeket, ha a bevezetés kezdetén ezek nehezebben ágyazódnak a gyakorlatba.

A tantervkészítés megközelítésmódjait az 1. táblázat foglalja össze (Sahlberg, 2006; illetve Kliebart, 1987 nyomán):

 

1. táblázat. A tantervi modellek összehasonlítása
  Oktatás mint cél Tudományos tantervkészítők Fejlődésközpontú megközelítés (nevelés mint cél) Társadalmi megújulás
Központi elem Tudásátadás Termék Folyamat Praxis

Célrendszer

Az ok-okozati viszony tisztelete és a nyugati kulturális örökség finom elemeinek átadása.

Az élet speciális tevékenységek sorozatából áll: az oktatás, amely erre készít fel, ezeket gyakoroltatja, és ezek végrehajtásához teremt alapokat.

A gyermek fejlődésének természetes rendje az, ami elsődlegesen megszabja, hogy mit és milyen sorrendben tanuljon.

Az iskolák
a társadalmi megújulás és igazság fő (ha nem legfőbb) előmozdítói.

A tanterv jellege

Az ok-okozati kapcsolatok felismerésének szisztematikus rendszere és
a kanonikus tudás kommunikációja.

A társadalmi beválás és
a tudományos felismerések befolyása alatt születik: célokat fogalmaz meg, amelyek
a tanulókban elért változásokat jelentik meg; az iskoláztatás célja ezek megvalósítása.

A tanterv összhangot keres a gyermek „valódi” érdeklődése, szükségletei és tanulási mintázatai, valamint a környezetének elvárásai között.

Közvetlenül céloz olyan témákat, mint például a korrupció, a társadalmi igazságosság,
a nemek és fajok közötti egyenlőség, a hatalom kérdése, annak érdekében, hogy az új generáció ezekkel a problémákkal hatékonyan szállhasson szembe.

Fontosabb  eszmei képviselői

Charles W. Taylor

Franklin Bobbitt és Ralph W. Tyler

G. Stanley Hall

Lester Frank Ward

 

A hazai tantervkészítésben a fent megismert megközelítésmódok közül több elem is megjelenik, gyakran egy tanterven belül is. Ezt nem feltétlenül tekinthetjük gyengeségnek, és amennyiben a tanterv készítői és az implementáció irányítói is megfelelő egyensúlyt találnak a különböző célok között, az egymást kiegészítő törekvések a tanterv, így végső soron az oktatási rendszer egészének gazdagítását szolgálják majd.

Irodalom


[1] A hivatkozott jelentés húsz oktatási rendszert tanulmányoz: ezek kiválasztásánál szempont volt, hogy különböző fejlettségi szintet reprezentáljanak, ugyanakkor mindegyikük mutasson fejlődést. A jelentés azt mutatja be, hogyan értek el jelentős, fenntartható és széleskörű tanulói teljesítménynövekedést a nemzetközi és nemzeti mérés-értékelések szerint. Ezek a rendszerek: Anglia, Aspire (egyesült államokbeli „charter school” rendszer), Boston (Massachusetts), Chile, Dél-Korea, Ghána, Hong Kong, Jordánia, Lengyelország, Lett-
ország, Litvánia, Long Beach (Kalifornia), Madhy Pradesh (India), Minas Gerais (Brazília), Ontario (Kanada), Örményország, Szászország (Németország), Szingapúr, Szlovénia és Western Cape (Dél-Afrika). A jelentés készítői mintegy 200 interjút vettek fel, és közel 600 intézkedést tanulmányoztak ezekben az országokban.

[2] A jelentés az oktatási rendszerek fejlettségét a standard méréseken megállapított tanulói teljesítmények alapján rangsorolta. 

[3] Bizonyos esetekben ez a magyarul kerettantervnek nevezett tanterveket is jelentheti.

[4] A fejlesztési feladatok nemcsak tantárgyi jellegűek, hanem a nevelési célokból is következnek. Ezért jelen­tős a társadalmi és gazdasági vetületük (és a remélt hatásuk). Ilyen például az általános emberi értékek elfo­ga­dása és tisztelete, a normakövetés, képessé tétel az élethosszig tanulásra, érzékenyítés a fenntarthatóság paradigmájára, felkészítés a mobilitásra (beleértve a transzverzális készségek – köztük az idegennyelv-használat, a vállalkozói készségek vagy a digitális írástudás – fejlesztését). Ideális esetben mindezek a pedagógiai célok és a belőlük következő fejlesztési feladatok az értékelésben és a mérési koncepciókban is megjelennek.

[5] Az úgynevezett backwash jelensége arra utal, hogy a vizsgák nyomása miatt a tantervi implementáció sajátos rejtett tantervként valósul meg. Az osztálytermi folyamatokat (és a pedagógusok látens célrendszerét) erősebben befolyásolja a vizsgára való felkészítés, mint maga a tanterv. Ugyanez a jelenség tapasztalható
a legtöbb árnyékoktatási rendszerben is (különösen erősen Ázsiában, de akár Magyarországon is). A vizsgafejlesztéseknek reflektálniuk kell erre a jelenségre.

[6] A projekt, amely az Európai Unió FP7 keretprogramjában valósult meg 2008–2010-ben, a természet-tudományos tantárgyak (elsősorban a fizika, a kémia és a biológia) tanítását vizsgálta, az Oslói Egyetem koordinálásával. A vizsgálatok során a tantervi szabályozás jellemzőit hasonlították össze, illetve
a természettudomá­nyos műveltség elemeire koncentrálva a tantervi tartalmak fogalmi térképezését végezték el a résztvevő országok összehasonlításában.

[7] A fogalmi térképek megtekinthetők: http://www1.ind.ku.dk/mtg/wp3/scientificliteracy/maps/2.

Ez a tanulmány a Tanterv, tankönyv, vizsga című kiadványunkban is szerepel. A teljes kiadványt, amely további hasonló írásokat is tartalmaz, itt érheti el.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.