A globális világban egyre több munkakörrel kapcsolatban fogalmazódik meg az adott professzió eredményes művelésével kapcsolatos nemzeti és/vagy nemzetközi szakmai elvárások rendszere. 

Ezek a nyilvános elvárások hozzájárulnak az egyes szakmák ismertségéhez és elfogadottságához, segítik a fiatalok pályaválasztását, a képzést, a dolgozók kiválasztását és értékelését, valamint továbbképzésüket is. Hazánkban a pedagógusok megújult előmeneteli rendszeréhez kapcsolódóan vált szükségessé a pedagógus életpálya egyes szintjeire vonatkozó szakmai elvárások leírása, amelyet pedagógiai szintleírásoknak nevezünk. Ezek a szintleírások azért készültek, hogy a nevelés – oktatás szereplői (pedagógusok, intézményvezetők, szaktanácsadók) és a szélesebb szakmai nyilvánosság számára is egyértelműek, átláthatóak és kiszámíthatóak legyenek a pedagógus-életpálya egyes fokozataihoz (gyakornok – pedagógus I. – pedagógus II. – mesterpedagógus – kutatótanár) kapcsolódó szakmai elvárások.

A fejlesztés folyamata
A pedagógiai szintleírások fejlesztése a hatályos jogszabályi környezetet figyelembe véve épített a témával kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokra, a korábbi hazai fejlesztésekre és az érintettek (pedagógusok, intézményvezetők, valamint szaktanácsadók és szakértők) elvárásaira. A tapasztalatok szerint a két legerősebb elvárás az életpályamodellhez kapcsolódó szintleírásokkal kapcsolatban az áttekinthetőség és az egyértelműség. A pedagógusok nyitottak a társ-mentorálás, egymás szakmai támogatása iránt. Szívesen fogadják az intézményi szintű közös tanulási folyamatokat, továbbá a problémamegoldást segítő óralátogatást és megbeszélést. 

Eredmény 
Öt pedagógus munkakörre (óvodapedagógus, tanító, tanár, kollégiumi nevelő, gyógypedagógus) elkészültek és a konzorciumvezető Oktatási Hivatalnak átadásra kerültek a pedagógusoktól elvárható szakmai kompetenciák részletes leírását tartalmazó pedagógiai szintleírások. A dokumentum a 326/2013. (VIII.30) kormányrendelettel1 összhangban, egységes szerkezetben, a rendeletben meghatározott nyolc szakmai kompetenciaterületre és azon belül részterületekre bontva tartalmazza az elvárható szakmai kompetenciákat (tudás, készség/képesség, attitűd) gyakornok, pedagógus I., pedagógus II., mesterpedagógus, kutatópedagógus szintekre. Ez alapján nemcsak az egyes szinteken lévő pedagógusok szakmai kompetenciái értékelhetőek és fejleszthetők, hanem az életpálya során megvalósuló szakmai fejlődés is nyomon követhető.

1326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.