Megjelenés éve: 
2016

Előszó

A 15 éve működő Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) keretei között és támogatásával mára több mint 5000 hátrányos helyzetű tehetséges tanuló szerzett érettségit. A programban részt vevő tanulók, középiskolák és kollégiumok egyaránt jelentős többletjuttatásokban részesülnek, a 2014-ig érettségit szerző 10 évfolyam (2014. évi árakon számolva) 40 milliárd Ft-ot meghaladó összeggel terhelte meg a központi költségvetést. Jóllehet a tanulók többsége arról számol be, hogy a program segítette céljainak elérésében és a továbbtanulásban, megválaszolásra vár az a kérdés, hogy érdemes-e tanulónként 8 millió Ft-ot meghaladó költségvetési többletkiadást fordítani e célra. A (pozitív) választ a programhoz kapcsolódó költség-haszon elemzésből nyerhető információk alapján kaphatjuk meg.

A költség-haszon elemzésről röviden

A költség-haszon elemzés (Cost-Benefit Analysis, rövidítése: CBA) a szakpolitikai döntéshozatalt támogató eszköz, segítségével megbecsülhetjük egy szakpolitikai intézkedés (pl. támogatás, adó, előírás, tilalom, egyéb jogszabály-módosítás) vagy intézke­déssorozat (továbbiakban: program) hasznosságát. Az elemzés során azonosítjuk, majd számszerűsítjük a program különböző szakaszaiban – és gyakran különböző szereplőinél – felmerülő releváns költségeket és haszonként értelmezett változásokat, majd ezeket összevetve megbizonyosodhatunk arról, hogy az intézkedés hasznai felülmúlják-e a költségeket, azaz a program megtérülő-e. A költségek és hasznok nagysága és időbeli alakulása, valamint a megtérülés mértéke megmutatja, hogy a program hasznai annak kidolgozói és végrehajtásában közreműködők által szándékolt időtávon, mértékben (és általuk megcélzott szereplők körében) jelentkeznek-e.

A program élettartamának, ciklusának különböző fázisaiban folytathatunk költség-haszon elemzést.

 • Ex ante (előzetes) vizsgálat: a program elindítására vonatkozó döntést hivatott segíteni, ezért a program tervezésének előrehaladott fázisában kívánatos lefolytatni, amikor már egyértelműen megismerhetők a várható költségek, illetve lehetőség nyílik a – pozitív vagy negatív – hatások érintettjeinek azonosítására és a hatások mértékének becslésére.
 • Mid-term / in medias res típusú (közbenső) vizsgálat: az előzetes helyzethez képest pontosabb (tényszerű) információk állnak rendelkezésre a tényleges költségekről (amelyek az előzetes vizsgálat során jellemzően csak becsléseken alapulhattak), továbbá pontosabban azonosíthatóak a program (várható) hatásai, jobban becsülhető vagy akár mérhető is azok nagysága.
 • Ex post (utólagos) vizsgálat: a program lezárását követően lehet (és kívánatos is) elvégezni, amikor a költségeken túlmenően pontos képet kaphatunk annak hatásairól is, így a lehető legjobb minőségű (pontosan becsült vagy tényszerű) információk alapján vonhatjuk meg az intézkedés mérlegét.

Az előzetesen lefolytatott (ex ante) CBA megmutatja, hogyan viszonyul a várható költségek és hatások nagysága, időbeli alakulása, valamint az azokat realizáló szereplők köre a kidolgozók szándékaihoz. Amennyiben e szándék és a várható következmények jelentősen eltérnek egymástól, még elindítását megelőzően lehetőség van a program átgondolására, szükséges mértékű módosítására, hogy az a megvalósítás során a lehető legjobban hozzájáruljon a program elindítását szükségessé tevő szakpolitikai cél eléréséhez. (Szélsőséges esetekben az is kiderülhet, hogy – pl.: jelentős mértékű nem szándékolt negatív hatást generál, vagy egyéb tényezők miatt – a program teljes körűen azonosított költségei meghaladják annak hasznait, és ezért az adott szakpolitikai cél eléréséhez vezető alternatív eszközök megfontolása válik kívánatossá.)

Már futó program végrehajtása közben is végezhető közbenső (mid term / in medias res) CBA, amely visszaigazolhatja, vagy a végrehajtás közben előálló pontosabb információk alapján pontosíthatja/felülírhatja az előzetes vizsgálat megállapításait és következtetéseit. Ha a program elindítását megelőzően nem készült költség-haszon elemzés, a végrehajtás közben lefolytatott vizsgálat eredményei hozzájárulhatnak, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a költségek és hasznok a program elindításáról döntést hozók elvárásai szerint alakulnak. Amennyiben ennek az ellenkezője derül ki, bizonyos keretek között még mindig lehetséges a program módosítása, vagy pedig a veszteségek minimalizálását előterébe helyezve a programra allokált és még fel nem használt források alternatív felhasználására vonatkozó döntési helyzet is előállhat.

Míg az előzetes és közbenső elemzések eredményei hozzájárulhatnak a program kiterjesztéséhez, újragondolásához, illetve szélsőséges esetben felfüggesztéséhez (az okozott veszteségek csökkentése/megelőzése céljából, a programra szánt források hasznosabb, alternatív felhasználása mellett), addig az utólagos (ex post) vizsgálat eredményei a már lezajlott program tényleges költségeit és hasznait veszik számba azzal a céllal, hogy visszaigazolják az előzetesen, illetve a végrehajtás közben elvégzett költség-haszon elemzések eredményeit és a program elindításáról döntők szándékainak és feltételezéseinek helyességét. Az utólagos vizsgálat rámutathat a korábbi vizsgálatokhoz alkalmazott, illetve a program elindítását motiváló feltételezések hiányosságaira, hibáira, ezzel fontos információkat biztosítanak ahhoz, hogy a jövőben ne kövessünk el hasonló hibákat, ezáltal az előzetes/közbenső vizsgálatok életszerűbb feltételezésekre alapozott eredményei alapján jobb döntéseket hozhassanak a döntéshozók. Ilyen utólagos elemzések hasznos információforrást jelentenek későbbi, hasonló tárgyú programok előzetes és közbenső elemzéseihez. Csökkentik a – fontosabb hatásmechanizmusokra, egységköltségekre, érintett szereplőkre és érintettségük mértékére vonatkozó – feltételezések bizonytalanságát, illetve az ilyen információk megszerzésének, előállításának időigényét és költségét. Ezáltal egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá teszik jövőbeli előzetes költség-haszon elemzések elkészítését, hogy azok gyakrabban és megbízhatóbb információkkal segíthessék megalapozott szakpolitikai döntések meghozatalát.

A költség-haszon elemzés a közösségi erőforrások (általában költségvetési források, vagy más állami/önkormányzati erőforrások: humán tőke, földterület, környezeti állapot, munkaidő) hatékony felhasználását hivatott segíteni, egy-egy program össztársadalmi megtérülésének vizsgálatával. Ugyanakkor végezhetünk költség-haszon elemzést a központi/önkormányzati költségvetés, illetve az érintett egyének/szereplők szemszögéből is. Előbbi elengedhetetlen ahhoz, hogy megbizonyosodhassunk az intézkedés finanszírozhatósági feltételeinek meglétéről. Utóbbi esetben pedig egyrészt a program által generált költségeket és/vagy hasznokat realizáló egyének, illetve gazdasági szereplők – becsült – hasznosságváltozása alapján következtethetünk azoknak a programban való részvételre vonatkozó motivációira, illetve a programmal kapcsolatos attitűdjére, másrészt elengedhetetlen információk ezek a teljes társadalomra értelmezett költségek és hasznok meghatározásához, ahol (azonos súllyal) számba kell venni minden érintett szereplő nettó hasznosságváltozását.

Boardman et al. (1996) ajánlásai alapján költség-haszon elemzést az alábbi lépések szerint kívánatos végezni.

 1. Elsőként azonosítjuk, hogy kinek a költségeit és hasznait kívánjuk elemezni, milyen (egyéni, költségvetési, társadalmi) szemléletű költség-haszon elemzést végzünk.
 2. Rögzíteni kell, milyen programalternatívákat vetünk össze (amennyiben nem több lehetséges programváltozat közül kell a legcélszerűbb kiválasztására törekedni, akkor a program hiányában vélelmezett helyzethez képes értelmezett változások állnak érdeklődésünk középpontjában).
 3. Meg kell határozni a program eredményeként várható (szándékolt és nem szándékolt) hatásokat, továbbá azokat a szereplőket (egyének, csoportok, szervezetek), amelyek a hatásokat realizálják (egy-egy szereplő esetében több, akár ellentétes irányú hatás is releváns lehet).
 4. Miután már tudjuk, hogy mit kell mérni, számszerűsíthetjük (megmérjük, megbecsüljük) az egyes érintettek által realizált hatások nagyságát.
 5. Mivel e hatások (költségek és hasznok) bizonyos része nem közvetlenül pénzben, hanem más mértékegységekben (pl.: többlet időigény vagy időmegta­ka­rítás, többletjövedelem realizálásának lehetősége vagy attól való elesés) jelentkezik, azokat (a szakirodalom által ajánlottak közül a legkézenfekvőbb módszer alkalmazásával) monetizálni kell, azaz meg kell találni azok pénzügyi terminusokban kifejezhető értékét.[1]
 6. Miután az összes hatás nagysága ismert, és egységes mértékegységben (pénz) kifejezett, diszkontálással kell összehasonlítható értékekké alakítani a különböző időpontokban felmerülő költségeket és hasznosságot (az egyének ugyanis időpreferenciával rendelkeznek, vagyis eltérő hasznosságot tulajdonítanak ugyanazon összeghez, ha azt különböző – egymástól kellően távoli – időpontokban realizálhatják, ezért szükséges azokat adott időpontban érvényes értékekké transzformálni).
 7. Az immáron pénzben kifejezett, adott időpontra diszkontált, és emiatt összehasonlítható költség- és haszontételeket összegezzük, majd a költségeket a hasznokkal összevetve megismerhetjük a program megtérülését. Megtérül a program, ha az összes haszon meghaladja az összes költséget. A költségek és hasznok különbsége a nettó jelenérték (Net Present Value: NPV), amely összegszerűen fejezi ki a program nettó hasznosságát (megtérülő a program, ha NPV>0), míg a hasznokat a költségekkel elosztva adódó költség-haszon arány (Benefit-Cost Ratio: BCR) a nettó hasznosságnak a befektetett költségekhez viszonyított arányát is megmutatja (megtérülő a program, ha BCR>1).
 8. A költségeket és hasznosságokat generáló hatásmechanizmusokat – különösen a program elindítása előtt, vagy végrehajtása közben végzett vizsgálatok esetében – gyakorta alapítjuk más – szakértői becslésből, vagy hasonló programok tapasztalataiból származó – feltételezésekre, amelyek így bizonytalanságot hordozhatnak magukban. E bizonytalanságnak a program megtérülésére vonatkozó hatását ellenőrizhetjük úgy, hogy érzékenységvizsgálatot végzünk, azaz a nagy bizonytalanságot magukban hordozó és ezzel egyidejűleg az eredményeket nagymértékben befolyásoló felvetések alternatív értékeivel újra elvégezzük a számítást és ellenőrizzük, hogy a kezdeti számításhoz alapul vett feltételezések kismértékű, de nem elhanyagolható (pl.: 10–20%-os) változása esetén hogyan alakul a program megtérülése (nettó jelenértéke).
 9. Végül mindezek ismeretében összegezzük a program megtérülésére vonatkozó eredményeket és – előzetes, illetve közbenső vizsgálat esetén – javaslatot fogalmazunk meg a program változatlan formában történő elindítására/folytatására, illetve esetleges módosításaira.

Az alábbiakban a 15 éve indult és a jövőben is folytatni szándékolt Arany János Tehetséggondozó Programra végzünk el egy közbenső (mid term / in medias res) típusú költség-haszon elemzést, amelynek során a programban részt vevő tanulók (egyének), illetve a programot finanszírozó központi költségvetés szempontjából értelmezett megtérüléseket vizsgálunk.

Az Arany János Tehetséggondozó Program költség-haszon elemzése

A vizsgált program rövid bemutatása

Az Arany János Tehetséggondozó Program hátrányos helyzetű, ám tehetséges, 5000 lakosnál kisebb településekről származó fiatalok jó minőségű oktatást biztosító gimnáziumokban történő középiskolai tanulmányait támogatja. Évente átlagosan 6-700 tanuló (megyénként 1–2 osztály) kezdi meg 5 éves (0. és 9–12. évfolyam) gimnáziumi tanulmányait a 2000-ben indult program keretei között (lásd 1. táblázat). A programban részt vevő intézmények jelentős többletfinanszírozásban részesülnek (a középiskolák az egy tanuló után járó középiskolai normatíva kétszeresét, a kollégiumok a kollégiumi normatíva háromszorosát[2] kapják minden AJTP-s tanuló után). Ez biztosítja a forrásokat ahhoz, hogy az intézmények átvállalják, illetve megtérítsék a tanulók oktatással és iskolába járással kapcsolatban felmerülő költségeit (ideértve a kirándulásokat, kulturális programokat is), továbbá átvállalják a tanulóktól (illetve azok családjától) a vezetői engedély, illetve a nyelvvizsga és az ECDL-bizonyítvány megszerzésének költségeit.

1. táblázat: Az Arany János Tehetséggondozó Programban
részt vevők számának alakulása

Évfolyamok

 2000 / 2001

2001/ 2002

2002/ 2003

2003/ 2004

2004/ 2005

2005/ 2006

2006/ 2007

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

A programba belépők száma (0. évfolyam)

352

633

652

597

571

648

700

685

593

600

 

 

 

 

A programból kilépő
érettségizettek száma

(12. évfolyam)

 

 

 

 

310

549

565

517

495

562

609

583

494

468

A programban részt vevők száma az adott tanévben

352

973

1576

2104

2597

2855

2924

2957

2944

2962

2261

1646

995

468

 

 

A program célja, hogy vonzóvá tegye a képességeiknek megfelelő, jobb iskolákban való továbbtanulást olyan hátrányos helyzetű tanulók számára, akik anyagi (pl.: távolabbi településre kell utazni, kollégiumi étkezést kell fizetni), vagy egyéb okok (pl.: a túl magas elvárásoktól való félelem) miatt alacsonyabb színvonalú képzést biztosító középiskolákban tanultak volna tovább. A program átvállalja a tanulóktól és családjuktól az összes oktatásban való részvétellel kapcsolatos költséget, így az AJTP más továbbtanulási lehetőségeknél (pénzügyi szempontok mentén) vonzóbb alternatívát kínál a célcsoport számára. A nem pénzügyi jellegű nehézségeken a 0. évfolyam keretében történő felzárkóztatás és a kiemelt tanári, kollégiumi pedagógusi figyelem segít felülemelkedni.

Mindez azzal a céllal történik, hogy ne essenek el a felsőoktatásban való továbbtanulás és diploma megszerzésének lehetőségétől azok a tehetséges tanulók, aki pénzügyi vagy egyéb hátrányok miatt a program nélkül gyengébb színvonalú középiskolákat választanának, ahonnan kevésbé lennének motiváltak és/vagy esélyesek a felsőoktatásban történő továbbtanulásra. A megszerzett diploma több és jobb munkalehetőséget, stabilabb és magasabb bért fizető állásokat, a választások szélesebb körét kínálja, és közelebb juttathat az önmegvalósításhoz. Ezáltal azonban nem csak a tanulók egyéni jólétét növeli, de – például a magasabb bérek után fizetett magasabb adókon keresztül – többletbevételt generálhat a központi költségvetés számára is (lásd 2. ábra). Ha megfelelően nagy az így keletkező bevétel, az már önmagában indokolttá teheti a jelentős kiadásokkal járó Arany János Tehetséggondozó Program létrehívását és működtetését, hiszen a programban részt vevő egyének jólétének növelése mellett a társadalom számára rendelkezésre álló – költségvetési – erőforrások is bővülhetnek hosszabb távon, az ily módon társadalmi befektetésként értelmezhető program eredményeként.

A vizsgálat hipotézisei

A fentiekben megfogalmazott állítások helytállóságát mindezidáig még nem vizsgálták egzakt költség-haszon elemzéssel, ezért azokra olyan hipotézisként tekinthetünk, amelyek igazolása képezi elemzésünk célját. A két hipotézis:

 1. Az AJTP pénzügyi szempontok mentén vonzóbb továbbtanulási alternatívát kínál más továbbtanulási lehetőségnél, ezért a célcsoportba tartozó tanulók (és családjaik) számára racionális döntés a programban való részvétel.
 2. Az AJTP kiadásai megtérülnek a költségvetés számára.

E hipotézisek igazolásához el kell végezni az Arany János Tehetséggondozó Program egyéni, illetve költségvetési szemléletű költség-haszon elemzését. Az egyénekre fókuszált elemzés segít pontosan láttatni a programba való belépés egyéni megtérülését, ami befolyásolhatja a tanulók és családjaik továbbtanulási döntéseit. A költségvetési elemzés azt mutatja meg, hogy az AJTP hosszú távon jó befektetés a teljes társadalom számára.

A költség-haszon elemzés logikája és feltételezései

A program logikája értelmében a (tanulók költségeit csökkentő, továbbtanulási moti­vációkat növelő) költségvetési többletkiadásokra azért van szükség, hogy jobb középiskolák felé irányítsa és ezáltal a diploma megszerzéséhez is közelebb vigye azokat
a tehetséges, ám hátrányos helyzetű tanulókat, akik a program hiányában gyengébb középiskolákban tanulnának tovább. A felsőfokú végzettség, diploma megszerzése azonban nem önmagáért való cél, ugyanis a magasabb iskolai végzettségű emberek jellemzően magasabb béreket is keresnek (lásd 3. ábra). E magasabb keresetek pedig döntő szereppel bírnak mind az egyéni, mind a költségvetési hasznok esetében.

Az iskolázottság és a bérek között megfigyelt függvényszerű kapcsolatra épülő emberi tőke elmélet (Ehrenberg–Smith, 2003; Varga, 1998) implikációi értelmében akkor racionális az egyéneknek egy újabb iskolaévet eltölteni, illetve egy következő iskolai fokozatban továbbtanulni, ha a magasabb végzettséggel elérhető magasabb keresetek kompenzálhatják a továbbtanulással járó többletkiadásokat és a tanulással töltött idő alatt elmaradt (alacsonyabb végzettséggel megkereshető) munkabéreket. Az AJTP által generált, magasabb végzettségből adódó magasabb bérek formájában megnyilvánuló egyéni többlethaszon értékelésénél azonban nem csak a felsőfokú tanulmányok időszaka során kiesett munkajövedelmeket kell figyelembe venni. Kiesett munkajövedelemként kívánatos számba venni a 0. felzárkóztató osztály miatt a program keretében eltöltött további egy év kiesett munkajövedelmeit is azok esetében, akik egyébként négy évig tartó középiskolában szereztek volna érettségit. A magasabb bérek után fizetett, illetve a kiesett munkajövedelem miatt be nem fizetett adók és járulékok ugyanakkor a központi költségvetésben is jelentkeznek, valamint további többletkiadást generál, hogy a program hiányában érettségi után a munkaerőpiacra lépő fiatalok bérei utáni befizetések is elmaradnak, ezzel párhuzamosan a felsőoktatási tanulmányaikhoz kapcsolódó közvetlen többletkiadások jelentkeznek.

Az elemzési keret szükségessé teszi, hogy az egyes költség- és haszonelemek tételes becslését (majd összevetését) megelőzően rögzítésre kerüljenek bizonyos, a számításokhoz szükséges alapvetések, feltételezések. Ezek lehetnek ismert, tényszerű vagy becsült/feltételezett értékek. Költség-haszon elemzések során ugyanis jellemzően nem áll minden szükséges információ (vagy nem a kívánatos minőségben) az elemzést végzők rendelkezésére, így – leginkább a résztvevőknek a program hiányában adódó viselkedésére vonatkozóan – gyakorta feltételezéseket kell megfogalmaznunk.[3]

Az Arany János Tehetséggondozó Program költség-haszon elemzéséhez elsősorban az alábbi alapvetéseket, feltételezéseket szükséges megfogalmazni, amelyek az AJTP 2014-ben elvégzett AJTP utánkövetés, illetve korábbi években megvalósult hatásvizsgálatok, értékelések (Fehérvári, 2015; Expanzió Kft., 2009; Fehérvári, 2008; Fehérvári–Liskó, 2006a; 2006b) eredményei, valamint a program végrehajtásához kapcsolódó monitoring jelentések alapján realisztikus felvetések.

Tanulmányok, iskolában töltött évek:

 • programban való részvételük hiánya esetén a programban részt vevő tanulók
  • mindegyike érettségit adó középiskolában tanult volna tovább, és mindannyian meg is szerezték volna az érettségit (az AJTP 2014. évi utánkövetéses vizsgálata szerint a tanulók 0,9%-a választott volna nem érettségit adó középiskolát, ha nincs az AJTP),
  • 25%-a ötéves, 75%-a négyéves érettségit adó képzésben vett volna részt,[4]
  • 90%-a jelentkezett volna felsőoktatási intézménybe (közülük mindannyian meg is szerezték volna a diplomát),
  • a programban részt vevők 90%-a nyert felvételt a felsőoktatásba érettségi után,
  • a felsőoktatási intézményben továbbtanulók átlagosan négy év alatt szereznek diplomát.[5]

Munkaerő-piaci teljesítmény, keresetek:

 • az érettségit, illetve a diplomát megszerző tanulók (a programban való részvétel, illetve annak elmaradása esetén egyaránt) a munkaerőpiacon
  • az érettségizett, illetve diplomás munkavállalókra jellemző átlagbéreket keresnek,[6]
  • bruttó béreik átlagosan évi 5%-kal nőnek,[7] 3%-os infláció[8] mellett,
  • más érettségizett, illetve diplomás munkavállalókra jellemző valószínűséggel válnak munkanélkülivé, azaz
   • az érettségizett munkavállalók 6%-a, a diplomások 3%-a válik munkanélkülivé aktív évei során,
   • mindőjük átlagosan 9 hónapot tölt munka nélkül aktív évei során,
  • 65 éves korban mennek nyugdíjba, ebből adódóan
   • az érettségi után a munkaerőpiacra lépők közül azok, akik 4 év alatt szerzik meg az érettségit 19 évesen, az 5 év alatt érettségit szerzők 20 évesen állnak munkába, így 47, illetve 46 évig aktívak a munkaerőpiacon,
   • a programban érettségizett diplomások átlagosan 23 évesen lépnek a munkaerőpiacra, és így nyugdíjazásukig 42 éven át dolgoznak,
  • az egyének nettó keresetének, valamint a keresetek után esedékes költségvetésbe áramló befizetések számításához a 2014 előtti évekre a tényleges adó- és járulékrendszert alkalmazzuk, a jövőre vonatkozóan pedig a 2014. évi adó-és járulékterheket[9] változatlannak feltételezzük (a családi állapotra, gyerekekre vonatkozó információk hiánya miatt eltekintünk a családi adókedvezmény figyelembe vételétől),
  • munkanélküliség esetére is a 2014. évi szabályozást vesszük irányadónak, így egy munkanélküli
   • 3 hónapon át jogosult az előző 4 negyedévi átlagkeresete 60%-ának, de legfeljebb a minimálbér összegének megfelelő álláskeresési hozzájárulásra (a vizsgálatba vont célcsoport esetén az átlagbér 60%-a magasabb a minimálbérnél, ezért a havi nettó 66 483 Ft összegű, 2014. évi minimálbér összegének megfelelő álláskeresési hozzájárulással számolunk),
   • további hónapokon át havi 22 800 Ft foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, ennek fényében
   • egy, az AJTP-ből kikerült és aktív évei során 12 hónapot munka nélkül eltöltő egyén 404 649 Ft közvetlen kifizetési terhet ró a központi költségvetésre.

Egyéni költségek és hasznok

Az AJTP egyéni szemléletű költség-haszon elemzése során csak a tanulókat és családjukat terhelő költségeket, illetve az általuk realizált hasznokat kívánatos azonosítani, számszerűsíteni és összevetni. A számításaink során kizárólag a pénzben felmerülő költségek és hasznok összegyűjtésére koncentrálunk,[10] amelyek két csatornán keresztül érvényesülnek:

 1. közvetlenül a középiskolai (és később a felsőoktatási) továbbtanuláshoz kapcsolódó költségek és (e költségek átvállalásával keletkező) hasznok,
 2. az iskolák befejezését követő munkába álláshoz kapcsolódó (többlet) keresetek formájában realizált hasznok, illetve elsősorban a tanulmányok időszaka során elmaradt keresetek által keletkező költségek.

Közvetlen egyéni hasznok

Az Arany János Tehetséggondozó Program megtéríti a résztvevők középiskolai tanulmányaihoz kapcsolódóan felmerülő összes költségét, amelyeket így nekik, illetve a családjuknak nem kell kifizetni, azok tehát a programban való részvétel során realizált közvetlen haszonként értelmezhetőek (lásd 2. táblázat).

2. táblázat: Az Arany János Tehetséggondozó Program
résztvevői által realizált közvetlen hasznok

Költségtételek

Költség, Ft

(2014. évi árak)

Megjegyzés

(számításra, becslésre vonatkozó információk)

Kollégium

150 000

naponta 750 Ft, havi átlagosan 20 nap, évi 10 hónap

Tankönyvek

15 000

különböző tankönyvcsomagok árai alapján számított átlag

Utazás az iskola településére

75 000

átlagosan 50 km-es távolságot, heti kétszeri utazást,
havi 8 utat feltételezve, évi 10 hónapon keresztül

Tömegközlekedés az iskola településén

30 000

megyei jogú városok havi tanulói tömegközlekedési
bérletárai alapján számított átlagos becsült érték

Belföldi csoportos kirándulás (évente egyszer)

30 000

3 nap, 2 éjszaka, belföldi szállással, utazással, étkezéssel

Kulturális programok

10 000

havi 1 mozi/színház, diákjegy, 1 000 Ft/fő, 10 hónap

Éves költségek összesen

310 000

 

2. táblázat: Az Arany János Tehetséggondozó Program
résztvevői által realizált közvetlen hasznok

Költségtételek

Költség, Ft

(2014. évi árak)

Megjegyzés

(számításra, becslésre vonatkozó információk)

Nyelvvizsga

25 000

különböző vizsgaközpontok térítési díjai alapján becsült átlagos érték

ECDL-vizsga

12 000

rögzített vizsgadíj

Vezetői engedély

100 000

több szolgáltató árai alapján számított, a vizsgák díjait
is magában foglaló átlagos becsült érték

Külföldi csoportos kirándulás többletköltsége

70 000

6 nap 5 éjszaka, szomszédos országban, becsült költség
100 000 Ft/fő – a belföldi kiránduláshoz viszonyított
többletköltsége 70 000 Ft

Egyszeri költségek összesen

207 000

 

 

Egy tanuló – illetve annak családja – tehát az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétele során átlagosan évi 310 000 Ft értékű juttatást kap olyan formában, hogy bizonyos költségeket (kollégiumi ellátáshoz kapcsolódó étkezés, tankönyvek, belföldi kirándulás, kulturális programok) nem kell kifizetnie, míg más költségeket (utazás) megtérítenek számára. Ezen felül a programban való részvétele során egy alkalommal (jellemzően a középiskolai tanulmányok utolsó évében, vagy évei közül valamelyikben) további ki nem fizetett költségek (nyelvvizsga díja, vezetői engedély megszerzéséhez szükséges tanfolyam és vizsga díja stb.) is realizálódnak.

Feltételezhetjük, hogy ezen költségtételek nominális értéke a mindenkori fogyasz­tói árindex (infláció) változásának megfelelő mértékben alakul, ezért módszertanilag korrekt módon járunk el, ha mind az évenkénti, mind az egyszeri tételek esetében 2014. évi árakkal számolva összesítjük a különböző években felmerült költségeket. Így az évenként jelentkező költségek összegére a program 5 évére vetítve évi 310 000 Ft × 5 év = 1 550 000 Ft adódik, amely további 207 000 Ft egyszeri tétellel növelten kiadja a program teljes pénzben kifejezhető közvetlen hasznát (1 757 000 Ft), amelyet a programban részt vevő tanulók realizálnak. Meg kell említeni, hogy a közvetlen haszonnövekményt ezzel némiképpen alulbecsüljük, hiszen nem számolunk a nem pénzügyi terminusokban jelentkező haszonnövekménnyel, amit azok a tanulók realizálnak, akik a program hiányában nem jártak volna külföldön, vagy nem szereznek jogosítványt. Ezen hasznok becslése azonban meghaladja jelen tanulmány kereteit.[11]

Számításaink során ezért az Arany János Tehetséggondozó Programban részt ve­vő tanulók által a programban való részvétel során közvetlenül realizált haszon mértékét a fentebb meghatározott 1 757 000 Ft összegben állapítjuk meg.

Közvetett hasznok

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók a fent említetten túl további hasznosságnövekményt realizálhatnak, amennyiben a program hatására bejutnak a felsőoktatásba, és a diploma megszerzését követően jobb munkakörülmények között, magasabb bérekért dolgozhatnak. További haszonként értelmezhető, hogy a diplomások körében kisebb a munkanélküliség valószínűsége is.

a) Magasabb végzettség okán realizált magasabb bérek

Az emberi tőke elmélet implikációival összhangban a magyarországi munkaerőpiacon is többet keresnek a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők (lásd 3. táblázat).

3. táblázat: Bruttó havi keresetek iskolai végzettségek szerint, átlag (Ft)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Érettségi

138 074

146 351

156 328

171 719

179 893

184 551

186 218

188 349

201 681

203 290

212 235

Főiskolai
diploma

225 339

238 567

256 152

270 366

290 765

299 039

299 680

303 181

309 004

322 779

334 722

Egyetemi
diploma

332 184

350 471

374 777

406 769

412 607

428 329

440 064

446 942

459 656

467 904

486 152

Diplomás
átlagkereset**

265 970

279 404

300 243

320 240

335 794

344 608

350 104

354 156

364 602

376 989

391 287

Forrás:
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, Egyéni bérek és keresetek statisztikája
http://nfsz.munka.hu/sysres/adattar2014/index.html
*A 2014. évi értékek becsléssel kerültek meghatározásra, a korábbi évek átlagos bérnövekedési üteme alapján
** Diplomás átlagkereset: a főiskolát és egyetemet végezettek kereseteinek létszámarányokkal korrigált átlaga

A 2014-ben az érettségizettek bruttó 212 235 Ft-os, illetve a diplomások bruttó 391 287 Ft-os havi átlagkeresetéből a kötelezően fizetendő adók és járulékok levonása után kiderül, hogy az átlagos érettségivel rendelkező munkavállaló havi nettó keresete 133 708 Ft, míg az átlagos diplomásé havi nettó 246 511 Ft.

Az Arany János Tehetséggondozó Program hatása elsősorban abban ragadható meg, hogy megnöveli a felsőoktatásba való bejutás és a diploma megszerzésének valószínűségét.[12] A programnak köszönhetően a felsőoktatásba bejutottak számára pedig egyértelműen haszonként realizálódik majd a diploma okán adódó (85%-kal, így 2014-ben átlagosan havi nettó 112 803 Ft-tal) magasabb kereset.

Az AJTP egyik időközi értékelésének 2009-ben elkészült tanulmányában közzétett kérdőíves felvételen alapuló információk szerint a résztvevők több mint 90%-a már a középiskolába kerülésének időpontjában elkötelezett volt a felsőoktatásban történő továbbtanulás iránt (Expanzió Kft., 2009). Hasonlóak a 2014. évi AJTP utánkövetés eredményei is, hiszen a programban jelenleg részt vevő tanulók 16%-a alapszintű, 75%-uk legalább mesterszakos diplomát szeretne, a programban korábban végzett tanulók 89%-a pedig be is jutott a felsőoktatásba (Fehérvári, 2015). Ez alapján úgy vélhetnénk, hogy mivel a programba bekerülő tanulók többsége (átlagosan 90%-a) már 8. osztályos korában elkötelezett volt a felsőoktatásban való továbbtanulás mellett, és szinte mindegyikük tovább is tanult, a program relatíve hatástalan. Nem tudjuk azonban, hogy ugyanezen tanulók a program nélkül – a vélhetően alacsonyabb színvonalú oktatást biztosító középiskolákból is hasonló arányban jutnának-e be a felsőoktatásba. Az AJTP tényleges hatása tehát azoknak – a programot követően a felsőoktatásba bejutott – tanulóknak a számában mérhető, akik a programban való részvétel nélkül nem tanultak volna tovább, mert nem lettek volna motiváltak, vagy nem tudták volna teljesíteni a felsőoktatásba történő bejutáshoz szükséges feltételeket. Bár pontos információnk nincsen, a tehetséggondozásban részt vevő tanulókra irányuló 2014. évi utánkövetéses vizsgálat adatai fontos támpontokat adnak e hatás mértékére vonatkozó feltételezéseink megalapozásához (Fehérvári, 2015). Az adatfelvétel során ugyanis a program keretei között már korábban érettségit szerzett megkérdezettek 11%-a válaszolta azt, hogy a program hiányában valószínű, hogy nem tanul tovább érettségi után, míg 58% azon tanulók aránya, akik szerint a program javította a továbbtanulási esélyeiket.

Többletkeresetet a program csak azon tanulók esetében eredményez, akik (bár lehet, hogy a középiskolába bekerülésük időpontjában továbbtanulási szándékkal rendelkeztek) az AJTP nélkül a gyengébb középiskola, a nyelvvizsga hiánya, vagy egyéb okok miatt nem jutottak volna be a felsőoktatásba. Jóllehet a tényellentétes (a programban való részvétel elmaradása esetén bekövetkező) állapotra vonatkozó egyéni, szubjektív feltételezések nem feltétlenül tükrözik pontosan azt az állapotot, ami ténylegesen bekövetkezett volna a programban való részvétel elmaradása esetén, e számok fontos támpontként szolgálnak a beavatkozás hatásainak mértékére vonatkozó feltételezéseink megfogalmazásához. Eszerint reális azt feltételezni, hogy a résztvevők legalább 10%-a bizonyosan nem tanult volna tovább, ha nem vesz részt a programban. A minimális 10%-nál magasabb sikerarányok alkalmazását is indokolttá teszi azon-ban, hogy a programban érettségizett és a felsőoktatásba is bejutott fiatalok többsége szerint a program javította továbbtanulási esélyeiket. A fent idézett válaszok alapján valószerűnek tűnik, hogy akár a résztvevők 20–40%-ának a továbbtanulásában tényleges segítséget nyújtott a program. Ez természetesen csak a végzettek azon 90%-át kitevő tanulók körében értelmezendő, akik továbbtanulnak. A diploma megszerzéséhez – a felsőoktatási intézmény típusától és a képzés jellegétől függően – átlagosan 3–5 év szükséges, ezért a számítások során átlagosan 4 évet allokálunk a diplomaszerzésre.[13]

A program keretében érettségiző, majd azt követően továbbtanuló és diplomát szerző tanulók (az AJTP-sek 90%-a) esetében bizonyosan haszonként realizálódik a magasabb végzettségből adódó az érettségizettek kereseteihez képest közel kétszeres, átlagosan 85%-kal magasabb bér, amely a tanulók iskolát követő teljes életszakasza során jellemző lesz. Közvetlenül a diploma megszerzése után, 23 éves korban történő munkába állás és 65 éves korban történő nyugdíjazás esetén ez 42 aktív munkaerő-piaci évet jelent.

Természetesen nem a diploma megszerzése a program egyetlen eredménye. Azok is profitálnak belőle, akik már érettségi után a munkaerőpiacra lépnek (a végzettek kb. 10%-a), hiszen ha nem vesznek részt a programban, valószínűsíthető, hogy gyengébb középiskolákban többük nem szerez nyelvvizsgát, illetve – anyagi vagy egyéb okok miatt – nem, vagy csak később szerez jogosítványt. Bár vélhetően mindezek hozzájárulhatnak a későbbi munkaerő-piaci sikerekhez, e hatások számszerűsítése meghaladja e tanulmány kereteit, mert nem állnak rendelkezésre ilyen tárgyú[14] megbízható információk.

b) Alacsonyabb munkanélküliségi valószínűség

A magasabb iskolai végzettség nem csak magasabb béreket eredményez, de csökkenti a munkanélkülivé válás valószínűségét is. A 2008 előtti években 3% alatti volt a munkanélküliség a diplomások, 6% körüli az érettségizettek körében, és bár a válság után nőtt a munkanélküliség minden munkaerő-csoportban, a munkanélkülivé válás valószínűségét jellemző arányok az érettségizettek és diplomások vonatkozásában szinte változatlanok (lásd 4. ábra). Általánosságban azt mondhatjuk, hogy kétszer nagyobb valószínűséggel válik munkanélkülivé egy érettségizett munkavállaló, mint egy diplomás.

Hosszabb távon a válság előtti időszakra jellemző, 6%-os munkanélkülivé válási valószínűséget feltételezhetünk az érettségizettek, 3%-osat a diplomások körében, továbbá azt feltételezhetjük, hogy egy-egy munkanélkülivé váló ember átlagosan 9 hónapot (270 nap) tölt el munka nélkül élete során. Átlagosan egy diplomásra tehát 0,03 × 270 nap = 8,1 nap, egy érettségizettre 0,06 × 270 nap = 16,2 nap nélkül töltött idő jut, a munkanélkülivé válásból adódó várható veszteséget egy érettségizett dolgozó esetében így a havi nettó keresete 16,2/30 részének, egy diplomás a havi keresete 8,1/30 részének megfelelő összeggel azonosíthatjuk. Várható értékben, 2014. évi bérekkel számolva egy diplomás 69 199 Ft, egy érettségizett számára 75 067 Ft várható veszteséget jelent a munkanélküliség. A két csoport várható vesztesége közötti különbség elenyésző mértékű (6000 Ft-nál alacsonyabb), hiszen az alacsonyabb munkanélkülivé válási valószínűséget kompenzálja a diplomások magasabb keresete. Mivel e két szám között nincs számottevő mértékű eltérés, úgy véljük, a munkanélküliségi kockázat eltérései nem befolyásolják érdemben a várható hasznosságot, ezért a további – egyéni szemléletű – számításoknál nem vesszük figyelembe ezt a tételt.

Közvetlen költségek

Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel miatt felmerülő közvetlen költségek egy része nem, vagy csak nehézkesen fejezhetőek ki pénzügyi terminusokban (számításba veendő költségek a teljesség igénye nélkül: a hétköznapoknak a családtól távol töltése, kollégiumban lakással járó nehézségek, jelentősebb tanulmányi terhek, több utazással töltött idő). Ezek számszerűsítése, bevonása az elemzésbe meghaladja jelen munka kereteit, ezért nem számolunk velük az elemzés során. De feltételezhetjük, hogy a pénzben nem kifejezhető többletköltségek és a korábban a közvetlen hasznokról szóló fejezetben említett, pénzben szintén nem kifejezhető, de a program résztvevői által bizonyosan realizált többlethasznok kiegyenlítik egymást, így az eredményeinket nem befolyásolják érdemben.

A pénzben jelentkező költségeket pedig gyakorlatilag teljes mértékben fedezi a program, így a részvételnek csak közvetett költségei lesznek.

Közvetett költségek

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevők 5 év alatt szereznek gimnáziumi érettségit, így jellemzően egy évvel tovább járnak iskolába, mintha egy általános, 4 éves gimnáziumi képzésben vettek volna részt. A programban való részvétel hiánya esetén az érettségi megszerzéséhez szükséges 4 iskolában töltött év után következő 5. évben már dolgozhattak és pénzt kereshettek volna, amit a program többletéve miatt nem tehetnek meg az AJTP résztvevői, ez pedig a program elmaradt keresetekben megtestesülő közvetett költségeként azonosítható.

Nem minden AJTP-s tanulóról feltételezhetjük azonban, hogy akkor is 4 éves gimnáziumban tanult volna tovább, ha nem vesz részt a programban, bizonyosan lettek volna olyanok, akik szintén 5 éves képzést adó gimnáziumban, vagy (szintén 5 évig tartó) szakközépiskolában szereztek volna érettségit, körükben pedig nem jelentkeznek a többletév által generált közvetett költségek. Feltételezve, hogy a program hiányában az AJTP-s tanulók 75%-a 4 éves gimnáziumban, 25%-a 5 éves gimnáziumi vagy szakközépiskolai képzés keretében szerzett volna érettségit, csupán a 4 év alatt érettségit szerzők, vagyis 75%-uk esetében jelentkezhet ez a többletköltség. Egy tanulóra vetítve tehát nem egy teljes év, hanem csak 0,75 × 1 év, azaz 9 havi kiesett nettó érettségizett keresettel azonosíthatjuk az AJTP-s többletév által generált közvetett költségeket, melynek összege így (9 hónap × 133 708 Ft) 1 203 372 Ft.

Költségek és hasznok összevetése

A fentiek alapján a programban való részvétel okán az egyének számára 1 757 000 Ft közvetlen haszon jelentkezik, amellyel közvetlen költségeket nem, csak közvetett költségeket állítunk szembe, azok nagyságát 1 203 372 Ft-ra becsüljük. Egy átlagos résztvevő számára 1 757 000 – 1 203 372 = 553 628 Ft nettó hasznosságot generál a tehetségfejlesztés e formája. De a részvétel akkor is megtérül, ha csak azokra a tanulókra fókuszálunk, akik 4 év alatt szereztek volna érettségit, és esetükben 12 havi kiesett nettó keresettel (12 hónap × 133 708 Ft = 1 604 497 Ft) állítjuk szembe az 1 757 000 Ft-ra becsült haszonnövekményt.

Ha tehát eltekintünk a pénzben nem kifejezhető költség- és haszontételek részletesebb elemzésétől, csupán a kiadási/bevételi szempontokra szűkítve a vizsgálatot arra jutunk, hogy mindenkinek megéri az egyéb alternatívákkal szemben az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.

A felsőoktatásban való továbbtanulás megtérülése

További többlethasznosságot realizálnak azok a tanulók, akik mindenképpen szerettek volna továbbtanulni, és az AJTP-ben való részvételük miatt diplomát is szerezhetnek, azonban a program támogatása nélkül ez nem sikerült volna. Ezen fiatalok – az érettségivel és diplomával rendelkező munkavállalók fent említett havi keresetkülönbségét a teljes, aktív munkaerő-piaci életpályára vetítve (3%-os inflációt és a bruttó bérek évi 5%-os átlagos növekedését feltételezve, 2014. évi árakon) – nettó 117,6 millió Ft-os többletbevételt[15] realizálhatnak a programnak köszönhetően.

A felsőoktatási tanulmányok elvégzéséhez kapcsolódó közvetlen (a tanulmányi idő alatt felmerülő tanuláshoz és életvitelhez kapcsolódó) és közvetett (elmaradt érettségizett keresetekkel azonosított) költségek is felmerülnek természetesen. Ezek nagyságrendje azonban nem ér fel a diploma megszerzésétől várható többletkeresetekével. Feltételezéseink szerint a program keretei között érettségit szerzett fiatalok átlagosan 4 év alatt szereznek diplomát. Ezen idő alatt 4 év, azaz 48 hónap alatt megkereshető nettó bértől esnek el, e veszteség összege – 3%-os inflációt és a bruttó bérek évi 5%-os átlagos növekedését feltételezve, 2014. évi árakon – 6,7 millió Ft-ot tesz ki. Ezt az összeget tovább növelhetik a felsőoktatási tanulmányokhoz kapcsolódó közvetlen költségek (utazás, lakhatás, étkezés, könyvek és írószerek, kultúra, vendéglátás stb.), azonban valószínűtlen, hogy ugyanazon emberek jövedelem hiányában (hallgatóként) többet költsenek, mint ha kereső tevékenységből rendszeres – érettségizett havi nettó átlagkeresetnek megfelelő – jövedelemmel rendelkeznek (bár a kiadások szerkezete természetesen eltérő lehet[16]). Feltételezzük tehát, hogy a felsőoktatási tanulmányok során felmerülő költségek nem haladják meg az egyébként szükséges kiadásokat, így azok közvetlen többletköltséget nem generálnak. A felsőoktatásban való továbbtanulás költségeit ezért – a 6,7 millió Ft összegű – elmaradt keresetekkel azonosítjuk.

Így azon tanulók, akik a program nélkül nem szereztek volna diplomát, 117,6 – 6,7= 110,9 millió Ft értékű többletjövedelemre tesznek szert az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételük eredményeként.

Hosszabb távú pénzáramokra irányuló vizsgálatok esetében nem hagyhatjuk figyelmen kívül az egyéni időpreferenciák szerepét, ugyanis az emberek magasabb hasznosságot tulajdonítanak egy összegnek, ha az korábban rendelkezésre áll, ezzel összevetve kisebb értékűnek vélik ugyanazt az összeget, ha azt egy későbbi időpontban használhatják csak fel.[17] A társadalomban élő egyének időpreferenciáját jól jellemzi a nettó (betéti) kamatláb, amelyet a nominális betéti kamatláb és az infláció különbségével közelíthetünk. A tanulmány elkészítésének időpontjában (2014 és az azt megelőző évek adatai alapján) az egyéni időpreferenciát 1-2%-hoz közeli diszkontrátával jellemezhetjük. 1%-os ráta alkalmazása mellett a diploma megszerzésének nettó hozamára 82,6 millió Ft, 2%-os ráta mellet 62,3 millió Ft adódik.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel megtérülése a tanulók számára – összefoglalás

Az előző fejezetekben bemutatott gondolatmenet alapján a következőket fogalmazhatjuk meg az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók által realizált hasznosság változásáról:

 • a programban való részvétel minden tanuló számára megtérül, mert
 • a program keretében kapott juttatások, fel nem merülő költségek okán még azok számára is pozitív az érettségi megszerzéséig terjedő részvétel pénzügyi mérlege, akik egyébként a program nélkül is képesek lettek volna jó középiskolában, akár 4 év alatt érettségit szerezni,
 • igazi hasznot, azaz 62,3–82,6 millió Ft nagyságú nettó többletjövedelmet, azok számára jelent a részvétel, akiknek szándékukban állt, de nem tudtak volna diplomát szerezni e tehetséggondozási program segítsége nélkül.

A központi költségvetést érintő költségek és hasznok

Az Arany János Tehetséggondozó Program költségvetési szempontú elemzése során azon tanulók – és az általuk generált költségvetési kiadások és bevételek – képezik az elemzés célcsoportját (létszámadataikat lásd 4. táblázat), akik 2000 és 2010 között kezdték meg tanulmányaikat, és 2014-re érettségit szereztek, vagy azt megelőzően, korábbi években kiléptek a képzési programból (hiszen az iskolák és kollégiumok a tehetséggondozó osztályokban 1, 2, 3, 4 évet eltöltők után is többletnormatívát vehettek fel, illetve a 0. évfolyam miatt a programból kilépő tanulók az érettségit 4 helyett legalább 5 középiskolai év alatt szerezhetik meg).

A program közvetlen kiadásokat és – elmaradt bevételek formájában jelentkező – közvetett terheket generál a költségvetés számára, míg hasznai elsősorban közvetett csatornán, a program hatására diplomát szerzett tanulók többletkeresetéből adódó költségvetési többletbefizetéseken keresztül realizálódnak.

A központi költségvetés számára felmerülő költségek

a) Közvetlen költségvetési terhek

Közvetlen kiadások merültek fel a program kifejlesztése során, rendszeres kiadásokat generál a program menedzsmentjét ellátó személyek bére, továbbá a programban részt vevő diákok miatt a programban részt vevő intézmények számára fizetendő többletnormatíva.

A program közvetlen kifejlesztése 600 millió Ft egyszeri költségvetési kiadást generált 2000-ben. A program koordinációját és a programmenedzsment feladatok ellátását évente átlagosan 2 fő – 1 fő minisztériumi osztályvezető és 1 fő referens besorolású – kormánytisztviselő képes ellátni, a kormánytisztviselői bértábla alapján becsült havi bruttó 650 000 Ft bérek mellett. Mivel a bruttó bérek után fizetendő adó és járulékok visszaáramlanak a költségvetésbe, ténylegesen csak a nettó bérkifizetés terheli a költségvetést, ennek összege havi 425 750 Ft, évi 5 109 000 Ft (2014. évi árakon).

Eltérő mértékű többletnormatíva jár a diákok középiskoláinak és kollégiumainak (lásd III. Melléklet, 2. táblázat). Az AJTP-s tanulók középiskoláit a tanulók után kétszeres (illetve később külön meghatározott mértékű, de az általános normatívát jelentősen meghaladó) középiskolai normatíva illette meg. Ez teljes egészében költségvetési többletteherként értelmezendő a program 0. osztálya esetében (ám csak a program résztvevőinek azon 75%-ára vonatkozik ez, akik egyébként 4 év alatt szerezték volna meg az érettségit; a maradék 25%-nál, akik mindenképpen 5 év alatt jutottak volna érettségihez, az általános normatíván felül az AJTP-s intézményeknek juttatott összeget szabad többletkiadásként értelmezni). Mivel ugyanezen diákok 9–12. évfolyamon a programban való részvétel nélkül is tanultak volna, így ezen évek során csak az alapnormatíván felüli többletnormatíva képezi a program többletköltségét. A tanulók kollégiumait háromszoros (illetve később külön meghatározott mértékű, de az általános normatívát jelentősen meghaladó) kollégiumi normatíva illette meg. A középiskolai normatívával analóg módon számítva a résztvevők háromnegyede esetében a teljes kollégiumi AJTP-normatíva költségvetési többletkiadásként értelmezendő, a többiek esetében azonban, akik 5 év alatt jutottak volna érettségihez, csak az alapnormatíván felüli összeg jelent költségvetési többletkiadást, és hasonlóképpen a 9–12. évfolyamosok kollégiumi ellátásánál csak az alapnormatíván felüli összeget tekinthetjük annak.[18]

A programban részt vevők egy része a középiskolai tanulmányok során lemorzsolódik. Mivel az intézmények az aktuális éves létszámok alapján kapják meg a többletnormatívát, a közvetlen költségvetési költségek becslésénél az adott évben a programban részt vevők létszámát kell figyelembe venni, a program keretében 2000–2010. közötti időszakban tanulmányaikat megkezdő és 2014-ig érettségit is szerző tanulók körére (lásd 4. táblázat).[19]

A program által generált közvetlen költségvetési többletteher mértéke tehát a prog­ramfejlesztés egyszeri és a programmenedzsment folyamatosan felmerülő költségei, valamint a középiskolai és a kollégiumi többletnormatíva összegeként adódik (lásd III. Melléklet 3. és 4. táblázat).

Mivel az egyes kiadások, illetve a bevételek és hasznok is különböző időpontokban jelentkeznek, összevetésükhöz elengedhetetlen, hogy a tételeket 2014. évi összehasonlító értékekké alakítsuk. Ehhez elsőként ki kell szűrni a nominális értékek értelmezését befolyásoló infláció hatásait. Majd – különböző diszkontráták alkalmazásával – összehasonlítható értékekre kell diszkontálni a különböző időpontokban felmerülő kiadásokat és jelentkező hasznokat. Ha a diszkontráta értékét 0-nak választjuk, azt feltételeznénk, hogy a költségvetés felhasználható forrásainak mértéke korlátlan, illetve az állam bármely időszakban képes a – vizsgált program kiadásainak fedezéséhez – szükséges pénzmennyiség költségmentes előteremtésére. A valóságban azonban a költségvetések deficitesek, kiadásaik egy részét nem a bevételekből, hanem a tőkepiacon (pl.: államkötvény kibocsátásával) megszerzett hitelekkel finanszírozzák, ezért életszerű azt feltételezni, hogy egy újabb program költségeinek fedezetét a kormány a pénzpiacról teremti elő. A különböző időpontokban jelentkező költségvetési többletkiadásokat és -bevételeket generáló programok költség-haszon elemzése során ezért a központi költségvetés többletkiadásainak finanszírozásához szükséges források megteremtésének árát (pl.: államkötvény reálkamata) közelítő diszkontrátát kívánatos alkalmazni. Boardman et al. (1996) felhívja a figyelmet arra, hogy mivel a választott diszkontráta mértéke jelentősen hat a megtérülésre, ezért azt körültekintő módon kell megválasztani, illetve célszerű lehet – érzékenységvizsgálathoz hasonló módon – különböző lehetséges diszkontráták mellett elvégezni a számításokat. Ezzel összhangban az (0%-os rátát feltételező, 2014. évi árakon történő összevetés mellett) 1%-os, 2%-os és 3%-os ráta mellett is bemutatjuk a számítások eredményeit (lásd 5. táblázat), azzal a megjegyzéssel, hogy az elmúlt évek tapasztalatai szerint az 1% körüli diszkontráta tükrözi leginkább a valós helyzetet.

5. táblázat: Az AJTP közvetlen költségvetési terhei, Ft

A költségek keletkezési oka:

2014. évi
árakon

1%-os diszkontráta mellett

2%-os diszkontráta mellett

3%-os diszkontráta mellett

A programfejlesztés egyszeri költsége (600 000 000 Ft 2000-ben) és a programmenedzsment folyamatos (bér)költsége (2000–2014 időszakra)

1 350 375 050

1 531 576 288

1 735 411 506

1 977 119 388

A középiskolai és kollégiumi többlet- normatíva összege a 2001–2010 között a programba belépő és 2014-ig
a program keretei között érettségiző tanulókra

27 852 064 359

30 083 036 241

32 490 253 880

35 087 045 891

Összesen

29 202 439 410

31 614 612 529

34 225 665 385

37 064 165 278

b) Közvetett költségvetési terhek

A központi költségvetés számára közvetett költségként értelmezhetők a program miatt be nem folyt bevételek. A résztvevők 75%-a 4 éves képzés keretében szerzett volna érettségit, ha nem kerül be a tehetséggondozásba, számukra a tervezettnél 1 évvel tovább tart az érettségi megszerzése a program miatt, ezáltal pedig 1 évvel kevesebb időt tölthetnek a munkaerőpiacon. Akik érettségi után álltak volna munkába, 12 havi érettségizett, a többiek 12 havi diplomás munkabértől esnek el a programban töltött többletév miatt. A központi költségvetés pedig nem számolhat e bérek után esedékes – a bruttó bér 65%-ának megfelelő mértékű – adóval és járulékokkal (lásd 6. táblázat).[20]

6. táblázat: Az AJTP közvetett költségvetési terhei, Ft

A költségek keletkezési oka

2014. évi
árakon

1%-os diszkontráta mellett

2%-os diszkontráta mellett

3%-os diszkontráta mellett

A 0. év miatt elmaradt költség-
vetési adó- és járulékbefizetések

10 980 088 401

11 084 313 777

11 197 307 128

11 319 061 191

c) Teljes – statikus – költségvetési teher

A többletnormatívák, a programfejlesztés- és menedzsment költségeit, valamint a középiskolai többletév miatt elmaradt költségvetési befizetéseket összegezve azt látjuk, hogy az Arany János Tehetséggondozó Program 2000–2014 között (a 2014-ig érettségizett tanulókat figyelembe véve) különböző diszkontráták mellett 40–48 milliárd Ft közötti nagyságrendben terhelte meg a költségvetést (lásd 7. táblázat).

7. táblázat: Az AJTP és résztvevői által generált költségvetési terhek, Ft

A költségek keletkezési oka

2014. évi
árakon

1%-os diszkontráta mellett

2%-os diszkontráta mellett

3%-os diszkontráta mellett

Közvetlen költségvetési terhek

(programfejlesztés, menedzsment, működés)

29 202 439 410

31 614 612 529

34 225 665 385

37 064 165 278

Közvetett költségvetési terhek
 (elmaradt adó- és járulék­befizetések)

10 980 088 401

11 084 313 777

11 197 307 128

11 319 061 191

Összesen

40 182 527 811

42 698 926 306

45 422 972 514

48 383 226 470

 

A program sikerességétől függő, további költségvetési terhek

Attól függően, hogy hányan tanulnak tovább felsőoktatásban a program hatására, további közvetlen és közvetett jellegű kiadások merülnek fel a központi költségvetésben. Közvetlen kiadás keletkezik a tehetséggondozásnak köszönhetően továbbtanulók miatt az őket fogadó felsőoktatási intézmények számára fizetendő felsőoktatási normatívából.[21] Ezen fiatalok érettségi után nem lépnek ki a munkaerőpiacra, nem dolgoznak a felsőoktatásban való részvételük idején, így a központi költségvetésből hiányozni fog az adó- és járulékbefizetés, ami munkába állásuk esetén befolyt volna. Ezt az elmaradt bevételek okán keletkező költséget közvetett tehernek tekintjük.

Mivel nem rendelkezünk pontos információval a program hatásainak mértékéről (hogy az érettségizett tanulók közül hány olyan tanuló jut be a felsőoktatásba, és szerez diplomát, aki a programban való részvétel hiányában nem tudott volna egyetemen/főiskolán továbbtanulni), különféle sikerességi arányok mellett vizsgáljuk az azzal összefüggő közvetlen és közvetett költségek nagyságát, hogy azokat a szintén a program sikerességétől függő költségvetési többletbevételekkel összevetve pontos képet kaphassunk a program megtérüléséről.

A korábbiakban említettek szerint szinte bizonyosak lehetünk abban, hogy legalább a résztvevők 10%-a nem szerzett volna diplomát a program támogatása nélkül, ugyanakkor a már érettségizettek köréből származó információk alapján ennél magasabb sikerességi arány is feltételezhető, bár ennek mértékére már kevés iránymutatás adódik. Mivel a sikerességi arány nagymértékben befolyásolja a programhoz kapcsolódó kiadások megtérülését, a 10%-os mellett 20%-os, 30%-os és 40%-os sikerességi arány mellett is megvizsgáljuk a program generálta költségvetési többletterhek és többletbevételek alakulását (lásd 8. táblázat, továbbá IV. Melléklet).

8. táblázat: Az Arany János Tehetséggondozó Program hatására
a felsőoktatásban továbbtanulók által generált költségvetési
többletkiadások nagysága, Ft

A költségvetési többletkiadások nagysága különböző sikerességi arányok esetén

2014. évi árakon

1%-os diszkontráta mellett

2%-os diszkontráta mellett

3%-os diszkontráta mellett

Közvetlen többletterhek

A résztvevők 10%-a szerez diplomát
kifejezetten a program hatására

–4 256 800 000 

–4 383 593 274 

–4 515 003 267 

–4 651 162 594 

A résztvevők 20%-a szerez diplomát
kifejezetten a program hatására

–6 229 600 000 

–6 402 095 949 

–6 581 489 463 

–6 767 993 145 

A résztvevők 30%-a szerez diplomát
kifejezetten a program hatására

–8 202 400 000 

–8 420 598 623 

–8 647 975 660 

–8 884 823 695 

A résztvevők 40%-a szerez diplomát
kifejezetten a program hatására

–10 175 200 000 

–10 439 101 298 

–10 714 461 856 

–11 001 654 246 

Közvetett többletterhek (elmaradt bérek)

A résztvevők 10%-a szerez diplomát
kifejezetten a program hatására

–3 613 579 154 

–3 711 652 310 

–3 814 709 993 

–3 922 940 024 

A résztvevők 20%-a szerez diplomát
kifejezetten a program hatására

– 7 227 158 309 

–7 423 304 621 

–7 629 419 985 

–7 845 880 047 

A résztvevők 30%-a szerez diplomát
kifejezetten a program hatására

–10 840 737 4 

–11 134 956 931 

–11 444 129 978 

–11 768 820 071 

A résztvevők 40%-a szerez diplomát
kifejezetten a program hatására

–14 454 316 617 

–14 846 609 242 

–15 258 839 971 

–15 691 760 095 

Közvetlen és közvetett költségvetési terhek összesen

A résztvevők 10%-a szerez diplomát
kifejezetten a program hatására

–7 870 379 154 

–8 095 245 584 

–8 329 713 259 

–8 574 102 618 

A résztvevők 20%-a szerez diplomát
kifejezetten a program hatására

–13 456 758 309 

–13 825 400 570 

–14 210 909 449 

–14 613 873 192 

A résztvevők 30%-a szerez diplomát
kifejezetten a program hatására

–19 043 137 463 

–19 555 555 555 

–20 092 105 638 

–20 653 643 766 

A résztvevők 40%-a szerez diplomát
kifejezetten a program hatására

–24 629 516 617 

–25 285 710 540 

–25 973 301 827 

–26 693 414 341 

A program minimálisan 6 milliárd Ft-os nagyságrendben terheli meg a költségvetést, ha a résztvevők 10%-a tanul tovább felsőoktatásban. Ez 20%-os siker esetén 12 milliárd, 30%-os siker mellett 18–19 milliárd Ft-ra növekszik. Amennyiben 2000–2014 között az AJTP keretében érettségit szerzett tanulók 40%-a nem tanult volna tovább, ha nem vesz részt a programban, 24–25 milliárd Ft-tal kevesebb kiadás keletkezett volna a központi költségvetésben.

Az Arany János Tehetséggondozó Program összes költségvetési terheit a középiskolai részvétel során adódó fix, illetve a program sikerességének függvényében változó felsőoktatási részvételből adódó költségek összegeként kapjuk meg. A továbbtanulók arányától, illetve az alkalmazott diszkontrátától függően ezek 48–75 milliárd Ft közötti összegű költségvetési terhet generálnak (lásd 9. táblázat).

9. táblázat: Az Arany János Tehetséggondozó Program teljes költségvetési terhe,
a program hatására a felsőoktatásban továbbtanulók különböző aránya mellett, Ft

A költségvetési többletkiadások nagysága különböző
sikerességi arányok esetén

2014.
évi
árakon

1%-os diszkontráta mellett

2%-os diszkontráta mellett

3%-os diszkontráta mellett

A résztvevők 10%-a szerez diplomát kifejezetten a program hatására

–48 052 906 965 

–50 794 171 891 

–53 752 685 773 

–56 957 329 088 

A résztvevők 20%-a szerez diplomát kifejezetten a program hatására

–53 639 286 120 

–56 524 326 876 

–59 633 881 962 

–62 997 099 662 

A résztvevők 30%-a szerez diplomát kifejezetten a program hatására

–59 225 665 274 

–62 254 481 861 

–65 515 078 151 

–69 036 870 236 

A résztvevők 40%-a szerez diplomát kifejezetten a program hatására

–64 812 044 428 

–67 984 636 846 

–71 396 274 341 

–75 076 640 810 

A központi költségvetés hasznai

A fenti – jelentős mértékű – költségvetési többletterheket kompenzálhatják az érettségi helyett a program hatására diplomát szerző fiatalok által keresett magasabb fizetések után a költségvetésbe befolyó többlet adó- és járulékbefizetések. Ezek mértéke szintén függ a program sikerességétől, továbbá a hosszú időtáv miatt már jelentős hatása van a diszkontráta mértékének is (lásd 10. táblázat).

10. táblázat: Az Arany János Tehetséggondozó Program hatására diplomát
szerzők magasabb bérei okán realizált költségvetési többletbevételek, Ft

A költségvetés többletbevételei,
a továbbtanulási arány függvényében

2014.
évi
árakon

1%-os diszkontráta mellett

2%-os diszkontráta mellett

3%-os diszkontráta mellett

A résztvevők 10%-a szerez diplomát kifejezetten a program hatására

34 191 908 987

28 195 004 200

23 646 879 782

20 154 477 971

A résztvevők 20%-a szerez diplomát kifejezetten a program hatására

68 554 377 325

56 530 128 359

47 410 774 381

40 408 209 744

A résztvevők 30%-a szerez diplomát kifejezetten a program hatására

102 859 992 979

84 819 472 694

71 137 198 771

60 630 792 976

A résztvevők 40%-a szerez diplomát kifejezetten a program hatására

137 279 824 609

113 201 410 378

94 940 016 216

80 917 469 696

A költségek és a hasznok összevetése

A költség-haszon elemzés célja, hogy megmutassa, megtérülnek-e a program kidolgozására és megvalósítására fordított kiadások adott körülmények között és feltételezések mellett. A fentiekben számba vettük a program fix, és annak sikeressége függvényében értelmezhető változó mértékű költségvetési kiadásokat, továbbá – szintén a program sikerességétől függő – költségvetési többletbevételek alakulását. E közvetlen és közvetett kiadások és bevételek különbsége kiadja a program által generált költségvetési többletbevétel mértékét, amit a program megtérüléseként, pontosabban nettó jelenértékeként azonosítunk (lásd 11. táblázat).

11. táblázat: Az Arany János Tehetséggondozó Program
nettó jelenértéke különböző sikeresség mellett, Ft

A költségvetés többletbevételei,
a továbbtanulási arány függvényében

2014.
évi
árakon

1%-os diszkontráta mellett

2%-os diszkontráta mellett

3%-os diszkontráta mellett

A résztvevők 10%-a szerez diplomát kifejezetten a program hatására

–13 860 997 978

–22 599 167 691

–30 105 805 991

–36 802 851 117

A résztvevők 20%-a szerez diplomát kifejezetten a program hatására

14 915 091 205

5 801 483

–12 223 107 581

–22 588 889 918

A résztvevők 30%-a szerez diplomát kifejezetten a program hatására

43 634 327 705

22 564 990 833

5 622 120 620

–8 406 077 260

A résztvevők 40%-a szerez diplomát kifejezetten a program hatására

72 467 780 181

45 216 773 532

23 543 741 875

5 840 828 885

A program tehát a realisztikusnak feltételezett 1%-os diszkontráta alkalmazásával csak akkor térül meg a központi költségvetés számára, amennyiben legalább az érettségit szerzett tanulók közül minden 5. tanuló esetében igaz, hogy a program segítsége nélkül nem kerültek volna be a felsőoktatásba és ott nem tudtak volna diplomát szerezni. Ha a tanulók 30, illetve 40%-ánál teljesül ez a cél, a költségvetés hosszabb távon 22–45 milliárd Ft értékű többlethasznosságot realizálhat.

A haszon-költség mutató segít láttatni, milyen mértékben térülnek meg a programra fordított közösségi kiadások. A beavatkozás 1%-os diszkontráta esetén 20%-os sikerarány mellett térül meg. Ha a költségvetés 2%-os kamatteher mellett tudja csak a programhoz szükséges többletkiadásokat előteremteni, akkor 30%-os sikerarány tudja csak biztosítani a program megtérülését (lásd 12. táblázat).

12. táblázat: Haszon-költség mutató az Arany János Tehetséggondozó Program sikerességének tükrében

A költségvetés többletbevételei,
a továbbtanulási arány függvényében

2014. évi árakon

1%-os diszkontráta mellett

2%-os diszkontráta mellett

3%-os diszkontráta mellett

A résztvevők 10%-a szerez diplomát kifejezetten a program hatására

0,71

0,56

0,44

0,35

A résztvevők 20%-a szerez diplomát kifejezetten a program hatására

1,28

1,00

0,80

0,64

A résztvevők 30%-a szerez diplomát kifejezetten a program hatására

1,74

1,36

1,09

0,88

A résztvevők 40%-a szerez diplomát kifejezetten a program hatására

2,12

1,67

1,33

1,08

Konklúzió

Az Arany János Tehetséggondozó Program jelentős mértékű kiadásokkal – tanulónként 8–9 millió Ft-os nagyságrendben – terheli meg a központi költségvetést, amelyhez hozzáadódnak még a program hatására a felsőoktatásba bejutó hallgatókhoz kapcsolódó költségvetési terhek. Ezek a ráfordítások sok év múlva térülnek csak meg, a program hatására diplomát szerző fiatalok munkába állását követően, az általuk keresett magasabb bérek után a költségvetésbe áramló többlet adó- és járulékbefizetések formájában. A megtérülést nagymértékben befolyásolja a program hatásossága, hiszen csak akkor jár jól a költségvetés, ha legalább a tanulók 20%-ára igaz, hogy a program segítsége nélkül nem jutottak volna be a felsőoktatásba, és nem szereztek volna diplomát. Amennyiben a kiválasztási folyamat biztosítja, hogy a tehetséggondozásba felvett legalább minden 5. tanuló bizonyosan csak a program hatására tanul tovább, kijelenthetjük, hogy az jó befektetés a társadalom számára, hiszen a szükséges ráfordítások megtérülnek. Amennyiben ez a sikerességi arány elmarad a 20%-tól, a célcsoportot képező 8. osztályos tanulók kiválasztási mechanizmusának javításával biztosítható a program sikeressége.

A fenti eredmények csak a vizsgálat során alkalmazott feltevések mellett érvényesek, így körültekintően kell eljárni azok felhasználása során. Az eredmények megbízhatósága nagymértékben javítható lenne, ha a program végrehajtásához kapcsolódóan megismerhetnénk egyrészt a tanulók későbbi felsőoktatási továbbtanulásra irányuló szándékait és motivációit, hogy felmérhessük a programban való részvétel nélkül feltételezhető továbbtanulási valószínűséget (hiszen ez befolyásolja leginkább a program megtérülését), másrészt a tehetséggondozásból a munkaerőpiacra lépett fiatalok munkahelyi jellemzőit (foglalkoztató vállalat/szervezet ágazata, mérete, a betöltött munkakör és az ahhoz kapcsolódó felelősség jellege, a havi rendszeres fizetés és az egyéb nem rendszeres jövedelmek nagysága).

Ezen információk tükrében lehetőség nyílna mind a program hatására továbbtanulók arányára vonatkozó pontosabb feltételezések megfogalmazására, mind pedig a már munkajövedelemmel rendelkező fiatalok kereseteinek, illetve a keresetek időbeli alakulásának jobb minőségű meghatározására. Utóbbinak különös jelentősége lehet a megtérülések számítása során, hiszen magasabb diszkontráták esetén alacsonyabb a távolabbi időpontokban várható bevételek jelenértéke, ám az időben növekvő egyéni keresetprofilok akár kompenzálhatják is ezt a hatást, és a jelenleg időben azonos mértékűnek tételezett átlagbér mellett számított megtérülésnél jelentősen pozi­tívabb eredményekre juthatunk.

Felhasznált irodalom

 • Boardman, Anthony E. – David H. Greenberg – Aidan R. Vining – David L. Weimer (1996): Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice. Prentice Hall, New Jersey.
 • Ehrenberg, R. G. – R. S. Smith (2003): Korszerű munkagazdaságtan. Budapest, Panem Kiadó.
 • Expanzió Humán Tanácsadó Kft (2009): A hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának értékelése, 2009. márc. 30., tanulmány
 • Fehérvári A. (2008): Az Arany János Programban részt vevő diákok. Educatio, 4. sz. 512–525. http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=71
 • Fehérvári Anikó – Liskó Ilona (2006a): Az Arany János Program hatásvizsgálata. FKI.http://ofi.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt/kutatas-kozben
 • Fehérvári Anikó – Liskó Ilona (2006b): Az Arany János Program tanulói. Iskolakultúra, 7–8. sz. 63–76.
 • Varian, H. R. (2012): Mikroökonómia középfokon. Budapest. Akadémia Kiadó.
 • Varga Júlia (1998): Oktatás-gazdaságtan. Budapest. Közgazdasági Szemle Alapítvány.

Az adatok, információk forrásai:

I. Melléklet: Keresetek és járulékterhek

I.1. táblázat: A bruttó és nettó keresetek, valamint adó- és járulékterheik,
iskolai végzettség szerint

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Bruttó havi átlagkereset

Érettségi

138 074

146 351

156 328

171 719

179 893

184 551

186 218

188 349

201 681

203 290

212 235

Diploma

265 970

279 404

300 243

320 240

335 794

344 608

350 104

354 156

364 602

376 989

391 287

A munkavállaló által havonta a költségvetésbe befizetett átlagos adó- és járulékterhek

Érettségi

46 378

47 464

50 771

64 920

65 319

68 207

56 762

60 338

69 580

70 135

73 221

Diploma

116 641

128 163

125 370

144 227

152 471

157 142

139 300

133 942

132 812

130 061

134 994

A munkaadó által a költségvetésbe befizetett havi átlagos járulékterhek

Érettségi

49 705

52 478

54 320

59 476

62 214

63 775

53 072

53 679

57 479

57 938

60 487

Diploma

92 550

103 080

102 531

109 230

114 441

117 394

99 780

100 934

103 912

107 442

111 517

Nettó havi átlagkereset

Érettségi

91 696

98 887

105 557

106 799

114 574

116 344

129 456

128 011

132 101

133 155

139 014

Diploma

149 329

169 241

174 873

176 013

183 323

187 466

210 804

220 214

231 790

246 928

256 293

A költségvetés bevételei havonta a keresetek után

Érettségi

96 083

99 942

105 091

124 396

127 533

131 982

109 834

114 017

127 059

128 073

133 708

Diploma

209 191

231 243

227 901

253 457

266 912

274 536

239 080

234 876

236 724

237 503

246 511

Az átlagos nettó keresetek éves összege

Érettségi

1 100 352

1 186 644

1 266 684

1 281 588

1 374 888

1 396 128

1 553 472

1 536 132

1 585 212

1 597 860

1 668 168

Diploma

1 791 948

2 030 892

2 098 476

2 112 156

2 199 876

2 249 592

2 529 648

2 642 568

2 781 480

2 963 136

3 075 516

Az átlagos költségvetési befizetések éves összege

Érettségi

1 152 996

1 199 304

1 261 092

1 492 752

1 530 396

1 583 784

1 318 008

1 368 204

1 524 708

1 536 876

1 604 496

Diploma

2 510 292

2 774 916

2 734 812

3 041 484

3 202 944

3 294 432

2 868 960

2 818 512

2 840 688

2 850 036

2 958 132

A kereseti adatok forrása: A Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat adatgyűjtése alapján évente közzétett Egyéni bérek és keresetek statisztikája. (Előnye, hogy a béreket és a további keresetelemeket – pótlékok, prémium – is magában foglaló havi átlagos keresetre ad információt.) http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_stat_adattar
*A 2014. évi keresetadatok becsült adatok, a korábbi évekre jellemző átlagos növekedési ütem alapján kerültek kiszámításra.

I.2. táblázat: A nominális és reálkeresetek alakulása Magyarországon

Év

Bruttó átlagkereset

Nettó átlagkereset

Bruttó kereseti index

Nettó
 kereseti index

Fogyasztói árindex

Reálkereseti index

Ft

Előző év = 100%

2004

145 523

93 715

106,1

105,6

106,8

98,9

2005

158 343

103 149

108,8

110,1

103,6

106,3

2006

171 351

110 951

108,2

107,6

103,9

103,6

2007

185 018

114 282

108,0

103,0

108,0

95,4

2008

198 741

121 969

107,4

107,0

106,1

100,8

2009

199 837

124 116

100,6

101,8

104,2

97,7

2010

202 525

132 604

101,3

106,8

104,9

101,8

2011

213 094

141 151

105,2

106,4

103,9

102,4

2012

223 060

144 085

104,7

102,1

105,7

96,6

2013

230 664

151 085

103,4

104,2

101,7

103,1

Forrás: Munkaerőpiaci Tükör 2013, Statisztikai adatok http://econ.core.hu/file/download/mt_2013_hun/statisztika.pdf

II. Melléklet: Az egyéni keresetek különbségei, a diplomás többletkereset diszkontálva

II.1. táblázat: Az egyéni keresetek különbségei, a diplomás
többletkereset diszkontálva

Évek

Havi bruttó

kereset (Ft),

2014. évi áron

Bruttó kereset növeke-désének (reál)

indexe

Havi nettó

kereset (Ft),

2014. évi áron

Éves nettó

kereset (Ft),

2014. évi áron

Diplomások éves nettó többlet-keresete (Ft) 2014. évi áron

Egyéni idő-prefe-rencia

ráta:
évi 1%

Diplomások éves nettó többlet-keresete (Ft), 2014. évi értékek

érettségi

diploma

érettségi

diploma

érettségi

diploma

1

212 235

391 287

1,00

133 708

246 511

1 604 497

0

–1 604 497

1

–1 604 497

2

216 480

399 113

1,02

140 404

251 441

1 684 848

0

–1 684 848

1,010

–1 668 166

3

220 809

407 095

1,02

141 808

256 470

1 701 696

0

–1 701 696

1,020

–1 668 166

4

225 225

415 237

1,02

143 226

261 599

1 718 712

0

–1 718 712

1,030

–1 668 165

5

229 730

423 542

1,02

144 659

266 831

1 735 908

3 201 975

1 466 067

1,041

1 408 861

6

234 325

432 012

1,02

146 105

272 168

1 753 260

3 266 014

1 512 754

1,051

1 439 334

7

239 011

440 653

1,02

147 566

277 611

1 770 792

3 331 335

1 560 543

1,062

1 470 102

8

243 791

449 466

1,02

149 042

283 163

1 788 504

3 397 961

1 609 457

1,072

1 501 170

9

248 667

458 455

1,02

150 532

288 827

1 806 384

3465 920

1 659 536

1,083

1 532 554

10

253 640

467 624

1,02

152 038

294 603

1 824 456

3 535 239

1 710 783

1,094

1 564 237

11

258 713

476 977

1,02

153558

300 495

1 842 696

3 605 944

1 763 248

1,105

1 596 245

12

263 888

486 516

1,02

155 094

306 505

1 861 128

3 678 062

1 816 934

1,116

1 628 561

13

269 165

496 247

1,02

156 644

312 635

1 879 728

3 751 624

1 871 896

1,127

1 661 212

14

274 549

506 171

1,02

158 211

318 888

1 898 532

3 826 656

1 928 124

1,138

1 694 171

15

280 040

516 295

1,02

159 793

325 266

1 917 516

3 903 189

1 985 673

1,149

1 727 462

16

285 640

526 621

1,02

161 391

331 771

1 936 692

3 981 253

2 044 561

1,161

1 761 082

II.1. táblázat: Az egyéni keresetek különbségei, a diplomás
többletkereset diszkontálva

Évek

Havi bruttó

kereset (Ft),

2014. évi áron

Bruttó kereset növeke-désének (reál)

indexe

Havi nettó

kereset (Ft),

2014. évi áron

Éves nettó

kereset (Ft),

2014. évi áron

Diplomások éves nettó többlet-keresete (Ft) 2014. évi áron

Egyéni idő-prefe-rencia

ráta:
évi 1%

Diplomások éves nettó többlet-keresete (Ft), 2014. évi értékek

érettségi

diploma

érettségi

diploma

érettségi

diploma

17

291 353

537 153

1,02

163 005

338 407

1 956 060

4 060 878

2 104 818

1,173

1 795 034

18

297 180

547 896

1,02

164 635

345 175

1 975 620

4 142 096

2 166 476

1,184

1 829 323

19

303 124

558 854

1,02

166 281

352 078

1 995 372

4 224 938

2 229 566

1,196

1 863 956

20

309 186

570 031

1,02

167 944

359 120

2 015 328

4 309 436

2 294 108

1,208

1 898 925

21

315 370

581 432

1,02

169 623

366 302

2 035 476

4 395 625

2 360 149

1,220

1 934 247

22

321 677

593 061

1,02

171 320

373 628

2 055 840

4 483 538

2 427 698

1,232

1 969 907

23

328 111

604 922

1,02

173 033

381 101

2 076 396

4 573 208

2 496 812

1,245

2 005 930

24

334 673

617 020

1,02

174 763

388 723

2 097 156

4 664 673

2 567 517

1,257

2 042 310

25

341 367

629 361

1,02

176 511

396 497

2 118 132

4 757 966

2 639 834

1,270

2 079 044

26

348 194

641 948

1,02

178 276

404 427

2 139 312

4 853 125

2 713 813

1,282

2 116 146

27

355 158

654 787

1,02

180 059

412 516

2 160 708

4 950 188

2 789 480

1,295

2 153 612

28

362 261

667 882

1,02

181 859

420766

2 182 308

5 049 192

2 866 884

1,308

2 191 457

29

369 506

681 240

1,02

183 678

429 181

2 204 136

5 150 175

2 946 039

1,321

2 229 667

30

376 896

694 865

1,02

185 515

437 765

2 226 180

5 253 179

3 026 999

1,335

2 268 258

31

384 434

708 762

1,02

187 370

446 520

2 248 440

5 358 243

3 109 803

1,348

2 307 234

32

392 123

722 937

1,02

189 244

455 451

2 270 928

5 465 407

3 194 479

1,361

2 346 592

33

399 965

737 396

1,02

191 136

464 560

2 29 3632

5 574 716

3 28 1084

1,375

2 386 346

34

407 965

752 144

1,02

193 047

473 851

2 316 564

5 686 210

3 369 646

1,389

2 426 492

35

416 124

767 187

1,02

194 978

483 328

2 339 736

5 799 934

3 460 198

1,403

2 467 029

36

424 447

782 531

1,02

196 928

492 994

2 363 136

5 915 933

3 552 797

1,417

2 507 970

37

432 935

798 181

1,02

198 897

502 854

2 386 764

6 034 251

3 647 487

1,431

2 549 320

38

441 594

814 145

1,02

200 886

512 911

2 410 632

6 154 936

3 744 304

1,445

2 591 077

39

450 426

830 428

1,02

202 895

523 170

2 434 740

6 278 035

3 843 295

1,460

2 633 247

40

459 435

847 036

1,02

204 924

533 633

2 459 088

6 403 596

3 944 508

1,474

2 675 834

41

468 623

863 977

1,02

206 973

544 306

2 483 676

6 531 668

4 047 992

1,489

2 718 846

42

477 996

881 257

1,02

209 043

555 192

2 508 516

6 662 301

4 153 785

1,504

2 762 280

43

487 556

898 882

1,02

211 133

566 296

2 533 596

6 795 547

4 261 951

1,519

2 806 149

44

497 307

916 860

1,02

213 244

577 622

2 558 928

6 931 458

4 372 530

1,534

2 850 452

45

507 253

935 197

1,02

215 377

589 174

2 584 524

7 070 087

4 485 563

1,549

2 895 186

46

517 398

953 901

1,02

217 531

600 957

2 610 372

7 211 489

4 601 117

1,565

2 940 366

Összesen

 

 

 

 

 

 

110 920 556

 

82 18 234

 

Ez a tanulmány a Tehetséggondozó programok című kiadványunkban is szerepel. A teljes kiadványt, amely további hasonló írásokat is tartalmaz, itt érheti el.


[1] Boardman et al. (1996) széleskörű áttekintést ad a legtöbb, nem pénzben felmerülő hatás (pl. időnyereség, természeti értékek megőrzése, balesetek számának illetve betegségek kockázatának csökkenése, vagy akár az emberi élet értékének meghatározása) monetizálásának leggyakrabban alkalmazott módszereiről.

[2] 2009 után az általános normatívát meghaladó, de a kétszeres/háromszorosnál alacsonyabb, költségvetésben rögzített összeget.

[3] Azt, hogy e feltételezések helytállósága milyen mértékben befolyásolja az elemzés eredményeit, a prog­ram megtérülését, az érzékenységvizsgálat során ellenőrizhetjük. Ha a program megtérülését jelző nettó jelenérték pozitív marad akkor is, ha a feltételezett értékeket viszonylag tág határok között változtatjuk, feltételezéseink helytállósága kevésbé szorul ellenőrzésre. Amennyiben azok közül egy vagy több feltételezés értékének változtatásával jelentősen megváltozik a program megtérülése, kívánatos a pontosabb, tényszerűbb értékek meghatározására külön vizsgálatot lefolytatni.

[4] A 2014. évi AJTP utánkövetés Fehérvári (2015) által közölt eredményei szerint a tanulók 78%-a gim­názium­ban, 22%-a szakközépiskolában tanult volna tovább, ha nem vesz részt az AJTP-ben. Mivel a gimnáziumok esetében is létezik 5 éves képzés, és nem zárhatjuk ki, hogy a válaszadók közül néhányan ilyen gimná­zium­ban tanultak volna tovább a programban való részvételük elmaradása esetén, realisztikus azt feltéte­leznünk, hogy az AJTP-s tanulók 25%-a a programban való részvételük esetén is 5 éves középiskolai képzés­ben vett volna részt.

[5] A programban részt vevők továbbtanulására vonatkozó pontos információk hiányában azzal a feltéte­le­zéssel élünk, hogy az érettségizettek között azonos arányban fordulnak elő olyanok, akik 3 éves főiskolai/alapképzésben, illetve olyanok, akik 5 éves egyetemi képzésben vesznek részt.

[6] Nincs információnk sem arra, hogy a végzettek milyen jellegű felsőoktatási képzésben tanultak tovább, sem munkahelyükről és keresetükről, így ezen ismeretek hiányában nem tudunk az átlagbérnél pontosabb becslést tenni.

[7] Az I. Melléklet 2. táblázata (Nominális és reálkeresetek alakulása Magyarországon) alapján látható, hogy a bruttó bérek átlagosan 5,28%-kal nőttek évente az elmúlt 10 évben, a válság éveit követően is évi 4,5%-os átlagos növekedési ütem volt jellemző így realisztikus feltevés a bruttó bérek évi 5%-os növekedése.

[8] A Magyar Nemzeti Bank középtávú előrejelzése alapján (www.mnb.hu).

[9] Az egyéni bruttó kereseteket terhelő, magánszemélyek által fizetendő 2014. évi adó- és járulékterhek: 16% személyi jövedelemadó, 10% nyugdíjjárulék, 7% egészségbiztosítási járulék, 1,5% munkaerő-piaci járulék, együtt a bruttó bér 24,5%-a. A bruttó keresetek után fizetendő 2014. évi munkáltatói terhek: 27% szociális hozzájárulás, 1,5% szakképzési hozzájárulás, összesen a bruttó bér 28,5%-a.

[10] További nem pénzben jelentkező költség- és haszontételek, melyeket monetizálhatnánk: költségtételek: a távolabbi településre járásból adódóan utazással töltött többletidő; a családtól való távolkerülés; az otthoninál rosszabb minőségű kollégiumi ételek; a több emberrel való egy kollégiumi szobában lakás; haszontételek: a főiskolai/egyetemi évek során megélt közösségi, kulturális, szellemi élmények; a megszerezhető magasabb végzettség miatt a munkaerőpiacon és az élet más területein elérhető alternatívák, választási lehetőségek sokasága. Ilyen tényezők azonosítása és azok egyének által érzékelt hasznosságának pénzügyi terminusokban való kifejezése azonban meghaladja jelen munka és tanulmány kereteit, ugyanakkor kívánatos lenne (a tökéletességre törekvést célul kitűzni nem tudó) számításainkat megismételni úgy, hogy figyelembe vesszük ezen tényezők monetizált értékeit is.

[11] A nem pénzben jelentkező hasznok azonosítása, mérése, majd pénzbeli értékekké konvertálása (monetizálás) bevett gyakorlat költség-haszon elemzések elkészítése során, azonban e tanulmány készítésekor nem állnak rendelkezésünkre azok az eszközök és információk, amelyek segítségével azonosítani lehetne, hogy mely tanulók nem részesülnének a program által kínált „szolgáltatásokban”, élményekben, illetve hogy az egyes ilyen tanulók hasznosságérzetét milyen mértékben befolyásolja egy-egy ilyen program­elem. Az, hogy a programban való részvétel egyéni megtérülésének vizsgálata során eltekintünk az ilyen tényezőkre visszavezethető többlethasznosság figyelembevételétől, nem befolyásolja érdemben az elem­zés következtetéseit, mivel az elmaradt kifizetések által generált hasznosság-növekedés már önmagában is kellően nagy ahhoz, hogy a programban való egyéni részvételt, mint racionális döntést magyarázza.

[12] A 2014. évi utánkövetéses adatfelvétel szerint az AJTP-be bekerült diákoknak kevesebb mint 1%-a választott volna érettségit nem adó iskolát a program hiányában, ezért számításaink során azt feltételezzük, hogy a programban részt vevők a program hiányában is érettségit szereztek volna.

[13] Nem rendelkezünk pontosabb információval arról, hogy a felsőoktatásba bekerülők milyen arányban szereznek diplomát, de arról sem, hogy pontosan hány évet tölt egy-egy végzett hallgató a felsőoktatásban.

[14] Nem kutatták még Magyarországon kellő mélységben a nyelvvizsga és a bérezés, vagy az ECDL és a bérezés közötti kapcsolatot, így nincsenek olyan információk, amelyek megalapoznák a nyelv­vizsgával, vagy ECDL-lel rendelkezők magasabb béreire vonatkozó feltételezéseket. Nem mutatták még ki a jogosítvány és a munkaerő-piaci teljesítmény közötti kapcsolatot sem, így ezen kapcsolatokra vonatkozó feltételezéseket nem tudunk vizsgálni.

[15] A számítások eredményeit a II. Mellékletben található „Az egyéni keresetek különbségei, diplomás többletkereset diszkontálva című táblázat részletesen bemutatja.

[16] Az érettségi után munkába álló egyéneknél is bizonyosan felmerülnek lakhatással, munkába járással,
étkezéssel és ruhanemű-vásárlással kapcsolatos kiadások mellett vendéglátási és kulturális jellegű
kiadások is, amelyek összege bizonyosan nem lesz kevesebb egy felsőoktatásban tanuló hallgató szükséges kiadásainál. Amennyiben a dolgozók kiadásai meghaladják a hallgatók kiadásait, az csökkentőleg hat a felsőoktatásban történő továbbtanulás által generált költségekre, növeli annak megtérülését.

[17] Ezért hajlandóak az emberek kamatot fizetni a későbbi jövedelmeik terhére felvett hitelösszegek után, illetve ezért várnak kamatot a csak későbbi időpontokban felhasználható bankbetéteikre.

[18] Ez magában foglalja azt a feltételezést, hogy a programban való részvétel elmaradása esetén is minden AJTP-s tanuló igénybe vett volna kollégiumi ellátást. Azon tanulóknál, akiknél ez nem áll fenn, a teljes kollégiumi ellátás a programból eredő többletkiadásként jelenik meg a központi költségvetésben. Sajnos nem áll rendelkezésünkre információ arról, hogyan alakult volna a kollégiumi ellátás igénybevétele, ha a tanulók nem vesznek részt a programban, így az ebből adódó költségvetési többletkiadásokat vélhetően kis mértékben alulbecsüljük.

[19] Minden évben ismert volt a programban részt vevő, illetve az adott évben be- és kilépő tanulók össz­létszáma, de az egyes évfolyamokon adott évben tanulók, illetve a tanévek között a programból kilépők, lemorzsolódók száma csak az első kettő és az utolsó négy évben volt elérhető az elemzés időpontjában, így a köztes évekre az ismert években adott évfolyamokra jellemző átlagos lemorzsolódásnak megfelelő értékek alapján képzett (dőlttel jelölt) becsült értékek szerepelnek. Mivel az összlétszámokra vonatkozó információk valóságosak, az évfolyamok közötti megoszlás becsléssel történő reprodukciója az elemzés eredményeit és azok megbízhatóságát nem befolyásolja.

[20]  A számítások során a 2014 előtti időszakokra az adott években aktuális terheket vettük figyelembe, 2013–2014-re 16%-os személyi jövedelemadót, 18,5%-os járulékterheket, továbbá a bruttó béreket terhelő 28,5%-os munkáltatói járulékbefizetési kötelezettséget feltételeztünk. A bruttó keresetek után esedékes költségvetési befizetések összegét az I. mellékletben közöljük. A 3. táblázatban szereplő létszámadatokat korrigáltuk aszerint, hogy – korábbi feltételezéseinkkel összhangban – a program részt­vevőinek csak 75%-a szerzett volna 4 év alatt érettségit, továbbá a végzettek 90%-a továbbtanul.

[21] Azt feltételezzük, hogy egy-egy ilyen fiatal átlagosan 4 évet tölt el a felsőoktatásban és egy-egy szemeszter során 500 000 Ft nagyságú állami kiadás (normatíva, kollégium, utazási költségtérítés) keletkezik.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.