A témaegység a projekt fő céljait követve a pedagógiai innováció- és tudásmenedzsment rendszer elméleti megalapozását célozta meg. Ennek érdekében az innováció- és tudásmenedzsment hazai (különös tekintettel a TÁMOP-os fejlesztésekre) és nemzetközi gyakorlatának feltérképezése, az oktatási szférán kívüli innovációknak az oktatásba való beemelésének lehetőségei, a tudásmenedzsment lehető leghatékonyabb, a köznevelési rendszerünkhöz adekvát modelljének megalkotása került a fókuszba.

A projektegység feladatmegvalósítása K+F keretében külső megvalósítóval történt. A nyertes pályázóval rendszeres és eredményes együttműködés alakult ki. A magas színvonalú, publikálásra alkalmas tanulmányok közvetlenül a 3.1.15-ös projekt 3. témájának megvalósítását alapozták meg, közvetve pedig segítették a tudás és a tudásmenedzsment, illetve innovációs rendszer oktatási ágazatban történő értelmezését, a tudás és tudásmenedzsment, és az innovációs rendszer ágazati kontextusának feltárását. A tanulmányok megteremtik a kapcsolatot a Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer (NOIR) stratégiájával is. Továbbá a megvalósító megalkotta az oktatási innovációk tudásmenedzsment-modelljét.

A K+F tevékenységek az alábbi területekre irányultak:

  • a pedagógiai innovációval és tudásmenedzsmenttel szemben támasztott pedagógiai igények (például: a pedagógusok körében felmerülő tanulási igény) feltérképezése, beazonosítása, meghatározása, valamint
  • a közgyűjteményi, közművelődési és kulturális intézmények által korábban kifejlesztett (elsősorban TÁMOP-os projekt) tartalmak felhasználásának megalapozása során jelentkező követelmények feltárása;
  • az alkalmazandó eszköztípusok meghatározása az informatikai támogatást feltételező, illetve a szakmai együttműködés eredményes működtetésének követelményei alapján.

A fenti három elemű K+F keretében elkészült három tanulmány, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, kölcsönösen építenek egymás megállapításaira, a kutatás zárótanulmánya ezek összegzését tartalmazza.

A zárótanulmányban került sor a köznevelés tudásmegosztó modelljének megalkotására. A tudásmegosztó rendszer modelljének megrajzolásához alkalmazott rendszerszerű megközelítés számba vette a tudás érintettjeit, különbséget téve a rendszer szintjei (mikro- és makroszint) között, figyelembe vette az inputot jelentő tudásigényeket és tudásforrásokat, a tudás gazdag megjelenési formáit, a tudással kapcsolatos műveleteket és folyamatokat, valamint azokat az eszközöket, amelyek e folyamatokat katalizálni képesek. A modell a tudásmegosztó rendszer outputjaként tudásban gazdagodó köznevelési rendszert feltételezett, amely a mainál kedvezőbb tanulási környezet megteremtéséhez járulhat hozzá, és amelyben a tanulás minden érintett számára eredményessé tehető. A modell megfelelően illeszthető a pedagógusok előmeneteli rendszeréből adódó változásokhoz és a pedagógus-továbbképzés új rendszermodelljéhez is.

Végül a NOIR+ stratégiával összhangban átfogó javaslatokat fogalmaz meg a köznevelés tudásmenedzsment rendszerének fejlesztésére.

A zárótanulmány itt elérhető.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.